Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 9 Quyển 201 - Hội thứ nhất

Đăng lúc: Thứ bảy - 24/12/2011 04:03 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 9 Quyển 201 - Hội thứ nhất

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 9 Quyển 201 - Hội thứ nhất

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Sàigòn - 1998

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập)

 --- o0o ---

Tập 9

Quyển Thứ 201

Hội Thứ Nhất

 Phẩm
Khó Tin Hiểu

Thứ 34 - 20  

Lại nữa, Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, Hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Kiến giả thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọthanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh , hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh  nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh, . Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thân khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thân khổ ưu não thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thân khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhả Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai  không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí  thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh, không giải  thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, Phật mưới lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì khônh riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Kiến giả thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí` thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Kiến giả thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng  không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng thọ tưởng hànhthức thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ýxứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng sắc xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham tham thanh tịnh cùng nhãn giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng nhĩ giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao?  Là tham thanh tịnh cùng thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng tỷ giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng thiệt giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì khôn riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới  cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao?  Là tham thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện hiện! Tham thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai không phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng  không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng nội không thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng tám giải thoát thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng vô tướng , vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ tát thập địa thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng Bồ tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộâng thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng tất cả tam ma      địa môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức Sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng sắc xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng nhãn giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng nhĩ giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho dến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng tỷ giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức hương giới, tỷ thức giới và tỷxúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng thiệt giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

--- o0o ---

Tác giả bài viết: HT Thích Trí Nghiêm
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 51
  • Hôm nay: 9264
  • Tháng hiện tại: 86816
  • Tổng lượt truy cập: 25308531

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile