Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 8 Quyển 184 - Hội thứ nhất

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/12/2011 09:46 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 8 Quyển 184 - Hội thứ nhất

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 8 Quyển 184 - Hội thứ nhất

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Sàigòn 1998

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

--o0o ---

Tập 8

Quyển Thứ 184

HỘI THỨ NHẤT

Phẩm

KHÓ TIN HIỂU

Thứ 34 – 3

Thiện Hiện! Năm nhãn thanh tịnh tức Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, bát nhã ba la thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh. Vì cớ sao? Là năm nhãn thanh tịnh cùng Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh không hai  không  hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sáu thần thông thanh tịnh tức bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sáu thần thông thanh tịnh cùng Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Phật mười lực thanh tịnh tức Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh. Vì cớ sao? Là năm nhãn thanh tịnh cùng bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai  không hai  phần, vì không riêng không dứt vậy.  Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh; Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bốn vô sở úy  thanh tịnh  cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không  hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Thiện Hiện! Pháp vô vong thất thanh tịnh tức Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh. Vì cớ sao? Là pháp vô vong thất thanh tịnh cùng Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tánh hằng trụ xả  thanh tịnh cùng bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí thanh tịnh tức bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nhất thiết trí thanh tịnh cùng Bát nhã ba la mật đa không hai không hai phần, vì không  riêng không dứt vậy. Ðạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức Bát nhã ba la mật đa cũng  thanh tịnh; bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Là đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh cùng bát nhã ba la mật đa thanh tịnh không hai không  hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tất cả đà la ni môn thanh tịnh cùng Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh không  hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy.Tất cả tam ma địa môn thanh tịnh vì bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tất cả tam ma địa môn thanh tịnh cùng Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Dự lưu quả thanh tịnh tức Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức Dự lưu quả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Dự lưu quả thanh tịnh cùng bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Nhất lai, Bất hoàn, A la hán cùng Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh tức bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh cùng Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tứ Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh cùng Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh không hai  không  hai phần vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh tức bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh. Vì cớ sao? Là chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh cùng bát nhã ba la mật đa thanh tịnh không hai không  hai  phần vì, không  riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc thanh tịnh tức nhất thiết trí trí thanh tịnh, nhất thiết trí trí thanh tịnh tức sắc thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sắc thanh tịnh cùng nhất thiết trí trí thanh tịnh không  hai không  hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức Nhất thiết  trí trí thanh tịnh, nhất thiết trí trí thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ tưởng hành thức thanh tịnh cùng nhất thiết trí trí thanh tịnh không  hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhãn xứ thanh tịnh tức nhất thiết trí trí thanh tịnh, nhất thiết trí trí thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nhãn xứ thanh tịnh  cùng nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không dứt vậy. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ  thanh tịnh cùng nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không  dứt vậy. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức nhất thiết trí trí thanh tịnh; nhất thiết trí trí thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh  cùng Nhất thiết  trí trí thanh tịnh không hai  không hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sắc xứ thanh tịnh tức Nhất thiết  trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức sắc xứ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sắc xứ thanh tịnh cùng nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh tức nhất thiết trí trí thanh tịnh, nhất thiết trí trí thanh tịnh tức thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh cùng Nhất thiết  trí trí thanh tịnh không hai  không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Nhãn giới  thanh tịnh tức nhất thiết trí trí thanh tịnh, nhất thiết trí trí thanh tịnh tức nhãn giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nhãn giới thanh tịnh cùng nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh; Nhất thiết trí trí  thanh tịnh tức sắc giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Nhĩ giới thanh tịnh thức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức nhĩ giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nhĩ giới  thanh tịnh cho đến Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh; Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai  không  hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tỷ giới thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, nhất thiết thiết trí thanh tịnh tức tỷ giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tỷ giới thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh; Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không  dứt vậy.

Thiện Hiện! Thiệt giới thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức thiệt giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thiệt giới thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không  dứt vậy.

Thiện Hiện! Thân giới thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thân giới thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là xúc giới cho đên thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai  không  hai phần vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Ý giới thanh tịnh tức Nhất thiết  trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý giới thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí  thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ðịa giới thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là địa giới thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy. Thủy hỏa phong không  thức giới thanh tịnh tức Nhất thiết  trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức thủy hỏa phong không  thức giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thủy hỏa phong không thức giới  thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô minh thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là vô minh thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh; Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Bố thí ba la mật đa thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức bố thí ba la mật đa thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bố thí ba la mật đa thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức tịnh giới cho đến Bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tịnh giới cho đến Bát nhã ba  la mật đa thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không  hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức nội không thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nội không thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, tự tánh không, vô tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh thức Nhất thiết trí trí thanh tịnh; Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh. Vì cớ sao? Là chơn như thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Là pháp giới cho đến bất tư nghì giới  thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Khổ thánh đế thanh tịnh tức Nhất thiết  trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh. Vì cớ sao? Là khổ thánh đế thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh cùng Nhất thiết  trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự  thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bốn tĩnh lự thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh; Nhất thiết trí thanh tịnh tức bốn vô lượng bốn vô sắc định thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy.

Thiện Hiện! Tám giải thoát thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tám giải thoát thanh tịnh cùng Nhất thiết  trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh; Nhất thiết  trí trí thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vây.

Thiện Hiện! Bốn niệm trụ thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bốn niệm trụ thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh; Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Không giải thoát môn thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh. Vì cớ sao? Là không giải thoát môn thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không  hai  phần vì không  riêng không dứt vậy. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh; Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh. Vì cớ sao? Là vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai  phần, vì không riêng không dứt vậy.

            Thiện Hiện! Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Bồ Tát thập địa thanh tịnh cùng Nhất thiết  trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Năm nhãn thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh. Vì cớ sao? Là năm nhãn thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sáu thần thông thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sáu thần thông thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Phật mười lực thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Phật mười lực thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh; Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng  không dứt vậy.

Thiện Hiện! Pháp vô vong thất thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh. Vì cớ sao? Là pháp vô vong thất thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai  không hai  phần vì không riêng không dứt vậy.  Tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tánh hằng trụ xả thanh tịnh cùng Nhất thiết  trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Nhất thiết trí thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ðạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức nhất thiết tướng trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Là đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh cùng nhất thiết tướng trí trí thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức nhất thiết tướng trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tất cả đà la ni môn thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết  trí trí thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tất cả đà la ni môn thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Dự lưu quả thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức Dự lưu quả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Dự lưu quả thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không  hai phần vì không riêng không dứt vậy. Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí  thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai  phần vì không  riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh tức Nhất thiết  trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Ðộc giác bồ đề thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không  hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh tức Nhất thiết trí trí thanh tịnh, Nhất thiết trí trí thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh. Vì cớ sao? Là chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh cùng Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức sắc thanh tịnh , sắc thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai  không  hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Mạng giả thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Dưỡng dục giả thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai  không  hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Ý sanh thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh thức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Tri giả thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  Ngã thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ  thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Sanh giả thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai không hai  phần vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai  không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai không  hai  phần vì không  riêng không dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không hai  phần vì không  riêng không  dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không  hai  phần vì không  riêng không dứt vậy. 

Thọ giả thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng  không  dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai  không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng  không  dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả  thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không riêng  không  dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh Vì cớ sao? Vì kiến giả thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai  không  hai phần  vì không  riêng  không  dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không  riêng  không  dứt vậy.

 

---o0o ---

Tác giả bài viết: HT Thích Trí Nghiêm
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Cách gởi bài viết về Ban Biên Tập

Nội quy đăng bài viết :Bài viết trước khi đăng phải hội đủ các điều sau :- Thứ nhất : Trang web chỉ có một mục đích đó là Hoằng Dương Phật Pháp- Thứ hai : Nội dung thuần tuý chỉ có quan điểm, kinh điển, Luật, Luận chính thống của Nhà Phật- Thứ ba : không liên quan bất...

Thống kê

  • Đang truy cập: 57
  • Hôm nay: 13627
  • Tháng hiện tại: 239855
  • Tổng lượt truy cập: 22003626
Xem bản: Desktop | Mobile