Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tập 1 - Phẩm 1 - Quyển 5

Đăng lúc: Chủ nhật - 08/01/2012 11:29 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tập 1 - Phẩm 1 - Quyển 5

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tập 1 - Phẩm 1 - Quyển 5

Hán dịch: Ðại Sư Thật Xoa Nan Ðà Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh (Trọn bộ 4 tập – Tái bản lần thứ hai) Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội – PL.2549 – DL.2005

(Hán bộ quyển 5)

V. Ðại Bồ Tát Giải Thoát Môn.

Phổ Hiền Bồ tát ma ha tát nhập bất tư nghì giải thoát môn phương tiện hải, nhập Như Lai công đức hải, chính là những môn giải thoát nghiêm tịnh tất cả quốc độ điều phục chúng sanh khiến họ được xuất ly rốt ráo, giải thoát môn khắp đến chỗ của tất cả Như Lai tu tập đầy đủ công đức, giải thoát môn an lập tất cả địa vị những đại nguyện của Bồ tát, có giải thoát môn khắp hiện vô số vô lượng thân, giải thoát môn diễn thuyết bất tư nghì số danh tự sai khác khắp tất cả quốc độ, giải thoát môn trong tất cả vi trần đều hiện vô biên cảnh giới thần thông của chư Bồ tát, có giải thoát môn trong một niệm hiện những sự kiếp thành kiếp hoại trong ba đời, có giải thoát môn hiện tất cả Bồ tát đều nhập cảnh giới của mình, có giải thoát môn hay dùng thần thông lực hóa hiện nhiều thân khắp vô biên pháp giới, có giải thoát môn hiển thị những pháp môn thứ đệ tu hành vào nhứt thiết trí rộng lớn của tất cả Bồ tát. Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát ma ha tát dùng công đức của mình, lại nương oai thần của Phật, quán sát khắp tất tất cả chúng hội rồi nói kệ rằng:

Như Lai trang nghiêm cõi rộng lớn

Ðồng với tất cả vi trần số

Phật tử thanh tịnh đều khắp đầy

Mưa bất tư nghì pháp vi diệu.

Như trong hội này thấy Phật ngồi

Tất cả vi trần đều như vậy

Phật thân không đến cũng không đi

Bao nhiêu quốc độ đều hiện rõ.

Hiển bày Bồ tát chỗ tu hành

Vô lượng quốc độ các phương tiện

Và nói chơn lý bất tư nghì

Khiến các Phật tử vào pháp giới.

Xuất sanh Hóa Phật số vi trần

Khắp ứng quần sanh lòng họ muốn

Thâm nhập pháp giới môn phương tiện

Rộng lớn vô biên đều khai diễn.

Như Lai danh hiệu đồng thế gian

Mười phương quốc độ đều đầy khắp

Tất cả phương tiện không luống qua

Ðiều phục chúng sanh lìa cấu nhiễm.

Phật ở trong tất cả vi trần

Thị hiện vô biên đại thần lực

Ðều ngồi Ðạo Tràng hay diễn thuyết

Như Phật thuở xưa Bồ đề hạnh.

Tam thế vô biên kiếp rộng lớn

Phật trong mỗi niệm đều thị hiện

Tất cả kiếp hoại và kiếp thành

Trí bất tư nghì đều biết rõ.

Chúng hội Phật tử rộng vô hạn

Cùng nhau muốn lường cảnh giới Phật

Pháp môn của Phật vô lượng biên

Rõ biết được cả rất là khó.

Phật như hư không vô phân biệt

Ðồng chơn pháp giới vô sở y

Hóa hiện đi khắp đến mọi nơi

Ðều ngồi đạo tràng thành Chánh giác.

Phật dùng diệu âm rộng tuyên dương

Tất cả các địa đều rành rõ

Hiện trước khắp mỗi mỗi chúng sanh

Ðều ban pháp Như Lai bình đẳng.

Tịnh Ðức Diệu Quang Bồ tát ma ha tát được giải thoát môn qua khắp đạo tràng trang nghiêm của chúng hội Bồ tát ở mười phương.

Phổ Ðức Tối Thắng Ðăng Quang Chiếu Ðại Bồ tát được giải thoát môn trong một niệm hiện vô tận thân thành Chánh giác, giáo hóa thành thục bất tư nghì chúng sanh.

Phổ Quang Sư Tử Tràng Ðại Bồ tát được giải thoát môn tu tập phước đức trang nghiêm của Bồ tát thành tựu tất cả Phật độ.

Phổ Bửu Diệm Diệu Quang Ðại Bồ tát được giải thoát môn quán sát thần thông cảnh giới không mê lầm.

Phổ Âm Công Ðức Hải Tràng Ðại Bồ tát được giải thoát môn ở trong một chúng hội đạo tràng thị hiện tất cả Phật độ trang nghiêm.

Phổ Trí Quang Chiếu Như Lai Cảnh Ðại Bồ tát được giải thoát môn theo Như Lai quán sát tạng pháp giới quảng đại thậm thâm.

Phổ Giác Duyệt Ý Thinh Ðại Bồ tát được giải thoát môn gần gũi phụng thờ tất cả chư Phật.

Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Oai Quang Ðại Bồ tát được giải thoát môn xuất sanh tất cả đà la ni thần thông biến hóa rộng lớn.

Phổ Bửu Kế Hoa Tràng Ðại Bồ tát được giải thoát môn công hạnh vào khắp tất cả thế gian xuất sanh vô biên hạnh môn của Bồ tát.

Phổ Tướng Tối Thắng Quang Ðại Bồ tát được giải thoát môn có thể ở nơi trong pháp giới vô tướng xuất hiện tất cả cảnh giới của chư Phật.

Lúc đó Tịnh Ðức Diệu Quang Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp biển giải thoát môn của tất cả Bồ tát rồi nói kệ rằng:

Tất cả mười phương những quốc độ

Trong một sát na đều nghiêm tịnh

Dùng diệu âm thinh chuyển pháp luân

Cùng khắp thế gian không gì sánh.

Như Lai cảnh giới vô biên tế

Nhứt niệm pháp giới đều đầy đủ

Trong mỗi vi trần lập đạo tràng

Ðều chứng Bồ đề hiện thần biến.

Thế Tôn ngày trước tu các hạnh

Trải qua trăm ngàn vô lượng kiếp

Tất cả Phật độ đều trang nghiêm

Vô ngại như không thường xuất hiện.

Thần thông của Phật không hạn lượng

Sung mãn vô biên tất cả kiếp

Giả sử trải qua vô lượng kiếp

Niệm niệm quán sát không nhàm mỏi.

Nên quán sát Phật cảnh thần thông

Thập phương quốc độ đều nghiêm tịnh

Tất cả nơi đây đều hiện tiền

Niệm niệm chẳng đồng vô lượng thứ.

Xem Phật trăm ngàn vô lượng kiếp

Chẳng hết một lông nơi thân Phật

Phương tiện vô ngại của Như Lai

Phật quang chiếu khắp vô lượng cõi.

Kiếp xưa Ðức Phật ở thế gian

Kính thờ chư Phật vô biên số

Do đây đại chúng như sông đổ

Ðều đến cúng dường biển Thế Tôn.

Như Lai xuất hiện khắp mười phương

Trong mỗi vi trần vô lượng cõi

Vô lượng cảnh giới đều hiện ra

Ðều trụ vô biên vô tận kiếp.

Phật trong nhiều kiếp vì chúng sanh

Tu tập vô biên đại bi hạnh

Tùy thuận chúng sanh vào thế gian

Giáo hóa chúng hội khiến thanh tịnh.

Phật trụ chơn như pháp giới tạng

Vô tướng vô hình không cấu nhiễm

Chúng sanh xem thấy được Phật thân

Tất cả khổ nạn đều tiêu diệt.

Hải Nguyệt Quang Ðại Minh Bồ tát Ma ha tát được giải thoát môn phương tiện xuất sanh các địa, các Ba la mật giáo hóa chúng sanh và nghiêm tịnh tất cả Phật độ.

Vân Âm Hải Quang Ly Cấu Tạng Ðại Bồ tát được giải thoát môn trong mỗi niệm vào khắp pháp giới các nơi sai khác.

Trí Sanh Bửu Kế Ðại Bồ tát được giải thoát môn trong vô lượng kiếp hiện công đức rộng lớn thanh tịnh ra trước tất cả chúng sanh.

Công Ðức Tự Tại Vương Tịnh Quang Ðại Bồ tát được giải thoát môn thấy các thứ trang nghiêm, lúc thập phương tất cả Bồ tát tối sơ đến đạo tràng.

Thiện Dũng Mãnh Liên Hoa Kế Ðại Bồ tát được giải thoát môn tùy thuận căn trí của chúng sanh khắp hiển bày tất cả Phật pháp.

Phổ Trí Vân Nhựt Tràng Ðại Bồ tát được giải thoát môn thành tựu Phật trí an trụ vĩnh viễn vô lượng kiếp.

Ðại Tinh Tấn Kim Cang Tế Ðại Bồ tát được giải thoát môn công lực vào khắp tất cả vô biên pháp ấn.

Hương Diệm Quang Tràng Ðại Bồ tát được giải thoát môn hiển bày tất cả Phật hiện tại, lúc bắt đầu tu hạnh Bồ tát nhẫn đến thành tựu đại trí huệ.

Ðại Minh Ðức Thâm Mỹ Âm Ðại Bồ tát được giải thoát môn an trụ biển đại nguyện của Phật Tỳ Lô Giá Na.

Ðại Phước Quang Trí Sanh Ðại Bồ tát được giải thoát môn hiển bày cảnh giới thậm thâm khắp pháp giới của Như Lai.

Lúc đó Hải Nguyệt Quang Ðại Minh Ðại Bồ tát, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp biển trang nghiêm của tất cả chúng Bồ tát rồi nói kệ rằng:

Các Ba la mật và các địa

Rộng lớn vô biên đều viên mãn

Vô lượng chúng sanh điều phục hết

Tất cả Phật độ đều nghiêm tịnh

Như Phật giáo hóa chúng sanh giới

Mười phương quốc độ đều sung mãn

Trong mỗi tâm niệm chuyển pháp luân

Khắp ứng quần sanh không bỏ sót.

Phật trong vô lượng kiếp rộng lớn

Khắp hiện trước tất cả chúng sanh

Như Phật thuở xưa rộng tu hành

Ðem dạy cho họ hạnh thanh tịnh.

Tôi thấy mười phương không thừa sót

Cũng thấy chư Phật hiện thần thông

Ðều ngồi đạo tràng chứng Bồ đề

Chúng hội nghe pháp bao quanh Phật.

Quang minh rộng lớn Phật pháp thân

Hiện ở thế gian dùng phương tiện

Khắp theo chúng sanh lòng thích ưa

Xứng căn trí họ mà thuyết pháp.

Chơn như bình đẳng thân vô tướng

Pháp thân thanh tịnh lìa cấu nhiễm

Trí huệ tịch tịnh thân vô lượng

Ứng khắp mười phương mà thuyết pháp.

Trí lực của Phật đều thanh tịnh

Trí huệ vô biên như hư không

Vì chúng khai thị không ẩn sót

Khiến khắp chúng sanh đồng ngộ nhập.

Như Phật thuở xưa đã tu hành

Nhẫn đến thành tựu nhứt thiết trí

Nay phóng quang minh khắp pháp giới

Trong đó hiện bày đều sáng rõ.

Phật dùng bổn nguyện hiện thần thông

Chiếu khắp mười phương không chỗ sót

Như Phật thuở xưa đã tu hành

Trong lưới quang minh đều diễn thuyết.

Thập phương cảnh giới vô cùng tận

Vô đẳng vô biên đều sai khác

Phật lực vô ngại phóng đại quang

Tất cả quốc độ đều sáng rõ.

VI. Chư Bồ Tát Cúng Dường Tán Thán.

Lúc bấy giờ tòa sư tử của Như Lai, những hoa báu đẹp, lâu đài, thềm bực và các cửa nẻo, mỗi mỗi đều xuất hiện Phật sát vi trần số Ðại Bồ tát. Danh hiệu của các ngài là: Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Vương Ðại Bồ tát, Lôi Âm Phổ Chấn Ðại Bồ tát, Chúng Bửu Quang Minh Kế Ðại Bồ tát, Ðại Trí Nhựt Dũng Mãnh Huệ Ðại Bồ tát, Bất Tư Nghì Công Ðức Bửu Trí Ấn Ðại Bồ tát, Bá Mục Liên Hoa Kế Ðại Bồ tát, Kim Diệm Viên Mãn Quang Ðại Bồ tát, Pháp Giới Phổ Âm Ðại Bồ tát, Vân Âm Tịnh Nguyệt Ðại Bồ tát, Thiện Dũng Mãnh Quang Minh Tràng Ðại Bồ tát. Vi Trần số đại Bồ tát như vậy làm bực thượng thủ đồng thời xuất hiện. Chư Bồ tát này đều sắm những thứ cúng dường như mây: mây bửu hoa như ý, mây liên hoa diệu hương, mây bửu quang, mây hương diệm, mây quang minh như ý, mây nhạc âm duyệt ý, mây bửu đăng quang, mây cây nhánh bông trái bằng châu báu, mây vô tận bửu như ý quang minh thanh tịnh, mây tất cả đồ trang nghiêm như ý. Chư Bồ tát này đem những mây báu đẹp như vậy rưới khắp tất cả chúng hội đạo tràng để cúng dường, rồi đi nhiễu Phật vô lượng trăm ngàn vòng. Sau đó chư Bồ tát này hóa hiện vô lượng tòa sư tử liên hoa báu đẹp, rồi ngồi kiết già trên ấy. Công hạnh của chư Bồ tát này thanh tịnh rộng lớn như biển, được trí huệ lớn soi sáng pháp phổ môn, tùy thuận chư Phật được công hạnh vô ngại, đầy đủ biện tài, được bất tư nghì môn giải thoát, trụ nơi bực phổ môn của Như Lai, Ðã được tất cả môn đà la ni, có thể dung thọ tất cả pháp, khéo trụ bậc trí huệ tam thế bình đẳng, đã được hỷ lạc rộng lớn rất sâu, rất khéo thanh tịnh vô biên phước đức, quán sát khắp hư không pháp giới chư Phật xuất thế ở mười phương quốc độ đều siêng cần đến cúng dường. Lúc đó Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Vương Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Chư Phật tỏ ngộ đều đã biết

Vô ngại như không đều chiếu rõ

Sáng khắp mười phương vô lượng cõi

Ở nơi chúng hội rất nghiêm khiết.

Như Lai công đức chẳng thể lường

Thập phương pháp giới đều sung mãn

Khắp ngồi dưới tất cả thọ vương

Bực đại tự tại đồng vân tập.

Phật có sức thần thông như vậy

Một niệm hiện ra vô lượng tướng

Như Lai cảnh giới thật vô biên

Tùy môn giải thoát hay xem thấy.

Như Lai thuở xưa vô lượng kiếp

Ở trong các cõi siêng tu hành.

Các môn phương tiện độ chúng sanh

Khiến họ tuân hành các Phật pháp.

Tỳ Lô Giá Na đủ tướng hảo

Ngồi liên hoa tạng sư tử tòa

Tất cả chúng hội đều thanh tịnh

An trụ vắng lặng đồng chiêm ngưỡng.

Ma Ni Bảo Tạng phóng quang minh

Khắp pháp vô biên mây hương diệm

Vô lượng chuỗi đẹp đồng thòng rũ

Bảo tọa như vậy Như Lai ngồi.

Các thứ trang nghiêm cửa cát tường

Thường phóng đăng quang mây bửu diệm

Lửa sáng rộng lớn chiếu khắp nơi

Ðức Phật ngồi trên thêm nghiêm hảo.

Các thứ cửa sổ ma ni đẹp

Hoa sen đẹp báu khắp trang nghiêm

Thường vang tiếng diệu người nghe vui

Phật ngồi trên tòa minh hiển nhứt.

Luân báu chở tòa hình bán nguyệt

Kim Cang làm đài màu lửa sáng

Chư đại Bồ tát thường bao quanh

Phật ngồi giữa chúng sáng chói nhứt.

Các thứ biến hóa khắp mười phương

Diễn nói Như Lai nguyện rộng lớn

Tất cả ảnh tượng đều hiện trong

Trên tòa như vậy Phật an tọa.

Lúc đó Vân Âm Phổ Chấn Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Ngày xưa Phật tu Bồ đề hạnh

Cúng dường thập phương vô lượng Phật

Như Lai oai lực thường hộ trì

Trong tòa Như Lai đều thấy rõ.

Như ý châu Vương như lửa chói

Hoa đẹp trang nghiêm tòa sư tử

Các thứ trang nghiêm đều ảnh hiện

Tất cả chúng hội đồng thấy rõ.

Phật tòa khắp hiện tướng trang nghiêm

Niệm niệm sắc loại đều sai biệt

Tùy các chúng sanh hiểu chẳng đồng

Riêng thấy Phật ngồi nơi trên đó.

Nhánh báu bủa giăng lưới liên hoa

Hoa nở hiện ra chư Bồ tát

Tiếng vui vi diệu thường vang ra

Ca ngợi Như Lai ngồi bửu tọa.

Công đức Như Lai rộng vô lượng

Tất cả trang nghiêm từ đây sanh

Những sự nghiêm sức trong mỗi địa

Tất cả chúng sanh chẳng rõ được.

Kim Cang làm đất không hư hoại

Rộng lớn thanh tịnh rất bằng phẳng

Ma ni làm lưới giăng hư không

Dưới cội Bồ đề đều cùng khắp.

Nơi đó vô biên sắc tướng sáng

Chơn Kim làm cát rải khắp nơi

Khắp nơi rải hoa và châu báu

Ðều dùng sáng đẹp tòa Như Lai.

Ðịa Thần hoan hỷ nên hớn hở

Sát na thị hiện vô cùng tận

Khắp hiện tất cả mây trang nghiêm

Luôn ở trước Phật đứng chiêm ngưỡng.

Bửu đăng rộng lớn rất sáng chói

Hương diệm phóng quang không dừng ngớt

Tùy thời thị hiện đều sai khác

Ðịa Thần dùng đây cúng dường Phật.

Tất cả mười phương những quốc độ

Những sư trang nghiêm trong các cõi

Nay đạo tràng này đều hiện đủ

Do Phật oai thần nên được vậy.

Lúc đó Chúng Bửu Quang Minh Kế Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Thế Tôn thuở trước lúc tu hành

Thấy các Phật độ đều viên mãn

Vô lượng vô tận việc đã thấy

Trong đạo tràng này đều hiện đủ.

Thần lực quảng đại của Thế Tôn

Phóng quang khắp rưới ma ni bửu

Bửu châu như vậy rải đạo tràng

Khắp cả mặt đất trang nghiêm đẹp.

Như Lai phước đức đại thần thông

Ma ni châu bửu khắp trang nghiêm

Mặt đất cùng dưới cội Bồ đề

Ðều phóng quang minh mà diễn thuyết.

Bửu đăng vô lượng từ trên xuống

Bửu Vương xen lẫn để trang nghiêm

Khắp nơi đều diễn diệu pháp âm

Ðây là Ðịa Thần tự hiển hiện.

Bửu địa khắp nơi hiện mây sáng

Bửu cự chói sáng như chớp nháng

Bửu Võng bủa giăng trùm trên không

Bửu chi bày hàng trang nghiêm đẹp.

Các ngài nên xem nơi chốn này

Nhiều thứ diệu bảo dùng trang nghiêm

Hiển bày biển nghiệp của chúng sanh

Khiến họ rõ biết chơn pháp tánh.

Cùng khắp mười phương tất cả Phật

Những cội Bồ đề đều viên mãn

Tất cả đều hiện trong đạo tràng

Diễn nói Như Lai pháp thanh tịnh.

Tùy lòng ưa thích của chúng sanh

Nơi ấy vang ra tiếng vi diệu

Như trên Phật tòa đã diễn thuyết

Mỗi mỗi pháp môn đều nói đủ.

Nơi ấy thường phóng diệu hương quang

Hương quang diễn nói tiếng thanh tịnh

Nếu có chúng sanh kham thọ pháp

Ðều khiến được nghe trừ phiền não.

Mỗi mỗi trang nghiêm đều viên mãn

Giả sử ức kiếp nói không hết

Như Lai thần lực khắp mọi nơi

Vì thế chỗ kia đều nghiêm tịnh.

Lúc đó Ðại Trí Nhựt Dũng Mãnh Huệ Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Thế Tôn nghiêm nhìn ngồi pháp đường

Chói sáng rực rỡ trong cung điện

Tùy lòng ưa thích của chúng sanh

Thân Phật hiện khắp mười phương cõi.

Như Lai cung điện chẳng nghĩ bàn

Ma ni bửu tạng dùng trang sức

Những đồ trang nghiêm đều sáng trưng

Trong đó Phật ngồi minh hiển nhứt.

Ma ni làm trụ đủ các màu

Linh lạc chơn kim như mây bủa

Thềm báu bốn mặt liệt thành hàng

Cửa nẻo tùy phương đều mở rộng.

Màn trướng trang nghiêm lụa bông đẹp

Cây báu nhánh lá đều nghiêm sức

Chuỗi ngọc ma ni rũ bốn phương

Pháp Vương yên lặng ngồi trong đó.

Ma ni làm lưới tràng đẹp thơm

Ðèn sáng chói rực như mây bủa

Che trên dùng những vật trang nghiêm

Ðấng Chánh Biến Tri ngồi nơi đó.

Hiện mây biến hóa khắp mười phương

Mây ấy diễn thuyết khắp thế gian

Tất cả chúng sanh đều thuận phục

Hiện rõ như vậy trong điện Phật.

Ma Ni làm cây đơm bông đẹp

Mười phương các cõi không sánh được

Những sự trang nghiêm trong ba đời

Bóng hình đều hiện nơi trong ấy.

Các nơi đều có châu ma ni

Ánh sáng rực rỡ vô lượng thứ

Cửa nẻo tùy phương xen nhau bày

Trụ nóc trang nghiêm rất tráng lệ.

Như Lai cung điện bất tư nghì

Thanh tịnh quang minh đủ các tướng

Tất cả cung điện hiện nơi trong

Nơi nơi đều có Như Lai tọa.

Như Lai cung điện vô lượng biên

Ðức Phật tự nhiên ngự trong ấy

Mười phương tất cả các chúng hội

Ðều hướng về Phật mà vân tập.

Lúc đó Bất Tư Nghì Công Ðức Bửu Trí Ân Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Xưa Phật tu hành những biển phước

Tất cả quốc độ vi trần số

Thần thông nguyện lực cảm sanh ra

Ðạo tràng nghiêm tịnh không cấu nhiễm.

Châu Vương như ý làm gốc cây

Kim cang như ý làm thân cây

Bửu võng che giăng trên không gian

Diệu hương ngào ngạt lan tràn khắp.

Cây nhánh nghiêm sức đủ châu báu

Thân bằng ma ni đua cao vọi

Nhánh lá che đầy như mây giăng

Ðây là đạo tràng nơi Phật ngự.

Ðạo tràng rộng lớn bất tư nghì

Cây báu giáp vòng đều che khắp

Lá dầy bông sai, soi sáng nhau

Trong hoa đều kết ma ni quả.

Tất cả nhánh cây phát diệu quang

Chiếu khắp đạo tràng đều sáng rỡ

Quang minh thanh tịnh sáng vô tận

Hiển hiện như đây do Phật lực.

Ma ni bửu tạng dùng làm bông

Bóng sáng chói giăng dường mây gấm

Quanh cây khắp nơi đều thơm tho

Trong đạo tràng này khắp nghiêm sức.

Các ngài nên xem Phật đạo tràng

Lưới báu liên hoa đều thanh tịnh

Tia sáng kết vừng đây hiện ra

Tiếng lạc tiếng linh trong mây phát.

Mười phương tất cả các quốc độ

Những cây trang nghiêm màu sắc tốt

Trong cội Bồ đề hiện rõ ràng

Phật ngự nơi đây sạch cấu nhiễm.

Ðạo tràng rộng lớn do phước thành

Cây nhánh mưa báu luôn vô tận

Trong báu xuất hiện các Bồ tát

Ðều đến mười phương cúng dường Phật.

Chư Phật cảnh giới bất tư nghì

Khiến khắp cây báu vang tiếng nhạc

Như đạo Bồ đề tu thuở trước

Chúng hội nghe tiếng đều được thấy.

Lúc đó Bá Mục Liên Hoa Kế Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Tất cả ma ni vang diệu âm

Xưng dương hồng danh tam thế Phật

Chư Phật vô lượng sự thần thông

Trong đạo tràng đây đều hiện thấy.

Các bông đua nở như chuỗi giăng

Mây sáng phủ tuôn khắp mười phương

Thần cây Bồ đề hướng Thế Tôn

Nhứt tâm chiêm ngưỡng cúng dường Phật.

Lửa sáng ma ni kết thành tràng

Trong tràng hừng hực phát hương thơm

Hương thơm huân khắp tất cả chúng

Do đây đạo tràng đều nghiêm khiết.

Liên hoa thòng tuôn sáng màu vàng

Sáng vàng vang ra tiếng của Phật

Che khắp mười phương các quốc độ

Dứt hẳn nóng phiền của đại chúng.

Bồ đề thọ vương tự tại lực

Thường phóng quang minh rất thanh tịnh

Chúng hội mười phương vô lượng biên

Trong đạo tràng này đều hiện rõ.

Nhánh báu chói rõ như đèn sáng

Ánh sáng tuyên thuyết bổn nguyện lớn

Như Phật thuở xưa nơi các cõi

Công hạnh tu hành đều nói đủ.

Dưới cây chư thần đông vô số

Nơi đạo tràng này đồng hội đến

Trước cây đạo thọ của Như Lai

Cùng nhau tuyên dương môn giải thoát.

Thế Tôn thuở xưa thường tu tập

Cúng dường tất cả mười phương Phật

Công hạnh tu hành và hồng danh

Trong châu ma ni đều hiện rõ.

Tất cả đạo tràng vang tiếng diệu

Diệu âm rộng lớn khắp mười phương

Nếu có chúng sanh thọ được pháp

Liền điều phục họ khiến thanh tịnh.

Như Lai thuở xưa khắp tu hành

Tất cả vô lượng trang nghiêm sự

Mười phương tất cả cội Bồ đề

Mỗi cây trang nghiêm vô lượng thứ.

Lúc đó Kim Diệu Viên Mãn Quang Ðại Bồ tát, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Xưa Phật tu hành hạnh Bồ đề

Nơi các cảnh giới hiểu rành rõ

Xứ cùng phi xứ trọn không nghi

Ðây là trí lực đầu tiên cả.

Như xưa khắp quán sát pháp tánh

Tất cả biển nghiệp đều sáng suốt

Việc ấy ngày nay trong lưới sáng

Cùng khắp mười phương diễn thuyết đủ.

Thuở xưa tu hành đại phương tiện

Theo cơ chúng sanh mà hóa độ

Khiến khắp chúng hội lòng sạch trong

Nên nay Phật thành căn trí lực.

Như các chúng sanh hiểu chẳng đồng

Ý muốn việc làm đều sai khác

Thuận theo mỗi người để thuyết pháp

Phật dùng trí lực được như vậy.

Khắp hết mười phương những cõi nước

Tất cả vô lượng chúng sanh giới

Phật trí bình đẳng như hư không

Trong chân lông Phật đều hiện đủ.

Việc làm mọi nơi Phật đều biết

Nhứt niệm tam thế đều không sót

Thập phương quốc độ các chúng sanh

Có thể khai thị khiến hiện rõ.

Thiền định giải thoát sức vô biên

Tam muội phương tiện cũng như vậy

Vì chúng thị hiện khiến vui mừng

Tối tăm phiền não đều trừ sạch.

Trí Phật vô ngại gồm tam thế

Sát na đều hiện trong chân lông

Phật pháp quốc độ và chúng sanh

Hiện rõ đều do sức tùy niệm.

Phật nhãn rộng lớn như hư không

Thấy khắp pháp giới đều không sót

Lực dụng Vô thượng bực vô ngại

Phật nhãn vô lượng hiển bày được.

Tất cả chúng sanh đủ phiền não

Tất cả tùy miên cùng tập khí

Như Lai xuất hiện khắp thế gian

Ðều dùng phương tiện khiến trừ diệt.

Lúc đó Pháp Giới Phổ Âm Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Oai thần của Phật khắp mười phương

Thị hiện rộng lớn vô phân biệt

Hạnh đại Bồ đề Ba la mật

Từ xưa đầy đủ đều khiến thấy.

Xưa với chúng sanh khởi đại bi

Tu hành Bồ tát Ba la mật

Do đây thân Phật rất đẹp xinh

Chúng sanh thấy Phật đều mừng rỡ.

Thuở xưa vô biên vô lượng kiếp

Tu trì tịnh giới Ba la mật

Thân Phật thanh tịnh khắp mười phương

Dứt trừ thế gian những đau khổ.

Thuở xưa tu hành nhẫn thanh tịnh

Tín giải chân thật vô phân biệt

Nên sắc tướng Phật đều viên mãn

Phóng quang chiếu sáng khắp mười phương.

Thuở xưa nhiều kiếp tinh tấn tu

Chuyển được chúng sanh chướng sâu nặng

Nên Phật phân thân khắp mười phương

Dưới cội Bồ đề đều có Phật.

Xưa Phật tu hành vô lượng kiếp

Vô lượng thiền định đều thanh tịnh

Người thấy được Phật tâm vui mừng

Phiền não chướng cấu đều trừ dứt.

Như Lai thuở xưa tu các hạnh

Ðầy đủ Bát nhã Ba la mật

Nên Phật phóng quang khắp sáng soi

Trừ được tất cả ngu si ám.

Các môn phương tiện độ chúng sanh

Khiến chỗ tu hành đều thành tựu

Tất cả mười phương đều khắp qua

Vô biên kiếp số chẳng thôi dứt.

Xưa Phật tu hành trải nhiều kiếp

Trọn nên đại nguyện Ba la mật

Nên Phật xuất hiện khắp thế gian

Cứu chúng sanh tận vị lai tế.

Từ vô lượng kiếp Phật tu hành

Tất cả pháp lực Ba la mật

Do đây được thành sức tự nhiên

Hiện khắp mười phương các quốc độ.

Xưa Phật tu hành trí phổ môn

Trí tánh rộng lớn như hư không

Do đây được thành sức vô ngại

Phóng quang chiếu khắp mười phương cõi.

Lúc đó Vân Âm Tịnh Nguyệt Ðại Bồ tát, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Thần thông cảnh giới khắp hư không

Thập phương chúng sanh đều được thấy

Như xưa tu hành đã được thành

Trong quả ma ni đều nói đủ.

Thanh tịnh siêng tu vô lượng kiếp

Vào bực sơ địa cực Hoan Hỷ

Xuất sanh pháp giới trí rộng lớn

Thấy khắp mười phương vô lượng Phật.

Trong tất cả pháp bực Ly Cấu

Khắp chúng sanh số trì tịnh giới

Ðã nhiều đại kiếp rộng tu hành

cúng dường vô biên vô lượng Phật.

Chứa nhóm phước đức bực Phát Quang

Tạng xa ma tha trí kiên cố

Pháp vân rộng lớn đều đã nghe

Trong trái ma ni nói như vậy.

Diệm Huệ sáng chói bực vô đẳng

Khéo rõ cảnh giới khởi từ bi

Tất cả quốc độ bình đẳng thân

Như Phật đã tu đều diễn nói.

Các môn pháp tạng bực Nan Thắng

Ðộng tịnh thuận nhau không trái phản

Cảnh giới Phật pháp đều bình đẳng

Như Phật đã tu đều nói được.

Tu hành rộng lớn bực Hải Huệ

Tất cả pháp môn đều rõ khắp

Hiện khắp quốc độ như hư không

Pháp âm này trong cây diễn nói.

Cùng khắp pháp giới thân hư không

Khắp soi chúng sanh đèn trí huệ

Tất cả phương tiện đều thanh tịnh

Bậc Viễn Hành xưa nay nói đủ.

Tất cả nguyện hạnh đã trang nghiêm

Vô lượng quốc độ đều thanh tịnh

Tất cả phân biệt không động được

Ðây bực Vô Ðẳng đều tuyên thuyết.

Vô lượng cảnh giới sức thần thông

Khéo vào giáo pháp quang minh lực

Thanh tịnh như đây bực Thiện Huệ

Nhiều kiếp tu hành đều nói đủ.

Pháp Vân rộng lớn đệ thập địa

Chứa trùm tất cả khắp hư không

Cảnh giới chư Phật đều tuyên bày

Tiếng này Ðại Bồ tát oai thần của Phật.

Lúc đó Thiện Dũng Mãnh Quang Tràng Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

Vô lượng chúng sanh ở trong hội

Các môn tin hiểu tâm thanh tịnh

Ðều ngộ nhập được trí Như Lai

Liễu đạt tất cả trang nghiêm cảnh.

Ðều khởi tịnh nguyện tu các hạnh

Ðều từng cúng dường vô lượng Phật

Thấy thân chân thật của Như Lai

Cũng thấy tất cả những thần biến.

Hoặc có thấy được Phật pháp thân

Vô đẳng vô ngại đều cùng khắp

Tất cả vô biên các pháp tánh

Ðều vào trong thân không thừa sót.

Hoặc có thấy Phật diệu sắc thân

Quang minh sắc tướng đều vô biên

Tùy các chúng sanh hiểu chẳng đồng

Trong mười phương đều hiện biến khắp.

Hoặc thấy vô ngại trí huệ thân

Tam thế bình đẳng như hư không

Thuận tâm chúng sanh mà chuyển biến

Các môn sai biệt đều khiến thấy.

Có người rõ được âm thanh Phật

Cùng khắp mười phương các cõi nước

Tùy theo chúng sanh chỗ nên hiểu

Ngôn âm nói ra không chướng ngại.

Hoặc thấy Như Lai phóng quang minh

Sáng soi mọi nơi khắp thế gian

Có người ở trong Phật quang minh

Lại thấy chư Phật hiện thần biến.

Có người thấy Phật phóng quang minh

Từ nơi chân lông tuôn ánh sáng

Thị hiện thuở xưa đạo tu hành

Khiến sanh tin sâu vào Phật trí.

Hoặc thấy tướng Phật phước trang nghiêm

Và thấy phước này từ đâu sanh

Thuở xưa tu hành Ba la mật

Ðều trong tướng Phật được thấy rõ.

Như Lai công đức chẳng thể lường

Ðầy khắp pháp giới không ngằn mé

Nhẫn đến thần thông các cảnh giới

Do nơi Phật lực tuyên nói được.

Lúc đó Hoa Tạng Thế Giới trang nghiêm do thần lực của Phật, khắp nơi chấn động sáu cách mười tám tướng: động, biến động, phổ biến động; khởi, biến khởi, phổ biến khởi; dũng, biến dũng, phổ biến dũng; chấn, biến chấn, phổ biến chấn; hống, biến hống, phổ biến hống; kích, biến kích, phổ biến kích. Các Thế Chủ trên đây mỗi vị đều hiện bất tư nghì những cụm mây báu cúng dường rưới xuống nơi chúng hội đạo tràng của Như Lai: những mây hoa hương trang nghiêm, những mây ma ni tốt đẹp, những mây lưới báu rực rỡ, những mây vô biên các loại châu ma ni sáng chói, những mây chơn châu nhiều mầu, những mây hương chiên đàn, những mây bửu cái, những mây châu ma ni vang ra tiếng vi diệu thanh tịnh, những mây chuỗi ngọc ma ni sáng như mặt nhựt, những mây các thứ đồ trang nghiêm sai khác. Như trong thế giới này mỗi vị Thế Chủ hoan hỷ cúng dường như vậy, trong hoa tạng thế giới trang nghiêm tất cả thế chủ cũng cúng dường như vậy. Trong tất cả thế giới, đều có Như Lai ngồi đạo tràng, mỗi vị Thế Chủ đều riêng tin hiểu, đều riêng cảnh duyên, đều riêng tu tập pháp trợ đạo, đều riêng thành tựu, đều riêng hoan hỷ, đều riêng chứng nhập, đều riêng ngộ hiểu các pháp môn, đều riêng nhập cảnh giới thần thông của Như Lai, đều riêng vào cảnh giới trí lực của Như Lai, đều riêng nhập môn giải thoát của Như Lai. Như Hoa Tạng Thế Giới này, thập phương tận pháp giới hư không giới trong tất cả thế giới cũng đều như vậy./.

Tác giả bài viết: HT Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

CÁC NGÀY VÍA PHẬT

Tháng GiêngNgày mồng một, vía Đức Phật Di Lặc Tháng HaiNgày mồng tám, vía Đức Phật Thích Ca xuất giaNgày rằm,vía Đức Phật Thích Ca nhập diệtNgày 19,vía Đức Quán Thế Âm Bồ tátNgày 21,vía Đức Phổ Hiền Bồ tát Tháng BaNgày 19,vía Đức Chuẩn Đề Bồ tát Tháng TưNgày mồng bốn,vía Đức Văn Thù Bồ tátNgày...

Thống kê

  • Đang truy cập: 80
  • Hôm nay: 12271
  • Tháng hiện tại: 346522
  • Tổng lượt truy cập: 22110293

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile