Tham Vấn HT. Thích Thanh Từ - Câu 39

Tham Vấn HT. Thích Thanh Từ - Câu 39
Phật Tử hỏi: 
Thưa sư ông hoan hỷ chỉ dạy giùm con ban đêm ngồi từ mấy giờ đến mấy giờ? Ban ngày ngồi từ mấy giờ đến mấy giờ? Buổi sáng khoảng 5h hoặc 6 giờ sáng ngồi có tốt hay không? Nay gia đình con khó khăn chưa có điều kiện thường ngồi vì con bận đi học rồi về phụ giúp gia đình nên ngồi không được xin sư ông chỉ giùm phải làm sao ?

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Sư Ông đáp:
Phật tử này bận việc học hành và còn phụ giúp gia đình cha mẹ nên không có thời giờ ngồi tu . Thành thử ra cái tu không ép buộc, nếu lúc nào nào ban đêm bàn ngày lúc nào mà rảnh rang muốn ngồi tập cho tâm trí sáng suốt thì khoảng 5h đến 6h sáng là khoảng tốt nhất, chớ còn không có nên ngồi khoảng 12h khuya.

Còn nói gia đình bận rộn không có giờ ngồi thiền thì phật tử này nên sữ dụng lối tu thân, miệng, ý vừa có 1 cái sao liền chuyển nó đừng để nó tạo ra cái nghiệp ác, nghĩ sai liền bỏ, nói sai liền chừa, hành động sai liền sửa lại thì như vậy mình chuyển 3 nghiệp mình được rồi, Chớ không phải đợi ngồi thiền mới tu.


Trích từ “Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa & Tham Vấn”
H.T thiền sư Thích Thanh Từ