Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 2 Quyển 42 - Hội thứ nhất

Đăng lúc: Thứ bảy - 17/12/2011 13:25 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 2 Quyển 42 - Hội thứ nhất

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 2 Quyển 42 - Hội thứ nhất

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Sàigòn - 1998

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

--- o0o ---

Tập 2

QUYỂN THỨ 42
Hội Thứ Nhất

Phẩm

THÍ DỤ

Thứ 11 - 1

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu có lời nói: Huyễn sĩ năng học bát nhã Ba la mật đa, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Huyễn sĩ năng học tĩnh lự tinh tiến an nhẫn tịnh giới bố thí Ba la mật đa, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Ðược hỏi thế này, tôi nên đáp thế nào? Bạch Thế Tôn! Nếu có lời hỏi: Huyễn sĩ năng học bốn tĩnh lự, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Huyễn sĩ năng học bốn vô lượng, bốn vô sắc định, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Ðược hỏi thế này, tôi nên đáp thế nào? Bạch Thế Tôn! Nếu có lời hỏi: Huyễn sĩ năng học bốn niệm trụ, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Huyễn sĩ năng học bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, thành xong Nhất thiết trí trí chẳng? Ðược hỏi thế này, tôi nên đáp thế nào? Bạch Thế Tôn! Nếu có lời hỏi: Huyễn sĩ năng học không giải thoát môn, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Huyễn sĩ năng học vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Ðược hỏi thế này, tôi nên đáp thế nao? Bạch Thế Tôn! Nếu có lời hỏi: Huyễn sĩ năng học năm nhãn, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Huyễn sĩ năng học sáu thần thông, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Ðược hỏi thế này, tôi nên đáp thế nao? Bạch Thế Tôn! Nếu có lời hỏi: Huyễn sĩ năng học Phật mười lực, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Huyễn sĩ năng học bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Ðược hỏi thế này, tôi nên đáp thế nào?

Phật bảo: Thiện Hiện! Ta hỏi lại ngươi, tùy ý ngươi đáp. Thiện Hiện này! Nơi ý hiểu sao? Sắc cùng huyễn có khác chăng? Thọ tưởng hành thức cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì sắc chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác sắc. Sắc tức là huyễn, huyễn tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhãn xứ cùng huyễn có khác chăng? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì nhãn xứ chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác nhãn xứ. Nhãn xứ tức là huyễn, huyễn tức là nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Sắc xứ cùng huyễn có khác chăng? Thanh hương vị xúc pháp xứ cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì sắc xứ chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác sắc xứ. Sắc xứ tức là huyễn, huyễn tức là sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhãn giới cùng huyễn có khác chăng? Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì nhãn giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác nhãn giới. Nhãn giới tức là huyễn, huyễn tức là nhãn giới. Sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy.

 Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nhĩ giới cùng huyễn có khác chăng? Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì nhĩ giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác nhĩ giới. Nhĩ giới tức là huyễn, huyễn tức là nhĩ giới. Thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Tỷ giới cùng huyễn có khác chăng? Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì tỷ giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác tỷ giới. Tỷ giới tức là huyễn, huyễn tức là tỷ giới. Hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Thiệt giới cùng huyễn có khác chăng? Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì thiệt giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác thiệt giới. Thiệt giới tức là huyễn, huyễn tức là thiệt giới. Vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Thân giới cùng huyễn có khác chăng? Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì thân giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác thân giới. Thân giới tức là huyễn, huyễn tức là thân giới. Xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ý giới cùng huyễn có khác chăng? Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì ý giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác ý giới. Ý giới tức là huyễn, huyễn tức là ý giới. Pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ðịa giới cùng huyễn có khác chăng? Thủy hỏa phong không thức giới cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì địa giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác địa giới. Ðịa giới tức là huyễn, huyễn tức là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Khổ thánh đế cùng huyễn có khác chăng? Tập diệt đạo thánh đế cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì khổ thánh đế chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác khổ thánh đế. Khổ thánh đế tức là huyễn, huyễn tức là khổ thánh đế. Tập diệt đạo thánh đế cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Vô minh cùng huyễn có khác chăng? Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì vô minh chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác vô minh. Vô minh tức là huyễn, huyễn tức là vô minh. Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bốn tĩnh lự cùng huyễn có khác chăng? Bốn vô lượng, bốn vô sắc định cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì bốn tĩnh lự chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác bốn tĩnh lự. Bốn tĩnh lự tức là huyễn, huyễn tức là bốn tĩnh lự. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bốn niệm trụ cùng huyễn có khác chăng? Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì bốn niệm trụ chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ tức là huyễn, huyễn tức là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi  cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Không giải thoát môn cùng huyễn có khác chăng? Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì không giải thoát môn chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác không giải thoát môn. Không giải thoát môn tức là huyễn, huyễn tức là không giải thoát môn. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Bố thí Ba la mật đa cùng huyễn có khác chăng? Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì bố thí Ba la mật đa chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác bố thí Ba la mật đa. Bố thí Ba la mật đa tức là huyễn, huyễn tức là bố thí Ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Năm nhãn cùng huyễn có khác chăng? Sáu thần thông cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì năm nhãn chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác năm nhãn. Năm nhãn tức là huyễn, huyễn tức là năm nhãn. Sáu thần thông cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Phật mười lực cùng huyễn có khác chăng? Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì Phật mười lực chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác Phật mười lực. Phật mười lực tức là huyễn, huyễn tức là Phật mười lực. Bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí cũng lại như vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cùng huyễn có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề tức là huyễn, huyễn tức là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

 

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Huyễn có tạp nhiễm có thanh tịnh chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Huyễn có sanh có diệt chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng học Bát nhã Ba la mật đa, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng học tĩnh lự tinh tiến an nhẫn tịnh giới bố thí Ba la mật đa, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng học bốn tĩnh lự, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng học bốn vô lượng, bốn vô sắc định, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng học bốn niệm trụ, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng học bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng học không giải thoát môn, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng học vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng học năm nhãn, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng học sáu thần thông, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng học Phật mười lực, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng học bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Pháp khác năm uẩn thảy tưởng thảy tưởng, giả lập lời nói, có Bồ tát Ma ha tát chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Duy đối năm uẩn pháp thảy tưởng thảy tưởng, giả lập lời nói, gọi là Bồ tát Ma ha tát ư? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Ðúng như vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ðây duy đối năm uẩn pháp thảy tưởng thảy tưởng, giả lập lời nói ấy, có tạp nhiễm, có thanh tịnh, có sanh có diệt chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải như vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Nếu pháp không có tưởng, không có thảy tưởng không có giả lập, không có lời, không danh không giả danh, không thân không thân nghiệp, không ngữ không ngữ nghiệp, không ý không ý nghiệp, không tạp nhiễm không thanh tịnh, không sanh không diệt, là pháp này năng học Bát nhã Ba la mật đa, cho đến nhất thiết tướng trí, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy! Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát năng lấy được vô sở đắc như vậy mà làm phương tiện học Bát nhã Ba la mật đa, cho đến nhất thiết tướng trí. Phải biết Bồ tát Ma ha tát này năng thành xong được Nhất thiết trí trí.

 

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khi tu học Bát nhã Ba la mật đa phải như huyễn sĩ tu học Bát nhã Ba la mật đa, đối tất cả sự vật không chỗ phân biệt. Vì sao thế? Vì phải biết huyễn sĩ tức năm uẩn thảy, năm uẩn thảy tức huyễn sĩ vậy.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Như huyễn năm uẩn thảy, năng học Bát nhã Ba la mật đa, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải như vậy. Vì sao thế? Vì như huyễn năm uẩn thảy này, lấy vô tánh tự tánh, vô tánh tự tánh bất khả đắc vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Như mộng, như vang, như bóng sáng, như tượng, như không hoa, như ánh nắng, như thành tầm hương, như biến hóa năm uẩn thảy, năng học Bát nhã Ba la mật đa, thành xong Nhất thiết trí trí chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì như mộng năm uẩn thảy này cho đến như biến hóa năm uẩn thảy, lấy vô tánh làm tự tánh, vô tánh tự tánh bất khả đắc vậy. Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Pháp như huyễn thảy năm uẩn thảy này, đều có khác chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Vì sao thế? Vì sắc thọ tưởng hành thức như huyễn thảy này, tức là sắc thọ tưởng hành thức như mộng thảy. Sắc thọ tưởng hành thức như huyễn thảy này, tức là sáu căn thảy như huyễn thảy. Sáu căn thảy như huyễn thảy này, tức là sắc thọ tưởng hành thức như huyễn thảy. Vì đều bởi nội không bất khả đắc vậy, cho đến đều bởi vô tánh tự tánh không bất khả đắc vậy.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật nữa: Bạch Thế Tôn! Tân phát thú Ðại thừa Bồ tát Ma ha tát nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kinh hầu không kinh-khủng-bố chăng? Phật bảo: Thiện Hiện! Tân phát thú Ðại thừa Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nếu không có phương tiện khéo léo chẳng được bạn lành nhiếp thọ, nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, là tâm kia có kinh có khủng có bố.

 

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Những Bồ tát Ma ha tát bực nào khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán sát tướng sắc thường vô thường bất khả đắc; quán tướng thọ tưởng hành thức thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc lạc khổ bất khả đắc; quán tướng thọ tưởng hành thức lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng thọ tưởng hành thức ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng thọ tưởng hành thức tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc không bất không bất khả đắc; quán tướng thọ tưởng hành thức không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc vô tướng hữu tướng bất khả đắc; quán tướng thọ tưởng hành thức vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng thọ tưởng hành thức vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán tướng thọ tưởng hành thức tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng thọ tưởng hành thức viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố!

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ thường vô thường bất khả đắc; quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ lạc khổ bất khả đắc; quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ không bất không bất khả đắc; quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ vô tướng hữu tướng bất khả đắc; quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn xứ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ thường vô thường bất khả đắc; quán tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ lạc khổ bất khả đắc; quán tướng thanh hương vị xúc pháp xứ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng thanh hương vị xúc pháp xứ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng thanh hương vị xúc pháp xứ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ không bất không bất khả đắc; quán tướng thanh hương vị xúc pháp xứ không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ vô tướng hữu tướng bất khả đắc; quán tướng thanh hương vị xúc pháp xứ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng thanh hương vị xúc pháp xứ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán tướng thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng sắc xứ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng thanh hương vị xúc pháp xứ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

 

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới thường vô thường bất khả đắc; quán tướng thủy hỏa phong không thức giới thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới lạc khổ bất khả đắc; quán tướng thủy hỏa phong không thức giới lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng thủy hỏa phong không thức giới ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng thủy hỏa phong không thức giới tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới không bất không bất khả đắc; quán tướng thủy hỏa phong không thức giới không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới vô tướng hữu tướng bất khả đắc; quán tướng thủy hỏa phong không thức giới vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng thủy hỏa phong không thức giới vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán tướng thủy hỏa phong không thức giới tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng địa giới viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng thủy hỏa phong không thức giới viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khổ thánh đế thường vô thường bất khả đắc; quán tướng tập diệt đạo thánh đế thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khổ thánh đế lạc khổ bất khả đắc; quán tướng tập diệt đạo thánh đế lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khổ thánh đế tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng tập diệt đạo thánh đế tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khổ thánh đế không bất không bất khả đắc; quán tướng tập diệt đạo thánh đế không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khổ thánh đế vô tướng hữu tướng bất khả đắc; quán tướng tập diệt đạo thánh đế vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khổ thánh đế vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng tập diệt đạo thánh đế vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khổ thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán tướng tập diệt đạo thánh đế tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng khổ thánh đế viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng tập diệt đạo thánh đế viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh thường vô thường bất khả đắc; quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh lạc khổ bất khả đắc; quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh không bất không bất khả đắc; quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh vô tướng hữu tướng bất khả đắc; quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng vô minh viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự thường vô thường bất khả đắc; quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thường vô thường bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự lạc khổ bất khả đắc; quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định lạc khổ bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự ngã vô ngã bất khả đắc; quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định ngã vô ngã bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự tịnh bất tịnh bất khả đắc; quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịnh bất tịnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự không bất không bất khả đắc; quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định không bất không bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự vô tướng hữu tướng bất khả đắc; quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tướng hữu tướng bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc; quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô nguyện hữu nguyện bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc; quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịch tĩnh bất tịch tĩnh bất khả đắc. Nên dùng tâm Nhất thiết trí trí quán tướng bốn tĩnh lự viễn ly bất viễn ly bất khả đắc; quán tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định viễn ly bất viễn ly bất khả đắc. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát như vậy khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì có phương tiện khéo léo, nên nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như vậy, tâm kia chẳng kinh chẳng khủng chẳng bố.  

--- o0o ---

Tác giả bài viết: HT Thích Trí Nghiêm
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu

Cách gởi bài viết về Ban Biên Tập

Nội quy đăng bài viết :Bài viết trước khi đăng phải hội đủ các điều sau :- Thứ nhất : Trang web chỉ có một mục đích đó là Hoằng Dương Phật Pháp- Thứ hai : Nội dung thuần tuý chỉ có quan điểm, kinh điển, Luật, Luận chính thống của Nhà Phật- Thứ ba : không liên quan bất...

Thống kê

  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 9725
  • Tháng hiện tại: 87277
  • Tổng lượt truy cập: 25308992

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile