Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 12 Quyển 299 - Hội thứ nhất

Đăng lúc: Chủ nhật - 25/12/2011 09:31 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 12 Quyển 299 - Hội thứ nhất

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 12 Quyển 299 - Hội thứ nhất

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Sàigòn - 1998

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

--- o0o ---

Tập 12

QUYỂN THỨ 299 

HỘI THỨ NHẤT

Phẩm CÔNG ÐỨC KHÓ NGHE

Thứ 39 – 3

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh Phật mười lực thẳm sâu, đấy hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thẳm sâu, đấy hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh Phật mười lực thẳm sâu thời chẳng phải Phật mười lực, tánh bố thí Ba la mật đa cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thẳm sâu thời chẳng phải bố thí Ba la mật đa cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vậy.

Xá Lợi Tử! Nêú Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh pháp vô vong thất thẳm sâu, đấy hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng hành tánh tánh hằng trụ xả thẳm sâu, đấy hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh pháp vô vong thất, tánh tánh hằng trụ xả thẳm sâu thời chẳng phải tánh hằng trụ xả vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh nhất thiết trí thẳm sâu, đấy hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thẳm sâu, đấy hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh nhất thiết trí thẳm sâu thời chẳng phải nhất thiết trí; tánh đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thẳm sâu thời chẳng phải đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh tất cả đà la ni môn thẳm sâu, đấy hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng hành tánh tất cả tam ma địa môn thẳm sâu đấy hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh tất cả đà la ni môn thẳm sâu thời chẳng phải tất cả đà la ni môn, tánh tất cả tam ma địa môn thẳm sâu thời chẳng phải tất cả tam ma địa môn vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh quả Dự lưu thẳm sâu, đấy hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thẳm sâu, đấy hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh quả Dự lưu thẳm sâu thời chẳng phải quả Dự lưu; tánh quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thẳm sâu thời chẳng phải quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh Ðộc giác Bồ đề thẳm sâu, đấy hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh Ðộc giác Bồ đề thẳm sâu thời chẳng phải Ðộc giác Bồ đề vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát thẳm sâu, đấy hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát thẳm sâu thời chẳng phải tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thẳm sâu, đấy hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thẳm sâu thời chẳng phải chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

 

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh sắc khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng hành tánh thọ tưởng hành thức khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh sắc khó so lường  thời chẳng phải sắc, tánh thọ tưởng hành thức khó so lường thời chẳng phải thọ tưởng hành thức vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh nhãn xứ khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng hành tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh nhãn xứ khó so lường thời chẳng phải nhãn xứ, tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ khó so lường thời chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vậy.

Xá Lợi Tử! nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh sắc xứ khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng hành tánh thanh hương vị xúc pháp xứ khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh sắc xứ khó so lường thời chẳng phải sắc xứ, tánh thanh hương vị xúc pháp xứ khó so lường thời chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh nhãn giới khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh nhãn giới khó so lường thời chẳng phải nhãn giới, tánh sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ khó so lường thời chẳng phải sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh nhĩ giới khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng hành tánh thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh nhĩ giới khó so lường thời chẳng phải nhĩ giới, tánh thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ khó so lường thời chẳng phải thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh tỷ giới khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh tánh hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh tỷ giới khó so lường thời chẳng phải tỷ giới, tánh hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ khó so lường thời chẳng phải hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh thiệt giói khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh thiệt giới khó so lường thời chẳng phải tthiệt giới, tánh vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ khó so lường thời chẳng phải vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh thân giới khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh thân giới khó so lường thời chẳng phải thân giới, tánh xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ khó so lường thời chẳng phải xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh ý giới khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh ý giới khó so lường thời chẳng phải ý giới, tánh pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ khó so lường thời chẳng phải pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh địa giới khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng hành tánh thủy hỏa phong không thức giới khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh địa giới khó so lường thời chẳng phải địa giới, tánh thủy hỏa phong không thức giới khó so lường thời chẳng phải thủy hỏa phong không thức giới vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh vô minh khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh vô minh khó so lường thời chẳng phải vô minh, tánh hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não khó so lường thời chẳng phải hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh bố thí Ba la mật đa khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh bố thí Ba la mật đa khó so lường thời chẳng phải bố thí Ba la mật đa, tánh tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa khó so lường thời chẳng phải tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh nội không khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh nội không khó so lường thời chẳng phải nội không, tánh ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không khó so lường thời chẳng phải ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vậy.  

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh chơn như khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh chơn như khó so lường thời chẳng phải chơn như, tánh pháp giới cho đến bất tư nghì giới khó so lường thời chẳng phải pháp giới cho đến bất tư nghì giới vậy.

Xá Lợi Tử! nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh khổ thánh đế khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng hành tánh tập diệt đạo thánh đế khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh khổ thánh đế khó so lường thời chẳng phải khổ thánh đế, tánh tập diệt đạo thánh đế khó so lường thời chẳng phải tập diệt đạo thánh đế vậy. 

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh bốn tĩnh lự khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh bốn tĩnh lự khó so lường thời chẳng phải bốn tĩnh lự; tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định khó so lường thời chẳng phải bốn vô lượng, bốn vô sắc định vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh tám giải thoát khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh tám giải thoát khó so lường thời chẳng phải tám giải thoát; tánh tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ khó so lường thời chẳng phải tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vậy.             

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh bốn niệm trụ khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh bốn niệm trụ khó so lường thời chẳng phải bốn niệm trụ, tánh bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi khó so lường thời chẳng phải bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh không giải thoát môn khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng hành tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh không giải thoát môn khó so lường thời chẳng phải không giải thoát môn, tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khó so lường thời chẳng phải vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh Bồ tát thập địa khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh Bồ tát thập địa khó so lường thời chẳng phải Bồ tát thập địa vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh năm nhãn khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng hành tánh sáu thần thông khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh năm nhãn khó so lường thời chẳng phải năm nhãn, tánh sáu thần thông khó so lường thời chẳng phải sáu thần thông vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh Phật mười lực khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh Phật mười lực khó so lường thời chẳng phải Phật mười lực, tánh bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng khó so lường thời chẳng phải bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh pháp vô vong thất khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng hành tánh tánh hằng trụ xả khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh pháp vô vong thất khó so lường thời chẳng phải pháp vô vong thất, tánh tánh hằng trụ xả khó so lường thời chẳng phải tánh hằng trụ xả vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh nhất thiết trí khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh nhất thiết trí khó so lường thời chẳng phải nhất thiết trí; tánh đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí khó so lường thời chẳng phải đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vậy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh tất cả đà la ni môn khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng hành tánh tất cả tam ma địa môn khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh tất cả đà la ni môn khó so lường thời chẳng phải tất cả đà la ni môn, tánh tất cả tam ma địa môn khó so lường thời chẳng phải tất cả tam ma địa môn vậy.

Xá Lợi Tử! nếu Bồ tát ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng hành tánh quả Dự lưu khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa; chẳng hành tánh quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán khó so lường là hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì tánh quả Dự lưu khó so lường thời chẳng phải quả Dự lưu; tánh quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán khó so lường thời chẳng phải quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vậy.

 

--- o0o ---

Tác giả bài viết: HT Thích Trí Nghiêm
Nguồn tin: Trang nhà Quảng Đức
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 35
  • Khách viếng thăm: 34
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3645
  • Tháng hiện tại: 50639
  • Tổng lượt truy cập: 28455265

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile