Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 3 Quyển 73 - Hội thứ nhất

Đăng lúc: Thứ hai - 19/12/2011 09:29 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Sàigòn - 1998

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

--- o0o ---

Tập 3

Quyển Thứ 73

Hội Thứ Nhất

Phẩm Quán Hạnh

Thứ 19 – 4

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Vì duyên cớ nào mà nói sắc thảy chẳng sanh, thời chẳng phải sắc thảy?

Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử! Sắc, sắc tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có sắc. Thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có thọ tưởng hành thức. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Sắc chẳng sanh, thời chẳng phải sắc. Thọ tưởng hành thức chẳng sanh thời chẳng phải thọ tưởng hành thức.

Xá Lợi Tử! Nhãn xứ, nhãn xứ tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Nhãn xứ chẳng sanh, thời chẳng phải nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng sanh thời chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ.

Xá Lợi Tử! Sắc xứ, sắc xứ tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có thanh hương vị xúc pháp xứ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Sắc xứ chẳng sanh, thời chẳng phải sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng sanh thời chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ.

Xá Lợi Tử! Nhãn giới, nhãn giới tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có nhãn giới. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Nhãn giới chẳng sanh, thời chẳng phải nhãn giới. Sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ chẳng sanh thời chẳng phải sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Nhĩ giới, nhĩ giới tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có nhĩ giới. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ  nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sinh ra các thọ tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sinh ra các thọ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Nhĩ giới chẳng sanh, thời chẳng phải nhĩ giới. Thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sinh ra các thọ chẳng sanh thời chẳng phải thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sinh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Tỷ giới, tỷ giới tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có tỷ giới. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tỷ giới chẳng sanh, thời chẳng phải tỷ giới. Hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng sanh, thời chẳng phải hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sinh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Thiệt giới , thiệt giới  tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có thiệt giới. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ; vị giới cho đến thiệt xúc tánh làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Thiệt giới chẳng sanh, thời chẳng phải thiệt giới. Vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng sanh, thời chẳng phải vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sinh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Thân giới, thân giới  tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có thân giới. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ; xúc giớicho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Thân giới chẳng sanh, thời chẳng phải thân giới. Xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng sanh, thời chẳng phải xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sinh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Ý giới, ý giới  tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có ý giới. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Ý giới chẳng sanh, thời chẳng phải ý giới. Pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng sanh, thời chẳng phải pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sinh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Địa giới, địa giới  tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới, thủy hỏa phong không thức giới tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có thủy hỏa phong không thức giới. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Địa giới chẳng sanh, thời chẳng phải địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới  chẳng sanh, thời chẳng phải thủy hỏa phong không thức giới.

Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế, khổ thánh đế tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có khổ thánh đế. Tập diệt đạo thánh đế, tập diệt đạo thánh đế tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có tập diệt đạo thánh đế. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Khổ thánh đế chẳng sanh, thời chẳng phải khổ thánh đế. Tập diệt đạo thánh đế chẳng sanh, thời chẳng phải tập diệt đạo thánh đế.

Xá Lợi Tử! Vô minh, vô minh tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có vô minh. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Vô minh chẳng sanh, thời chẳng phải vô minh. Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng sanh, thời chẳng phải hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não.

Xá Lợi Tử! Nội không, nội không tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có nội không. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Nội không chẳng sanh, thời chẳng phải nội không. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng sanh, thời chẳng phải ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không.

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa, bố thí Ba la mật đa tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có bố thí Ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa; tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Bố thí Ba la mật đa chẳng sanh, thời chẳng phải bố thí Ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa chẳng sanh, thời chẳng phải Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự, bốn tĩnh lự tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có bốn tĩnh lự. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: bốn tĩnh lự  chẳng sanh, thời chẳng phải bốn tĩnh lự. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng sanh, thời chẳng phải bốn vô lượng, bốn vô sắc định.

Xá Lợi Tử! Tám giải thoát, tám giải thoát tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tám giải thoát chẳng sanh, thời chẳng phải tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng sanh, thời chẳng phải tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ.

Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ, bốn niệm trụ tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Bốn niệm trụ chẳng sanh, thời chẳng phải bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chẳng sanh, thời chẳng phải Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi.

 Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn, không giải thoát môn tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có không giải thoát môn. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Không giải thoát môn  chẳng sanh, thời chẳng phải không giải thoát môn. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng sanh, thời chẳng phải vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

 Xá Lợi Tử! Năm nhãn, năm nhãn tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có năm nhãn. Sáu thần thông; sáu thần thông tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có sáu thần thông. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Năm nhãn chẳng sanh, thời chẳng phải năm nhãn. Sáu thần thông chẳng sanh, thời chẳng phải sáu thần thông.

 Xá Lợi Tử! Phật mười lực, Phật mười lực tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có Phật mười lực. Bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; bốn vô sở uý cho đến mười tám pháp Phật bất cộng tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có bốn vô sở uý  cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Phật mười lực chẳng sanh, thời chẳng phải Phật mười lực. Bốn vô sở uý cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng sanh, thời chẳng phải bốn vô sở uý cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Xá Lợi Tử! Chơn như, chơn như tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có chơn như. Pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới; pháp giới cho đến bất tư nghì giới tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Chơn như chẳng sanh, thời chẳng phải chơn như. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới chẳng sanh, thời chẳng phải pháp giới cho đến bất tư nghì giới.

Xá Lợi Tử! Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng sanh, thời chẳng phải Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng sanh, thời chẳng phải nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất, pháp vô vong thất  tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có pháp vô vong thất. Tánh hằng trụ xả; tánh hằng trụ xả tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có tánh hằng trụ xả. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Pháp vô vong thất chẳng sanh, thời chẳng phải pháp vô vong thất. Tánh hằng trụ xả chẳng sanh, thời chẳng phải tánh hằng trụ xả.

Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn, tất cả đà la ni môn tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có tất cả đà la ni môn. Tất cả tam ma địa môn, tất cả tam ma địa môn tánh không. Trong tánh không đây không có sanh, không có tất cả tam ma địa môn. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tất cả đà la ni môn chẳng sanh, thời chẳng phải tất cả đà la ni môn. Tất cả tam ma địa môn chẳng sanh, thời chẳng phải tất cả tam ma địa môn.

 

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Vì duyên cớ nào mà nói sắc thảy chẳng diệt, thời chẳng phải sắc thảy?

Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử! Sắc, sắc tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có sắc. Thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có thọ tưởng hành thức. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Sắc chẳng diệt, thời chẳng phải sắc. Thọ tưởng hành thức chẳng diệt thời chẳng phải thọ tưởng hành thức.

Xá Lợi Tử! Nhãn xứ, nhãn xứ tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Nhãn xứ chẳng diệt, thời chẳng phải nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng diệt thời chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ.

Xá Lợi Tử! Sắc xứ, sắc xứ tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có thanh hương vị xúc pháp xứ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Sắc xứ chẳng diệt, thời chẳng phải sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng diệt thời chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ.

Xá Lợi Tử! Nhãn giới, nhãn giới tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có nhãn giới. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Nhãn giới chẳng diệt, thời chẳng phải nhãn giới. Sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng diệt thời chẳng phải sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Nhĩ giới, nhĩ giới tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có nhĩ giới. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ  nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sinh ra các thọ tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sinh ra các thọ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Nhĩ giới chẳng diệt, thời chẳng phải nhĩ giới. Thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sinh ra các thọ chẳng diệt thời chẳng phải thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sinh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Tỷ giới, tỷ giới tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có tỷ giới. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tỷ giới chẳng diệt, thời chẳng phải tỷ giới. Hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng diệt, thời chẳng phải hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sinh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Thiệt giới, thiệt giới  tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có thiệt giới. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ; vị giới cho đến thiệt xúc tánh làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Thiệt giới chẳng diệt, thời chẳng phải thiệt giới. Vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng diệt, thời chẳng phải vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sinh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Thân giới, thân giới  tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có thân giới. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Thân giới chẳng diệt, thời chẳng phải thân giới. Xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng diệt, thời chẳng phải xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sinh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Ý giới, ý giới  tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có ý giới. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Ý giới chẳng diệt, thời chẳng phải ý giới. Pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng diệt, thời chẳng phải pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sinh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Địa giới, địa giới  tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới, thủy hỏa phong không thức giới tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có thủy hỏa phong không thức giới. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Địa giới chẳng diệt, thời chẳng phải địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới  chẳng diệt, thời chẳng phải thủy hỏa phong không thức giới.

Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế, khổ thánh đế tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có khổ thánh đế. Tập diệt đạo thánh đế, tập diệt đạo thánh đế tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có tập diệt đạo thánh đế. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Khổ thánh đế chẳng diệt, thời chẳng phải khổ thánh đế. Tập diệt đạo thánh đế chẳng diệt, thời chẳng phải tập diệt đạo thánh đế.

Xá Lợi Tử! Vô minh, vô minh tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có vô minh. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Vô minh chẳng diệt, thời chẳng phải vô minh. Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng diệt, thời chẳng phải hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não.

Xá Lợi Tử! Nội không, nội không tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có nội không. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Nội không chẳng diệt, thời chẳng phải nội không. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng diệt, thời chẳng phải ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không.

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa, bố thí Ba la mật đa tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có bố thí Ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa; tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Bố thí Ba la mật đa chẳng diệt, thời chẳng phải bố thí Ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa chẳng diệt, thời chẳng phải Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự, bốn tĩnh lự tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có bốn tĩnh lự. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: bốn tĩnh lự  chẳng diệt, thời chẳng phải bốn tĩnh lự. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng diệt, thời chẳng phải bốn vô lượng, bốn vô sắc định.

Xá Lợi Tử! Tám giải thoát, tám giải thoát tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tám giải thoát chẳng diệt, thời chẳng phải tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng diệt, thời chẳng phải tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ.

Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ, bốn niệm trụ tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Bốn niệm trụ chẳng diệt, thời chẳng phải bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chẳng diệt, thời chẳng phải Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi.

 Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn, không giải thoát môn tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có không giải thoát môn. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Không giải thoát môn  chẳng diệt, thời chẳng phải không giải thoát môn. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng diệt, thời chẳng phải vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

 Xá Lợi Tử! Năm nhãn, năm nhãn tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có năm nhãn. Sáu thần thông; sáu thần thông tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có sáu thần thông. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Năm nhãn chẳng diệt, thời chẳng phải năm nhãn. Sáu thần thông chẳng diệt, thời chẳng phải sáu thần thông.

 Xá Lợi Tử! Phật mười lực, Phật mười lực tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có Phật mười lực. Bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; bốn vô sở uý cho đến mười tám pháp Phật bất cộng tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có bốn vô sở uý  cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Phật mười lực chẳng diệt, thời chẳng phải Phật mười lực. Bốn vô sở uý cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng diệt, thời chẳng phải bốn vô sở uý cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Xá Lợi Tử! Chơn như, chơn như tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có chơn như. Pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới; pháp giới cho đến bất tư nghì giới tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Chơn như chẳng diệt, thời chẳng phải chơn như. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới chẳng diệt, thời chẳng phải pháp giới cho đến bất tư nghì giới.

Xá Lợi Tử! Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng diệt, thời chẳng phải Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng diệt, thời chẳng phải nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất, pháp vô vong thất  tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có pháp vô vong thất. Tánh hằng trụ xả; tánh hằng trụ xả tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có tánh hằng trụ xả. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Pháp vô vong thất chẳng diệt, thời chẳng phải pháp vô vong thất. Tánh hằng trụ xả chẳng diệt, thời chẳng phải tánh hằng trụ xả.

Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn, tất cả đà la ni môn tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có tất cả đà la ni môn. Tất cả tam ma địa môn, tất cả tam ma địa môn tánh không. Trong tánh không đây không có diệt, không có tất cả tam ma địa môn. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tất cả đà la ni môn chẳng diệt, thời chẳng phải tất cả đà la ni môn. Tất cả tam ma địa môn chẳng diệt, thời chẳng phải tất cả tam ma địa môn.

Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Vì duyên cớ nào mà nói sắc thảy bất nhị, thời chẳng phải sắc thảy?

Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử! Hoặc sắc, hoặc bất nhị; hoặc thọ tưởng hành thức, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Sắc bất nhị, thời chẳng phải sắc. Thọ tưởng hành thức bất nhị, thời chẳng phải thọ tưởng hành thức.

Xá Lợi Tử! Hoặc nhãn xứ, hoặc bất nhị; hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Nhãn xứ bất nhị, thời chẳng phải nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bất nhị, thời chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ.

Xá Lợi Tử! Hoặc sắc xứ, hoặc bất nhị; hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Sắc xứ bất nhị, thời chẳng phải sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ bất nhị, thời chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ.

Xá Lợi Tử! Hoặc nhãn giới; hoặc bất nhị; hoặc sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Nhãn giới bất nhị, thời chẳng phải nhãn giới. Sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ  bất nhị, thời chẳng phải sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Hoặc nhĩ giới, hoặc bất nhị; hoặc thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Nhĩ giới bất nhị, thời chẳng phải nhĩ giới. Thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ bất nhị, thời chẳng phải thanh giới, cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ .

Xá Lợi Tử! Hoặc tỷ giới, hoặc bất nhị; hoặc hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tỷ giới bất nhị, thời chẳng phải tỷ giới. Hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ  bất nhị, thời chẳng phải hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Hoặc thiệt giới, hoặc bất nhị; hoặc vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Thiệt giới bất nhị, thời chẳng phải thiệt giới. Vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ bất nhị, thời chẳng phải vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Hoặc thân giới, hoặc bất nhị; hoặc xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Thân giới bất nhị, thời chẳng phải thân giới. Xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ bất nhị, thời chẳng phải xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Hoặc ý giới, hoặc bất nhị; hoặc pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Ý giới bất nhị, thời chẳng phải ý giới. Pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ  bất nhị, thời chẳng phải pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Hoặc địa giới, hoặc bất nhị; hoặc thủy hỏa phong không thức giới, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Địa giới bất nhị, thời chẳng phải địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới bất nhị, thời chẳng phải thủy hỏa phong không thức giới.

Xá Lợi Tử! Hoặc khổ thánh đế, hoặc bất nhị; hoặc tập diệt đạo thánh đế, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Khổ thánh đế bất nhị, thời chẳng phải khổ thánh đế. Tập diệt đạo thánh đế bất nhị, thời chẳng phải tập diệt đạo thánh đế

Xá Lợi Tử! Hoặc vô minh, hoặc bất nhị; hoặc hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Vô minh bất nhị, thời chẳng phải vô minh. Hành cho đến  lão tử sầu thán khổ ưu não bất nhị, thời chẳng phải hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não.

Xá Lợi Tử! Hoặc nội không, hoặc bất nhị; hoặc ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Nội không bất nhị, thời chẳng phải nội không. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không bất nhị, thời chẳng phải ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không.

Xá Lợi Tử! Hoặc bố thí Ba la mật đa, hoặc bất nhị; hoặc tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Bố thí Ba la mật đa bất nhị, thời chẳng phải bố thí Ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa bất nhị, thời chẳng phải tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Hoặc bốn tĩnh lự, hoặc bất nhị; hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Bốn tĩnh lự bất nhị, thời chẳng phải bốn tĩnh lự. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định bất nhị, thời chẳng phải bốn vô lượng, bốn vô sắc định.

Xá Lợi Tử! Hoặc tám giải thoát , hoặc bất nhị; hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tám giải thoát bất nhị, thời chẳng phải tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ bất nhị, thời chẳng phải tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ.

Xá Lợi Tử! Hoặc bốn niệm trụ, hoặc bất nhị; hoặc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Bốn niệm trụ  bất nhị, thời chẳng phải bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, cho đến tám thánh đạo chi bất nhị, thời chẳng phải bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi.

Xá Lợi Tử! Hoặc không giải thoát môn, hoặc bất nhị; hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Không giải thoát môn bất nhị, thời chẳng phải không giải thoát môn. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn bất nhị, thời chẳng phải vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Xá Lợi Tử! Hoặc năm nhãn, hoặc bất nhị; hoặc sáu thần thông, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Năm nhãn bất nhị, thời chẳng phải năm nhãn. Sáu thần thông bất nhị, thời chẳng phải sáu thần thông.

Xá Lợi Tử! Hoặc Phật mười lực, hoặc bất nhị; hoặc bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Phật mười lực bất nhị, thời chẳng phải Phật mười lực. Bốn vô sở uý cho đến mười tám pháp Phật bất cộng bất nhị, thời chẳng phải bốn vô sở uý cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Xá Lợi Tử! Hoặc chơn như, hoặc bất nhị; hoặc pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Chơn như bất nhị, thời chẳng phải chơn như. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới bất nhị, thời chẳng phải pháp giới cho đến bất tư nghì giới .

Xá Lợi Tử! Hoặc Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, hoặc bất nhị; hoặc nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề bất nhị, thời chẳng phải Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  bất nhị, thời chẳng phải nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Xá Lợi Tử! Hoặc pháp vô vong thất, hoặc bất nhị; hoặc tánh hằng trụ xả, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Pháp vô vong thất bất nhị, thời chẳng phải pháp vô vong thất. Tánh hằng trụ xả bất nhị, thời chẳng phải tánh hằng trụ xả.

Xá Lợi Tử! Hoặc tất cả đà la ni môn, hoặc bất nhị; hoặc tất cả tam ma địa môn, hoặc bất nhị. Tất cả như vậy đều chẳng tương ưng chẳng phải bất tương ưng, chẳng hữu sắc chẳng phải vô sắc, chẳng hữu kiến chẳng phải vô kiến, chẳng hữu đối chẳng phải vô đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Tất cả đà la ni môn bất nhị, thời chẳng phải tất cả đà la ni môn. Tất cả tam ma địa môn bất nhị, thời chẳng phải tất cả tam ma địa môn. 

--- o0o ---

Tác giả bài viết: HT Thích Trí Nghiêm
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 33
  • Khách viếng thăm: 32
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2351
  • Tháng hiện tại: 464598
  • Tổng lượt truy cập: 26213275

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile