Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.09 Phẩm Càn Thát Bà Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:30 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ lại có ba ức sáu ngàn vạn chúng Càn Thát Bà thấy chư A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương và Cưu Bàn Trà cúng dường Phật được thọ ký, họ vừa lòng xứng ý hớn hở vui mừng sanh tâm hi hữu chưa từng có mà nghĩ rằng : Ðức Như Lai thiệt là hi hữu chưa từng có tuyên nói pháp giới không có biến đổi mà thị hiện có làm tăng trưởng căn lành.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Càn Thát Bà Thọ Ký
Thứ Chín

 
    Bấy giờ lại có ba ức sáu ngàn vạn chúng Càn Thát Bà thấy chư A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương và Cưu Bàn Trà cúng dường Phật được thọ ký, họ vừa lòng xứng ý hớn hở vui mừng sanh tâm hi hữu chưa từng có mà nghĩ rằng : Ðức Như Lai thiệt là hi hữu chưa từng có tuyên nói pháp giới không có biến đổi mà thị hiện có làm tăng trưởng căn lành. Dầu không tác giả mà thị hiện tác nghiệp. Chư Càn Thát Bà ở trong pháp ấy rõ biết như vậy rồi, đối với Như Lai sanh lòng tôn trọng phát tâm Vô thượng Bồ đề. Họ mừng vui vì muốn cúng dường Phật, nên hóa hiện ba ức sáu ngàn vạn đầu đại tượng vương đều có sáu ngà. Trên mỗi ngà có bảy ao nước. Trong mỗi ao có bảy hoa sen. Mỗi hoa sen có ngàn cánh,

    Trên mỗi cánh có bảy ngọc nữ. Khoảng cách của một cánh sen có bảy thị nữ, trang sức với như’ng đồ trang nghiêm bằng thiên bửu , tay cầm thiên hương để cúng dường. Nơi mỗi đầu đại tượng vương lại hóa làm ba ức sáu ngàn vạn lọng thất bửu, ba ức sáu ngàn vạn trướng bằng thiên lương.

    Chư Càn Thát Bà đều ngồi trên tượng vương tấu thiên âm nhạc, ở trên hư không đi nhiễu Phật ba mươi sáu vòng, đem hương trời hoa trời và hoa thất bửu rải cúng dường Phật, mùi hương hoa ấy lan khắp mười phương. Lại mưa nước thơm cõi trời sáu mươi do tuần thành Ca Tỳ La làm cho toàn thành ướt thành bùn thơm, hơi bùn thơm khắp tam thiên Ðại Thiên thế giới, chúng sanh nghe hơi ấy đều chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề . Lúc họ tấu âm nhạc , tiếng nhạc ấy vang khắp tam thiên Ðại thiên thế giới, chúng sanh nghe tiếng nhạc ấy đều được chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề. Chư Càn Thát Bà ở trên tượng vương trần thiết cúng dường Phật, khiến các ngọc nữ tấu nhạc ca vũ. Lại có ngọc nữ động thân tay rải rác thứ bột hương để cúng dường Phật.

    Chư Càn Thát Bà ở trên không ngồi tượng vương nhiễu Phật đã ba mươi sáu vòng rồi, họ xuống tượng nhiễu Phật ba vòng đảnh lể Chưn Phật chắp tay đứng một phía nói kệ tán thán rằng :

    “ Thế  Tôn trí tuệ ngoài ba cõi
    Tự mình ra rồi lại độ người
    Tất cả thế gian không bằng Phật
    Tướng hảo thân sáng rất đoan chánh
    Trời Người tối diệu vô biên xưng
    Thị hiện thế gian chẳng nghĩ bàn
    Chẳng thấy một pháp tướng khác
    Mà dạy chúng sanh tu thiện nghiệp
    Pháp chơn như không biến đổi khác 
    Chỉ có ngôn thuyết không có nghĩa
    Không có dụng sự và người dùng
    Dầu vậy Phật độ các quần sanh
    Chẳng đến chẳng đi cũng chẳng sanh
    Phật hay diễn thuyết pháp như vậy
    Dầu nói các pháp thể tánh kgông
    Thế Tôn lại bảo siêng hành đạo
    Không có một pháp hay tự tác
    Người sáng thế gian nói có tác
    Các pháp đều chẳng tự hay biết 
    Thế Tôn thị hiện làm tất cả
    Như xe họp nhiều những chi phần
    Chi phần chẳng biết tự hay làm 
    Công dụng xe ấy hiện thấy được
    Phật nói các pháp cũng như vậy
    Các pháp mỗi mỗi chẳng dạy nhau
    Cũng chẳng thay đổi dạy bảo nhau
    Tất cả các pháp chẳng nương nhau
    Pháp bổn bất sanh cũng bất diệt
    Phật vì thế để nói như vậy
    Thế đế các pháp chẳng toàn không 
    Như pháp thế đế thể tánh trụ
    Biết như vậy rồi vì chúng nói
    Thế Tôn nói các pháp như vậy
    Ðại bi chỗ làm rất kỳ đặc
    Các pháp thể tánh chẳng thể thấy
    Như Lai phương tiện nói pháp trụ
    Chúng tôi nguyện làm vô biên xưng
    Ðại Ðại Sư đủ tướng trăm phước 
    Ðại hỉ lợi ích các thế gian
    Nguyện làm Thế Tôn như Phật vậy
    Chúng tôi nguyện nơi kẻ ám chướng
    Những người tùy thuận dòng tham dục
    Người khát ái buộc ràng trăm khổ
    Cúng tế độ họ như Thế Tôn
    Chúng tôi nguyện nơi người nhiều khổ
    Người chẳng thấy bờ kia mà trói
    Người chạy như vượn khỉ nhảy nhót
    Cứu tế độ họ như Thế Tôn
    Chúng tôi nguyện như người mù lòa
    Người sáu loài nhọc nhằn qua lại
    Người nơi mình tự hoại nghiệp quả
    Cứu tế độ họ như Thế Tôn ” .

    Ðức Phật biế chư Càn Thát Bà sanh lòng tin sâu nên hiện tướng mỉm cười.

    Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng :

    “ Vô biên oai đức hiện mỉm cười
    Ðạo Sư mỉm cười chẳng không nhơn
    Nguyện Phật mau nói nhơn duyên ấy
    Dứt trừ chúng sanh các mối nghi
    Nay thấy Thế Tôn mỉm cười rối
    Ðại chúng thảy đều sanh nghi hoặc
    Tất cả nguyện nghe nghĩa mỉm cười
    Ngưỡng mong đại bi dứt mối nghi
    Ai nơi Phật pháp sanh kính tin
    Ai rời được nơi các lưới nghi
    Phật biết chúng sanh tin sâu rối
    Trời Người bực thánh nên hiện cười
    Ai có trí tuệ hay tùy thuận
    Phát chơn như được Như Lai nói
    Biết nhiệm huệ giải hạnh họ rồi
    Ở trong đại chúng hiện mỉm cười
    Tất cả đại chúng không dị tâm
    Chỉ muốn thích nghe Thế Tôn nói 
    Chắp mười ngón tay để trên đầu
    Nhứt tâm chiêm ngưỡng mặt Như Lai
    Lìa các uế trược không lo rầu
    Mắt đời hiện còn nên mừng rỡ
    Vì trừ tất cả lòng nghi hoặc
    Nguyện đại bi nói nhơn duyên cười ».

    Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng rằng :

    « Phập hiện mỉm cười vì đời vậy
    Lành thay Mã Thắng hỏi đúng giờ
    Ðại chúng thiện căn sẽ tăng trưởng
    Vì Phật mỉm cười sự thọ ký
    Mã Thắng lắng nghe lời Phật nói
    Ðạo Sư nay hiện cớ mỉm cười 
    Phật sẽ nói rõ nghĩa mỉm cười
    Ông phải vui mừng nghe Phật nói
    Càn Thát Bà Vương kính tin Phật
    Tâm họ thanh tịnh sanh mừng rỡ
    Y nơi thiệt pháp nhập pháp rồi
    Nơi Phật chánh pháp sanh hỉ kỳ
    Các pháp tịch diệt an bất động
    Hàng đại chúng nầy xu thiệt tế
    Như thành Càn Thát nhập như vậy
    Cúng dường nơi Phật không ai bằng
    Các pháp như vậy không có sanh
    Tất cả cũng lại chẳng tận diệt
    Ðại chúng tư duy pháp như huyễn 
    Chưa hiểu rõ được sanh nghi hoặc
    Pháp chẳng nói được phương tiện nói
    Phật vì chơn thiệt nên như vậy
    Chúng ấy vào chánh pháp Phật rồi
    Ngồi tượng Ðại Long cúng dường Phật
    Quan sát Bồ đề không sanh diệt 
    Càn Thát Bà Vương cúng dường Phật
    Thương xót chúng sanh hạng ngu mê
    Vì thế mà cầu Nhứt thiết trí
    Chúng ấy phát nguyện sẽ thành Phật
    Khiến người ngu mê mất trí huệ
    Nhập pháp chơn thiệt an trụ rồi
    Khiến được cầu bất tử tịch diệt
    Chúng ấy cúng dường như vậy rồi
    Bỏ rời thân quỉ lòng mừng rrỡ
    Quyết được vãng sanh trên cung trời
    Hằng cùng đế thích gần gũi nhau
    Ðược gặp nhiều ức na do tha
    Cúng dường Như Lai Vô Thương Giác
    Từ một Phật độ đến Phật độ
    Nơi chỗ chư Phật được nghe pháp
    Chúng ấy tu tịnh Phật hạnh rồi
    Chỗ được Phật độ cũng thanh tịnh
    Hóa vô lượng chúng phát đạo tâm
    Khiến họ tăng trưởng Phật chủng tử
    Biết các thế gian tánh không rời
    Cũng đem pháp ấy dạy bảo người
    Khiến chúng an trụ Nhứt thiết trí
    Trụ thế vô lượng na do tha
    Phật ấy đồng hiệu vô biên huệ
    Mỗi mỗi chư Phật trụ ở đời 
    Thảy đều vô lượng do tha kiếp
    Diễn nói Phật đạo cho người nghe
    Như vậy Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nói báo Càn Thát Bà cúng dường
    Cùng họ thọ ký khiến được nghe
    Nhơn duyên cười mà Mã Thắng hỏi
    Ðại chúng nghe rồi đều vui mừng
    Biết Phật thọ ký rất đáng thích
    Nghe Phật thọ ký vô thượng rồi
    Thảy đều vui y Thích Ca Phật”.

Phẩm Càn Thát Bà Thọ Ký
Thứ Chín

HẾT

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Tổ Truyền Đăng

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cách nay 2556 năm 1. TỔ MA HA CA DIẾP Đồng thời đức Phật 2. TỔ A NAN Sanh sau Phật 30 năm 3. Tổ Thương-Na-Hòa-Tu ( Sanakavasa)  Thế kỷ đầu sau Phật Niết-bàn 4. Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta)  Cuối thế kỷ thứ nhất sau Phật Niết-bàn 5. Tổ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 564
  • Khách viếng thăm: 556
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 17069
  • Tháng hiện tại: 1197358
  • Tổng lượt truy cập: 62767122

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile