Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Phật Học Phổ Thông - Khóa VIII - Bài 8

Đăng lúc: Chủ nhật - 05/02/2012 13:32
Phật Học Phổ Thông - Khóa VIII - Bài 8

Phật Học Phổ Thông - Khóa VIII - Bài 8

-Này Thiện nam! Tánh Viên giác thanh tịnh của tất cả Như Lai, vốn không có pháp bị tu và người tu tập. Song vì các vị Bồ tát hiện tại và chúng sanh đời sau, chưa nhập được Viên giác, còn phải phương tiện dùng huyễn pháp để tu tập; vì thế nên chia ra có 25 cách tu như sau:
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG

KHÓA VIII

KINH VIÊN GIÁC

BÀI THỨ TÁM
CHƯƠNG BIỆN ÂM

 

VIII. CHƯƠNG BIỆN ÂM 
 1. Ngài Biện Âm Bồ tát hỏi Phật
 2. Phật khen ngài Biện Âm Bồ tát
 3. Phật dạy 25 pháp tu (25 luân)
 4.  Tóm lại
 5. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên
 Trang 759
Trang 760
VIII. CHƯƠNG BIỆN ÂM
 
1.- NGÀI BIỆN ÂM BỒ TÁT HỎI PHẬT
Khi đó Ngài Biện Âm Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi lạy Phật và quỳ thẳng bạch rằng:

- Bạch Đức Ðại Bi Thế Tôn, vừa rồi Ngài dạy ba pháp môn tu hành như thế, rất là hy hữu.
 
Nhưng các vị Bồ Tát, khi muốn nhập Viên Giác, đối với ba pháp môn phương tiện này, có mấy cách tu tập?

Cúi xin Đức Thế Tôn, vì cả đại chúng hiện tại và chúng sanh đời sau, phương tiện mở bày, khiến cho chúng con đều ngộ được tướng chân thật (Viên Giác).

Thư thỉnh như vậy 3 lần, rồi Ngài Biện Âm kính cẩn lạy Phật và trở lui.
 
LƯỢC GIẢI
Vừa rồi ở chương Oai Ðức Tự Tại, Phật dạy có 3 pháp môn tu là “Chỉ, quán và chỉ quán song tu”, rất rõ ràng. 

Ðến chương này Ngài Biện Âm Bồ Tát lại hỏi thêm ba pháp môn phương tiện trên, có mấy cách tu. Nghĩa là mỗi người chỉ tu một pháp hay cả ba pháp? Ba pháp này tu đồng thời hay có trước sau? Phải theo thứ lớp tu hay vượt qua thứ lớp?
*
Trang 761
 
2.- PHẬT KHEN NGÀI BIỆN ÂM BỒ TÁT
Khi đó Đức Thế Tôn khen ngài Biện Âm Bồ Tát và dạy rằng:
 
- Này Thiện Nam, quý lắm! Ông vì đại chúng hiện tại và chúng sanh đời sau, thưa hỏi Như Lai có bao nhiêu cách tu tập. ông nên chăm chú nghe, Như Lai sẽ vì các ông mà chỉ giáo.
 
Khi đó Ngài Biện Âm Bồ Tát, cùng với Ðại chúng dồng yên lặng và hoan hỷ nghe lời Phật dạy bảo.
 
3.- PHẬT DẠY 25 PHÁP TU
- Này Thiện Nam! Tánh Viên Giác thanh tịnh của tất cả Như Lai, vốn không có pháp bị tu và người tu tập.  Song vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau, chưa nhập được Viên Giác, còn phải phương tiện dùng huyễn pháp để tu tập; vì thế nên chia ra có 25 cách tu như sau:

LƯỢC GIẢI
Ðại ý đoạn này nói: Xứng về tánh “Viên Giác thanh tịnh” thì không có người tu và pháp để tu. Song vì chúng sanh chưa giác ngộ, còn phải dùng phương tiện tu tập, vì thế nên Phật chia ra có 25 pháp môn tu.

Tuy chia ra 25 pháp môn tu, nhưng vẫn y theo 3 pháp là “Chỉ quán và Chỉ quán đồng thời tu” mà Phật đã dạy ở chương trước. Có khi tu chung hai pháp, ba pháp, mà có lúc lại riêng biệt từng pháp một, hoặc tu trước, hoặc tu sau, tùy theo trình độ của chúng sanh xoay qua trở lại thành 25 pháp; song tu pháp nào cũng đều chứng nhập được Viên Giác.
 
Trang 762
1.- RIÊNG TU MỘT PHÁP "XA MA THA" (TU ĐỊNH)
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát giữ tâm rất vắng lặng, nhờ sức vắng lặng này, mà đoạn các phiền não, được vĩnh viễn thành tựu rốt ráo tánh Viên Giác, thì vị Bồ Tát ấy lúc bấy giờ chẳng rời chỗ ngồi mà vẫn nhập được Niết Bàn, Bồ Tát tu như thế, gọi là chỉ tu một pháp “Xa Ma Tha” (tu chỉ).

LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát riêng tu một pháp “Chỉ”. Bồ Tát giữ gìn tâm trạng rất tịch tịnh, nên phiền não không sanh, đó là tu pháp “Chỉ”. Nhờ thế mà Bồ Tát được rốt ráo thành tựu tánh “Viên Giác”, đặng quả Niết Bàn của Phật.
 
2.- RIÊNG TU MỘT PHÁP "TAM MA BÁT ĐỀ" (TU HUỆ)
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát chỉ tu pháp quán “như huyễn”, và nhờ sức Phật gia hộ, nên Bồ Tát ấy biến hóa ra được thế giới, thì mặc dù Bồ Tát làm các diệu dụng độ sanh (tu quán), đầy đủ công hạnh mầu nhiệm của Bồ Tát; nhưng vẫn không mất niệm tịch tịnh (Ðịnh) và Huệ yên lặng (Huệ) của Ðà La Ni (Viên Giác). Bồ Tát tu như thế, gọi là riêng tu một pháp “Tam ma bát đề”.
 
Trang 763
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát riêng tu một pháp “Quán”. Bồ Tát khi tu pháp quán như huyễn, và nhờ thần lực của Phật, nên biến hiện thế giới uế độ thành Tịnh độ, biến Địa Ngục trở thành Thiên Cung, vì các pháp đều như huyễn như hóa. Tu như thế là tu “Quán”. Bồ Tát mặc dù làm đủ công hạnh lợi tha, mà không rời bản thể thường tịch (Ðịnh) và thường chiếu (Huệ) của tánh Viên Giác.
 
Chữ “Ðà la ni” ở chương này, đồng với chữ “đà la ni” trong chương Văn Thù, tức là biệt danh của tánh Viên Giác, như trong chương Văn Thù chép: “Có pháp Ðại Ðà La Ni gọi là Viên Giác”
*
 
3.- RIÊNG TU PHÁP "THIỀN NA" (ĐỊNH, HUỆ ĐỒNG THỜi TU) 
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát chỉ diệt các huyễn, không chấp thủ tác dụng, riêng đoạn các phiền não, khi phiền não đoạn hết rồi, thì chứng được thật tướng, Bồ Tát tu như thế, gọi là riêng tu pháp “Thiền na” (chỉ, Quán song tu).

LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát đồng thời tu các “chỉ” và “quán”. Bồ tát “chỉ diệc các huyễn”, tức là không dùng “Ta ma bát đề” như đã nói ở trước (không tu quán như huyễn); “không chấp thủ tác dụng” tức là không tu “xa ma tha” như dã nói ở trước (không tu chỉ); “riêng đoạn phiền não” tức là tu “Thiền na” (Chỉ, quán song tu).  Khi đoạn hết phiền não thì BồTát chứng đặng thật tướng, tức là tu “thiền na” mà nhập Viên Giác tánh.
 
4.- TRƯỚC TU "ĐỊNH" SAU TU "HUỆ"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát trước giữ gìn nơi rất tịnh (chỉ) sau dung tịnh huệ (huệ yên tịnh) chiếu soi các pháp như huyễn như hóa, lúc bấy giờ khởi ra hạnh Bồ Tát.

Trang 764

Bồ Tát tu như thế, gọi là trước tu “Xa ma tha” (chỉ) sau tu “Tam ma bát đề” (Quán)

LƯỢC GIẢI 
Ðoạn này nói Bồ Tát trước tu “Chỉ” sau tu “Quán” - Bồ Tát trước giữ tâm rất tịnh là tu “chỉ”, rồi dùng trí huệ yên tịnh mà chiếu soi các pháp như huyễn là tu “Quán”. Lúc bấy giờ Bồ Tát trên thì cầu đạo Phật, dưới hóa độ chúng sanh, đó là thực hành Bồ Tát hạnh.
*
 
5.- TRƯỚC TU "ĐỊNH" SAU "ĐỊNH, HUỆ ĐỒNG THỜI TU"
- Này Thiện Nam!  Nếu có Bồ Tát, dùng, trí huệ yên tịnh, chứng đặng thể tánh rất tịnh, rôì đoạn các phiền não, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử. Bồ Tát tu như thế, gọi là trước tu “xa ma tha” (chỉ) sau tu “thiền na” (chỉ, quán song tu)
 
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước tu “Chỉ sau “chỉ, Quán song tu” - Bồ Tát dùng trí huệ yên tịnh, chứng được tánh rất tịnh là tu “chỉ”, đoạn hết các phiền não, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử luân hồi là “chỉ, quán song tu”.
  
6.- TRƯỚC TU "ĐỊNH", THỨ TU "HUỆ, SAU "ĐỊNH, HUỆ SONG TU"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát, dùng trí huệ thanh tịnh, lấy sức huyễn hóa biến hiện ra các hình thức, để hóa độ chúng sanh; sau đoạn các phiền não, rồi nhập vào cảnh giới tịch diệt. 

Trang 765
 
Bồ tát tu như thế, gọi là trước tu “xa ma tha” (chỉ) thứ tu “tam ma bát đề” (quán) sau tu “Thiền na” (Chỉ, quán song tu).
  
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước tu “chỉ”, thứ tu (quán), sau “chỉ, quán song tu”. - Bồ Tát dùng trí huệ thanh tịnh là tu “chỉ”, lấy sức như  huyễn mà biến hiện ra nhiều hình thức để độ chúng sanh là tu “Quán”. Sau Bồ Tát đoạn phiền não rồi vào tịch diệt là “chỉ, quán song tu”.
  
7.- TRƯỚC TU "ĐỊNH" THỨ "ĐỊNH, HUỆ SONG TU", SAU TU "HUỆ"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát dùng sức tịnh, đoạn các phiền não rồi, sau khởi cái hạnh thanh tịnh mầu nhiệm của Bồ Tát, để độ các chúng sanh. Bồ Tát tu như thế, gọi là trước tu “Xa ma tha”, thứ tu “Thiền na”, sau tu “Tam ma bát đề”.
 
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước tu “Chỉ”, thứ “chỉ, quán song tu”, sau tu “Quán” - Bồ Tát trước tu “chỉ” được rất tịnh, rồi tiến tu “Thiền na” (Chỉ, quán song tu) để đoạn phiền não. Khi phiền não hết rồi thì Bồ Tát vào trần lao độ sanh, đặng diệu hạnh tự tại vô ngại, không còn lo sợ nhiễm trước.
 
8.- TRƯỚC TU "ĐỊNH", SAU ĐỒNG THỜI TU "HUỆ" VÀ "ĐỊNH, HUỆ SONG TU"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát dùng sức rất tịnh của tâm, đoạn trừ phiền não và dựng lập thế giới, hóa độ các chúng sanh.
Trang 766
 
Bồ Tát tu như thế, gọi là trước tu “Xa ma tha” sau đồng thời tu “Tam ma bát đề” và “Thiền na”.
 
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát truớc tu “Chỉ”, sau đồng thời tu “Quán” và “Chỉ, Quán song tu” - Bồ Tát dùng sức rất tịnh là tu “Chỉ”, đoạn trừ các phiền não là tu “Thiền Na”, dụng lập thế giới và hóa độ chúng sanh là tu “Quán”
*
 
9.- TRƯỚC ĐỒNG THỜI TU "ĐỊNH" VÀ "HUỆ" SAU "ĐỊNH, HUỆ SONG TU"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát dùng sức rất tịnh, giúp cho việc biến hóa, sau đoạn các phiền não. Bồ Tát tu như thế, gọi là trước đồng thời tu “Xa ma tha” và “Tam ma bát đề” sau tu “Thiền na”.

LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước đồng thời tu “Chỉ” và “Quán” sau “Chỉ, Quán song tu”. Bồ Tát dùng sức rất tịnh là tu “chỉ” giúp việc biến hóa là tu “Quán”, sau đoạn phiền não là “Chỉ, Quán song tu”.
*

10.- TRƯỚC ĐỒNG THỜI TU "ĐỊNH" VÀ "ĐỊNH, HUỆ SONG TU" SAU TU "HUỆ"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát dùng sức rất tịnh, giúp cho tịch diệt; sau rồi khởi tác dụng, biến hóa thế giới. Bồ Tát tu như thế, gọi là trước đồng thời tu “xa ma tha” và “Thiền na”, sau tu “Tam ma bát đề”


Trang 767

LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước đồng thời tu “Chỉ” và “Chỉ, Quán song tu”, sau tu “Quán”. - Bồ Tát dùng sức rất tịnh, để đoạn phiền não, mà vẫn giữ tịch diệt, tức là đồng thời tu “Chỉ” và tu “Thiền na”. Sau dùng diệu hạnh của Bồ Tát ra thế giới hóa độ chúng sanh, tức là tu “Quán”. Từ pháp tu thứ tư, đến pháp tu thứ mười này cộng 7 pháp đều là trước tu “Chỉ”.
*
 
11.- TRƯỚC TU "HUỆ" SAU TU "ĐỊNH"
- Này Thiện Nam!  Nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa tùy thuận theo các chúng sanh để hóa độ, mà vẫn giữ tánh rất tịnh Bồ Tát tu như thế, gọi là trước tu “Tam ma bát đề”, sau tu “Xa ma tha”
 
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước tu “Quán”. Sau tu “Chỉ”. – Bồ Tát dùng sức biến hóa, tùy thuận theo các chúng sanh để hóa độ là tu “Quán”, mà vẫn giữ tánh rất tịnh là tu “chỉ”.

*
 
12.- TRƯỚC TU "HUỆ" SAU "ĐỊNH, HUỆ SONG TU"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát, dùng sức biến hóa, hoá hiện ra các cảnh giới mà vẫn giữ tịch diệt (vắng lặng). Bồ Tát tu như thế gọi là trước tu “Tam ma bát đề” sau tu “thiền na”.

LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát tu trước “Quán” sau “Chỉ, quán song tu”. - Bồ Tát dùng sức biến hóa là tu “Quán”, biến ra các cảnh giới, để hóa độ chúng sanh mà vẫn giữ tịch diệt, thế là “Chỉ, Quán song tu”.
*
Trang 768
 
13.- TRƯỚC TU "HUỆ" THỨ TU "ĐỊNH" SAU "ĐỊNH, HUỆ SONG TU"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa, làm các Phật sự mà vẫn ở yên nơi tịch tịnh, đoạn các phiền não, Bồ Tát tu như thế, gọi là trước tu “Tam ma bát đề” thứ tu “Xa ma tha” sau tu “thiền na”.

LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước tu “Quán” thứ tu “chỉ”, sau “chỉ, quán song tu”. - Bồ Tát dùng sức biến hóa làm các Phật sự là tu “Quán”, yên ở chỗ vắng lặng là tu “chỉ”, đoạn phiền não là “Chỉ quán song tu”
*
 
14.- TRƯỚC TU "HUỆ" THỨ "ĐỊNH, HUỆ ĐỒNG THỜI TU" SAU TU "ĐỊNH"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa, làm các việc không ngại, đoạn các phiền não và an trụ nơi rất tịnh. Bồ Tát tu như thế gọi là trước tu “Tam ma bát đề” thứ tu “Thiền na”, sau tu “Xa ma tha “
  
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước tu “Quán”, thứ “chỉ, quán song tu”, sau tu “Chỉ”. - Bồ Tát dùng sức biến hóa làm các việc vô ngại là tu “Quán”, đoạn các phiền não là “Chỉ, Quán song tu”, an trụ nơi rất tịnh là tu “Chỉ”.
 *
Trang 769
 
15.- TRƯỚC TU "HUỆ" SAU ĐỒNG THỜI TU "ĐỊNH" VÀ "ĐỊNH, HUỆ SONG TU"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa làm các phương tiện và tùy thuận hai pháp: rất tịnh (chỉ) và tịch diệt (thiền na). Bồ Tát tu như thế, gọi là trước tu “Tam ma bát đề” sau đồng thời tu “Xa ma tha” và “Thiền na”.
 
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước tu “Quán”, sau đồng thời tu “chỉ” và “chỉ, quán song tu”. - Bồ Tát dùng sức biến hóa làm các phương tiện là tu “Quán”, tùy thuận tánh rất tịnh là tu “chỉ”, và tùy thuận tịch diệt là “Chỉ, quán song tu”.
*
 
16.- TRƯỚC ĐỒNG THỜI TU "HUỆ" VÀ "ĐỊNH" SAU TU "THIỀN NA" (ĐỊNH, HUỆ SONG TU)
- Này Thiện Tam!  Nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa, khởi ra các công dụng, giúp cho tánh rất tịnh, sau đoạn các phiền não. Bồ Tát tu như thế, gọi là trước đồng thời tu “Tam ma bát đề” và “Xa ma tha”, sau tu “Thiền na”.
 
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước đồng thời tu “Quán” và “chỉ” sau, sau “chỉ, Quán song tu”. – Bồ Tát dùng sức biến hóa, khởi ra các công dụng là tu “Quán”, giúp cho tánh rất tịnh là tu “chỉ”, sau đoạn các phiền não là “chỉ, quán song tu”.
*
Trang 770
 
17.- TRƯỚC ĐỒNG THỜI TU "HUỆ" VÀ "ĐỊNH, HUỆ SONG TU", SAU TU "ĐỊNH"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát dùng sức biến hóa, giúp với tịch diệt, sau an trụ nơi tánh định thanh tịnh, không do tạo tác. Bồ Tát tu như thế, gọi là trước đồng thời tu “Tam ma bát đề” và “thiền na”, sau tu “xa ma tha”.
  
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước đồng thời tu “Quán” và “chỉ, Quán song tu”, sau tu “chỉ”. - Bồ Tát dùng sức biến hóa là tu “Quán”, giúp với tịch diện là “Chỉ, quán song tu”, sau an trụ nơi tánh định thanh tịnh sẵn có, không do tạo tác, là tu “chỉ”.
 
Câu “Tánh Ðịnh thanh tịnh không do tạo tác” là chỉ cho “tu tánh chân định” sẵn có và thanh tịnh, không do tạo tác mà thành, cũng không phải dụng công tu tập mà được, xưa nay nó vẫn thanh tịnh.
 *
 
18.- TRƯỚC "ĐỊNH, HUỆ SONG TU" SAU TU "ĐỊNH"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt (vắng lặng) khởi hạnh rất tịnh, rồi an trụ nơi thanh tịnh.  Bồ Tát tu như thế, gọi là trước tu “Thiền na”, sau tu “Xa ma tha”.
  
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước “Chỉ, quán song tu” sau tu “chỉ”. - Bồ Tát dùng sức tịch diệt, khởi tánh rất tịnh là “chỉ quán song tu” rồi anh trụ nơi thanh tịnh là tu “chỉ”.
 *
Trang 771
 
19.- TRƯỚC "ĐỊNH, HUỆ SONG TU" SAU TU "HUỆ"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt, khởi ra tác dụng, tuy đối các cảnh, mà vẫn tùy thuận nơi tịch tịnh. Bồ Tát tu như thế, gọi là trước tu “Thiền na”, sau tu “Tam ma bát đề”.
  
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước “Chỉ quán song tu”, sau tu “Quán”. - Bồ Tát dùng sức tịch diệt khởi ra tác dụng độ sanh là “Chỉ, quán song tu”. Mặc dù Bồ Tát làm các hạnh lợi sanh mà vẫn tùy thuận nơi tịch tịnh là tu “Quán”.
 
20.- TRƯỚC "ĐỊNH, HUỆ SONG TU" THỨ TU "ĐỊNH" SAU TU "HUỆ"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt 
quán tự tánh các chúng sanh, an trụ nơi Ðịnh, mà vẫn biến hóa các pháp để độ sanh. Bồ Tát tu như thế, gọi là trước tu “Thiền na”, thứ tu “Xa ma tha” sau tu “tam ma bát đề”.
 
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước “Chỉ, quán song tu”, thứ tu “chỉ”, sau tu “Quán” - Bồ Tát dùng sức tịch diệt, quán tự tánh các chúng sanh để hóa độ, là “chỉ, quán song tu”; an trụ nơi Ðịnh là tu “chỉ”, biến hóa các pháp để độ sanh là tu “Quán”.
*
21.- TRƯỚC "ĐỊNH, HUỆ SONG TU" THỨ TU "HUỆ", SAU TU "ĐỊNH"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt của tự tánh vô tác,

Trang 772
 
để khởi ra tác dụng độ sanh, rồi y nơi cảnh giới thanh tịnh mà trở về nơi Ðịnh. Bồ Tát tu như thế, thì gọi là trước tu “Thiền na”, thứ tu “Tam ma bát đề”, sau tu “Xa ma tha”.

LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước “Chỉ, Quán song tu” thứ tu “Quán” sau tu “chỉ”. - Bồ Tát dùng sức tịch diệt của tự tánh vô tác, để khởi ra tác dụng độ sanh, là “chỉ, quán song tu”. Bồ Tát y nơi cảnh giới thanh tịnh là tu “Quán”, sau trở về nơi Ðịnh là tu “chỉ”.
 Chữ “Tự tánh vô tác”, nghĩa là: tự tánh sẵn có không do tạo tác mà thành.
*

22.- TRƯỚC TU "THIỀN NA" (ĐỊNH, HUỆ SONG TU) SAU ĐỒNG THỜI TU "ĐỊNH VÀ HUỆ"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt,

 
mỗì mỗi thanh tịnh, an trụ ở nơi Ðịnh, mà khởi ra các món biến hóa. Bồ Tát tu như thế, gọi là trước tu “Thiền na”, đồng thời tu “Xa ma tha” và “Tam ma bát đề”.
 
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước “Chỉ, Quán song tu” sau đồng thời tu “Chỉ” và “quán”. - Bồ Tát dùng sức tịch diệt, mỗi mỗi thanh tịnh là “chỉ, Quán song tu” an trụ ở nơi định là tu “chỉ” khởi ra các món biến hóa là tu “Quán”.
*
 
23.- TRƯỚC ĐỒNG THỜI TU "THIỀN NA" VÀ TU "ĐỊNH" SAU TU "HUỆ"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt, giúp cho tánh rất tịnh, sau khởi ra việc biến hóa. Bồ Tát tu như thế, gọi là đồng thời tu “Thiền na” và “Xa ma tha” sau tu “Tam ma bát đề”
Trang 773
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước đồng thời “Chỉ, Quán song tu” và tu “Chỉ” sau tu “Quán”. - Bồ Tát dùng sức tịch diệt là “Chỉ, quán song tu”, giúp cho tánh rất tịnh là tu “Chỉ”, khởi ra các việc biến hóa là tu “Quán”.
*
 
24.- TRƯỚC ĐỒNG THỜI TU "THIỀN NA" VÀ "HUỆ", SAU TU "ĐỊNH"
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát dùng sức tịch diệt giúp việc biến hóa, sau khởi tánh rất tịnh, ở cảnh giới trí huệ trong sáng. Bồ Tát như thế, gọi là đồng thời tu “Thiền na” và “Tam ma bát đề” sau tu “Xa ma tha”
 
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ Tát trước đồng thời “chỉ, quán song tu” và tu “Quán”, sau tu “chỉ”. – Bồ Tát dùng sức tịch diệt là “chỉ, quán song tu”, giúp việc biến hóa là tu “Quán”, sau khởi tánh rất tịnh v.v.. là tu “chỉ”.
 *
 
25.- BỒ TÁT VIÊN TU BA PHÁP
- Này Thiện Nam! Nếu có Bồ Tát dùng huệ Viên Giác, viên hiệp các pháp, naò tánh, tướng của các pháp đều không rời tánh Viên Giác, bồ tát như thế, gọi là viên tu ba pháp, tùy thuận tánh Viên Giác thanh tịnh.


 Trang 774
 
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này nói Bồ tát viên tu ba pháp
 
Bồ tát cùng Viên Giác huệ, viên hiệp tất cả các pháp. Nào Ðịnh, Huệ và Ðịnh Huệ song tu, nào tánh, tướng của các pháp đều không rời tánh Viên Giác.
 *
 
4.- TÓM LẠI
- Này Thiện Nam! Ðây là 25 pháp tu của Bồ Tát. Vậy các Bồ Tát phải y theo đây mà tu hành
 
Nếu các Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau, muốn y theo 25 pháp môn này mà tu hành, thì phải giữ giới thanh tịnh, tâm suy nghĩ vắng lặng và phải trải qua 21 ngày thành tâm sám hối, rồi viết 25 pháp môn này vào mỗi miếng giấy, niêm lại kỹ, đem để trên bàn Phật và chí tâm cầu khẩn, rồi tùy tay hành giả rút một miếng giấy, khi mở ra xem thì hành giả sẽ biết trình độ của mình tu pháp Ðốn hay Tiệm. Song nếu hành giả một niệm nghi ngờ, thì chẳng thành tựu.
 
LƯỢC GIẢI
Ðoạn này Phật kết thúc lại và dạy rằng: Ðây là 25 pháp tu của Bồ Tát. Nếu có người muốn tu theo 25 pháp này, thì điều cần yếu là phải giữ giới cho thân tâm được thanh tịnh và chí thành cầu sám hối 21 ngày. Rồi hành giả viết tên 25 pháp tu này vào 25 miếng giấy, xếp gói riêng từ miếng, để chung lại trên bàn. 

Trang 775
 
Hành giả phải chí thành cầu nguyện, rồi tùy ý rút ra một thăm, sau khi giở ra xem, hành giả sẽ tự biết căn cơ của mình Ðốn hay Tiệm và phải y theo đó mà tu hành. Nếu hành giả có một niệm nghi ngờ thì chẳng thành tựu.
 
Tóm lại, 25 pháp tu này không ngoài định, Huệ và Ðịnh Huệ song tu; chẳng qua tùy theo trình độ của hành giả có sâu cạn, cao thấp không đồng, nên có khi phải tu Ðịnh trước rồi Quán sau; có khi phải tu Quán trước rồi Ðịnh sau; lắm lúc phải tu đồng thời v.v.. Vì tùy theo trình độ của hành giả, mà thay đổi trước sau, xoay qua trở lại nên thành ra 25 pháp. Vậy hành giả nên tùy theo trình độ của mình mà tu tập
*
 
5.- PHẬT NÓI BÀI KỆ TÓM LẠI CÁC NGHĨA TRÊN
Khi đó Ðức Thế Tôn muốn tóm lại nghĩa này, nên nói bài kệ rằng:

Biện Âm! ông nên biết:
Các trí huệ thanh tịnh
Của tất cả Bồ tát
Ðều do Thiền định sanh
Thiền định là “Chỉ, Quán”
Và “Chỉ, Quán song tu”
Ba pháp, phân Ðốn, Tiệm
Thành ra hai mươi lăm
Mười phương các Như Lai
Vì hành giả ba đời
Ðều y pháp môn này
Mà đặng thành Bồ đề

Trang 776

Chỉ trừ người đốn ngộ
Và những người không tin
Mới chẳng theo pháp này
Còn tất cả bồ tát
Và chúng sanh đời sau
Phải như thế tu hành
Nhờ Ðại Bi của Phật
Các ông siêng tu
Sẽ mau chứng niết bàn.

 
LƯỢC GIẢI

Ðại ý bài kệ này nói: Trí huệ thanh tịnh vô ngại của các Bồ Tát đều do Thiền định sanh. Thiền định là Chỉ, Quán và Chỉ Quán song tu. Bởi theo căn cơ của hành giả có Đốn và Tiệm không đồng, nên ba pháp này lại chia ra đến 25 pháp.
 
Chỉ trừ những bực đốn ngộ và những người không tin, còn chư Phật và các vị Bồ Tát cùng chúng sanh đời sau đều tu theo các pháp môn này mà được thành Bồ Ðề.
 
Vậy hành giả nên y theo đây, siêng năng tu tập và nhờ lòng Ðại bi của Phật gia hộ, sẽ mau chứng Niết Bàn.
*
Trang 777
 

Mục Lục Khóa VIII
Bài 1 || Bài 2 || Bài 3 || Bài 4 || Bài 5

Bài 6 || Bài 7 || Bài 8 || Bài 9 || Bài 10 || Bài 11 || Bài 12

--- o0o ---

 

Tác giả bài viết: HT. Thích Thiện Hoa
Nguồn tin: Trang nhà Quảng Đức
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Tổ Truyền Đăng

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cách nay 2556 năm 1. TỔ MA HA CA DIẾP Đồng thời đức Phật 2. TỔ A NAN Sanh sau Phật 30 năm 3. Tổ Thương-Na-Hòa-Tu ( Sanakavasa)  Thế kỷ đầu sau Phật Niết-bàn 4. Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta)  Cuối thế kỷ thứ nhất sau Phật Niết-bàn 5. Tổ...

Thống kê

 • Đang truy cập: 25
 • Khách viếng thăm: 23
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 8804
 • Tháng hiện tại: 510008
 • Tổng lượt truy cập: 25062374

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile