Sám Đại Từ

Sám Đại Từ
Mười phương cõi Phật hằng sa,
Pháp Vương thứ nhất Di Đà lớn thay
Cảm oai đức Phật cao dày
Ao sen chín phẩm độ nay phàm tình.
Tôi tin có Phật gởi mình
Một bề lánh dữ theo lành mà thôi.
Phước lành bằng chút mày chồi.
Gắng làm cho trọn lòng tôi không rời.
Nguyện đồng niệm Phật mỗi người
Cầu cho cảm ứng theo lời hiện ra.
Mãn duyên thấy Phật Di Đà
Tây Phương chói rạng sáng lòa mắt tôi.
Kẻ nghe người thấy tiếc rồi
Rủ nhau tin tưởng lần hồi tu theo,
Tỏ đường sanh tử các điều
Y theo Phật nguyện dắt dìu chúng sanh
Dứt lòng phiền não mê tình
Không lường phép Phật nguyện hành học tu.
Thệ nguyện độ hết phàm ngu
Đều nên đạo Phật ngao du độ đời.
Lòng này chẳng dám lộng khơi
Hư không mòn hết nguyện tôi còn hoài
Nguyện cho cây cỏ đá chai
Bò bay máy cựa các loài thung dung
Một là: Nguyện Phật thần thông
Chứng minh đệ tử thành công lâu dài
Hai là: Nguyện lạy Như Lai
Cầu cho già trẻ gái trai làm lành
Ba là: Nguyện phát chí thành
Cúng dường Tam Bảo tứ sanh khỏi nàn
Bốn là: Niệm dứt nghiệp oan
Vượt qua biển khổ ba đường thoát ra
Năm là: Nguyện học thiền na
Bạn lành nương cậy thầy tà lánh xa
Sáu là: Nguyện Phật nói ra
Xây vần chánh pháp khắp nhà đặng nghe
Bảy là: Nguyện Phật chở che
Ở đâu dạy bảo người nghe tỏ lòng
Tám là: Nguyện bạn ở chung
Mầy lời Phật dạy học cùng với nhau
Chín là: Nguyện trước nhờ sau
Thuận theo thế tục dám đâu trái người
Mười là: Nguyện khắp trong đời 
Xoay mình lướt tới thẳng đời Lạc bang.
 

 

Tác giả bài viết: (clip đọc: Thích Nguyên An)

Nguồn tin: sưu tầm