Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 15 Quyển 374 - Hội thứ nhất

Đăng lúc: Thứ tư - 28/12/2011 05:46 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 15 Quyển 374 - Hội thứ nhất

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 15 Quyển 374 - Hội thứ nhất

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Sàigòn - 1998

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập) 

--- o0o ---
Quyển thứ  374

HỘI THỨ NHẤT

Phẩm

VÔ TƯỚNG VÔ ĐẮC

Thứ 66 - 2

Sở trụ nội không chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ; sở trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ.

Sở trụ chơn như chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ; sở trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ.

Sở tu năm nhãn chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ; sở tu sáu thần thông chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ.

Sở tu Phật mười lực chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ; sở tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ.

Sở tu đại từ chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ; sở tu đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ.

Sở tu pháp vô vong thất chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ; sở tu tánh hằng trụ xả chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ.

Sở tu nhất thiết trí chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ; sở tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ.

Sở tu ba mươi hai tướng Đại sĩ chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ; sở tu tám mươi tùy hảo chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa như thế, tâm một thời sát na ngắn, thời năng nhiếp đủ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Cũng năng nhiếp đủ bốn tĩnh lự bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Cũng năng nhiếp đủ bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Cũng năng nhiếp đủ không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Cũng năng nhiếp đủ khổ tập diệt đạo thánh đế. Cũng năng nhiếp đủ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Cũng năng nhiếp đủ tất cả tam ma địa môn, tất cả đà la ni môn. Cũng năng nhiếp đủ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tướng không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Cũng năng nhiếp đủ chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Cũng năng nhiếp đủ năm nhãn, sáu thần thông. Cũng năng nhiếp đủ Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng năng nhiếp đủ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Cũng năng nhiếp đủ pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Cũng năng nhiếp đủ nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Cũng năng nhiếp đủ ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì sao có các sở tác chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa, thường được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ, nên tâm một thời sát na ngắn, thời năng nhiếp đủ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa? Cũng năng nhiếp đủ bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Cũng năng nhiếp đủ bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Cũng năng nhiếp đủ không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Cũng năng nhiếp đủ khổ tập diệt đạo thánh đế. Cũng năng nhiếp đủ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Cũng năng nhiếp đủ tất cả tam ma địa môn, tất cả đà la ni môn. Cũng năng nhiếp đủ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Cũng năng nhiếp đủ chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Cũng năng nhiếp đủ năm nhãn, sáu thần thông. Cũng năng nhiếp đủ Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng năng nhiếp đủ đại tu, đại bi, đại hỷ, đại xả. Cũng năng nhiếp đủ pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Cũng năng nhiếp đủ nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Cũng năng nhiếp đủ ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo?

Phật bảo: Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, sở hành bố thí Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng; sở hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng.

Sở tu bốn tĩnh lự đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng; sở tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng. Sở tu bốn niệm trụ đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng; sở tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng.

Sở tu không giải thoát môn đều được sát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng; sở tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng.

Sở trụ khổ thánh đế đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng; sở trụ tập diệt đạo thánh đế đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng.

Sở tu tám giải thoát đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng; sở tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ đều được Bát nhã Sa la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng.

Sở tu tất cả làm ma địa môn đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng; sở tu tất cả đà la ni môn đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng.

Sở trụ nội không đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng; sở trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tướng.

Sở trụ chơn như đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng; sở trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lia hai tưởng.

Sở tu năm nhãn đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng; sở tu sáu thần thông đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng.

Sở tu Phật mười lực đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tướng; sở tu bốn vô sở úy bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng.

Sở tu đại từ đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng; sở tu đại bi, đại hỷ, đại xả đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng.

Sở tu pháp vô vong thất đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng; sở tu tánh hằng trụ xả đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng.

Sở tu nhất thiết trí đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng; sở tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng.

Sở dẫn phát ba mươi hai tướng Đại sĩ đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng; sở dẫn phát tám mươi tùy hảo đều được Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ nên xa lìa hai tưởng.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bố tát Ma ha tát vì sao khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa. tuy hành bố thí Ba la mật đa mà không hai tưởng; tuy hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà không hai tưởng? Tuy tu bốn tĩnh lự mà không hai tưởng; tuy tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà không hai tưởng. Tuy tu bốn niệm trụ mà không hai tưởng; tuy tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà không hai tưởng. Tuy tu không giải thoát môn mà không hai tưởng; tuy tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà không hai tưởng. Tuy trụ khổ thánh đế mà không hai tưởng; tuy trụ tập diệt đạo thánh đế mà không hai tưởng. Tuy tu tám giải thoát mà không hai tưởng; tuy tu tám thắng xứ chín thứ đệ định, mười biến xứ mà không hai tưởng. Tuy tu tất cả đà la ni môn mà không hai tưởng; tuy tu tất cả tam ma địa môn mà không hai tưởng. Tuy trụ nội không mà không hai tưởng; tuy trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà không hai tưởng. Tuy trụ chơn như mà không hai tưởng; tuy trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà không hai tưởng. Tuy tu năm nhãn mà không hai tưởng; tuy tu sáu thần thông mà không hai tưởng. Tuy tu Phật mười lực mà không hai tưởng; tuy tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà không hai tưởng. Tuy tu đại từ mà không hai tưởng; tuy tu đại bi, đại hỷ, đại xả mà không hai tưởng. Tuy tu pháp vô vong thất mà không hai tưởng, tuy tu tánh hằng trụ xả mà không hai tưởng. Tuy tu nhất thiết trí mà không hai tướng; tuy tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà không hai tưởng. Tuy dẫn phát ba mươi hai tướng Đại sĩ mà không hai tưởng, tuy dẫn phát tám mươi tùy hảo mà không hai tưởng?

Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn bố thí Ba la mật đa, nên tức nơi trong bố thí Ba la mật đa nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà hành bố thí. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà hành bố thí. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà hành bố thí. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà hành bố thí. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà hành bố thí. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà hành bố thí. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà hành bố thí. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà hành bố thí. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà hành bố thí. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà hành bố thí. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà hành bố thí. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà hành bố thí. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà hành bố thí. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà hành bố thí. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà hành bố thí. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, nên tức nơi trong tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ tất cả bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa, mà hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Nhiếp thọ tất cả đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả mà hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn bốn tĩnh lự nên tức nơi trong bốn tĩnh lự nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà tu bốn tĩnh lự. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự bốn vô lượng, bốn vô sắc định, mà tu bốn tĩnh lự. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu bốn tĩnh lự. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu bốn tĩnh lự. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu bốn tĩnh lự. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu bốn tĩnh lự. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu bốn tĩnh lự. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu bốn tĩnh lự. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu bốn tĩnh lự. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu bốn tĩnh lự. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu bốn tĩnh lự. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu bốn tĩnh lự. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu bốn tĩnh lự, nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu bốn tĩnh lự. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu bốn tĩnh lự. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn bốn vô lượng, bốn vô sắc định, nên tức nơi trong bốn vô lượng, bốn vô sắc định nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định, Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thông nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn bốn niệm trụ, nên tức nơi trong bốn niệm trụ nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà tu bốn niệm trụ. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu bốn niệm trụ. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu bốn niệm trụ. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu bốn niệm trụ. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu bốn niệm trụ. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu bốn niệm trụ. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu bốn niệm trụ. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu bốn niệm trụ. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu bốn niệm trụ. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu bốn niệm trụ. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu bốn niệm trụ. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu bốn niệm trụ. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu bốn niệm trụ. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu bốn niệm trụ. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu bốn niệm trụ. Dó nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, nên tức nơi trong bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn không giải thoát môn. nên tức nơi trong không giải thoát môn nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa mà tu không giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu không giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu không giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu không giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu không giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu không giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu không giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu không giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu không giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu không giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu không giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu không giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu không giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu không giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu không giải thoát môn. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tại khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, nên tức nơi trong vô tướng, vô nguyện giải thoát môn nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn khổ thánh đế nên tức nơi trong khổ thánh đế nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà trụ khổ thánh đế. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà trụ khổ thánh đế. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà trụ khổ thánh đế. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà trụ khổ thánh đế. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà trụ khổ thánh đế, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà trụ khổ thánh đế. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà trụ khổ thánh đế. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà trụ khổ thánh đế. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà trụ khổ thánh đế. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà trụ khổ thánh đế. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà trụ khổ thánh đế. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà trụ khổ thánh đế. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà trụ khổ thánh đế. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà trụ khổ thánh đế. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà trụ khổ thánh đế. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa. vì muốn viên mãn tập diệt đạo thánh đế, nên tức nơi trong tập diệt đạo thánh đế nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ tám mươi tùy hảo mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa. vì muốn viên mãn tám giải thoát, nên tức nơi trong tám giải thoát nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà tu tám giải thoát. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu tám giải thoát. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu tám giải thoát, Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu tám giải thoát. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu tám giải thoát. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu tám giải thoát. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu tám giải thoát. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu tám giải thoát. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu tám giải thoát. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu tám giải thoát. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp thật bất cộng mà tu tám giải thoát. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu tám giải thoát. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu tám giải thoát, nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu tám giải thoát. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu tám giải thoát. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, nên tức nơi trong tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa mà tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu tám thắng xứ chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu tám thắng xứ chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu tám thắng xứ chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tủy hảo mà tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn tất cả tam ma địa môn. nên tức nơi trong tất cả tam ma địa môn nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa mà tu tất cả tam ma địa môn. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu tất cả tam ma địa môn. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu tất cả tam ma địa môn. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu tất cả tam ma địa môn. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu tất cả tam ma địa môn. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu tất cả tam ma địa môn. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu tất cả tam ma địa môn. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu tất cả tam ma địa môn. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu tất cả tam ma địa môn. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu tất cả tam ma địa môn. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu tất cả tam ma địa môn. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu tất cả tam ma địa môn. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu tất cả tam ma địa môn, nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu tất cả tam ma địa môn. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu tất cả tam ma địa môn. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

--- o0o ---

Tác giả bài viết: HT Thích Trí Nghiêm
Nguồn tin: Trang nhà Quảng Đức
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Cách gởi bài viết về Ban Biên Tập

Nội quy đăng bài viết :Bài viết trước khi đăng phải hội đủ các điều sau :- Thứ nhất : Trang web chỉ có một mục đích đó là Hoằng Dương Phật Pháp- Thứ hai : Nội dung thuần tuý chỉ có quan điểm, kinh điển, Luật, Luận chính thống của Nhà Phật- Thứ ba : không liên quan bất...

Thống kê

  • Đang truy cập: 103
  • Hôm nay: 3097
  • Tháng hiện tại: 317547
  • Tổng lượt truy cập: 22526911

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile