Bạn của Xá Lợi Phất

(108) Suốt năm cúng tế vật, Để cầu phước ở đời, Không bằng một phần tư, Kính lễ bậc chánh trực.

Suốt năm, cúng tế vật…

Đó là câu Phật dạy tại Trúc Lâm, liên quan đến bạn của Trưởng lão Xá-lợi-phất.

Trưởng lão cũng đến hỏi bạn mình như đối với chú và cháu của mình trước đây. Việc thiện của anh bạn từng làm là mổ vật tế lễ để được sanh thiên. Ngài cũng khuyên và dẫn bạn đến gặp Phật, thưa thỉnh và được chỉ dạy như sau:

- Bà-la-môn, dù ông có dâng tế vật một năm, cũng không công đức bằng một phần tư công đức của một thiện tín bố thí cho dân chúng, hay người biết tôn kính đệ tử ta.

Và Ngài đọc Pháp Cú:

        (108) Suốt năm cúng tế vật,
                Để cầu phước ở đời,
                Không bằng một phần tư,
                Kính lễ bậc chánh trực.

Nguồn tin: Thiền viện thường chiếu