Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 12 Quyển 292 - Hội thứ nhất

Đăng lúc: Chủ nhật - 25/12/2011 09:21 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 12 Quyển 292 - Hội thứ nhất

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 12 Quyển 292 - Hội thứ nhất

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Sàigòn - 1998

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập) 

--- o0o ---

Tập 12

QUYỂN THỨ 292
HỘI THỨ NHẤT

Phẩm
TRƯỚC CHẲNG TRƯỚC TƯỚNG

Thứ 36 – 6 

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng chấp là tám giải thoát, là tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ.. Cũng chẳng chấp do tám giải thoát, do tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Cũng chẳng chấp thuộc tám giải thoát, thuộc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Cũng chẳng chấp nương tám giải thoát, nương tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Bồ tát ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tuy biết các pháp như huyễn cho đến như thành tầm hương, mà chẳng chấp là huyễn cho đến là thành tầm hương. Cũng chẳng chấp do huyễn cho đến do thành tầm hương. Cũng chẳng chấp thuộc huyễn cho đến thuộc thành tầm hương. Cũng chẳng chấp nương huyễn cho đến nương thành tầm hương.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng chấp là bốn niệm trụ, là bốn chánh doạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Cũng chẳng chấp do bốn niệm trụ, do bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Cũng chẳng chấp thuộc bốn niệm trụ, thuộc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Cũng chẳng chấp nương bốn niệm trụ, nương bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Bồ tát ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tuy biết các pháp như huyễn cho đến như thành tầm hương, mà chẳng chấp là huyễn cho đến là thành tầm hương. Cũng chẳng chấp do huyễn cho đến do thành tầm hương. Cũng chẳng chấp thuộc huyễn cho đến thuộc thành tầm hương. Cũng chẳng chấp nương huyễn cho đến nương thành tầm hương.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng chấp là không giải thoát môn, là vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Cũng chẳng chấp do không giải thoát môn, do vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Cũng chẳng chấp thuộc không giải thoát môn, thuộc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Cũng chẳng chấp nương không giải thoát môn, nương vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Bồ tát ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tuy biết các pháp như huyễn cho đến như thành tầm hương, mà chẳng chấp là huyễn cho đến là thành tầm hương. Cũng chẳng chấp do huyễn cho đến do thành tầm hương. Cũng chẳng chấp thuộc huyễn cho đến thuộc thành tầm hương. Cũng chẳng chấp nương huyễn cho đến nương thành tầm hương.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng chấp là Bồ tát thập địa. Cũng chẳng chấp do Bố tát thập địa. Cũng chẳng chấp thuộc Bồ tát thập địa. Cũng chẳng chấp nương Bồ tát thập địa. Bồ tát ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tuy biết các pháp như huyễn cho đến như thành tầm hương, mà chẳng chấp là huyễn cho đến là thành tầm hương. Cũng chẳng chấp do huyễn cho đến do thành tầm hương. Cũng chẳng chấp thuộc huyễn cho đến thuộc thành tầm hương. Cũng chẳng chấp nương huyễn cho đến nương thành tầm hương.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành, chẳng chấp là năm nhãn, là sáu thần thông. Cũng chẳng chấp do năm nhãn, do sáu thần thông. Cũng chẳng chấp thuộc năm nhãn, thuộc sáu thần thông. Cũng chẳng chấp nương năm nhãn, nương sáu thần thông. Bồ tát ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tuy biết các pháp như huyễn cho đến như thành tầm hương, mà chẳng chấp là huyễn cho đến là thành tầm hương. Cũng chẳng chấp do huyễn cho đến do thành tầm hương. Cũng chẳng chấp thuộc huyễn cho đến thuộc thành tầm hương. Cũng chẳng chấp nương huyễn cho đến nương thành tầm hương.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng chấp là Phật mười lực, là bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng chẳng chấp do Phật mười lực, do bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng chẳng chấp thuộc Phật mười lực, thuộc bốn vô sở úy cho đến  mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng chẳng chấp nương Phật mười lực, nương bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Bồ tát ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tuy biết các pháp như huyễn cho đến như thành tầm hương, mà chẳng chấp là huyễn cho đến là thành tầm hương. Cũng chẳng chấp do huyễn cho đến do thành tầm hương. Cũng chẳng chấp thuộc huyễn cho đến thuộc thành tầm hương. Cũng chẳng chấp nương huyễn cho đến nương thành tầm hương.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng chấp là pháp vô vong thất, là tánh hằng trụ xả.Cũng chẳng chấp do pháp vô vong thất, do tánh hằng trụ xả. Cũng chẳng chấp thuộc pháp vô vong thất, thuộc tánh hằng trụ xả. Cũng chẳng chấp nương pháp vô vong thất, nương tánh hằng trụ xả. Bồ tát ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tuy biết các pháp như huyễn cho đến như thành tầm hương, mà chẳng chấp là huyễn cho đến là thành tầm hương. Cũng chẳng chấp do huyễn cho đến do thành tầm hương. Cũng chẳng chấp thuộc huyễn cho đến thuộc thành tầm hương. Cũng chẳng chấp nương huyễn cho đến nương thành tầm hương.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng chấp là nhất thiết trí, là đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Cũng chẳng chấp do nhất thiết trí, do đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Cũng chẳng chấp thuộc nhất thiết trí, thuộc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Cũng chẳng chấp nương nhất thiết trí, nương đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Bồ tát ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tuy biết các pháp như huyễn cho đến như thành tầm hương, mà chẳng chấp là huyễn cho đến là thành tầm hương. Cũng chẳng chấp do huyễn cho đến do thành tầm hương. Cũng chẳng chấp thuộc huyễn cho đến thuộc thành tầm hương. Cũng chẳng chấp nương huyễn cho đến nương thành tầm hương.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng chấp là tất cả đà la ni môn, là tất cả tam ma địa môn. Cũng chẳng chấp do tất cả đà la ni môn, do tất cả tam ma địa môn. Cũng chẳng chấp thuộc tất cả đà la ni môn, thuộc tất cả tam ma địa môn. Cũng chẳng chấp nương tất cả đà la ni môn, nương tất cả tam ma địa môn. Bồ tát ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tuy biết các pháp như huyễn cho đến như thành tầm hương, mà chẳng chấp là huyễn cho đến là thành tầm hương. Cũng chẳng chấp do huyễn cho đến do thành tầm hương. Cũng chẳng chấp thuộc huyễn cho đến thuộc thành tầm hương. Cũng chẳng chấp nương huyễn cho đến nương thành tầm hương.

Kiều Thi Ca! Nêú Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng chấp là quả Dự lưu, là qủa Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Cũng chẳng chấp do quả Dự lưu, do qủa Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Cũng chẳng chấp thuộc quả Dự lưu, thuộc qủa Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Cũng chẳng chấp nương quả Dự lưu, nương qủa Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Bồ tát ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tuy biết các pháp như huyễn cho đến như thành tầm hương, mà chẳng chấp là huyễn cho đến là thành tầm hương. Cũng chẳng chấp do huyễn cho đến do thành tầm hương. Cũng chẳng chấp thuộc huyễn cho đến thuộc thành tầm hương. Cũng chẳng chấp nương huyễn cho đến nương thành tầm hương.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng chấp là Ðộc giác Bồ đề. Cũng chẳng chấp do Ðộc giác Bồ đề. Cũng chẳng chấp thuộc Ðộc giác Bồ đề. Cũng chẳng chấp nương Ðộc giác Bồ đề. Bồ tát ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tuy biết các pháp như huyễn cho đến như thành tầm hương, mà chẳng chấp là huyễn cho đến là thành tầm hương. Cũng chẳng chấp do huyễn cho đến do thành tầm hương. Cũng chẳng chấp thuộc huyễn cho đến thuộc thành tầm hương. Cũng chẳng chấp nương huyễn cho đến nương thành tầm hương.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng chấp là tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Cũng chẳng chấp do tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Cũng chẳng chấp thuộc tất cả hạh Bồ tát Ma ha tát. Cũng chẳng chấp nương tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Bồ tát ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tuy biết các pháp như huyễn cho đến như thành tầm hương, mà chẳng chấp là huyễn cho đến là thành tầm hương. Cũng chẳng chấp do huyễn cho đến do thành tầm hương. Cũng chẳng chấp thuộc huyễn cho đến thuộc thành tầm hương. Cũng chẳng chấp nương huyễn cho đến nương thành tầm hương.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng chấp là chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Cũng chẳng chấp do chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Cũng chẳng chấp thuộc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề. Cũng chẳng chấp nương chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Bồ tát ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa, tuy biết các pháp như huyễn cho đến như thành tầm hương, mà chẳng chấp là huyễn cho đến là thành tầm hương. Cũng chẳng chấp do huyễn cho đến do thành tầm hương. Cũng chẳng chấp thuộc huyễn cho đến thuộc thành tầm hương. Cũng chẳng chấp nương huyễn cho đến nương thành tầm hương.

Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa như vậy tuy biết các pháp như huyễn, như mộng, như vang, như tượng, như bóng sáng, như ánh nắng, như việc biến hóa, như thành tầm hương, mà Bồ tát Ma ha tát này chẳng chấp là huyễn, là mộng, là vang, là tượng, là ánh nắng, là bóng sáng, là việc biến hóa, là thành tầm hương. Cũng chẳng chấp do huyễn, do mộng, do vang, do tượng, do ánh nắng, do bóng sáng, do việc biến hóa, do thành tầm hương, Cũng chẳng chấp thuộc huyễn, thuộc mộng, thuộc vang, thuộc tượng, thuộc ánh nắng, thuộc bóng sáng, thuộc việc biến hoá, thuộc thành tầm hương. Cũng chẳng chấp nương huyễn, nương mộng, nương vang, nương tượng, nương ánh nắng, nương bóng sáng, nương việc biến hoá, nương thành tầm hương.

QUYỂN THỨ 292

 HỘI THỨ NHẤT

phẩm THUYẾT TƯỚNG BÁT NHÃ

Thứ 37 – 1

Bấy giờ, vì Phật thần lực nên ở thế giới Tam thiên đại thiên này bao nhiêu trời Bốn đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Ðổ sử đa, trời Lạc biến hoá, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Ðại phạm, trời Quang, trời thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh, các trời như thế đều đem bột hương thiên diệu chiên đàn xa rưới trên phật, đi đến chỗ Phật, đảnh lễ hai chân Phật, lui đứng một phía.

Khi ấy, Thiên chủ Ðế Thích bốn thiên vương, Sách Ba giới chủ, Ðại phạm thiên vương, trời Cực quang tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng quả và trời Tịnh cư thảy, nhờ khéo léo nghĩ nhớ Phật thần lực, nên đối với mười phương diện đều thấy bao nhiêu Ðức Phật tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa, nghĩa phẩm danh tự đều đồng. Ở đây, thượng thủ Bí sô đều mang tên Thiện Hiện cầu thỉnh thuyết Bát nhã Ba la mật đa. Thượng thủ thiên chúng đều mang tên Ðế Thích hỏi nạn Bát nhã Ba la mật đa.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo cụ thọ Thiện Hiện rằng: Di lặc Bồ tát Ma ha tát khi sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng sẽ ở chỗ đây tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Các Phật đương lai trong Hiền kiếp này, cũng ở chỗ đây tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế.

Bấy giới, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa phật rằng: Bạch Thế Tôn! Di Lặc Bồ tát Ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem các hành tướng trạng pháp nào tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế?

Phật nói: Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát Ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem sắc phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem thọ tưởng hành thức phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát Ma ha tát ki được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem nhãn xứ phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát Ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem sắc xứ  phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem thanh hương vị xúc pháp xứ phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát Ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem nhãn giới phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ phi thường phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát Ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem nhĩ giới phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem tỷ giới phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem thiệt giới phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Sẽ đem vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc  Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem thân giới phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem ý giới phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem địa giới phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem thủy hỏa phong không thức giới phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem vô minh phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem bố thí Ba la mật đa phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem nội không phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem bốn tĩnh lự phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem bốn vô lượng, bốn vô sắc định phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem tám giải thoát phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem bốn niệm trụ phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem không giải thoát môn phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem vô tướng, vô nguyện giải thoát môn phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.  

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem Bồ tát thập địa môn phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem năm nhãn phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem sáu thần thông phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem Phật mười lực phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem nhất thiết trí phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem tất cả đà la ni môn phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem tất cả tam ma địa môn phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem quả Dự lưu phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế. Sẽ đem quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem  Ðộc giác Bồ đề phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ đem chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề phi thường phi vô thường, phi vui phi khổ, phi ngã phi vô ngã, phi tịnh phi chẳng tịnh, phi vắng lặng phi chẳng vắng lặng, phi xa lìa phi chẳng xa lìa, phi buộc phi mở, phi hữu phi không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại tuyên nói Bát nhã Ba la la mật đa thẳm sâu như thế.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chứng những pháp nào? Lại nói những pháp nào?

Phật nói: Thiện Hiện! Di Lặc Bồ tát ma ha tát khi được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chứng pháp sắc rốt ráo tịnh, nói pháp sắc rốt ráo tịnh. Chứng pháp thọ tưởng hành thức rốt ráo tịnh, nói pháp thọ tưởng hành thức rốt ráo tịnh. Chứng pháp nhãn xứ rốt ráo tịnh, nói pháp nhãn xứ rốt ráo tịnh. Chứng pháp nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ rốt ráo tịnh, nói pháp nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ rốt ráo tịnh. Chứng pháp sắc xứ rốt ráo tịnh, nói pháp sắc xứ rốt ráo tịnh. Chứng pháp thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo tịnh, nói pháp thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo tịnh.

Chứng pháp nhãn giới rốt ráo tịnh, nói pháp nhãn giới rốt ráo tịnh. Chứng pháp sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tịnh; nói pháp sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tịnh. Chứng pháp nhĩ giới rốt ráo tịnh, nói pháp nhĩ giới rốt ráo tịnh. Chứng pháp thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tịnh; nói pháp thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tịnh. Chứng pháp tỷ giới rốt ráo tịnh, nói pháp tỷ giới rốt ráo tịnh. Chứng pháp hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tịnh; nói pháp hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tịnh. Chứng pháp thiệt giới rốt ráo tịnh, nói pháp thiệt giới rốt ráo tịnh. Chứng pháp vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tịnh; nói pháp vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tịnh. Chứng pháp thân giới rốt ráo tịnh, nói pháp thân giới rốt ráo tịnh. Chứng pháp xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tịnh; nói pháp xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tịnh. Chứng pháp ý giới rốt ráo tịnh, nói pháp ý giới rốt ráo tịnh. Chứng pháp pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tịnh; nói pháp pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo tịnh.

Chứng pháp địa giới rốt ráo tịnh, nói pháp địa giới rốt ráo tịnh. Chứng pháp thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo tịnh, nói pháp thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo tịnh. Chứng pháp vô minh rốt ráo tịnh, nói pháp vô minh rốt ráo tịnh. Chứng pháp hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não rốt ráo tịnh, nói pháp hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não rốt ráo tịnh.

 

--- o0o ---

Tác giả bài viết: HT Thích Trí Nghiêm
Nguồn tin: Trang nhà Quảng Đức
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 39
  • Khách viếng thăm: 38
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 2209
  • Tháng hiện tại: 464456
  • Tổng lượt truy cập: 26213133

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile