Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 12 Quyển 286 - Hội thứ nhất

Đăng lúc: Chủ nhật - 25/12/2011 09:07 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 12 Quyển 286 - Hội thứ nhất

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 12 Quyển 286 - Hội thứ nhất

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Sàigòn - 1998

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập) 

--- o0o ---

Tập 12

QUYỂN THỨ 286
HỘI THỨ NHẤT

Phẩm
KHEN THANH TỊNH

Thứ 35 – 2

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Nội không tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không,vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh  không tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển.

Xá Lợi Tử! Chơn như tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô đắc vô quán; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! khổ thánh đế tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; tập diệt đạo thánh đế tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; bốn vô lượng, bốn  vô sắc định tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển.

Xá Lợi Tử! Bồ tát thập địa tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Năm nhãn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; sáu thần thông tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Phật mười lực tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; tánh hằng trụ xả tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; tất cả tam ma địa môn tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển.

Xá Lợi Tử! Quả Dự lưu tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Ðộc giác Bồ Ðề tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển. Xá Lợi Tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tịnh rốt ráo, nên nói thanh tịnh đấy vô sanh vô hiển.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Dục? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Dục? Phật nói: Tự tánh cõi Dục chẳng khá được, nên thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Dục.

Xá Lợi Tử nói: Thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Sắc? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Sắc? Phật nói: Tự tánh cõi Sắc chẳng khá được, nên thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Sắc.

Xá Lợi Tử nói: Thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Vô sắc? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Vô sắc? Phật nói: Tự tánh cõi Vô sắc chẳng khá được, nên thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Vô sắc.

 

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh như vậy bản tánh vô tri? Phật nói: Vì bản tánh tất cả pháp độn, nên thanh tịnh như vậy bản tánh vô tri.

Xá Lợi Tử nói: Tánh sắc vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh sắc vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh thọ tưởng hành thức vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh thọ tưởng hành thức vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh thọ tưởng hành thức vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh nhãn xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh nhãn xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh nhãn xứ vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tri túc là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh sắc xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh sắc xứ vô tri túc là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh sắc xú vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh thanh hương vị xúc pháp xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh thanh hương vị xúc pháp xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh thanh hương vị xúc pháp xứ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh nhãn giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh nhãn giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh nhãn giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử: Tánh nhĩ giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh nhĩ giới vô tri tức là thanh tịnh?

 Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh nhĩ giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh nhĩ giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh tỷ giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh tỷ giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh tỷ giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh hương giới cho đén tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh hương giới cho đén tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh thiệt giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh thiệt giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh thiệt giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh vị giới, thiệt giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh thân giới vô ttri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh thân giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh thân giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh ý giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo  vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh ý giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh ý giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh địa giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh địa giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh địa giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh thủy hỏa phong không thức giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh thủy hỏa phong không thức giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh thủy hỏa phong không thức giới vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh vô minh vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh vô minh vô tri tức là than tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh vô minh vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh hành, thức, danh sắc, lục, xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi tử nói: Vì sao tánh hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh bố thí Ba la mật đa vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh bố thí Ba la mật đa vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh bố thí Ba la mật đa vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Vì sao tánh tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh nội không vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh nội không vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh nội không vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: tánh ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánhh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh chơn như vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh chơn như vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh chơn như vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh khổ thánh đế vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh khổ thánh đế vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh khổ thánh đế vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh tập diệt đạo thánh đế vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh tập diệt đạo thánh đế vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh tập diệt đạo thánh đế vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh bốn tĩnh lự vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh bốn tĩnh lự vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh bốn tĩnh lự vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh bốn vô lượng, bốn định vô sắc định vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tri tức là thanh tịnh?

Xá Lợi Tử nói: Tánh tám giải thoát vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh tám giải thoát vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh tám giải thoát vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh tám thắng xứ, chín thứ đệ dịnh, mười biến xứ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh bốn niệm trụ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh bốn niệm trụ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không nên tánh bốn niệm trụ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh bốn niệm trụ v6 trri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói : Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy, Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh không giải thoát môn vô tri túc là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh không giải thoát môn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh không giải thoát môn vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tưóng không, nên tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh Bồ tát thập địa vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh Bồ tát thập địa vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh Bồ tát thập địa vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh năm nhãn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Vì sao tánh năm nhãn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh năm nhãn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh năm nhãn vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh sáu thần thông vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh sáu thần thông vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh sáu thần thông vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh Phật mười lực vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh Phật mười lực vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh Phật mười lực vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải. đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh pháp vô vong thất vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh pháp vô vong thất vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh pháp vô vong thất vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh hằng trụ xả vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh hằng trụ xả vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh hằng trụ xả vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh nhất thiết trí vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh nhất thiết trí vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh nhất thiết trí tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh tất cả đà la ni môn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh tất cả đà la ni môn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh tất cả đà la ni môn vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh tất cả tam ma địa môn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh tất cả tam ma địa môn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh tất cả tam ma địa môn vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh quả Dự lưu vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh quả Dự lưu vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh quả Dự lư vô tri tức là thanh tịnh. Xá Lợi Tử nói: Tánh quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán vô tri tức là thanh tịnh.

Xá LỢI tỬ NÓI: Tánh Ðộc giác Bồ đề vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh Ðộc giác Bồ đề vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh Ðộc giác Bồ đề vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát vô tri tức là thanh tịnh.

Xá Lợi Tử nói: Tánh chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao tánh chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô tri tức là thanh tịnh.

 

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa đối với Nhất thiết trí trí vô ích vô tổn? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vi sao Bát nhã Ba la mật đa đối Nhất thiết trí trí vô ích vô tổn? Phật nói: Xá Lợi Tử! Pháp giới thường trú, nên Bát nhã Ba la mật đa đối với Nhất thiết trí trí vô ích vô tổn.

 

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh Bát nhã Ba la mật đa đối với tất cả pháp vô sở chấp thọ? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Xá Lợi Tử nói: Vì sao thanh tịnh Bát nhã Ba la mật đa đối tất cả pháp vô sở chấp thọ? Phật nói: Xá Lợi Tử! Pháp giới bất động, nên thanh tịnh Bát nhã Ba la mật đa đối tất cả pháp vô sở chấp thọ.

 

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch ThếTôn! Ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên sắc vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên thọ tưởng hành thức vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh? Phật nói Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên nhãn xứ vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên sắc xứ vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên thanh hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên nhãn giới vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn1 Ngã thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên sắc giới cho đên nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên nhĩ giới vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên thanh giới , nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyê sanh ra các thọ vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên tỷ giới vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh? Phật nói: như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên thiệt giới vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên vi giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh  rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh vô sở hữu nên thân giới vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên ý giới vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh vô sở hữu nên địa giới vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên thủy hỏa phong không thức giới vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên vô minh vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên bố thí Ba la mật đa vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên nội không thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên nội không thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên nội không vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô sở hũu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên chơn như vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên khổ thánh đế vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên tập diệt dạo thánh đế thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên tập diệt đạo thánh đế vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh  nên tám giải thoát thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên tám giải thoát vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh? Phậtnói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh? Phât nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu  nên bốn niệm trụ vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì  tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Phật nói: Như vậy, tịnh rốt ráo vậy.Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên không giải thoát môn vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh? Phật nói: Nhu vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên Bồ tát thập địa vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

--- o0o ---

Tác giả bài viết: HT Thích Trí Nghiêm
Nguồn tin: Trang nhà Quảng Đức
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 4939
  • Tháng hiện tại: 68159
  • Tổng lượt truy cập: 29143763

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile