KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 34. Pháp Hội Công Ðức Bửu Hoa Phu Bồ Tát

Như vậy tôi nghe một lúc đức Phật ở thành Vương Xá tại nui Kỳ Xá Quật cùng chúng đại tỳ Kheo ngàn hai trăm năm mươi người câu hội, lại có vô lượng chúng đại Bồ Tát.PHẬGIÁO HỘI PHÂT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH 
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh 
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XXXIV 
PHÁP HỘI 
CÔNG ÐỨC BỬU HOA PHU BỒ TÁT 
THƯ BA MƯƠI BỐN 

Hán dịch : Ðường Phap Sư Bồ đề Lưu Chi 
Việt dịch :Việt Nam thíc Trí tịnh

Như vậy tôi nghe một lúc đức Phật ở thành Vương Xá tại nui Kỳ Xá Quật cùng chúng đại tỳ Kheo ngàn hai trăm năm mươi người câu hội, lại có vô lượng chúng đại Bồ Tát.

Bấy giờ trong pháp hội có Bồ TátKhai Phu Cp§ng Ðức Bửu Hoa đứng dậy trịch y vai hữu gối hữu chấm đất chắp tay hướng Phật mà bch rằng : « Bạch đức Thế Tôn ! Tôi có điều muốn bạch hỏi nơi đức Thế Tôn, mong thương xót cho phép ».

Ðức Phật phán : « Nầy thiện nam tử ! cho phép ông hỏi tôi sẽ giải nói cho ».

Công Ðức Hoa Bồ Tát bạch rằng : « Bạch đức Thế Tôn ! Trong thập phương thế giới vả có chư Phật Như Lai hiện tại nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn thọ trì danh hiệu mau được Vô thượng Bồ đề chăng ? ».

Ðức Phật phán : « Lành thay lành thay, nầy Công Ðức Hoa ! Ông có thể vì an lạc cợi ích cho Trời Người thế gian và chúng sanh đời vị lai mà bạch hỏi Như Lai sự nghĩa như vậy ! Lắng nghe, lắng nghe khéo suy nghĩ ta sẽ nói cho ».

Công Ðức Hoa Bồ Tát bạch rằng : « Vâng ! Bạch đức Thế Tôn, tôi xin ưa thích muốn nghe ».

Ðức Phật phán : « Nầy Công Ðức Hoa ! Phương Ðông có thế giới tên Nhứt Thiết Pháp Công Ðức Trang Nghiêm, kiếp tên Phổ Tập Nhứt Thiết Lợi Ích, hiện có Phật hiệu Vô Lượng Công Ðức Bửu Trang Nghiêm Oai Ðức Vương Như Lai thọ mạng vô số, chúng hội vô lượng vô biên đều là chư đại Bồ Tát thanh tịnh. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn tịnh tín thọ trì danh hiệu đức Phật ấy liền có thể diệt trừ sáu mươi ngàn kiếp tội sanh tử chuyển thân được đà la ni tên Nhạo thuyết vô ngại, lúc người nầy thuyết pháp thường được mười câu chi thế giới chư Phật Thế Tôn ban cho biện tài khiến được vô úy ».

Ðức Thê Tôn nói kệ rằng :

« Nếu người thọ trì danh hiệu Phật ấy 
Sẽ được các công đức như vậy 
Cũng hay thành tựu thắng pháp khác 
Mau chứng Vô thượng Phật Bồ đề.

Lại nầy Công Ðức Hoă Phương Nam có thế giới tên Công Ðức Bửu Trang Nghiêm, kiếp ten Quảng Ðại Công Ðức hiện có Phật hiệu Công Ðức Bửu Thắng Trang Ngiêm Oai Ðức Vương Như Lai, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhơn tịnh tín thọ trìdanh hiệu đức Phật ấy chuyển thân sẽ được tam muội tên Nhựt luân quang minh biến chiéu, tùy nguyện vãng sanh nơi các cõi Phật, cũng sẽ nhiếp họ Phật độ vô lượng công đức trang nghiêm, sanh về cõi kia rồi đủ ba mưoi tướng được biện tài vô ngại, chuyển hân sẽ được Vô thượng Bồ đề ».

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng :

« Nếu người thọ trì danh Phật ấy 
Chuyển thân sẽ được nan tư định 
Dùng ba mươi tướng trang nghiêm 
Một đời sẽ chứng quả Bồ đề.

Lại nầy Công Ðức Hoă Phương Tây có thế giới tên Lý Nhứt Thiết Ưu Ám, tên Bá Triền. Ðức Thế Tôn nói kệ rằng :

« Nếu người thọ trì danh hiệu ấy 
Nước lửa dao độc không hại được 
Chuyển thân sẽ thọ báo hóa sanh  
Thành tựu Bá Triền đà la ni ».

Lại nầy Công Ðức Hoa ! Phương Bác có thế giới tên Lý Trần Ám, kiếp tên Trì Ðại Danh Xưng, hiện có Phật hiệu Tích Tập Vô Lượng Biện Tài Trí Huệ Như Lai, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhơn tịnh tín thọ trì danh hiệu Phật ấy thì là phụng sự sáu mươi câu chi na do tha Phật, được đà la ni tên Biến nhất thiết xứ, đà la ni tên Vô tận tạng, nhẫn đến lúc chưa thành Vô thượng Bồ đề trọn không sa vào ba ác đạo thường được vãng sanh cõi nước chư Phật tu Bồ Tát hạnh độ thoát vô lượng chúng sanh ác đạo, sẽ được chẳng thối chuyển nơi Vô thượng Bồ đề ».

Ðức thế Tôn nói kệ rằng : 

« Nếu người thọ trì danh Phật ấy 
Sẽ được công đức vô biên lượng 
Quyết định sẽ được đà la ni 
Thành tựu quả Bồ đề Vô thượng.

Lại nầy Công Ðức Hoa ! Phương Ðôn Nam có Công Ðức Thắng Diệu Trang Nghiêm, kiếp tên Xuất Sanh Công Ðức, hiện có Phật hiệu Thiên Văn Lôi Hống Thanh Vương Như Lai, nếu có thện nam tử thiện nữ nhơn tịnh tín thọ trì danh Phật ấy thì chuyển thân sẽ được Phật tứ vô úy tứ thần túc đại từ đại bi thập bát bất cộng pháp, chỗ có quốc độ công đức trang nghiêm như thế giới cực lạc phương Tây. Nếu có nữ nhơn hay thọ trì thì chuyển thân sẽ được thân trượng phu ».

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng :

« Nếu người thọ trì danh Phật ấy 
Ðược công đức thắng bất tư nghị 
Họ thường được thấy vô lượng Phật 
Nữ nhơn sẽ chuyển thân trượng phu.

Lại nầy Công Ðức Hoa ! Phương Tây Nam có thế giới tên Vô Lượng Trang Nghiêm, kiếp tên Năng Sanh Diệu Pháp, hiện có Phật hiệuTối Thượng Diệu Sắc Thù Thắng Quang Minh Như Lai. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhơntịnh tín thọ trì danh Phật ấy thì là phụng sự chín mươi câu chi chư Phật Như Lai được tam muội tên Ðộ Thoát nhứt thiết chúng sanh. Tại sao tên là Ðộ thoát nhứt thiết chúng sanh ? Lúc thiện nam tử thiện nữ nhơn y tam muội nầy mà thuyết pháp thì có thể làm cho chúng sanh trong cõi Ðại thiên được giải thoát sanh cõi trời trong người đều được an lạc quyết định sẽ được Vô thượng Bồ đề dường như chúng sanh trong cõi của Duyệt Ý Như Lai thường thọ hưởng an lạc ».

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng :

« Nếu người thọ trì danh Phật ấy 
Sanh ra thường có đại oai đức 
Các căn sắc lực liền thù thắng 
Trí huệ vô biên vô sở trước.

Lại nầy Công Ðức Hoa ! Phương Tây Bắc có thế giới Ly Cấu, kiếp tên Quảng Tộc, hiện có Phật hiệu Chủng Chủng Thắng Quang Minh Oai Ðức Vương Như Lai. Nếu có thiện nam tử thiẹn nữ nhơn tịnh tín tho trì danh Phật ấy thì chuyển thân được vô lượng biện tài trang nghiêm đà la ni, hay thọ trì pháp được nói của tam mươi câu chi đức Phật, được quốc độ của đức trang nghiêm như Cực Lạc thế giới ở phương Tây vậy ». 

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng :

« Nếu người thọ trì danh hiệu Phật 
Quốc độ như cõi Vô Lượng Thọ 
Thành tựu pháp trí rấyt thậm thâm 
Một đời sẽ chứng Phật Bồ đề.

Lại nầy Công Ðức Hoa ! Phương Ðông Bắc có thế giới tên Vô Ưu , kiếp tên Biện Tài Trang Nghiêm, hiện có Phật hiệuVô Số Kiếp Tịch Tập Bồ đề Như Lai. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhơn tịnh tín thọ trì danh Phật ấy thì là cúng dường tám mươi câu chi Phật Thế Tôn, chuyển thân đầy đủ sáu mươi thứ ngôn âm biện tài. 
Ðức Thế Tôn nói kệ rằng :

« Nếu người thọ trì danh Phật ấy 
Trí huệ vô biên đến bờ kia 
Như cúng sáu mươi câu chi Phật 
Chuyển thân sẽ chứng diệu biện tài.

Lại nầy Công Ðức Hoa ! Phương trên có thế giới tên Vô Lượng Công Ðức Trang Nghiêm Oai Ðức, kiếp tên Vô Lượng Hống thanh, hiện có Phật hiệu Hư Không Hống Thanh Tịnh Diệu Trang Nghiêm Quang Minh Chiếu Như Lai.

Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhơn tịnh tín thọ trì danh Phật ấy thì nơi sanh ra là chủng tộc tôn quí, thông huệ giỏi thông đạt văn từ thế tục, phát ngôn được người tín thọ, trong các địa đầy đủ thanh tịnh giới định huệ giải thoát giải thoát tri kiến, co túc mạng trí được ngũ thần thông cũng sẽ được Phật thập bát bất cộng pháp mau thành Vô thượng Bồ đề ».

Ðức thế Tôn nói kệ rằng :

« Nếu người thọ trì danh Phật ấy 
Sanh ra chưa hề rời chư Phật 
Có đủ tám thứ phạm âm thanh 
Mau chứng quả Bồ đề Vô thượng.

Lại nầy Công Ðức Hoa! Phương dưới có thế giới tên Chủng Chủng Âm Thanh, kiếp tên Tích Tập Trí Huệ, hiện có Phật hiệu Nhứt Thiết Pháp Môn Thần Biến Oai Ðức Quang Minh Chiếu Diệu Như Lai. nếu có thiện nam tử thiện nữ nhơn tịnh tín thọ trì danh Phật ấy thì chuyển thân sẽ được đà la ni tên Thành tựu chánh giác sẽ có thể thọ trì pháp được nói của chín mươi câu chi đức Phật Như Lai, một đời sẽ được Vô thượng Bồ đề ».

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng : 
« Nếu người thọ trì danh Phật ấy 
Ðược thành Chánh giác đà la ni 
Hay trì chánh pháp vô lượng Phật 
Một đời chứng được đại Bồ đề ».

Bấy giờ Khai Phu Công Ðức Bửu Hoa Bồ Tát và Nhứt Thiết Công Ðức Biện Tài Âm Bồ Tát được môn đà la ni, tám vạn câu chi Bồ Tát đều hướng Vô thượng Bồ đề được bất thối chuyển, ba na do tha chư Thiên va Người phát tâm Vô thượng bồ đề.

Ðức Phật nói kinh nầy rồi, Công Ðức Hoa Bồ Tát và đại chúng cùng tất cả thế gian Trời, Người, A Tu La, Càn Thát Bà v.v… nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành.

PHÁP HỘI CÔNG ÐỨC BỬU HOA PHU BỒ TÁT 
THỨ BA MƯƠI BỐN 

HẾT

 

MỤC LỤC

Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh

Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen