Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 1 Quyển 6 - Hội thứ nhất

Đăng lúc: Thứ tư - 30/11/2011 17:24 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 1 Quyển 6 - Hội thứ nhất

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 1 Quyển 6 - Hội thứ nhất

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng trước nhãn xúc có, chẳng trước nhãn xúc chẳng phải có. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc có, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chẳng phải có. Chẳng trước nhãn xúc thường, chẳng trước nhãn xúc vô thường. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc thường, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô thường. Chẳng trước nhãn xúc lạc, chẳng trước nhãn xúc khổ. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lạc, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc khổ.

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

  Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Sàigòn - 1998

Nguồn trang nhà Quảng Đức

--- o0o ---

Tập 1

Quyển Thứ Sáu
Hội thứ nhất 

Phẩm Tương Ưng thứ 3-3

 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng trước nhãn xúc có, chẳng trước nhãn xúc chẳng phải có. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc có, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chẳng phải có. Chẳng trước nhãn xúc thường, chẳng trước nhãn xúc vô thường. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc thường, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô thường. Chẳng trước nhãn xúc lạc, chẳng trước nhãn xúc khổ. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc lạc, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc khổ. Chẳng trước nhãn xúc ngã, chẳng trước nhãn xúc vô ngã. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc ngã, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô ngã. Chẳng trước nhãn xúc tịch tĩnh, chẳng trước nhãn xúc chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tịch tĩnh, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước nhãn xúc không, chẳng trước nhãn xúc chẳng không. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chẳng không. Chẳng trước nhãn xúc vô tướng, chẳng trước nhãn xúc hữu tướng. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô tướng, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hữu tướng. Chẳng trước nhãn xúc vô nguyện, chẳng trước nhãn xúc hữu nguyện. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô nguyện, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ có, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng phải có. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ có, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng phải có. Chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thường, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô thường. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thường, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô thường. Chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ khổ. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ khổ. Chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô ngã. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô ngã. Chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng không. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng không. Chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu tướng. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu tướng. Chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện, chẳng trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu nguyện. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng trước địa giới có, chẳng trước địa giới chẳng phải có. Chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới có, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải có. Chẳng trước địa giới thường, chẳng trước địa giới vô thường. Chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới thường, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới vô thường. Chẳng trước địa giới lạc, chẳng trước địa giới khổ. Chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới lạc, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới khổ. Chẳng trước địa giới ngã, chẳng trước địa giới vô ngã. Chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới ngã, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới vô ngã. Chẳng trước địa giới tịch tĩnh, chẳng trước địa giới chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới tịch tĩnh, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước địa giới không, chẳng trước địa giới chẳng không. Chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới không, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới chẳng không. Chẳng trước địa giới vô tướng, chẳng trước địa giới hữu tướng. Chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới vô thường, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới hữu tướng. Chẳng trước địa giới vô nguyện, chẳng trước địa giới hữu nguyện. Chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới vô nguyện, chẳng trước thủy hỏa phong không thức giới hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng trước nhân duyên có, chẳng trước nhân duyên chẳng phải có. Chẳng trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra các pháp có; chẳng trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra các pháp chẳng phải có. Chẳng trước nhân duyên thường, chẳng trước nhân duyên vô thường. Chẳng trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra các pháp thường; chẳng trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra các pháp vô thường. Chẳng trước nhân duyên lạc, chẳng trước nhân duyên khổ. Chẳng trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra các pháp lạc; chẳng trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra các pháp khổ. Chẳng trước nhân duyên ngã, chẳng trước nhân duyên vô ngã. Chẳng trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra các pháp ngã; chẳng trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra các pháp vô ngã. Chẳng trước nhân duyên tịch tĩnh, chẳng trước nhân duyên chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra các pháp tịch tĩnh; chẳng trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra các pháp chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước nhân duyên không, chẳng trước nhân duyên chẳng không. Chẳng trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra các pháp không; chẳng trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra các pháp chẳng không. Chẳng trước nhân duyên vô tướng, chẳng trước nhân duyên hữu tướng. Chẳng trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra các pháp vô tướng; chẳng trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra các pháp hữu tướng. Chẳng trước nhân duyên vô nguyện, chẳng trước nhân duyên hữu nguyện. Chẳng trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra các pháp vô nguyện; chẳng trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra các pháp hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước vô minh có, chẳng trước vô minh chẳng phải có. Chẳng trước hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não có; chẳng trước hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng phải có. Chẳng trước vô minh thường, chẳng trước vô minh vô thường. Chẳng trước hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thường; chẳng trước hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô thường. Chẳng trước vô minh lạc, chẳng trước vô minh khổ. Chẳng trước hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não lạc; chẳng trước hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não khổ. Chẳng trước vô minh ngã, chẳng trước vô minh vô ngã. Chẳng trước hành cho đến lão tữ sầu thán khổ ưu não ngã; chẳng trước hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô ngã. Chẳng trước vô minh tịch tĩnh, chẳng trước vô minh chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tịch tĩnh; chẳng trước hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước vô minh không, chẳng trước vô minh chẳng không. Chẳng trước hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não không; chẳng trước hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng không. Chẳng trước vô minh vô tướng, chẳng trước vô minh hữu tướng. Chẳng trước hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô tướng; chẳng trước hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não hữu tướng. Chẳng trước vô minh vô nguyện, chẳng trước vô minh hữu nguyện. Chẳng trước hành cho đến lão từ sầu thán khổ ưu não vô nguyện; chẳng trước hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước bố thí Ba la mật đa có, chẳng trước bố thí Ba la mật đa chẳng phải có. Chẳng trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa có; chẳng trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chẳng phải có. Chẳng trước bố thí Ba la mật đa thường, chẳng trước bố thí Ba la mật đa vô thường. Chẳng trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thường; chẳng trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa vô thường. Chẳng trước bố thí Ba la mật đa lạc, chẳng trước bố thí Ba la mật đa khổ. Chẳng trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa lạc; chẳng trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa khổ. Chẳng trước bố thí Ba la mật đa ngã, chẳng trước bố thí Ba la mật đa vô ngã. Chẳng trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa ngã; chẳng trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa vô ngã. Chẳng trước bố thí Ba la mật đa tịch tĩnh, chẳng trước bố thí Ba la mật đa chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tịch tĩnh; chẳng trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước bố thí Ba la mật đa không, chẳng trước bố thí Ba la mật đa chẳng không. Chẳng trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa không; chẳng trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chẳng không. Chẳng trước bố thí Ba la mật đa vô tướng, chẳng trước bố thí Ba la mật đa hữu tướng. Chẳng trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa vô tướng; chẳng trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hữu tướng. Chẳng trước bố thí Ba la mật đa vô nguyện, chẳng trước bố thí Ba la mật đa hữu nguyện. Chẳng trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa vô nguyện; chẳng trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước nội không có, chẳng trước nội không chẳng phải có. Chẳng trước ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bồn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không có; chẳng trước ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng phải có. Chẳng trước nội không thường, chẳng trước nội không vô thường. Chẳng trước ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thường; chẳng trước ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô thường. Chẳng trước nội không lạc, chẳng trước nội không khổ. Chẳng trước ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không lạc; chẳng trước ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không khổ. Chẳng trước nội không ngã, chẳng trước nội không vô ngã. Chẳng trước ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không ngã; chẳng trước ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô ngã. Chẳng trước nội không tịch tĩnh, chẳng trước nội không chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không tịch tĩnh; chẳng trước ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước nội không không, chẳng trước nội không chẳng không. Chẳng trước ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không không; chẳng trước ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng không. Chẳng trước nội không vô tướng, chẳng trước nội không hữu tướng. Chẳng trước ngoại không cho đến vô tự tánh không vô tướng; chẳng trước ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hữu tướng. Chẳng trước nội không vô nguyện, chẳng trước nội không hữu nguyện. Chẳng trước ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô nguyện; chẳng trước ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước chơn như có, chẳng trước chơn như chẳng phải có. Chẳng trước pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới có; chẳng trước pháp giới cho đến bất tư nghì giới chẳng phải có. Chẳng trước chơn như thường, chẳng trước chơn như vô thường. Chẳng trước pháp giới cho đến bất tư nghì giới thường; chẳng trước pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô thường. Chẳng trước chơn như lạc, chẳng trước chơn như khổ. Chẳng trước pháp giới cho đến bất tư nghì giới lạc; chẳng trước pháp giới cho đến bất tư nghì giới khổ. Chẳng trước chơn như ngã, chẳng trước chơn như vô ngã. Chẳng trước pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô ngã; chẳng trước pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô ngã. Chẳng trước chơn như tịch tĩnh, chẳng trước chơn như chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước pháp giới cho đến bất tư nghì giới tịch tĩnh; chẳng trước pháp giới cho đến bất tư nghì giới chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước chơn như không, chẳng trước chơn như chẳng không. Chẳng trước pháp giới cho đến bất tư nghì giới không; chẳng trước pháp giới cho đến bất tư nghì giới chẳng không. Chẳng trước chơn như vô tướng, chẳng trước chơn như hữu tướng. Chẳng trước pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô tướng; chẳng trước pháp giới cho đến bất tư nghì giới hữu tướng. Chẳng trước chơn như vô nguyện, chẳng trước chơn như hữu nguyện. Chẳng trước pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô nguyện; chẳng trước pháp giới cho đến bất tư nghì giới hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước bốn niệm trụ có, chẳng trước bốn niệm trụ chẳng phải có. Chẳng trước bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi có; chẳng trước bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chẳng phải có. Chẳng trước bốn niệm trụ thường, chẳng trước bốn niệm trụ vô thường. Chẳng trước bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thường; chẳng trước bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô thường. Chẳng trước bốn niệm trụ lạc, chẳng trước bốn niệm trụ khổ. Chẳng trước bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi lạc; chẳng trước bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi khổ. Chẳng trước bốn niệm trụ ngã, chẳng trước bốn niệm trụ vô ngã. Chẳng trước bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi ngã; chẳng trước bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô ngã. Chẳng trước bốn niệm trụ tịch tĩnh, chẳng trước bốn niệm trụ chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tịch tĩnh; chẳng trước bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước bốn niệm trụ không, chẳng trước bốn niệm trụ chẳng không. Chăng trước bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi không; chẳng trước bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chẳng không. Chẳng trước bốn niệm trụ vô tướng, chẳng trước bốn niệm trụ hữu tướng. Chẳng trước bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô tướng; chẳng trước bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hữu tướng. Chẳng trước bốn niệm trụ vô nguyện, chẳng trước bốn niệm trụ hữu nguyện. Chẳng trước bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô nguyện; chẳng trước bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước khổ thánh đế có, chẳng trước khổ thánh đế chẳng phải có. Chẳng trước tập diệt đạo thánh đế có, chẳng trước tập diệt đạo thánh đế chẳng phải có. Chẳng trước khổ thánh đế thường, chẳng trước khổ thánh đế vô thường. Chẳng trước tập diệt đạo thánh đế thường, chẳng trước tập diệt đạo thánh đế vô thường. Chẳng trước khổ thánh đế lạc, chẳng trước khổ thánh đế khổ. Chẳng trước tập diệt đạo thánh đế lạc, chẳng trước tập diệt đạo thánh đế khổ. Chẳng trước khổ thánh đế ngã, chẳng trước khổ thánh đế vô ngã. Chẳng trước tập diệt đạo thánh đế ngã, chẳng trước tập diệt đạo thánh đế vô ngã. Chẳng trước khổ thánh đế tịch tĩnh, chẳng trước khổ thánh đế chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước tập diệt đạo thánh đế tịch tĩnh, chẳng trước tập diệt đạo thánh đế chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước khổ thánh đế không, chẳng trước khổ thánh đế chẳng không. Chẳng trước tập diệt đạo thánh đế không, chẳng trước tập diệt đạo thánh đế chẳng không. Chẳng trước khổ thánh đế vô tướng, chẳng trước khổ thánh đế hữu tướng. Chẳng trước tập diệt đạo thánh đế vô tướng, chẳng trước tập diệt đạo thánh đế hữu tướng. Chẳng trước khổ thánh đế vô nguyện, chẳng trước khổ thánh đế hữu nguyện. Chẳng trước tập diệt đạo thánh đế vô nguyện, chẳng trước tập diệt đạo thánh đế hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước bốn tĩnh lự có, chẳng trước bốn tĩnh lự chẳng phải có. Chẳng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định có; chẳng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng phải có. Chẳng trước bốn tĩnh lự thường, chẳng trước bốn tĩnh lự vô thường. Chẳng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định thường; chẳng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô thường. Chẳng trước bốn tĩnh lự lạc, chẳng trước bốn tĩnh lự khổ. Chẳng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định lạc; chẳng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định khổ. Chẳng trước bốn tĩnh lự ngã, chẳng trước bốn tĩnh lự vô ngã. Chẳng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định ngã; chẳng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô ngã. Chẳng trước bốn tĩnh lự tịch tĩnh, chẳng trước bốn tĩnh lự chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịch tĩnh; chẳng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước bốn tĩnh lự không, chẳng trước bốn tĩnh lự chẳng không. Chẳng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định không; chẳng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng không. Chẳng trước bốn tĩnh lự vô tướng, chẳng trước bốn tĩnh lự hữu tướng. Chẳng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tướng; chẳng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định hữu tướng. Chẳng trước bốn tĩnh lự vô nguyện, chẳng trước bốn tĩnh lự hữu nguyện. Chẳng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô nguyện; chẳng trước bốn vô lượng, bốn vô sắc định hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước tám giải thoát có, chẳng trước tám giải thoát chẳng phải có. Chẳng trước tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ có; chẳng trước tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng phải có. Chẳng trước tám giải thoát thường, chẳng trước tám giải thoát vô thường. Chẳng trước tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thường; chẳng trước tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô thường. Chẳng trước tám giải thoát lạc, chẳng trước tám giải thoát khổ. Chẳng trước tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lạc; chẳng trước tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ khổ. Chẳng trước tám giải thoát ngã, chẳng trước tám giải thoát vô ngã. Chẳng trước tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ ngã; chẳng trước tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô ngã. Chẳng trước tám giải thoát tịch tĩnh, chẳng trước tám giải thoát chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tịch tĩnh; chẳng trước tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước tám giải thoát không, chẳng trước tám giải thoát chẳng không. Chẳng trước tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không; chẳng trước tám thắng xứ, chín thứ đế định, mười biến xứ chẳng không. Chẳng trước tám giải thoát vô tướng, chẳng trước tám giải thoát hữu tướng. Chẳng trước tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô tướng; chẳng trước tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu tướng. Chẳng trước tám giải thoát vô nguyện, chẳng trước tám giải thoát hữu nguyện. Chẳng trước tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô nguyện; chẳng truớc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước không giải thoát môn có, chẳng trước không giải thoát môn chẳng phải có. Chẳng trước vô tướng, vô nguyện giải thoát môn có; chẳng trước vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng phải có. Chẳng trước không giải thoát môn thường, chẳng trước không giải thoát môn vô thường. Chẳng trước vô thường, vô nguyện giải thoát môn thường; chẳng trước vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô thường. Chẳng trước không giải thoát môn lạc, chẳng trước không giải thoát môn khổ. Chẳng trước vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lạc; chẳng trước vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khổ. Chẳng trước không giải thoát môn ngã, chẳng trước không giải thoát môn vô ngã. Chẳng trước vô tướng, vô nguyện giải thoát môn ngã; chẳng trước vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô ngã. Chẳng trước không giải thoát môn tịch tĩnh, chẳng trước không giải thoát môn chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịch tĩnh; chẳng trước vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước không giải thoát môn không, chẳng trước không giải thoát môn chẳng không. Chẳng trước vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không; chẳng trước vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng không. Chẳng trước không giải thoát môn vô tướng, chẳng trước không giải thoát môn hữu tướng. Chẳng trước vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô tướng; chẳng trước vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hữu tướng. Chẳng trước không giải thoát môn vô nguyện, chẳng trước không giải thoát môn hữu nguyện. Chẳng trước vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô nguyện; chẳng trước vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước tất cả đà la ni môn có, chẳng trước tất cả đà la ni môn chẳng phải có. Chẳng trước tất cả tam ma địa môn có, chẳng trước tất cả tam ma địa môn chẳng phải có. Chẳng trước tất cả đà la ni môn thường, chẳng trước tất cả đà la ni môn vô thường. Chẳng trước tất cả tam ma địa môn thường, chẳng trước tất cả tam ma địa môn vô thường. Chẳng trước tất cả đà la ni môn lạc, chẳng trước tất cả đà la ni môn khổ. Chẳng trước tất cả tam ma địa môn lạc, chẳng trước tất cả tam ma địa môn khổ. Chẳng trước tất cả đà la ni môn ngã, chẳng trước tất cả đà la ni môn vô ngã. Chẳng trước tất cả tam ma địa môn ngã, chẳng trước tất cả tam ma địa môn vô ngã. Chẳng trước tất cả đà la ni môn tịch tĩnh, chẳng trước tất cả đà la ni môn chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước tất cả tam ma địa môn tịch tĩnh, chẳng trước tất cả tam ma địa môn chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước tất cả đà la ni môn không, chẳng trước tất cả đà la ni môn chẳng không. Chẳng trước tất cả tam ma địa môn không, chẳng trước tất cả tam ma địa môn chẳng không. Chẳng trước tất cả đà la ni môn vô tướng, chẳng trước tất cả đà la ni môn hữu tướng. Chẳng trước tất cả tam ma địa môn vô tướng, chẳng trước tất cả tam ma địa môn hữu tướng. Chẳng trước tất cả đà la ni môn vô nguyện, chẳng trước tất cả đà la ni môn hữu nguyện. Chẳng trước tất cả tam ma địa môn vô nguyện, chẳng trước tất cả tam ma địa môn hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước Cực hỷ địa có, chẳng trước Cực hỷ địa chẳng phải có. Chẳng trước Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa có; chẳng trước Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa chẳng phải có. Chẳng trước Cực hỷ địa thường, chẳng trước Cực hỷ địa vô thường. Chẳng trước Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa thường; chẳng trước Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa vô thường. Chẳng trước Cực hỷ địa lạc, chẳng trước Cực hỷ địa khổ. Chẳng trước Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lạc; chẳng trước Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa khổ. Chẳng trước Cực hỷ địa ngã, chẳng trước Cực hỷ địa vô ngã. Chẳng trước Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa ngã; chẳng trước Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa vô ngã. Chẳng trước Cực hỷ địa tịch tĩnh, chẳng trước Cực hỷ địa chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa tịch tĩnh; chẳng trước Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước Cực hỷ địa không, chẳng trước Cực hỷ địa chẳng không. Chẳng trước Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa không; chẳng trước Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa chẳng không. Chẳng trước Cực hỷ địa vô tướng, chẳng trước Cực hỷ địa hữu tướng. Chẳng trước Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa vô tướng; chẳng trước Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hữu tướng. Chẳng trước Cực hỷ địa vô nguyện, chẳng trước Cực hỷ địa hữu nguyện. Chẳng trước Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa vô nguyện; chẳng trước Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước ngũ nhãn có, chẳng trước ngũ nhãn chẳng phải có. Chẳng trước lục thần thông có, chẳng trước lục thần thông chẳng phải có. Chẳng trước ngũ nhãn thường, chẳng trước ngũ nhãn vô thường. Chẳng trước lục thần thông thường, chẳng trước lục thần thông vô thường. Chẳng trước ngũ nhãn lạc, chẳng trước ngũ nhãn khổ. Chẳng trước lục thần thông lạc, chẳng trước lục thần thông khổ. Chẳng trước ngũ nhãn ngã, chẳng trước ngũ nhãn vô ngã. Chẳng trước lục thần thông ngã, chẳng trước lục thần thông vô ngã. Chẳng trước ngũ nhãn tịch tĩnh, chẳng trước ngũ nhãn chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước lục thần thông tịch tĩnh, chẳng trước lục thần thông chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước ngũ nhãn không, chẳng trước ngũ nhãn chẳng không. Chẳng trước lục thần thông không, chẳng trước lục thần thông chẳng không. Chẳng trước ngũ nhãn vô tướng, chẳng trước ngũ nhãn hữu tướng. Chẳng trước lục thần thông vô tướng, chẳng trước lục thần thông hữu tướng. Chẳng trước ngũ nhãn vô nguyện, chẳng trước ngũ nhãn hữu nguyện. Chẳng trước lục thần thông vô nguyện, chẳng trước lục thần thông hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước Phật mười lực có, chẳng trước Phật mười lực chẳng phải có. Chẳng trước bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng có; chẳng trước bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải có. Chẳng trước Phật mười lực thường, chẳng trước Phật mười lực vô thường. Chẳng trước bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thường; chẳng trước bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô thường. Chẳng trước Phật mười lực lạc, chẳng trước Phật mười lực khổ. Chẳng trước bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lạc; chẳng trước bốn vô sở úy cho đến mưới tám pháp Phật bất cộng khổ. Chẳng trước Phật mười lực ngã, chẳng trước Phật mười lực vô ngã. Chẳng trước bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ngã; chẳng trước bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô ngã. Chẳng trước Phật mười lực tịch tĩnh, chẳng trước Phật mười lực chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước bốn vô sở úy cho đến mưới tám pháp Phật bất cộng tịch tĩnh; chẳng trước bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước Phật mười lực không, chẳng trước Phật mười lực chẳng không. Chẳng trước bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng không; chẳng trước bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng không. Chẳng trước Phật mười lực vô tướng, chẳng trước Phật mười lực hữu tướng. Chẳng trước bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô tướng; chẳng trước bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hữu tướng. Chẳng trước Phật mười lực vô nguyện, chẳng trước Phật mười lực hữu nguyện. Chẳng trước bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô nguyện; chẳng trước bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước ba mươi hai đại sĩ tướng có, chẳng trước ba mươi hai đại sĩ tướng chẳng phải có. Chẳng trước tám mươi tùy hảo có, chẳng trước tám mươi tùy hảo chẳng phải có. Chẳng trước ba mươi hai đại sĩ tướng thường, chẳng trước ba mươi hai đại sĩ tướng vô thường. Chẳng trước tám mươi tùy hảo thường, chẳng trước tám mươi tùy hảo vô thường. Chẳng trước ba mươi hai đại sĩ tướng lạc, chẳng trước ba mươi hai đại sĩ tướng khổ. Chẳng trước tám mươi tùy hảo lạc, chẳng trước tám mươi tùy hảo khổ. Chẳng trước ba mươi hai đại sĩ tướng ngã, chẳng trước ba mươi hai đại sĩ tướng vô ngã. Chẳng trước tám mươi tùy hảo ngã, chẳng trước tám mươi tùy hảo vô ngã. Chẳng trước ba mươi hai đại sĩ tướng tịch tĩnh, chẳng trước ba mươi hai đại sĩ tướng chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước tám mươi tùy hảo tịch tĩnh, chẳng trước tám mươi tùy hảo chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước ba mươi hai đại sĩ tướng không, chẳng trước ba mươi hai đại sĩ tướng chẳng không. Chẳng trước tám mươi tùy hảo không, chẳng trước tám mươi tùy hảo chẳng không. Chẳng trước ba mươi hai đại sĩ tướng vô tướng, chẳng trước ba mươi hai đại sĩ tướng hữu tướng. Chẳng trước tám mươi tùy hảo vô tướng, chẳng trước tám mươi tùy hảo hữu tướng. Chẳng trước ba mươi hai đại sĩ tướng vô nguyện, chẳng trước ba mươi hai đại sĩ tướng hữu nguyện. Chẳng trước tám mươi tùy hảo vô nguyện, chẳng trước tám mươi tùy hảo hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước vô vong thất pháp có, chẳng trước vô vong thất pháp chẳng phải có. Chẳng trước hằng trụ xả tánh có, chẳng trước hằng trụ xả tánh chẳng phải có. Chẳng trước vô vong thất pháp thường, chẳng trước vô vong thất pháp vô thường. Chẳng trước hằng trụ xả tánh thường, chẳng trước hằng trụ xả tánh vô thường. Chẳng trước vô vong thất pháp lạc, chẳng trước vô vong thất pháp khổ. Chẳng trước hằng trụ xả tánh lạc, chẳng trước hằng trụ xả tánh khổ. Chẳng trước vô vong thất pháp ngã, chẳng trước vô vong thất pháp vô ngã. Chẳng trước hằng trụ xả tánh ngã, chẳng trước hằng trụ xả tánh vô ngả. Chẳng trước vô vong thất pháp tịch tĩnh, chẳng trước vô vong thất pháp chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước hằng trụ xả tánh tịch tĩnh, chẳng trước hằng trụ xả tánh chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước vô vong thất pháp không, chẳng trước vô vong thất pháp chẳng không. Chẳng trước hằng trụ xả tánh không, chẳng trước hằng trụ xả tánh chẳng không. Chẳng trước vô vong thất pháp vô tướng, chẳng trước vô vong thất pháp hữu tướng. Chẳng trước hằng trụ xả tánh vô tướng, chẳng trước hằng trụ xả tánh hữu tướng. Chẳng trước vô vong thất pháp vô nguyện, chẳng trước vô vong thất pháp hữu nguyện. Chẳng trước hằng trụ xả tánh vô nguyện, chẳng trước hằng trụ xả tánh hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước nhất thiết trí có, chẳng trước nhất thiết trí chẳng phải có. Chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí có; chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng phải có. Chẳng trước nhất thiết trí thường, chẳng trước nhất thiết trí vô thường. Chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thường; chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô thường. Chẳng trước nhất thiết trí lạc, chẳng trước nhất thiết trí khổ. Chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lạc; chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí khổ. Chẳng trước nhất thiết trí ngã, chẳng trước nhất thiết trí vô ngã. Chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí ngã; chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô ngã. Chẳng trước nhất thiết trí tịch tĩnh, chẳng trước nhất thiết trí chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịch tĩnh; chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước nhất thiết trí không, chẳng trước nhất thiết trí chẳng không. Chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không; chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng không. Chẳng trước nhất thiết trí vô tướng, chẳng trước nhất thiết trí hữu tướng. Chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô tướng; chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hữu tướng. Chẳng trước nhất thiết trí vô nguyện, chẳng trước nhất thiết trí hữu nguyện. Chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô nguyện; chẳng trước đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước quả Dự lưu có, chẳng trước quả Dự lưu chẳng phải có. Chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề có; chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề chẳng phải có. Chẳng trước quả Dự lưu thường, chẳng trước quả Dự lưu vô thường. Chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề thường; chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề vô thường. Chẳng trước quả Dự lưu lạc, chẳng trước quả Dự lưu khổ. Chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề lạc; chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề khổ. Chẳng trước quả Dự lưu ngã, chẳng trước quả Dự lưu vô ngã. Chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề ngã; chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề vô ngã. Chẳng trước quả Dự lưu tịch tĩnh, chẳng trước quả Dự lưu chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề tịch tĩnh; chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước quả Dự lưu không, chẳng trước quả Dự lưu chẳng không. Chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề không; chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề chẳng không. Chẳng trước quả Dự lưu vô tướng, chẳng trước quả Dự lưu hữu tướng. Chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề vô tướng; chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề hữu tướng.Chẳng trước quả Dự lưu vô nguyện, chẳng trước quả Dự lưu hữu nguyện. Chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề vô nguyện; chẳng trước quả Nhất lai, Bất hoàn. A la hán, Độc giác Bồ đề hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng trước tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát có, chẳng trước tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có. Chẳng trước chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có, chẳng trước chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng phải có. Chẳng trước tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thường, chẳng trước tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô thường. Chẳng trước chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường, chẳng trước chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô thường. Chẳng trước tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát lạc, chẳng trước tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát khổ. Chẳng trước chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lạc, chẳng trước chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khổ. Chẳng trước tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát ngã, chẳng trước tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô ngã. Chẳng trước chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề ngã, chẳng trước chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô ngã. Chẳng trước tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát tịch tĩnh, chẳng trước tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tịch tĩnh, chẳng trước chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát không, chẳng trước tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chẳng không. Chẳng trước chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề không, chẳng trước chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng không. Chẳng trước tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô tướng, chẳng trước tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hữu tướng. Chẳng trước chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô tướng, chẳng trước chư Phật Vô thượng chánh đẳng Bồ đề hữu tướng. Chẳng trước tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô nguyện, chẳng trước tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hữu nguyện. Chẳng trước chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô nguyện, chẳng trước chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa, Bồ tát Ma ha tát chẳng tác lên nghĩ này: Ta hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng tác lên nghĩ này: Ta chẳng hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng tác lên nghĩ này: Ta cũng hành cũng chẳng hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng tác lên nghĩ này: Ta chẳng phải hành chẳng phải chẳng hành Bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa Bồ tát Ma ha tát tương ưng cùng các pháp như thế, cho nên mới nói tương ưng cùng Bát nhã Ba la mật đa.

 
--- o0o ---
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu

Tổ Truyền Đăng

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cách nay 2556 năm 1. TỔ MA HA CA DIẾP Đồng thời đức Phật 2. TỔ A NAN Sanh sau Phật 30 năm 3. Tổ Thương-Na-Hòa-Tu ( Sanakavasa)  Thế kỷ đầu sau Phật Niết-bàn 4. Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta)  Cuối thế kỷ thứ nhất sau Phật Niết-bàn 5. Tổ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 9238
  • Tháng hiện tại: 86790
  • Tổng lượt truy cập: 25308505

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile