Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tập 1 - Phẩm 1 - Quyển 3

Đăng lúc: Chủ nhật - 08/01/2012 11:19 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tập 1 - Phẩm 1 - Quyển 3

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tập 1 - Phẩm 1 - Quyển 3

Hán dịch: Ðại Sư Thật Xoa Nan Ðà Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh (Trọn bộ 4 tập – Tái bản lần thứ hai) Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội – PL.2549 – DL.2005

(Hán bộ quyển 3)

III. Chư Thần Vương Giải Thoát Môn.

Trì Quốc Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn phương tiện tự tại nhiếp tất cả chúng sanh.

Thọ Quang Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn thấy khắp tất cả công đức trang nghiêm.

Tịnh Mục Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn dứt hẳn ưu khổ của tất cả chúng sanh làm cho sanh lòng vui mừng.

Hoa Quan Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn dứt hẳn tà kiến mê lầm của tất cả chúng sanh.

Hỉ Bộ Phổ Âm Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn khắp che chở rưới nhuần tất cả chúng sanh như mây che mát.

Nhạo Diêu Ðộng Mỹ Mục Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn hiện thân xinh đẹp rộng lớn làm cho tất cả được an vui.

Diệu Âm Sư Tử Tràng Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn danh đồn lớn tốt lan khắp mười phương.

Phổ Phóng Bửu Quang Minh Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn hiện tất cả thân thanh tịnh quang minh đại hoan hỷ.

Kim Cang Thọ Hoa Tràng Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn khắp nhuần sum suê tất cả cây cối làm cho người thấy vui mừng.

Phổ Hiện Trang Nghiêm Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn khéo vào tất cả cảnh giới Phật cho chúng sanh sự an vui.

Lúc đó Trì Quốc Càn Thát Bà Vương thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng Càn Thát Bà rồi nói kệ rằng:

Chư Phật cảnh giới vô lượng môn

Tất cả chúng sanh chẳng vào được

Phật tánh thanh tịnh như hư không

Vì khắp thế gian khai chánh đạo.

Mỗi mỗi chân lông của Như Lai

Ðầy đủ công đức như biển cả

Tất cả thế gian đều an vui

Thọ Quang Vương đây đã thấy được.

Biển khổ rộng lớn của thế gian

Phật đều có thể tiêu trừ sạch

Phật nhiều phương tiện đại từ bi

Tịnh Mục Vương này hiểu biết được.

Mười phương cõi nước rộng vô biên

Trí Quang của Phật đều sáng chói

Dứt trừ tất cả chấp ác tà

Môn giải thoát này Hoa Quang được.

Phật từ thuở xưa vô lượng kiếp

Tu tập đại từ hạnh phương tiện

Tất cả thế gian đều an vui

Phổ Âm Thần Vương hay ngộ nhập.

Phật thân thanh tịnh đều thích thấy

Hay sanh thế gian vui vô lượng

Nhơn quả giải thoát thứ đệ thành

Diêu Ðộng Mỹ Mục khéo khai thị.

Chúng sanh mê lầm thường lưu chuyển

Ngu si che chướng rất kín chắc

Như Lai vì họ nói pháp mầu

Sư Tử Tràng Vương diễn thuyết được.

Như Lai khắp hiện diệu sắc thân

Vô lượng sai khác khắp chúng sanh

Nhiều thứ phương tiện soi thế gian

Phổ Phóng Bửu Quang thấy như vậy.

Ðại Trí phương tiện vô lượng môn

Phật vì chúng sanh mà khai diễn

Vào hạnh chơn thật đại Bồ đề

Kim Cang Tràng Vương khéo quán sát.

Trong một sát na, trăm ngàn kiếp

Phật lực hay hiện không động diêu

Khắp đem an lạc thí quần sanh

Phổ Hiện Trang Nghiêm môn giải thoát.

Tăng Trưởng Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn trừ diệt tất cả oán thù.

Long Chúa Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn tu tập vô biên công hạnh.

Trang Nghiêm Tràng Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn biết tất cả lòng ưa thích của chúng sanh.

Nhiêu Ích Hạnh Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn khắp thành tựu công hạnh thanh tịnh sáng suốt.

Khả Bố Úy Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn khai thị đạo an ổn vô úy cho tất cả chúng sanh.

Diệu Trang Nghiêm Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn tiêu trừ biển ái dục của tất cả chúng sanh.

Cao Phong Huệ Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn khắp hiện mây sáng chói che muôn loài.

Dũng Kiện Tý Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn khắp phóng quang minh dứt chướng nặng như núi.

Vô Biên Tịnh Hoa Nhãn Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn khai thị tâm đại bi bất thối chuyển.

Quảng Ðại Diện Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn hiện thân lưu chuyển trong các loài.

Lúc đó Tăng Trưởng Cưu Bàn Trà Vương, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng Cưu Bàn Trà mà nói kệ rằng:

Thành tựu nhẫn lực Thế Ðạo sư

Vì người tu hành vô lượng kiếp

Lìa hẳn kiêu mạn cùng mê lầm

Nên thân của Phật rất nghiêm tịnh.

Từ xưa Ðức Phật đã tu hành

Giáo hóa thập phương vô lượng chúng

Các thứ phương tiện lợi quần sanh

Môn giải thoát này Long Chúa được.

Phật dùng đại trí cứu chúng sanh

Thấy biết rõ ràng tâm của họ

Phương tiện tự tại khéo dắt dìu

Nghiêm Tràng Vương thấy lòng hoan hỷ.

Thần thông ứng hiện như bóng vang

Pháp luân như không thường chơn thật

Vô ương số kiếp ở nơi đời

Nhiêu Ích Hạnh Vương đã được chứng.

Chúng sanh mù lòa thường tối tăm

Phật quang chiếu hiện đường an ổn

Cứu hộ muôn loài khổ được trừ

Khả Bố Úy Vương quán sát thấy.

Biển dục trôi chìm đủ sự khổ

Trí Quang chiếu khắp đều tiêu diệt

Khổ đã dứt trừ dạy pháp mầu

Diệu Trang Nghiêm Vương được tỏ ngộ.

Phật thân phổ ứng người đều thấy

Nhiều môn phương tiện độ chúng sanh

Tiếng như sấm nổ rưới mưa pháp

Cao Phong Huệ Vương được chứng nhập.

Quang minh thanh tịnh thường lợi ích

Gặp được Phật quang tiêu chướng nặng

Công đức của Phật vốn vô biên

Thâm lý như đây Dũng Tý biết.

Vì muốn an vui các chúng sanh

Phật tu đại bi vô lượng kiếp

Tất cả khốn khổ phương tiện trừ

Vô Biên Tịnh Hoa đã thấy rõ.

Thần thông tự tại bất tư nghì

Thân Phật hiện khắp mười phương cõi

Nhưng vẫn bất động không khứ lai

Quảng Ðại Diện Vương đã hiểu rõ.

Tỳ Lâu Bát Xoa Long Vương đã được giải thoát môn tiêu diệt tất cả khổ hoạn của loài rồng.

Ta Kiệt La Long Vương được giải thoát môn trong một niệm chuyển hình rồng hiện vô lượng thân chúng sanh.

Vân Âm Tràng Long Vương được giải thoát môn ở trong các loài dùng tiếng thanh tịnh nói vô biên danh hiệu của chư Phật.

Diệm Khẩu Long Vương được giải thoát môn hiện khắp vô biên thế giới kiến lập sai khác.

Diệm Nhãn Long Vương được giải thoát môn Như Lai từ mẫn trừ diệt sân si của tất cả chúng sanh.

Vân Tràng Long Vương được giải thoát môn khai thị phước đức hỷ lạc lớn cho tất cả chúng sanh.

Ðức Xoa Ca Long Vương được giải thoát môn dùng tiếng thanh tịnh cứu hộ dứt trừ tất cả sự bố úy.

Vô Biên Bộ Long Vương được giải thoát môn thị hiện tất cả sắc thân của Phật và trụ kiếp thứ đệ.

Thanh Tịnh Sắc Tốc Tật Long Vương được giải thoát môn xuất sanh sự ưa thích vui mừng lớn cho tất cả chúng sanh.

Phổ Hành Ðại Âm Long Vương được giải thoát môn thị hiện tất cả âm thanh vô ngại bình đẳng thích ý.

Vô Nhiệt Não Long Vương được giải thoát môn dùng mây đại bi che khắp dứt sự khổ của tất cả thế gian.

Lúc đó Tỳ Lâu Bát Xoa Long Vương thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả long chúng rồi nói kệ rằng:

Quán sát Như Lai pháp chơn thường

Tất cả chúng sanh đều lợi ích

Dùng lòng đại từ luôn xót thương

Cứu kẻ trôi chìm lo sợ khổ.

Tất cả chúng sanh đều sai khác

Một chân lông Phật đủ thị hiện

Thần thông biến hóa khắp thế gian

Ta Kiệt Long Vương quán sát thấy.

Phật dùng thần thông không hạn lượng

Rộng nói danh hiệu khắp chúng sanh

Tùy lòng ưa thích đều được nghe

Vân Âm Long Vương được tỏ ngộ.

Vô lượng vô biên các quốc độ

Có thể đem vào một chân lông

Như Lai an tọa chúng hội kia

Diệm Khẩu Long Vương đã thấy được.

Tất cả chúng sanh lòng sân hận

Ngu si ràng buộc chìm biển khổ

Như Lai xót thương đều dứt trừ

Diệm Nhãn Long Vương quán sát thấy.

Bao nhiêu phước đức của chúng sanh

Trong chân lông Phật đều hiển hiện

Hiện rồi đồng về biển đại phước

Vân Tràng Long Vương đã quán sát.

Chân lông thân Phật phát trí quang

Trí quang khắp nơi thuyết diệu pháp

Chúng sanh được nghe hết sợ lo

Ðức Xoa Long Vương đã được ngộ.

Tam thế tất cả chư Như Lai

Quốc độ trang nghiêm kiếp thứ đệ

Như vậy đều hiện nơi Phật thân

Biên Bộ Long Vương được thấy biết.

Như Lai công hạnh thuở xa xưa

Cúng dường tất cả vô lượng Phật

Cúng rồi thêm lớn lòng vui mừng

Tốc Tật Long Vương được chứng nhập.

Âm thinh của Phật thuận theo loài

Vì họ thuyết pháp được hỷ lạc

Tiếng Phật thanh nhã cúng vui lòng

Ðại Âm Long Vương lòng tỏ ngộ.

Chúng sanh bức ngặt trong các cõi

Nghiệp hoặc trôi chìm không người cứu

Phật dùng đại bi khiến thoát lìa

Vô Nhiệt Long Vương đã chứng được.

Tỳ Sa Môn Dạ Xoa Vương được giải thoát môn dùng vô biên phương tiện cứu khổ chúng sanh ác.

Tự Tại Âm Dạ Xoa Vương được giải thoát môn quán sát khắp chúng sanh dùng phương tiện cứu hộ.

Nghiêm Trì Khí Trượng Dạ Xoa Vương được giải thoát môn có thể giúp ích tất cả chúng sanh rất ác.

Ðại Trí Huệ Dạ Xoa Vương được giải thoát môn xưng dương công đức của tất cả thánh nhơn.

Diệm Nhãn Chúa Dạ Xoa Vương được giải thoát môn đại bi trí quán sát khắp tất cả chúng sanh.

Kim Cang Nhãn Dạ Xoa Vương được giải thoát môn các thứ phương tiện lợi ích an lạc tất cả chúng sanh.

Dũng Kiện Tý Dạ Xoa Vương được giải thoát môn khắp vào nghĩa lý của tất cả pháp.

Dũng Ðịch Ðại Quân Dạ Xoa Vương được giải thoát môn hộ vệ tất cả chúng sanh khiến đều trụ nơi chánh đạo.

Phú Tài Dạ Xoa Vương được giải thoát môn tăng trưởng phước đức của tất cả chúng sanh khiến họ luôn được khoái lạc.

Lực Hoại Cao Sơn Dạ Xoa Vương được giải thoát môn tùy thuận ức niệm xuất sanh trí lực quang minh của Phật.

Lúc đó Ða Văn Ðại Dạ Xoa Vương thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng Dạ Xoa rồi nói kệ rằng:

Chúng sanh tội ác đã quá sâu

Trăm ngàn kiếp qua chẳng thấy Phật

Trôi chìm sanh tử thọ khổ nhiều

Vì cứu chúng sanh Phật xuất thế.

Như Lai cứu hộ các thế gian

Tất cả chúng sanh hiện trước họ

Dứt khổ luân chuyển hết sợ lo

Tự Tại Âm Vương đã ngộ nhập.

Chúng sanh tạo ác nghiệp, chướng nhiều

Phật dạy lý mầu khiến rõ biết

Ví như đèn sáng chiếu thế gian

Nghiêm Trì Xoa Vương đã được thấy.

Thuở xưa nhiều kiếp Phật tu hành

Xưng tán mười phương tất cả Phật

Nên có tiếng đồn lớn cao xa

Ðại Trí Huệ Vương được rõ biết.

Trí Huệ như không vô lượng biên

Pháp thân rộng lớn bất tư nghị

Do đây mười phương đều hiện thân

Diệm Nhãn Chúa Vương quán sát thấy.

Trong tất cả loài diễn diệu âm

Thuyết pháp lợi ích vô lượng chúng

Tiếng Phật đến đâu khổ dứt trừ

Kim Cang Nhãn Vương được phương tiện.

Tất cả nghĩa rộng lớn rất sâu

Phật dùng một câu diễn thuyết được

Giáo lý như vậy khắp thế gian

Dũng Kiện Tý Vương đã được ngộ.

Vô lượng chúng sanh chấp đạo tà

Phật dạy chánh đạo bất tư nghị

Khiến khắp thế gian thành pháp khí

Dũng Ðịch Quân Vương rõ biết được.

Bao nhiêu phước nghiệp của thế gian

Tất cả đều do Phật quang chiếu

Phật trí rộng lớn khó nghĩ lường

Phú Tài Xoa Vương được giải thoát.

Nhớ đến kiếp xưa vô lượng số

Phật từ lâu xa tu thập lực

Hay khiến trí lực đều tròn đầy

Lực Hoại Cao Sơn được rõ biết.

Thiện Huệ Ma Hầu La Già Vương được giải thoát môn dùng tất cả thần thông phương tiện khiến chúng sanh chứa nhóm công đức.

Tịnh Oai Âm Vương được giải thoát môn khiến tất cả chúng sanh trừ phiền não được thanh lương vui sướng.

Thắng Huệ Trang Nghiêm Kế Vương được giải thoát môn khiến khắp tất cả chúng sanh suy tưởng lành hay chẳng lành đều vào pháp thanh tịnh.

Diệu Mục Chủ Vương được giải thoát môn rõ thấu tất cả tướng phước đức tự tại bình đẳng vô sở trước.

Ðăng Tràng Vương được giải thoát môn khai thị tất cả chúng sanh khiến lìa đường tối tăm sợ sệt.

Tối Thắng Quang Minh Tràng Vương được giải thoát môn rõ biết tất cả công đức của Phật sanh lòng vui mừng.

Sư Tử Úc Vương được giải thoát môn sức dũng mãnh làm chủ cứu hộ chúng sanh.

Chúng Diệu Trang Nghiêm Âm Vương được giải thoát môn khiến chúng sanh tùy ý niệm sanh vô biên hỷ lạc.

Tu Di Úc Vương được giải thoát môn quyết định bất động nơi tất cả cảnh duyên và được đầy đủ đến bờ kia.

Khả Ái Nhạo Quang Minh Vương được giải thoát môn bình đẳng vì tất cả chúng sanh khai thị đạo bình đẳng.

Lúc đó, Thiện Huệ Ma Hầu La Già Vương thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng Ma Hầu La Già rồi nói kệ rằng:

Ông xem Như Lai tánh thanh tịnh

Phổ hiện oai quang lợi quần phẩm

Khai đạo cam lồ khiến thanh lương

Các khổ dứt hẳn không còn sót.

Tất cả chúng sanh ở biển khổ

Các nghiệp hoặc ác tự ràng buộc

Ðem pháp tịch tịnh dạy chúng sanh

Tịnh Oai Âm Vương khéo rõ biết.

Phật trí vô đẳng bất tư nghì

Tâm chúng sanh đều rõ biết cả

Vì họ xiển minh pháp thanh tịnh

Trang Nghiêm Kế Vương đã tỏ ngộ.

Vô lượng chư Phật hiện thế gian

Vì khắp chúng sanh làm ruộng phước

Biển phước rộng lớn rất khó lường

Diệu Mục Chủ Vương thấy tất cả.

Chúng sanh ở mãi biển sợ lo

Phật khắp hiện tiền mà cứu hộ

Pháp giới hư không đều khắp cùng

Ðăng Tràng Vương đây đã thấy được.

Công đức nơi một chân lông Phật

Thế gian chung tính không biết được

Vô biên vô tận đồng hư không

Quang minh Tràng Vương quán sát thấy.

Như Lai thông đạt tất cả pháp

Nơi pháp tánh kia đều chiếu rõ

Không nghiêng không động như Tu Di

Sư Tử Úc Vương môn giải thoát.

Phật từ thuở trước kiếp lâu xa

Biển rộng hoan hỷ sâu vô tận

Vì thế ai thấy đều thích ưa

Trang Nghiêm Âm Vương được chứng nhập.

Rõ biết pháp giới không hình tướng

Biển Ba la mật đều đầy đủ

Ðại quang phổ tế các chúng sanh

Tu Di Úc Vương đã tỏ ngộ.

Ông xem Như Lai sức tự tại

Mười phương thị hiện khắp đồng đều

Sáng soi tỏ ngộ các chúng sanh

Nhạo Quang Minh Vương đã khéo chứng.

Thiện Huệ Quang Minh Thiên Khẩn Na La Vương được giải thoát môn khắp sanh tất cả công hạnh hỷ lạc.

Diệu Hoa Tràng Khẩn Na La Vương được giải thoát môn có thể sanh pháp hỷ Vô thượng khiến tất cả được an vui.

Chủng Chủng Trang Nghiêm Vương được giải thoát môn tất cả công đức đầy đủ tâm tin hiểu thanh tịnh rộng lớn.

Duyệt Ý Hống Thinh Vương được giải thoát môn thường nói ra tất cả tiếng duyệt ý khiến người nghe lìa khỏi ưu bố.

Bửu Thọ Quang Minh Vương được giải thoát môn đại bi an lập tất cả chúng sanh khiến giác ngộ cảnh sở duyên.

Phổ Nhạo Kiến Vương được giải thoát môn thị hiện tất cả sắc thân vi diệu.

Tối Thắng Quang Trang Nghiêm Vương được giải thoát môn rõ biết tất cả quả thù thắng trang nghiêm từ nghiệp não sanh.

Vi Diệu Hoa Tràng Vương được giải thoát môn khéo quán sát tất cả nghiệp thế gian sanh ra quả báo.

Ðộng Ðịa Lực Vương được giải thoát môn thường khởi tất cả sự lợi ích chúng sanh.

Oai Mãnh Chủ Vương được giải thoát môn khéo biết và khéo nhiếp phục tâm niệm của tất cả Khẩn Na La.

Lúc đó, Thiện Huệ Quang Minh Vương thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng Khẩn Na La rồi nói kệ rằng:

Thế gian tất cả sự an vui

Tất cả đều do Phật xuất thế

Ðạo Sư lợi ích các chúng sanh

Khắp làm chỗ quy y cứu hộ.

Xuất sanh tất cả những hỷ lạc

Thế gian đều được không cùng tận

Hay khiến người thấy chẳng luống qua

Diệu Hoa Tràng Vương được tỏ ngộ.

Biển công đức Phật không cùng tận

Cầu biên tế kia bất khả đắc

Quang Minh chiếu sáng khắp mười phương

Trang Nghiêm Vương đây môn giải thoát.

Như Lai đại âm thường diễn thông

Khai pháp chơn thật lìa ưu não

Chúng sanh nghe được đều đẹp vui

Duyệt Ý Hống Thinh hay tín thọ.

Tôi xem Như Lai sức tự tại

Ðều do thuở trước siêng hành đạo

Ðại bi cứu người khiến sạch trong

Bửu Thọ Quang Minh hay ngộ nhập.

Như Lai khó được thấy và nghe

Ức kiếp chúng sanh mới được gặp

Tướng hảo đầy đủ để trang nghiêm

Phổ Nhạo Kiến Vương đã xem thấy.

Ông xem Như Lai đại trí huệ

Quần sanh tâm nguyện đều khắp ứng

Ðạo nhứt thiết trí đều tuyên bày

Tối Thắng Trang Nghiêm hay rõ biết.

Biển nghiệp rộng lớn bất tư nghì

Chúng sanh khổ vui đều do đó

Tất cả như vậy hay chỉ bày

Vi Diệu Hoa Tràng quán sát thấy.

Chư Phật thần thông không xen dứt

Mười phương đại địa thường chấn động

Tất cả chúng sanh chẳng biết hay

Ðộng Ðịa Lực Vương hằng thấy rõ.

Ở nơi chúng hội hiện thần thông

Phóng đại quang minh khiến giác ngộ

Hiển bày tất cả cảnh Như Lai

Oai Mãnh Chủ Vương hay quán sát.

Ðại Tốc Tất Lực Ca Lâu La Vương được giải thoát môn vô ngại vô trước nhãn quán sát khắp chúng sanh giới.

Bất Khả Hoại Bửu Kế Vương được giải thoát môn khắp an trụ pháp giới giáo hóa chúng sanh.

Thanh Tịnh Tốc Tật Vương được giải thoát môn khắp thành tựu sức tinh tấn Ba la mật.

Bất Thối Tâm Trang Nghiêm Vương được giải thoát môn sức dũng mãnh vào cảnh giới Như Lai.

Ðại Hải Xứ Nhiếp Trì Lực Vương được giải thoát môn vào biển công hạnh trí huệ rộng lớn của Phật.

Kiên Pháp Tịnh Quang Vương được giải thoát môn thành tựu vô biên chúng sanh sai biệt trí.

Diệu Nghiêm Quan Kế Vương được giải thoát môn trang nghiêm thành Phật pháp.

Phổ Tiệp Thị Hiện Vương được giải thoát môn thành tựu sức bình đẳng bất khả hoại.

Phổ Quán Hải Vương được giải thoát môn rõ biết tất cả thân chúng sanh mà vì hiện hình.

Long Âm Ðại Mục Tinh Vương được giải thoát môn trí hạnh vào khắp sanh tử của tất cả chúng sanh.

Lúc đó, Ðại Tốc Tật Lực Vương thừa oai lực của Phật quán sát tất cả chúng Ca Lâu La rồi nói kệ rằng:

Phật nhãn rộng lớn không ngằn mé

Thấy khắp mười phương các quốc độ

Trong đó chúng sanh chẳng thể lường

Hiện đại thần thông đều điều phục.

Thần thông của Phật sức vô ngại

Ngồi khắp mười phương cội Bồ đề

Thuyết pháp như mây đều khắp đầy

Bửu Kế lóng nghe lòng tin thuận.

Phật thuở xa xưa tu các hạnh

Phổ tịnh quảng đại Ba la mật

Cúng dường tất cả chư Như Lai

Thanh Tịnh Tốc Tật sâu tin hiểu.

Như Lai trong mỗi một chân lông

Một niệm hiện khắp vô biên hạnh

Cảnh giới Như Lai rất khó suy

Bất Thối Trang Nghiêm đều thấy rõ.

Phật hạnh rộng lớn bất tư nghì

Tất cả chúng sanh không lường được

Công đức trí huệ của Ðạo Sư

Nhiếp Trì Lực Vương đạo giải thoát.

Như Lai vô lượng trí huệ quang

Hay dứt chúng sanh lưới nghi hoặc

Cứu hộ tất cả các thế gian

Kiên Pháp Tịnh Quang thọ trì được.

Pháp thành rộng lớn không thể cùng

Các thứ pháp môn vô lượng số

Ðức Phật ra đời rộng mở bày

Diệu Nghiêm Quan Kế đã tỏ rõ.

Tất cả chư Phật một pháp thân

Chơn như bình đẳng vô phân biệt

Phật dùng sức này thường an trụ

Phổ Tiệp Thị Hiện diễn thuyết đủ.

Phật ở các cõi nhiếp chúng sanh

Quang minh thế gian đều chiếu khắp

Các thứ phương tiện hiện điều phục

Phổ Quán Hải Vương đã được ngộ.

Phật xem tất cả các quốc độ

Ðều nương nghiệp hải mà an trụ

Rưới khắp pháp vũ ở trong kia

Long Âm Tinh Vương được giải thoát.

La Hầu A Tu La Vương được giải thoát môn hiện làm chủ tôn thắng trong đại hội.

Tỳ Ma Chất Ða Vương được giải thoát môn thị hiện vô lượng kiếp.

Xảo Huyễn Thuật Vương được giải thoát môn tiêu diệt khổ tất cả chúng sanh khiến thanh tịnh.

Ðại Quyến Thuộc Vương được giải thoát môn tu tất cả khổ hạnh tự trang nghiêm.

Bà Trí Vương được giải thoát môn chấn động thập phương vô biên cảnh giới.

Biến Chiếu Vương được giải thoát môn các thứ phương tiện an lập tất cả chúng sanh.

Kiên Cố Hạnh Diệu Trang Nghiêm Vương được giải thoát môn khắp họp thiện căn sạch các nhiễm trước chẳng thể phá hoại.

Quảng Ðại Nhơn Huệ Vương được giải thoát môn sức đại bi không nghi lầm.

Hiện Thắng Ðức Vương được giải thoát môn khắp khiến thấy Phật thờ kính cúng dường tự tại các thiện căn.

Thiện Âm Vương được giải thoát môn công hạnh quyết định bình đẳng khắp vào tất cả loài.

Lúc đó La Hầu Vương thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng A Tu La rồi nói kệ rằng:

Tất cả mười phương quảng đại chúng

Phật thù đặc nhứt trong tất cả

Quang minh chiếu khắp đồng hư không

Trước các chúng sanh đều khắp hiện.

Trăm ngàn muôn kiếp các quốc độ

Trong một sát na đều hiện rõ

Phóng quang độ người đồng khắp đều

Tùy Ma Chất Ða vui khen ngợi.

Như Lai cảnh giới không ai bằng

Các thứ pháp môn thường lợi ích

Chúng sanh có khổ đều dứt trừ

Xảo Huyễn Thuật Vương đã được thấy.

Trong vô lượng kiếp tự tại khổ hạnh

Lợi ích chúng sanh làm thanh tịnh

Do đây Phật trí trọn viên thành

Ðại Quyến Thuộc Vương đã thấy rõ.

Vô ngại vô đẳng đại thần thông

Khắp động mười phương tất cả cõi

Chẳng khiến chúng sanh có sợ kinh

Ðại lực nơi đây đã rõ biết.

Phật hiện ra đời cứu chúng sanh

Ðạo nhứt thiết trí đều khai thị

Ðều khiến bỏ khổ được an vui

Nghĩa đây, Biến Chiếu xiển dương rộng.

Tất cả biển phước của thế gian

Phật lực hay sanh khiến thanh tịnh

Phật hay khai thị đạo giải thoát

Kiên Cố Trang Nghiêm được chứng nhập.

Phật đại bi thân không ai bằng

Ði khắp vô ngại đều khiến thấy

Dường như hình bóng hiện thế gian

Nhơn Huệ hay tuyên công đức Phật.

Thần thông rộng lớn không ai sánh

Khắp chốn hiện thân đầy pháp giới

Ðều ngồi dưới cội đại Bồ đề

Nghĩa này, Thắng Ðức hay tuyên thuyết.

Như Lai ngày trước tu công hạnh

Trải qua các loài đều cùng khắp

Thoát khổ chúng sanh không có thừa

Thiên Âm ca ngợi công đức Phật.

IV. Chư Thần Chủ Giải Thoát Môn.

Thị Hiện Cung Ðiện Chủ Trú Thần được giải thoát môn khắp vào tất cả thế gian.

Pháp Khởi Huệ Hương Thần được giải thoát môn quán sát khắp tất cả chúng sanh đều khiến lợi ích vui mừng đầy đủ.

Nhạo Thắng Trang Nghiêm Thần được giải thoát môn hay phóng vô biên pháp quang minh đáng thích ưa.

Hoa Hương Diệu Quang Thần được giải thoát môn khai phát tâm tin hiểu thanh tịnh của tất cả chúng sanh.

Phổ Tập Diệu Dược Thần được giải thoát môn chứa nhóm trang nghiêm công lực quang minh rộng khắp.

Nhạo Tác Hỉ Mục Thần được giải thoát môn khai ngộ khắp tất cả chúng sanh khổ vui đều khiến được pháp lạc.

Quán Phương Phổ Hiện Thần được giải thoát môn thân sai biệt thập phương pháp giới.

Ðại Bi Oai Lực Thần được giải thoát môn cứu hộ tất cả chúng sanh khiến được an lạc.

Thiện Căn Quang Chiếu Thần được giải thoát môn công đức lực khắp sanh vui mừng đầy đủ.

Diệu Hoa Anh Lạc Thần được giải thoát môn tiếng tăm đồn khắp nơi chúng sanh thấy Phật đều được lợi ích.

Lúc đó, Thị Hiện Cung Ðiện Thần thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng Chủ Trú Thần rồi nói kệ rằng:

Phật trí như không vô cùng tận

Quang minh soi sáng khắp mười phương

Tâm hành chúng sanh đều biết rành

Thế gian không nơi nào chẳng đến.

Biết lòng sở thích của chúng sanh

Theo cơ diễn nói vô lượng pháp

Cú nghĩa rộng lớn đều không đồng

Phát Khởi Huệ Hương thấy được rõ.

Phật phóng quang minh chiếu thế gian

Thấy nghe vui mừng không luống mất

Chỉ bày tịch diệt chỗ rộng sâu

Nhạo Thắng Trang Nghiêm lòng tỏ ngộ.

Phật rưới Pháp vũ vô biên lượng

Hay khiến người thấy đều mừng rỡ

Thiện căn tối thắng từ đây sanh

Hoa Hương Diệu Quang rõ biết được.

Khắp vào pháp môn sức khai ngộ

Nhiều kiếp tu tập đều thanh tịnh

Phổ Tập Diệu Dược hay thấu suốt.

Nhiều môn phương tiện hóa quần sanh

Hoặc thấy hoặc nghe đều thọ ích

Ðều khiến hớn hở rất vui mừng

Nhạo Tác Hỉ Mục thấy như vậy.

Thập lực ứng hiện khắp thế gian

Mười phương pháp giới đều không sót

Thể tánh chẳng có cũng chẳng không

Quán Phương Phổ Hiện hay chứng nhập.

Chúng sanh lưu chuyển trong hiểm nạn

Như Lai xuất thế vì thương xót

Tất cả khổ hoạn đều dứt trừ

Ðại Bi Oai Lực môn giải thoát.

Chúng sanh trôi chìm trong đêm dài

Phật vì thuyết pháp cho thông hiểu

Ðều khiến được vui trừ khổ lo

Thiện Căn Quang Chiếu môn ngộ nhập.

Như Lai phước đức đồng hư không

Từ đây nở sanh thế gian phước

Chỗ làm của Phật trọn không hư

Diệu Hoa Anh Lạc được giải thoát.

Phổ Ðức Tịnh Quang Chủ Dạ Thần được giải thoát môn tịch tịnh thiền định lạc đại dũng kiện.

Hỉ Căn Quán Thế Thần được giải thoát môn tướng công đức tướng công đức thanh tịnh rộng lớn khả ái.

Hộ Thế Tinh Khí Thần được giải thoát môn hiện khắp thế gian điều phục chúng sanh.

Tịch Tịnh Hải Âm Thần được giải thoát môn chứa nhóm lòng hoan hỷ rộng lớn.

Phổ Hiện Kiết Tường Thần được giải thoát môn ngôn âm duyệt ý tự tại rộng lớn.

Phổ Phát Thọ Hoa Thần được giải thoát môn tạng quang minh rộng lớn đầy đủ hoan hỉ.

Bình Ðẳng Hộ Dục Thần được giải thoát môn khai ngộ chúng sanh khiến thành thục thiện căn.

Du Hí Khoái Lạc Thần được giải thoát môn vô biên từ cứu hộ chúng sanh.

Chư Căn Thường Hỉ Thần được giải thoát môn đại bi khắp hiện trang nghiêm.

Thị Hiện Tịnh Phước Thần được giải thoát môn khiến khắp tất cả chúng sanh sở thích được đầy đủ.

Lúc đó, Phổ Ðức Tịnh Quang Thần thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng Chủ Dạ Thần mà nói kệ rằng:

Các ngài nên xem công hạnh Phật

Quảng đại tịch tịnh tướng hư không

Biển dục không bờ làm sạch trong

Chiếu mười phương đoan nghiêm thanh tịnh.

Tất cả thế gian đều thích thấy

Vô lượng ức kiếp một lần gặp

Ðại bi thương người đều khắp cùng

Hỉ Can Quán Thế quán sát thấy.

Ðạo Sư cứu hộ các thế gian

Chúng sanh thấy Phật hiện trước mình

Làm cho các loài đều thanh tịnh

Hộ Thế Tinh Khí đã biết rõ.

Phật xưa tu tập biển hoan hỉ

Rộng lớn vô biên chẳng lường được

Vì thế người thấy đều thích ưa

Tịch Tịnh Hải Âm hiểu biết được.

Như Lai cảnh giới chẳng thể lường

Diễn khắp mười phương mà hằng tịch

Khiến khắp chúng sanh ý sạch trong

Phổ Hiện Kiết Tường nghe vui đẹp.

Giữa nhóm chúng sanh không phước đức

Phật bực đại phước trang nghiêm sáng

Khai pháp tịch diệt lìa cấu trần

Phổ Phát Thọ Hoa đã được ngộ.

Mười phương khắp hiện đại thần thông

Tất cả chúng sanh đều điều phục

Các thứ sắc tướng đều khiến xem

Bình Ðẳng Hộ Dục quán sát được.

Như Lai thuở xưa trong mỗi niệm

Từ bi phương tiện đều thanh tịnh

Cứu hộ chúng sanh đã khắp cùng

Du Hí Khoái Lạc môn giải thoát

Chúng sanh ngu si thường loạn đụt

Tâm họ cứng độc rất đáng sợ

Như Lai xuất thế vì xót thương

Chư Căn Thường Hỉ được tỏ ngộ.

Xưa Phật tu hành vì chúng sanh

Tất cả chí nguyện đều đầy đủ

Do đây đức tướng đều viên thành

Thị Hiện Tịnh Phước được chứng nhập.

Biến Trụ Nhứt Thiết Chủ Phương Thần được giải thoát môn năng lực khắp cứu hộ. Phổ Hiện Quang Minh Thần được giải thoát môn trọn nên công lực thần thông hóa độ khắp tất cả chúng sanh. Quang Hạnh Trang Nghiêm Thần được giải thoát môn đại quang minh phá tất cả chướng sanh hỉ lạc. Châu Hành Bất Ngại Thần được giải thoát môn hiện khắp tất cả chỗ chẳng luống nhọc. Vĩnh Ðoạn Mê Hoặc Thần được giải thoát môn thị hiện danh hiệu phát sanh công đức đồng số tất cả chúng sanh. Biến Du Tịnh Không Thần được giải thoát môn hằng phát diệu âm khiến người nghe đều hoan hỉ. Vân Tràng Ðại Âm Thần được giải thoát môn như rồng khắp rưới mưa khiến chúng sanh hoan hỉ. Kế Mục Vô Loạn Thần được giải thoát môn năng lực tự tại vô sai biệt thị hiện hạnh nghiệp tất cả chúng sanh. Phổ Thế Nghiệp Thần được giải thoát môn quán sát các thứ hạnh nghiệp trong tất cả thú sanh. Châu Biến Du Lãm Thần được giải thoát môn công việc làm đều rốt ráo sanh sự hoan hỉ tất cả chúng sanh.

Lúc đó, Biến Trụ Nhứt Thiết Thần thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng Chủ Phương Thần rồi nói kệ rằng:

Như Lai tự tại hiện ra đời

Tất cả quần sanh đều giáo hóa

Chỉ bày khiến ngộ các pháp môn

Ðều khiến được thành vô lượng trí.

Thần thông vô lượng khắp chúng sanh

Tùy họ sở thích mà hiện tướng

Người thấy đều được lìa khổ lo

Phổ Hiện Quang Minh môn giải thoát.

Trong biển mê tối của chúng sanh

Phật hiện đuốc pháp rất sáng suốt

Sáng đó chiếu khắp người đều thấy

Quang Hạnh Trang Nghiêm đã tự tại.

Ðầy đủ các tiếng của thế gian

Khắp chuyển pháp luân người đều hiểu

Chúng sanh nghe pháp phiền não trừ

Châu Hành Bất Ngại được tỏ ngộ.

Tất cả danh tự của thế gian

Hồng danh của Phật đồng số đó

Ðều khiến chúng sanh lìa mê lầm

Vĩnh Ðoạn Mê Hoặc quán sát biết.

Nếu có chúng sanh đến trước Phật

Ðược nghe diệu âm của Như Lai

Họ đều sanh lòng rất vui mừng

Biến Du Tịnh Không ngộ pháp đó.

Phật ở trong mỗi mỗi sát na

Khắp rưới vô biên đại pháp vũ

Ðều khiến chúng sanh phiền não trừ

Vân Tràng Ðại Âm rõ biết được.

Tất cả thế gian những biển nghiệp

Phật xưa khai thị đồng không khác

Khắp khiến chúng sanh nghiệp hoặc trừ

Kế Mục Vô Loạn đã rõ thấu.

Nhứt Thiết Trí địa vốn vô biên

Tất cả tâm niệm của chúng sanh

Như Lai soi thấy đều rõ ràng

Phổ Quán Thế Nghiệp môn rộng lớn.

Phật xưa nhiều kiếp tu công hạnh

Ðủ vô lượng môn Ba la mật

Ðại bi thương xót lợi chúng sanh

Châu Biến Du Lãm được giải thoát.

Tịnh Quang Phổ Chiếu Chủ Không Thần được giải thoát môn biết khắp tất cả tâm chúng sanh trong các loài. Phổ Du Thâm Quảng Thần được giải thoát môn khắp vào pháp giới. Sanh Kiết Tường Phong Thần được giải thoát môn rõ thấu vô biên cảnh giới thân tướng. Ly Chướng An Trụ Thần được giải thoát môn hay trừ nghiệp hoặc chướng tất cả chúng sanh. Quảng Bộ Diệu Kế Thần được giải thoát môn khắp quán sát tư duy biển công hạnh rộng lớn. Vô Ngại Quang Diệm Thần được giải thoát môn đại bi quang khắp cứu hộ ách nạn tất cả chúng sanh. Vô Ngại Thắng Lực Thần được giải thoát môn vào khắp tất cả phước đức lực vô sở trước. Ly Cấu Quang Minh Thần được giải thoát môn hay khiến tâm tất cả chúng sanh lìa cái chướng được thanh tịnh. Thâm Viễn Diệu Âm Thần được giải thoát môn trí quang minh thấy khắp mười phương. Quang Biến Thập Phương Thần được giải thoát môn chẳng động bổn xứ mà hiện khắp thế gian.

Lúc đó, Tịnh Quang Phổ Chiếu Thần thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng Chủ Không Thần rồi kệ rằng:

Như Lai mắt rộng lớn

Như hư không thanh tịnh

Thấy khắp các chúng sanh

Tất cả đều tỏ rõ.

Thân Phật rất sáng chói

Chiếu khắp mười phương cõi

Mọi nơi đều hiện tiền

Phổ Du Thần xem thấy.

Thân Phật như hư không

Vô sanh vô sở thủ

Vô tánh vô khả đắc

Cát Tường Thần rõ thấu.

Phật từ vô lượng kiếp

Rộng nói các thánh đạo

Dứt trừ chướng chúng sanh

Ly Chướng Thần được ngộ.

Tôi xem Phật thuở xưa

Tu tập Bồ đề hạnh

Vì an lạc thế gian

Diệu Kế Thần được thấy.

Tất cả cõi chúng sanh

Lưu chuyển biển sanh tử

Phật phóng diệt khổ quang

Vô Ngại Thần thấy rõ.

Tạng công đức thanh tịnh

Làm phước điền thế gian

Dùng trí huệ hiển bày

Thắng Lực Thần tỏ ngộ.

Chúng sanh thường si mê

Lưu chuyển trong đường hiểm

Vì họ Phật phóng quang

Ly Cấu Thần chứng được

Trí huệ không ngằn mé

Hiện khắp các quốc độ

Quang minh chiếu thế gian

Diệu Âm Thần thấy Phật.

Phật vì độ chúng sanh

Khắp mười phương tu tập

Tâm nguyện lớn không lường

Quang Biến Thần thấy biết.

Vô Ngại Quang Minh Chủ Phong Thần được giải thoát môn vào khắp Phật pháp và tất cả thế gian. Phổ Hiện Dũng Nghiệp Thần được giải thoát môn Phật xuất hiện trong vô lượng quốc độ đều cúng dường rộng lớn. Phiêu Kích Vân Tràng Thần được giải thoát môn dùng hương phong khắp dứt trừ bịnh của tất cả chúng sanh. Tịnh Quang Trang Nghiêm Thần được giải thoát môn khắp sanh thiện căn tất cả chúng sanh khiến dứt trừ núi chướng nặng. Lực Năng Kiệt Thủy Thần được giải thoát môn có thể phá vô biên chúng ác ma. Ðại Thinh Biến Hống Thần được giải thoát môn dứt hẳn sự sợ hãi tất cả chúng sanh. Thọ Diễu Thùy Kế Thần được giải thoát môn biển biện tài vào thật tướng của tất cả pháp.

Phổ Hành Vô Ngại Thần được giải thoát môn tạm phương tiện điều phục tất cả chúng sanh. Chủng Chủng Cung Ðiện Thần được giải thoát môn nhập thiền định tịch tịnh dứt trừ ngu si rất nặng. Ðại Quang Phổ Chiếu Thần được giải thoát môn tùy thuận tất cả chúng sanh thật hành vô ngại.

Lúc đó, Vô Ngại Quang Minh Thần thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng Chủ Phong Thần rồi nói kệ rằng:

Tất cả Phật Pháp rất rộng sâu

Phương tiện vô ngại khắp vào được

Phật thường xuất hiện khắp thế gian

Không tướng, không hình, không ảnh tượng.

Ông xem Như Lai thuở xa xưa

Một niệm cúng dường vô lượng Phật

Như vậy dũng mãnh hạnh Bồ đề

Phổ Hiện Dũng Nghiệp được tỏ ngộ.

Như Lai cứu thế bất tư nghì

Tất cả phương tiện không luống uổng

Ðều khiến chúng sanh lìa khổ lo

Phiêu Kích Vân Tràng môn giải thoát.

Chúng sanh vô phước, chịu khổ đau

Chướng nặng, cái dầy, thường che đậy

Ðều khiến tất cả được thoát lìa

Tịch Quang Trang Nghiêm được rõ biết.

Thần thông rộng lớn của Như Lai

Dẹp trừ tất cả loài ma chướng

Bao nhiêu phương tiện dùng nhiếp trừ

Lực Năng Kiệt Thủy quán sát thấy.

Chân lông của Phật diễn diệu âm

Tiếng Phật thế gian đều cùng khắp

Tất cả khổ sợ đều dứt trừ

Ðại Thinh Biến Hống rõ biết được.

Phật ở tất cả các quốc độ

Trong vô lượng kiếp thường diễn thuyết

Biện tài vi diệu của Như Lai

Thọ Diễu Thùy Kế đã được hiểu.

Như Lai tất cả môn phương tiện

Trí vào trong đó đều vô ngại

Cảnh giới vô biên không ai bằng

Phổ Hành Vô Ngại được giải thoát.

Như Lai cảnh giới không ngằn mé

Nơi nơi phương tiện đều khiến thấy

Mà thân tịch tịnh không tướng hình

Chủng Chủng Cung Ðiện được chứng nhập.

Như Lai nhiều kiếp tu công hạnh

Tất cả trí lực đều viên mãn

Thuận theo thế pháp ứng chúng sanh

Ðại Quang Phổ Chiếu đã được thấy.

Phổ Quang Diệm Tạng Chủ Hỏa Thần được giải thoát môn đều trừ tối tăm tất cả thế gian.

Phổ Tập Quang Tràng Thần được giải thoát môn có thể dứt các nghiệp hoặc trôi chìm khổ của tất cả chúng sanh.

Ðại Quang Biến Chiếu Thần được giải thoát môn tạng đại bi phước lạc vô động.

Chúng Diệu Cung Ðiện Thần được giải thoát môn quán sát Như Lai thần thông lực thị hiện vô biên tế.

Vô Tận Quang Kế Thần được giải thoát môn quang minh chiếu diện vô biên hư không giới.

Chủng Chủng Diệm Nhãn Thần được giải thoát môn các thứ phước trang nghiêm quang minh tịch tịnh.

Thập Phương Cung Ðiện Như Tu Di Sơn Thần được giải thoát môn dứt những khổ não của tất cả các loài.

Oai Quang Tự Tại Thần được giải thoát môn tự tại khai ngộ tất cả thế gian.

Quang Chiếu Thập Phương Thần được giải thoát môn phá hẳn tất cả kiến chấp ngu si.

Lôi Âm Ðiển Quang Thần được giải thoát môn thành tựu tất cả nguyện lực âm thinh chấn động.

Tác giả bài viết: HT Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Tổ Truyền Đăng

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cách nay 2556 năm 1. TỔ MA HA CA DIẾP Đồng thời đức Phật 2. TỔ A NAN Sanh sau Phật 30 năm 3. Tổ Thương-Na-Hòa-Tu ( Sanakavasa)  Thế kỷ đầu sau Phật Niết-bàn 4. Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta)  Cuối thế kỷ thứ nhất sau Phật Niết-bàn 5. Tổ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 87
  • Khách viếng thăm: 85
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 12022
  • Tháng hiện tại: 346273
  • Tổng lượt truy cập: 22110044

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile