Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 8 Quyển 189 - Hội thứ nhất

Đăng lúc: Thứ sáu - 23/12/2011 10:33 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 8 Quyển 189 - Hội thứ nhất

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 8 Quyển 189 - Hội thứ nhất

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Sàigòn 1998

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập) 

--o0o ---

Tập 8

Quyển Thứ 189

HỘI THỨ NHẤT

Phẩm

KHÓ TIN HIỂU

Thứ 34 – 8 

 

            Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai  không  hai phần vì không  riêng không dứt vậy. Ngã  thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Hữu tình  thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt  vậy.

            Mạng giả thanh tịnh tức Nhất thiết trí  thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả  thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không  hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

            Sanh giả  thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức sanh giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Dưỡng dục giả thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng Nhất thiết trí  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức đaọ tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng đaọ tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Sĩ phu thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh tịnh không  hai  không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức đaọ tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng đaọ tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng  không  dứt vậy.

            Bổ đặc già la thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng Nhất thiết trí  thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la  thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

            Ý sanh thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng Nhất thiết trí  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Nho đồng thanh tịnh tức Nhất thiết trí  thanh tịnh, Nhất thiết trí  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng Nhất thiết trí  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng đaọ tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy.

            Tác giả  thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng Nhất thiết trí  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Tác giả  thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Thọ giả  thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng Nhất thiết trí  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Thọ giả  thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh tức thọ giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Tri giả  thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí  thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả  thanh tịnh cùng Nhất thiết trí  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Tri giả  thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

`           Kiến giả  thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí  thanh tịnh tứ kiến giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng Nhất thiết trí  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Kiến giả  thanh tịnh tức đaọ tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh tức kiến giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí  thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã  thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn  thanh tịnh, tất cả đà la ni môn  thanh tịnh tức ngã  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã  thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Ngã  thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh tức ngã  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã  thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Hữu tình  thanh tịnh tức tất cả đà là ni môn  thanh tịnh, tất cả đà la ni môn  thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình  thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy. Hữu tình  thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Mạng giả thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn  thanh tịnh tức mạng giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả  thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn  thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Mạng giả  thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai  không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Sanh giả  thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn  thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức sanh giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả  thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Sanh giả  thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Dưỡng dục giả thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn  thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức dưỡng dục giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả  thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Dưỡng dục giả  thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả  thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Sĩ phu  thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn  thanh tịnh, tất cả đà la ni môn  thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu  thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn  thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Sĩ  phu  thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức sĩ phu  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu  thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy.

            Bổ đặc già la  thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn  thanh tịnh, tất cả đà la ni môn  thanh tịnh tức bổ đặc già la  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la  thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn   thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Bổ đặc già la  thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la  thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Ý sanh  thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn  thanh tịnh, tất cả đà la ni môn  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không riêng không  dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy.

            Nho đồng  thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn  thanh tịnh, tất cả đà la ni môn  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Tác giả  thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn  thanh tịnh, tất cả đà la ni môn  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Tác giả  thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Thọ giả  thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn  thanh tịnh, tất cả đà la ni môn  thanh tịnh tức thọ giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả  thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Thọ giả  thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh tức thọ giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả  thanh tịnh cùng tất cả tham ma địa môn  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Tri giả  thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn  thanh tịnh, tất cả đà la ni môn  thanh tịnh tức tri giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả  thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Tri giả  thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả  thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Kiến giả  thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn  thanh tịnh, tất cả đà la ni môn  thanh tịnh tức kiến giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả  thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy. Kiến giả  thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh tức kiến giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

            Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã  thanh tịnh tức quả Dự lưu  thanh tịnh, quả Dự lưu  thanh tịnh tức ngã  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã  thanh tịnh cùng quả Dự lưu  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Ngã  thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh tức ngã  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Hữu tình  thanh tịnh tức quả Dự lưu  thanh tịnh, quả Dự lưu  thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình  thanh tịnh cùng quả Dự lưu  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Hữu tình  thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình  thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Mạng giả  thanh tịnh tức quả Dự lưu  thanh tịnh, quả Dự lưu  thanh tịnh tức mạng giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả  thanh tịnh cùng quả Dự lưu  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Mạng giả  thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh tức mạng giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không riêng không  dứt vậy.

            Sanh giả  thanh tịnh tức quả Dự lưu  thanh tịnh, quả Dự lưu  thanh tịnh tức sanh giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả  thanh tịnh cùng quả Dự lưu  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Sanh giả  thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh tức sanh giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả  thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Dưỡng dục giả  thanh tịnh tức quả Dự lưu  thanh tịnh, quả Dự lưu  thanh tịnh tức dưỡng dục giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả  thanh tịnh cùng quả Dự lưu  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả  thanh tịnh tức quả Nhất lai Bất hoàn A la hán  thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh tức dưỡng dục giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả  thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không riêng không  dứt vậy.

            Sĩ phu  thanh tịnh tức quả Dự lưu  thanh tịnh, quả Dự lưu  thanh tịnh tức dưỡng dục giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu  thanh tịnh cùng quả Dự lưu  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu  thanh tịnh tức quả Nhất lai Bất hoàn A la hán  thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh tức sĩ phu  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu  thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Bổ đặc già la  thanh tịnh tức quả Dự lưu  thanh tịnh, quả Dự lưu  thanh tịnh tức bổ đặc già la  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la  thanh tịnh cùng quả Dự lưu  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Bổ đặc già la  thanh tịnh tức quả Nhất lai Bất hoàn A la hán  thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh tức bổ đặc già la  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la  thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Ý sanh  thanh tịnh tức quả Dự lưu  thanh tịnh, quả Dự lưu  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng quả Dự lưu  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Ý sanh  thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy.

            Nho đồng  thanh tịnh tức quả Dự lưu  thanh tịnh, quả Dự lưu  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng quả Dự lưu  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Nho đồng  thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Tác giả  thanh tịnh tức quả Dự lưu  thanh tịnh, quả Dự lưu  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng quả Dự lưu  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Tác giả  thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

            Thọ giả  thanh tịnh tức quả Dự lưu  thanh tịnh, quả Dự lưu  thanh tịnh tức thọ giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả  thanh tịnh cùng quả Dự lưu  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Thọ giả  thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh tức thọ giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả  thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Tri giả thanh tịnh tức quả Dự lưu  thanh tịnh, quả Dự lưu  thanh tịnh tức tri giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả  thanh tịnh cùng quả Dự lưu  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy. Tri giả  thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh tức tri giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả  thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Kiến giả  thanh tịnh tức Dự lưu quả  thanh tịnh, Dự lưu quả  thanh tịnh tức kiến giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả  thanh tịnh cùng Dự lưu quả  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy. Kiến giả   thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức kiến giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả  thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

            Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã  thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh, Ðộc giác bồ đề  thanh tịnh tức ngã  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã  thanh tịnh cùng Ðộc giác bồ đề  thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không riêng  không  dứt vậy.

            Hữu tình  thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh tức hữu tình  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình  thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Mạng giả  thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh tức mạng giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả  thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không riêng không  dứt vậy.

            Sanh giả  thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh tức sanh giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả  thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Dưỡng dục giả  thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh; Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh tức dưỡng dục giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Sĩ phu  thanh tịnh tức Ðộc giác bồ đề  thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh tức sĩ phu  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu  thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Bổ đặc già la  thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh tức bổ đặc già la  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la  thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh không hai  không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Ý sanh thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Nho đồng  thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng Ðộc giác bồ  đề  thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không riêng không  dứt vậy.

            Tác giả  thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Thọ giả  thanh tịnh tức Ðộc giác bồ đề  thanh tịnh, Ðộc giác bồ đề  thanh tịnh tức thọ giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả  thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh không  hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Tri giả  thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh tức tri giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả  thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Kiến giả  thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề  thanh tịnh tức kiến giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả  thanh tịnh cùng Ðộc giác bồ đề  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã  thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh , tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh tức ngã  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã  thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy.

            Hữu tình thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh tức ngã  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã  thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Mạng giả  thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh tức mạng giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả  thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Sanh giả  thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh , tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh tức sanh giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả  thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Dưỡng dục giả  thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức dưỡng dục giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả  thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Sĩ phu  thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh tức sĩ phu  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu  thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Bổ đặc già la  thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh tức bổ đặc già la  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la  thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không dứt vậy.

            Ý sanh  thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh , tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

            Nho đồng  thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh không  hai không hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

            Tác giả  thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tác  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

            Thọ giả  thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh tức thọ giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  riêng không  dứt vậy.

            Tri giả  thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh tức tri giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả  thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tác  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Kiến giả  thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh tức kiến giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy.

            Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã  thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề  thanh tịnh; chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh tức ngã  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề  thanh tịnh không  hai không hai phần, vì không riêng không  dứt vậy.

            Hữu tình  thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề  thanh tịnh; chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình  thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh không hai  không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Mạng giả  thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh tức mạng giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả  thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Sanh giả  thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề  thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh tức sanh giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả  thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Dưỡng dục giả  thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề  thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề  thanh tịnh tức dưỡng dục giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả  thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh không hai không hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Sĩ phu  thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề  thanh tịnh , chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề  thanh tịnh tức sĩ phu  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu  thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Bổ đặc già la  thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề  thanh tịnh tức bổ đặc già la  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la  thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh không  hai không  hai phần vì không  riêng không  dứt vậy.

            Ý sanh  thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề  thanh tịnh tức ý sanh  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh  thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Nho đồng  thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh tức nho đồng  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng  thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Tác giả  thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề  thanh tịnh tức tác giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả  thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh không hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Thọ giả  thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề  thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh tức thọ giả  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả  thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Tri giả  thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả  thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không  dứt vậy.

            Kiến giả  thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh, kiến giả  thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả  thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề  thanh tịnh không  hai không  hai phần  vì không  riêng không dứt vậy.

---o0o ---

Tác giả bài viết: HT Thích Trí Nghiêm
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

CÁC NGÀY VÍA PHẬT

Tháng GiêngNgày mồng một, vía Đức Phật Di Lặc Tháng HaiNgày mồng tám, vía Đức Phật Thích Ca xuất giaNgày rằm,vía Đức Phật Thích Ca nhập diệtNgày 19,vía Đức Quán Thế Âm Bồ tátNgày 21,vía Đức Phổ Hiền Bồ tát Tháng BaNgày 19,vía Đức Chuẩn Đề Bồ tát Tháng TưNgày mồng bốn,vía Đức Văn Thù Bồ tátNgày...

Thống kê

  • Đang truy cập: 109
  • Khách viếng thăm: 107
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 19561
  • Tháng hiện tại: 221568
  • Tổng lượt truy cập: 21985339
Xem bản: Desktop | Mobile