Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 4 Quyển 83 - Hội thứ nhất

Đăng lúc: Thứ ba - 20/12/2011 10:20 - Người đăng bài viết: Thiền Lâm
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 4 Quyển 83 - Hội thứ nhất

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 4 Quyển 83 - Hội thứ nhất

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Sàigòn - 1998

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

--- o0o ---

Tập  4

QUYỂN THỨ 83

HỘI THỨ NHẤT

PHẨM THỌ GIÁO

THỨ 24 – 2

 

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt bố thí Ba la mật đa, cũng chẳng đem bố thí Ba la mật đa phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa; cũng chẳng đem tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt bố thí Ba la mật đa, cũng chẳng đem bố thí Ba la mật đa phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa; cũng chẳng đem tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẵng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt bố thí ba la mật đa, cũng chẳng đem bố thí Ba la mật đa phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa; cũng chẳng đem tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt bố thí Ba la mật đa, cũng chẳng đem bố thí Ba la mật đa phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa; cũng chẳng đem tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt bố thí Ba la mật đa, cũng chẳng đem bố thí Ba la mật đa phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa; cũng chẳng đem tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt bố thí Ba la mật đa, cũng chẳng đem bố thí Ba la mật đa phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa; cũng chẳng đem tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt bố thí Ba la mật đa, cũng chẳng đem bố thí Ba la mật đa, cũng chẳng đem bố thí Ba la mật đa phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Bát nhã mật đa; cũng chẳng đem tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt bốn tĩnh lự, cũng chẳng đem bốn tĩnh lự phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt bốn vô lượng, bốn vô sắc định; cũng chẳng đem bốn vô lượng, bốn vô sắc định phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt bốn tĩnh lự, cũng chẳng đem bốn tĩnh lự phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt bốn vô lượng, bốn vô sắc định; cũng chẳng đem bốn vô lượng, bốn vô sắc định phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt bốn tĩnh lự, cũng chẳng đem bốn tĩnh lự phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt bốn vô lượng, bốn vô sắc định; cũng chẳng đem bốn vô lượng, bốn vô sắc định phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt bốn tĩnh lự, cũng chẳng đem bốn tĩnh lự phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt bốn vô lượng, bốn vô sắc định; cũng chẳng đem bốn vô lượng, bốn vô sắc định phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt bốn tĩnh lự, cũng chẳng đem bốn tĩnh lự phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt bốn vô lượng, bốn vô sắc định; cũng chẳng đem bốn vô lượng, bốn vô sắc định phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt bốn tĩnh lự, cũng chẳng đem bốn tĩnh lự phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt bốn vô lượng, bốn vô sắc định; cũng chẳng đem bốn vô lượng, bốn vô sắc định phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt bốn tĩnh lự, chũng chẳng đem bốn tĩnh lự phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt bốn vô lượng, bốn vô sắc định; cũng chẳng đem bốn vô lượng, bốn vô sắc định phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.   

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt tám giải thoát, cũng chẳng đem tám giải thoát phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt tâm thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; cũng chẳng đem tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ phân biệt không, ất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt tám giải thoát, cũng chẳng đem tám giải thoát phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; cũng chẳng đem tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt tám giải thoát, cũng chẳng đem giải thoát phân biệt hữu nguyện , vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt tám giải thoát, cũng chẳng đem tám giải thoát phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; cũng chẳng đem tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt tám giải thoát, cũng chẳng đem tám giải thoát phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; cũng chẳng đem tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt tám giải thoát, cũng chẳng đem tám giải thoát phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt tám tháng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; cũng chẳng đem tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt tám giải thoát, cũng chẳng đem tám giải thoát phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; cũng chẳng đem tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt bốn niệm trụ, cũng chẳng đem bốn niệm trụ phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; cũng chẳng đem bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt bốn niệm trụ, cũng chẳng đem bốn niệm trụ phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lựa, bảy đẳng giắc chi, tám thánh đạo chi; cũng chẳng đem bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt bốn niệm trụ, cũng chẳng đem bốn niệm trụ phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt bốn chánh đoạn, bốn thần tức, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; cũng chẳng đem bốn chánh đoạn, bốn thần tức, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt bốn niệm trụ, cũng chẳng đem bốn niệm trụ phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; cũng chẳng đem bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt bốn niệm trụ, cũng chẳng đem bốn niệm trụ phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; cũng chằng đem bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt bốn niệm trụ, cũng chẳng đem bốn niệm trụ phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; cũng chẳng đem bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt bốn niệm trụ, cũng chẳng đem bốn niệm trụ phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; cũng chẳng đem bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt không giải thoát môn, cũng chẳng đem không giải thoát môn phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; cũng chẳng đem vô tướng, vô nguyện giải thoát môn phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt không giải thoát môn, cũng chẳng đem không giải thoát môn phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; cũng chẳng đem vô tướng, vô nguyện giải thoát môn phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt không giải thoát môn, cũng chẳng đem không giải thoát môn phân biệt hữu nguyện vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; cũng chẳng đem vô tướng, vô nguyện giải thoát môn phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt không giải thoát môn, cũng chẳng đem không giải thoát môn phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; cũng chẳng đem vô tướng, vô nguyện giải thoát môn phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt không giải thoát môn, cũng chẳng đem không giải thoát môn phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt vô tướng, vô nguyện giải thoàt môn; cũng chẳng đem vô tướng, vô nguyện giải thoát môn phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt không giải thoát môn, cũng chẳng đem không giải thoát môn phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; cũng chẳng đem vô tướng, vô nguyện giải thoát môn phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt không giải thoát môn, cũng chẳng đem không giải thoát môn phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; cũng chẳng đem vô tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hặng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt năm nhãn, cũng chẳng đem năm nhãn phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt sáu thần thông, cũng chẳng đem sáu thần thông phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt năm nhãn, cũng chẳng đem năm nhãn phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt sáu thần thông, cũng chẳng đem sáu thần thông phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt năm nhãn, cũng chẳng đem năm nhãn phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt sáu thần thông, cũng chẳng đem sáu thần thông phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt năm nhãn, cũng chẳng đem năm nhãn phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt sáu thần thông, cũng chẳng đem sáu thần thông phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt năm nhãn, cũng chẳng đem năm nhãn phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt sáu thần thông, cũng chẳng đem sáu thần thông phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt năm nhãn, cũng chẳng đem năm nhãn phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt sáu thần thông, cũng chẳng đem sáu thần thông phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt năm nhãn, cũng chẳng đem năm nhãn phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt sáu thần thông, cũng chẳng đem sáu thần thông phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt Phật mười lực, cũng chẳng đem Phật mười lực phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; cũng chẳng đem bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt Phật mười lực, cũng chẳng đem Phật mười lực phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; cũng chẳng đem bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt mười Phật lực, cũng chẳng đem Phật mười lực phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đặi hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; cũng chẳng đem bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt Phật mười lực, cũng chẳng đem Phật mười lực phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; cũng chẳng đem bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt Phật mười lực, cũng chẳng đem Phật mười lực phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại tử, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; cũng chẳng đem bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt Phật mười lực, cũng chẳng đem Phật mười lực phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt bốn vô sở úy, bốm vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, mười tám pháp Phật bất cộng; cũng chẳng đem bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt Phật mười lực, cũng chẳng đem Phật mười lực phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng; cũng chẳng đem bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt pháp vô vong thất, cũng chẳng đem pháp vô vong thất phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt tánh hằng trụ xả, cũng chẳng đem tánh hằng trụ xả phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt pháp vô vong thất, cũng chẳng đem pháp vô vong thất phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt tánh hằng trụ xả, cũng chẳng đem tánh hằng trụ xả phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt pháp vô vong thất, cũng chẳng đem pháp vô vong thất phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt tánh hằng trụ xả, cũng chẳng đem tánh hằng trụ xả phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt pháp vô vong thất, cũng chẳng đem pháp vô vong thất phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt tánh hằng trụ xả, cũng chẳng đem tánh hằng trụ xả phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt pháp vô vong thất, cũng chẳng đem pháp vô vong thất phân biệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt tánh hằng trụ xả, cũng chẳng đem tánh hằng trụ xả phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt pháp vô vong thất, cũng chẳng đem pháp vô vong thất phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt tánh hằng trụ xả, cũng chẳng đem tánh hằng trụ xả phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt pháp vô vong thất, cũng chẳng đem pháp vô vong thất phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt tánh hằng trụ xả, cũng chẳng đem tánh hằng trụ xả phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt tất cả đà la ni môn, cũng chẳng đem tất cả đà la ni môn phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt tất cả tam ma địa môn, cũng chẳng đem tam ma địa môn phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt tất cả đà la ni môn, cũng chẳng đem tất cả đà la ni môn phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt tất cả tam ma địa môn, cũng chẳng đem tất cả tam ma địa môn phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt tất cả đà la ni môn, cũng chẳng đem tất cả đà la ni môn phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt tất cả tam ma địa môn, cũng chẳng đem tất cả tam ma địa môn phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanhphân biệt tất cả đà la ni môn, cũng chẳng đem tất cả đà la ni môn phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt tất cả tam ma địa môn, cũng chẳng đem tất cả tam ma địa môn tam ma địa môn phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt tất cả đà la ni môn, cũng chẳng đem tất cả đà la ni môn phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt tất cả tam ma địa môn, cũng chẳng đem tất cả tam ma địa môn phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt tất cả đà la ni môn, cũng chẳng đem tất cả đà la ni môn phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt tất cả tam ma địa môn, cũng chẳng đem tất cả tam ma địa môn phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt tất cả đà la ni môn, cũng chẳng đem tất cả đà la ni môn phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt tất cả tam ma địa môn, cũng chẳng đem tất cả tam ma địa môn phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt nhất thiết trí, cũng chẳng đem nhất thiết trí phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; cũng chẳng đem đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt nhất thiết trí, cũng chẳng đem nhất thiết trí phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; cũng chẳng đem đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt nhất thiết trí, cũng chẳng đem nất thiết trí phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; cũng chẳng đem đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt nhất thiết trí, cũng chẳng đem nhất thiết trí phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; cũng chẳng đem đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt nhất thiết trí, cũng chẳng đem nhất thiết trí phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; cũng chẳng đem đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt nhất thiết trí, cũng chẳng đem nhất thiết trí phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; cũng chẳng đem đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt nhất thiết trí, cũng chẳng đem nhất thiết trí phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; cũng chẳng đem đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt Thanh văn thừa, cũng chẳng đem Thanh văn thừa phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa; cũng chẳng đem Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt Thanh văn thừa, cũng chẳng đem Thanh văn thừa phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa; cũng chẳng đem Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt Thanh văn thừa, cũng chẳng đem Thanh văn thừa phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa; cũng chẳng đem Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt Thanh văn thừa, cũng chẳng đem Thanh văn thừa phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt Ðộc giác thừa, Vô Thượng thừa; cũng chẳng đem Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt Thanh văn thừa, cũng chẳng Thanh văn thừa phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa; cũng chẳng đem Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt Thanh văn thừa, cũng chẳng đem Thanh văn thừa phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa; cũng chẳng đem Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt Thanh văn thừa, cũng chẳng đem Thanh văn thừa phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt Ðộc giàc thừa, Vô thượng thừa; cũng chẳng đem Ðộc giác thừa, Vô thượng thừa phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt Dự lưu, cũng chẳng đem Dự lưu phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt Nhất lai, Bất hoàn, A la hán; cũng chẳng đem Nhất lai, Bất hoàn, A la hán phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt Dự lưu, cũng chẳng đem phân biệt Dự lưu phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt Nhất lai, Bất hoàn, A la hán; cũng chẳng đem Nhất lai, Bất hoàn, A la hán phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt Dự lưu, cũng chẳng đem Dự lưu phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt Nhất lai, Bất hoàn, A la hán; cũng chẳng đem Nhất lai, Bất hoàn, A la hán phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt Dự lưu, cũng chẳng đem Dự lưu phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt Nhất lai, Bất hoàn, A la hán; cũng chẳng đem Nhất lai, Bất hoàn, A la hán phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt Dự lưu, cũng chẳng đem Dự lưu phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt Nhất lai, Bất hoàn, A la hán; cũng chẳng đem Nhất lai, Bất hoàn, A la hán phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt Dự lưu, cũng chẳng đem Dựu lưu phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt Nhất lai, Bất hoàn, A la hán; cũng chẳng đem Nhất lai, Bất hoàn, A la hán phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt Dự lưu, cũng chẳng đem Dự lưu phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt Nhất lai, Bất hoàn, A la hán; cũng chẳng đem Nhất lai, Bất hoàn, A la hán phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt Dự lưu hướng Dự lưu quả, cũng chẳng đem Dự lưu hướng Dự lưu quả phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả; cũng chẳng đem Nhất hoàn hướng Nhất hoàn quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt Dự lưu hướng Dự lưu quả, cũng chẳng đem Dự lưu hướng Dự lưu quả phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả; cũng chẳng đem Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt Dự lưu hướng Dự lưu quả, cũng chẳng đem Dự lưu hướng Dự lưu quả phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả; cũng chẳng đem Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt Dự lưu hướng Dự lưu quả, cũng chẳng đem Dự lưu hướng dự lưu quả phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả; cũng chẳng đem Nhất hoàn hướng Nhất hoàn quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng a la hán quả phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt Dự lưu hướng Dự lưu quả, cũng chẳng đem Dự lưu hướng Dự lưu quả phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả; cũng chẳng đem Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt Dự lưu hướng Dự lưu quả, cũng chẳng đem Dự lưu hướng Dự lưu quả phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả; cũng chẳng đem Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt Dự lưu hướng Dự lưu quả , cũng chẳng đem Dự lưu hướng Dự lư quả phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả; cũng chẳng đem Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt Ðộc giác, cũng chẳng đem Ðộc giác phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt Ðộc giác hướng Ðộc giác quả, cũng chẳng đem Ðộc giác hướng Ðộc giác quả phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt Ðộc giác, cũng chẳng đem Ðộc giác phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt Ðộc giác hướng Ðộc giác quả, cũng chẳng đem Ðộc giác hướng Ðộc giác quả phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt Ðộc giác, cũng chẳng đem Ðộc giác phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt Ðộc giác hướng Ðộc giác quả, cũng chẳng đem Ðộc giác hướng Ðộc giác quả phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt Ðộc giác, cũng chẳng đem Ðộc giác phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt Ðộc giác hướng Ðộc giác quả, cũng chẳng đem Ðộc giác hướng Ðộc giác quả phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt Ðộc giác, cũng chẳng đem Ðộc giác phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt Ðộc giác hướng Ðộc giác quả, cũng chẳng đem Ðộc giác hướng Ðộc giác quả phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt Ðộc giác, cũng chẳng đem Ðộc giác phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt Ðộc giác hướng Ðộc giác quả, cũng chẳng đem Ðộc giác hướng Ðộc giác quả phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt Ðộc giác, cũng chẳng đem Ðộc giác phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt Ðộc giác hướng Ðộc giác quả, cũng chẳng đem Ðộc giác hướng Ðộc giác quả phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt Bồ tát Ma ha tát, cũng chẳng đem Bồ tát Ma ha tát phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt Tam miệu tam Phật đà, cũng chẳng đem Tam miệu tam Phật đà phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt Bồ tát Ma ha tát , cũng chẳng đem Bồ tát Ma ha tát phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt Tam miệu tam Phật đà, cũng chẳng đem Tam miệu tam Phật đà phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt Bồ tát Ma ha tát, cũng chẳng đem Bồ tát Ma ha tát phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt Tam miệu tam Phật đà, cũng chẳng đem Tam miệu tam Phật đà phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt Bồ tát Ma ha tát, cũng chẳng đem Bồ tát Ma ha tát phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt Tam miệu tam Phật đà, cũng chẳng đem Tam miệu tam Phật đà phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt Bồ tát Ma ha tát, cũng chẳng đem Bồ tát Ma ha tát phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt Tam miệu tam Phật đà, cũng chẳng đem Tam miệu tam Phật đà phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt Bồ tát Ma ha tát , cũng chẳng đem Bồ tát Ma ha tát phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt Tam miệu tam Phật đà, cũng chẳng đem Tam miệu tam Phật đà phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt Bồ tát Ma ha tát , cũng chẳng đem Bồ tát Ma ha tát phân biệt xa lìa chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt Tam miệu tam Phật đà, cũng chẳng đem Tam miệu tam Phật đà phân biệt phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt pháp Bồ tát Ma ha tát, cũng chẳng đem pháp Bồ tát Ma ha tát phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng chẳng đem Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt pháp Bồ tát Ma ha tát, cũng chẳng đem pháp Bồ tát Ma ha tát phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng chẳng đem Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt pháp Bồ tát Ma ha tát, cũng chẳng đem pháp Bồ tát Ma ha tát phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng chẳng đem Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt pháp Bồ tát ma ha tát, cũng chẳng đem pháp Bồ tát Ma ha tát phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt Vô thượng chánh đẳng Bồ đề, cũng chẳng đem Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt pháp Bồ tát Ma ha tát, cũng chẳng đem pháp Bồ tát Ma ha tát phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng chẳng đem Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt pháp Bồ tát Ma ha tát, cũng chẳng đem pháp Bồ tát Ma ha tát phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng chẳng đem Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt pháp Bồ tát Ma ha tát, cũng chẳng đem pháp Bồ tát ma ha tát phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng chẳng đem Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

Vì những hạng người như thế thảy, quyết chẳng đem không, bất không phân biệt Cực hỷ địa, cũng chẳng đem Cực hỷ địa phân biệt không, bất không. Chẳng đem không, bất không phân biệt Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa; cũng chẳng đem Ly cấu địa, Phát quang địa cho đến Thiện huệ địa, Pháp vân địa phân biệt không, bất không. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt Cực hỷ địa, cũng chẳng đem Cực hỷ địa phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu tướng, vô tướng phân biệt Ly cấu địa, Phát quang địa cho đến Thiện huệ địa, Pháp vân địa; cũng chẳng đem Ly cấu địa, Phát quang địa cho đến Thiện huệ địa, Pháp vân địa phân biệt hữu tướng, vô tướng. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt Cực hỷ địa, cũng chẳng đem Cực hỷ địa phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem hữu nguyện, vô nguyện phân biệt Ly cấu địa, Phát quang địa cho đến Thiện huệ địa, Pháp vân địa; cũng chẳng đem Ly cấu địa, Phát quang địa cho đến Thiện huệ địa, Pháp vân địa phân biệt hữu nguyện, vô nguyện. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt Cực hỷ địa, cũng chẳng đem Cực hỷ địa phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem sanh, bất sanh phân biệt Ly cấu địa, Phát quang địa cho đến Thiện huệ địa, Pháp vân địa; cũng chẳng đem Ly cấu địa, Phát quang địa cho đến Thiện huệ địa, Pháp vân địa phân biệt sanh, bất sanh. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt Cực hỷ địa, cũng chẳng đem Cực hỷ địa phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem diệt, bất diệt phân biệt Ly cấu địa, Phát quang địa cho đến Thiện huệ địa, Pháp vân địa; cũng chẳng đem Ly cấu địa, Phát quang địa cho đến Thiện huệ địa, Pháp vân địa phân biệt diệt, bất diệt. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt Cực hỷ địa, cũng chẳng đem Cực hỷ địa phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem vắng lặng, chẳng vắng lặng phân biệt Ly cấu địa, Phát quang địa cho đến Thiện huệ địa, Pháp vân địa; cũng chẳng đem Ly cấu địa, Phát quang địa cho đến Thiện huệ địa, Pháp vân địa phân biệt vắng lặng, chẳng vắng lặng. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt Cực hỷ địa, cũng chẳng đem Cực hỷ địa phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa. Chẳng đem xa lìa, chẳng xa lìa phân biệt Ly cấu địa, Phát quang địa, cho đến Thiện huệ địa, Pháp vân địa; cũng chẳng đem Ly cấu địa, Phát quang địa cho đến Thiện huệ địa, Pháp vân địa phân biệt xa lìa, chẳng xa lìa.

 

--- o0o ---

Tác giả bài viết: HT Thích Trí Nghiêm
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 40
  • Khách viếng thăm: 38
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1732
  • Tháng hiện tại: 434717
  • Tổng lượt truy cập: 26183394

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile