Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ÐẠI BẢO TÍCH - HT.Thích Trí Tịnh

Đăng lúc: Thứ bảy - 21/09/2013 22:12 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Trong khế kinh, Đức Phật nói. "Chỉ vì đại sự nhơn duyên duy nhất mà Đức Phật xuất hiện thế gian, đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều thành Phật đồng như Đức Phật'.


KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

Thư Viện Hoa Sen trân trọng giới thiệu bộ kinh Đại Bảo Tích dày hơn 6000 trang đánh máy, được in thành 9 tập do Ban Văn Hoá Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh xuất bản lần thứ 2 năm 1999. Bộ kinh này được Hoà Thượng Thích Trí Tịnh dịch và hoàn tất vào những năm 1970 và mãi đến năm 1987 mới được ấn hành lần đầu tiên. Nay bộ kinh này được đưa lên liên mạng điện toán toàn cầu Thư Viện Hoa Sen lần đầu tiên vào ngày 17 tháng 11-2002. Đây là một nỗ lực chung của nhiều Phật tử ở nhiều nơi trên thế giới: Belgium, Hoa Kỳ và Việt Nam cùng chung sức đánh máy. Ban biên tập Thư Viện Hoa Sen xin chân thành cảm tạ chư vị và cung kính đảnh lễ Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, tri ơn thâm sâu công đức dịch kinh của Ngài.
 
 
TẬP 1 
Lời Nói Đầu của Dịch Gỉa 
01. Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi 
02. Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm 
03. Pháp Hội Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ
04. Pháp Hội Tịnh Cư Thiên Tử
05. Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai

TẬP 2 
06. Pháp Hội Bất Động Như Lai
07. Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm
08. Pháp Hội Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt
09. Pháp Hội Đại Thừa Thập Pháp
10. Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn
11. Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh

TẬP 3 
12. Pháp Hội Bồ Tát Tạng:
12.01. Phẩm Khai Hoá Trưởng Giả Thứ Nhất
12.02. Phẩm Kim Tỳ La Thiên Thọ Ký Thứ Hai
12.03. Phẩm Thí Nghiệm Bồ Tát Thứ Ba
12.04. Phẩm Như Lai Bất Tư Nghì Tánh  Thứ Tư
12.05. Phẩm Tứ Vô Lượng Thứ Năm
12.06. Phẩm Đàn Na Ba La Mật Đa Thứ Sáu
12.07. Phẩm Thi La Ba La Mật Thứ Bẩy
12.08. Phẩm Sằn Đề Ba La Mật Thứ Tám
12.09. Phẩm Tỳ Lê Gia Ba La Mật Thứ Chín
12.10. Phẩm Tĩnh Lự Ba La Mật Thứ Mười
12.11. Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Thứ  Mười Một
12.12. Phẩm Đại Tự Tại Thiên Thọ Ký Thứ Mười Hai 

TẬP 4 
13. Pháp Hội Phật Thuyết Nhơn Xử Thái
14. Pháp Hội Phật Thuyết Nhập Thai Tạng
15. Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký
16. Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt:
16.01. Phẩm Tự
16.02. Phẩm Tịnh Phạn Vương đến Phật
16.03. Phẩm A Tu la Vương Thọ Ký
16.04 Phẩm Bổn Sự
16.05 - Phẩm Ca Lâu La Vương Thọ Ký
16.06 - Phẩm Long Nữ Thọ Ký
16.07 - Phẩm Long Vương Thọ Ký
16.08 - Phẩm Cưu Bàn Trà Thọ Ký
16.09 Phẩm Càn Thát Bà Thọ Ký
16.10 Phẩm Dạ Xoa Thọ Ký
16.11 Phẩm Khẩn Na La Vương Thọ Ký
16.12 Phẩm Hư Không Hành Thiên Thọ Ký
16.13 Phẩm Tứ Thiên Vương Thọ Ký
16.14 Phẩm Tam Thập Tam Thiên Thọ Ký
16.15 Phẩm Dạ Ma Thiên Thọ Ký
16.16 Phẩm Đâu Xuất Đà Thiên Thọ Ký
16.17 Phẩm Hoá Lạc Thiên Thọ Ký
16.18 Phẩm Tha Hoá Tự Tại Thiên Thọ Ký
16.19 Phẩm Chư Phạm Thiên Thọ Ký
16.20 Phẩm Quang Âm Thiên Thọ Ký
16.21 Phẩm Biến Tịnh Thiên Thọ Ký
16.22 Phẩm Quảng Quả Thiên Thọ Ký
16.23 Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ
16.24 Phẩm Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca Ngoại Đạo
16.25 Phẩm Lục Giới Sai Biệt
16.26 Phẩm Tứ Chuyển Luân Vương
 

TẬP 5 
17. Pháp Hội Phú Lâu Na
18. Pháp hội hộ quốc Bồ Tát thứ XVIII
19. Pháp hội Úc già trưởng lão
20. Pháp Hội Vô Tận Phục Tạng
21. Pháp Hội Thọ Ký Ảo Sư Bạt Ðà La
22. Pháp Hội Ðại Thần Biến
23. Pháp Hội Ma Ha Ca Diếp
24. Pháp Hội Ưu Ba Ly
25. Pháp Hội Phát Thắng Chí Nguyện

TẬP 6 
26. Pháp Hội Thiện Tý Bồ Tát
27. Pháp Hội Thiện Thuận Bồ tát
28. Pháp Hội Dũng Mãnh Thọ trưởng Gỉa
29. Pháp Hội Ưu Ðà Diên Vương
30. Pháp Hội Diệu Huệ Ðồng Nữ
31. Pháp Hội Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di
32. Pháp Hội Vô Uý Ðức Bồ tát
33. Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện
34. Pháp Hội Công Ðức Bửu Hoa Phu Bồ 
35. Pháp Hội Thiện Ðức Thiên Tử
36. Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử
36.01 Phẩm Duyên Khởi
36.02 Phẩm Khai Thiệt Nghĩa
36.03 Phẩm Văn Thù Thần Biến
36.04 Phẩm Phá Ma
36.05 Phẩm Bồ Tát Thân Hành
36.06 Phẩm Bồ tát Tướng
36.07 Phẩm Nhị Thừa Tướng
36.08 Phẩm Phàm Phu Tướng
36.09 Phẩm Thần Thông Chứng Thuyết
36.10 Phẩm Xưng Tán Phó Pháp
37. Pháp Hội A Xà Thế Vương Tử
38. Pháp Hội Ðại Thừa Phương Tiện
39. Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Gỉa
40. Pháp Hội Tịnh Tín Ðồng Nữ

TẬP 7 
41. Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp
42. Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Sở Vấn
43. Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát
44. Pháp Hội Bửu Lương Tụ
44.01 Phẩm Sa Môn Thứ Nhất
44.02 Phẩm Tỳ Kheo Thứ Hai
44.03 Phẩm Chiên Đà La Sa Môn Thứ Ba
44.04 Phẩm Doanh Sự Tỳ Kheo Thứ Tư
44.05 Phẩm A lan Nhã Tỳ Kheo Thứ Năm
44.06 Phẩm Tỳ Kheo Khất Thực Thứ Sáu
44.07 Phẩm Phất Tảo y Tỳ Kheo Thứ Bảy
45. Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát
46. Pháp Hội Văn Thù Thuyết Bát Nhã
47. Pháp Hội Bửu Kế Bồ Tát
48. Pháp Hội Thắng man Phu Nhân
49. Pháp Hội Quảng Bác Tiên Nhân
50. Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm
51. Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát

TẬP 8 
52. Pháp Hội Bửu Nữ
53. Pháp Hội Bất Thuấn Bồ Tát
54. Pháp Hội Hải Huệ Bồ Tát
55. Pháp Hội Hư Không Tạng Bồ Tát
56. Pháp Hội Vô Ngôn Bồ Tát

TẬP 9 
57. Pháp Hội Bất Khả Thuyết Bồ Tát
58. Pháp Hội Bửu Tràng
59. Pháp Hội Hư Không Mục
60. Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát
61. Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát
62. Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật
Lời Ghi Nhận Sau Kinh của Người Dịch

Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 349
  • Khách viếng thăm: 340
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 67757
  • Tháng hiện tại: 1898436
  • Tổng lượt truy cập: 67324133

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile