Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 15 Quyển 357 - Hội thứ nhất

Đăng lúc: Thứ tư - 28/12/2011 05:18 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 15 Quyển 357 - Hội thứ nhất

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 15 Quyển 357 - Hội thứ nhất

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Sàigòn - 1998

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập) 

--- o0o ---

Quyển thứ  357

Phẩm

HỎI NHIỀU CHẲNG HAI


Thứ 61 - 7

Thiện hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi bốn niệm trụ nên hộ niệm bồ tát ma ha tat này. Chẳng bởi bốn chanh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi không giải thoát môn nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi vô tướng, vô nghuyện giải thoát môn nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện hiện! Chư phật quá khư vị lai hiện tại chẳng bởi năm nhãn nên hộ niệm  bồ tát ma ha tat này. Chẳng bởi sáu thần thông nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi phật mười lực nên hộ niệm bồ tát ma ha tat này. Chẳng bởi bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải,đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi pháp vô vong thất nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi tánh hằng trụ xả nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện hiện chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi nhất thiết trí nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện hiện! Chư phật qua khứ vị lai hiện tại chẳng bởi tất cả đà la ni môn nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi tất cả tam ma địa môn nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi quả dự lưu nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này. Chẳng bởi quả nhất lai, bất hoàn, a la hán nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi độc giác bồ đề nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện hiện! Chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi tất cả hạnh bồ tát ma ha tát nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

Thiện hiện chư phật quá khứ vị lai hiện tại chẳng bởi chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề nên hộ niệm bồ tát ma ha tát này.

 

Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện thưa phật rằng: bạch thế tôn! Các bồ tát ma ha tát tuy học nhiều chỗ mà không sở học? Phật nói: thiện hiện như vậy, như vậy. Như người vừa nói. Các bồ tát ma ha tát tuy học nhiều chỗ mà không sở học. Vì cơ sao? Thiện hiện! Thật không có pháp khá khiến bồ tát ma ha tát với trong ấy học vậy.

Cụ thọ thiện hiện lại thứ phật rằng: bạch thế tôn! Như lai vì các bồ tát ma ha tát hoặc hẹp, hoặc rộng tuyên nói pháp tương ưng sáu món ba la mật đa. Nếu bồ tát ma ha tát muốn chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, đối pháp giáo tương ưng sáu món ba la mật đa đây hoặc hẹp, hoặc rộng đều nên lóng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến cho thông lợi. Ðã thông lợi rồi suy nghĩ như lý, đã suy nghĩ xong chính quán sát kỹ; chính khi quán sát phap tâm, tâm sở đối tướng sở duyên đều chẳng chuyển nữa.

Phật nói: thiện hiện! Như vậy, như vậy. Như lời người vừa nói. Lại nữa, thiện hiện! Các bồ tát ma ha tát đối pháp gióo tương ưng, mà các như lai đã thuyết sáu món ba la mật đa hoặc hẹp, hoặc rộng khi siêng tu học, nên đối các pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng chơn như nhãn thức giới, như thật rõ biết tướng chơn như nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, là bồ tát ma ha tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng chơn như nhãn xúc, như thật rõ biết tướng chơn như nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, là bồ tát ma ha tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng chơn như nhãn xúc làm duy6n sanh ra các thọ, như thật rõ biết tướng chơn như nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, là bồ tát ma ha tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tương chơn như địa giới, như thật rõ biết tướng chơn như thủy hỏa phong không thức giới, là bồ tát ma ha tát đối cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật  rõ biết tướng chơn như vô minh; như thật rõ biết tướng chơn như hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não, là bồ tát ma  ha tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp  rộng.

Thiện hiện! Nếu  bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng chơn như bố thí ba la mật đa; như thật rõ biết tướng chơn như tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bat nhã ala mật đa, là bồ tát ma ha tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng chơn như nội không; như thật rõ biết tướng chơn như ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa khhông,  hữu vi không,  vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tương không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, là bồ tát ma ha tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng chơn như chơn như; như thật rõ biết tướng chơn như pháp giới, pháp tánh, bất hư  vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tê, hư không giơi, bất tư nghì tiới, là bồ tát ma ha tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tàt như thật rõ biết chơn như khổ thánh đế, như thật rõ biết tướng chơn như tập diệt đạo thánh đế, là bồ tát ma ha  tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng chon như bốn tĩnh lự; như thật rõ biết tướng chơn như bốn vô lưọng, bốn vô sắc định, là bồ tát ma ha tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng chon như tám giải thoát; như thật rõ biết tướng chon như tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, là bồ tát ma ha tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng chơn như bốn niệm rụ; như thật rõ biết tướng chon như bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, là bồ tát ma ha tát đôi tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng chơn như không giải thoát môn; như thật rõ biết tướng chơn như vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, là bồ tát ma  ha tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp  rộng.

Thiện hiện! Nếu  bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng chơn như năm nhãn, như thật rõ biết tướng chơn như sáu thần thông, là bồ  tát ma ha tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng chơn như phật mười lực; như thật rõ biết tướng chơn như bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng, là bồ tát ma ha tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng chơn như pháp vô vong thất; như thật rõ biết tướng chơn như tánh hằng trụ xả, là bồ tát ma ha tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu  bô tát ma ha tát như thật rõ biết tướng chơn như thiết trí; như thật rõ biết tướng chon như đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, là bồ tát ma ha tát đối tất cả pháp như thật  rõ biết tướng hẹp  rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật  rõ biết tướng chơn như tất cả đà la ni môn, như thật  rõ biết tướng chơn như tất cả tam ma địa môn, là bồ tát ma ha  tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật  rõ biết tướng chơn như quả dự lưu; như thật rõ biết tướng chơn như quả nhất  lai, bất hhoàn, a la hàn, là bồ tát ma ha tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng chon như độc giác  bồ đề, là bồ tát ma ha tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng chơn như tất cả hạnh bồ tát ma ha tát, là bồ tát ma ha tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng chon như phật vô thượng chánh đẳng bồ đề, là bồ tát ma ha tát đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp  rộng.

Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện thưa phật rằng: bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như sắc, sao gọi tướng chơn như thọ tưởng hành thức. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật  rõ biết tướng hẹp rộng? Phật noi: thiện hiện! Chơn như sắc không sanh kkhông diệt, cũng không trụ  khác mà khá khhi thiết, đấy gọi tướng chơn như sắc. Chơn như thọ tưởng hành thức không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như thọ tưởng hành thức. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như nhãn xứ, sao gọi tướng chơn như nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như nhãn xứ không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như nhãn xứ. Chơn như nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi  tướng chon như nhĩ tỷ thiệt than y xứ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất  cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như sắc xứ, sao gọi tướng chơn như thanh hương vị xúc pháp xứ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như sắc xứ không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như sắc xứ. Chơn như thanh hương vị xúc pháp xứ không sanh, không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như thanh hương vị xúc pháp xứ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp  rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như nhãn giới, sao gọi tướng chơn như nhĩ tỷ thiệt thân ý giơi. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tu67ớng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như nhãn giới không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá khi thiết, đấy gọi tướng chon như nhãn giới. Chon như nhĩ tỷ thiệt thân ý giơi không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn!sao gọi tướng chơn như sắc giới, sao gọi tướng chơn như thanh hương vị xúc pháp giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như sắc giói không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chon như sắc giới. Chơn như thanh hương vị xúc pháp giới không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như thanh hương vị xúc pháp giới, các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chon như nhãn thức giới, sao gọi tướng chon như nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật  rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như nhãn thức giới không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng  chon như nhãn thức giới. Chơn như nhĩ tỷ thiệt thân y thức giớikhông sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng  hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như nhãn xúc, sao gọi tướng chon như nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như nhãn xúc không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chon như nhãn xúc. Chơn như nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, sao gọi tướeng chơn như nhĩ tỷ thiệt thân ýe xúc làm duyên sanh ra các thọ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ. Chơn như nhĩ tỷ thiệt than ýe xúc làm duyên sanh ra các thọ không  sanh không diệt, cũng  không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chon như nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Các bồ tát ma ha tát như thật  rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả phap như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như  địa giới, sao gọi tướng chơn như thủy hỏa phong không thức giới. Các  bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả  pháp như thật rõ  biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như địa giới không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như địa giói. Chon như thủy hỏa phong không thức giới không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chon như thủy hỏa phong không thức giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, dối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như vô minh, sao gọi tướng chơn như hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, tủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưj não.  Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như vô minh không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như vô minh. Chơn như hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não không sanh không diệt, cũng không trụ khác màkhá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như hành cho đến lão  tử sầu thán khổ ưu não. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đôi tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chon như  bố thí ba la mật đa; sao gọi tướng chơn như tịnh giói, an nhẫn, tinh tiến,tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ  biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như bố thí ba la mật đa không sanh không diệt,, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như bố  thí ba la mật đa. Chơn như tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn nhu;7 tịnh giói cho đến bát nhã ba la mật đa. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như nội không; sao gọi tướng chơn như ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghiã không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướeng hẹp rộng? Thiện hiện! Chon như nội không không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như nội không. Chon như ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như ngoại không cho đến vô tánh tự  tánh không. Các  bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải  học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như chơn như; sao gọi tướng chơn như pháp giói, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị taénh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới.  Các  bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như chơn như không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như chơn như. Chơn như pháp giới cho đến bất tư nghì giới không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết,  đấy gọi tướng chơn như pháp giói cho đến bất tư nghì giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như khổ thánh đế. Sao gọi tướng chơn như tập diệt đạo thánh đế. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp  rộng? Thiện hiện! Chơn như khổ thánh đế không sanh không diệt, cũng không trụ  khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như khổ thánh đế. Chơn như tập diệt đạo thánh đế không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy  gọi tướeng chon như tập diệt đạo thánh đế. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như bốn tĩnh lự, sao gọi tướng chơn như bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như bốn tĩnh lự không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như bốn tĩnh lự. Chơn như bốn vô lượng, bốn vô sắc định không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như tám giải thoát; sao gọi tướng chơn như tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất ca pháp như thật rõ biêt tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như tám giải thoát không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như tám giải thoát. Chơn như tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như bốn niệm trụ; sao gọi tướng chơhn như bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Các  bồ  tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như bốn niệm trụ không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như bốn niệm trụ. Chơn như bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như không giải thoát môn; sao gọi tướng chơn như vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như không giải thoát môn không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như không giải thoát môn. Chơn như vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà thi thiết, đấy gọi tướng chơn như vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Các vồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như năm nhãn, sao gọi tướng chơn như sáu thần thông. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như  thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như năm nhãn không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như năm nh4n. chơn như sáu thần thông không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như sáu thần thông. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất  cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như phật mười lực; sao gọi tướng chơn như bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng. Các bồ tát ma ha tát như thật  rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như  thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như phật mười lực không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như phật mười lực. Chơn như bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp phật bất cộng không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp phật bất cộng. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như pháp vô vong thất, sao gọi tướng chơn như tánh hằng trụ xả. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như pháp vô vong thất không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như pháp vô vong thất. Chơn như tánh hằng trụ xả không sanh không diệt, cũng không rrụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như tánh hằng trụ xả. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như thất thiết trí; sao gọi tướng chơn như đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như nhất thiết trí không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi 6ướng chơn như nhất thiết trí. Chơn như đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật  rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như tất cả đà la ni môn, sao gọi tướng chơn như tất cả đà la ni môn, sao gọi tướng chơn như tất cả tam ma địa môn. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đ ối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như tất cả đà la ni môn không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như tất cả đà la ni môn. Chơn như tất cả tam ma địa môn không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như tất cả tam ma địa môn. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như quả dự lưu; sao gọi tướng chơn như  quả nhất lai, bất hoàn, a la hán. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như quả dự lưu không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như quả dự lưu. Chơn như quả nhất  lai, bất hoàn, a la hán không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như quả nhất lai, bất hoàn, a la hán. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như độc giác ồ đề. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như độc giác bồ đề không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như độc giác bồ đề. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như tất cả hạnh bồ tát ma ha tát. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn nh7 tất cả hạnh bồ tát ma ha tát không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như tất cả hạnh bồ tát ma ha tát. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng chơn như chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề không sanh không diệt, cũng không trụ khác mà khá thi thiết, đấy gọi tướng chơn như chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Lại nữa, thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng thật tế sắc, như thật rõ biết tướng thật tế thọ tưởng hành thức. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ thật tế nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng thật tế sắc xứ, như thật rõ biết tướng thật tế thanh hương vị xúc pháp xứ. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng thật  tế nhãn giới, như thật rõ biết tướng thật tế nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Bồ tát ma ha tát này đối  tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát maha tát như thật rõ biết tướng thật tế sắc giới, như thật rõ biết tướng thật tế thanh hương vị xúc pháp giới. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện ! nếu bồ tát maha tát như thật rõ biết tướng thật  tế nhãn thức giới, như thật rõ biết tướng thật tế nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướhg hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng thật tế nhãn xúc, như thật rõ biết tướng thật tế nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Bồ tát maha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát maha tát như thật rõ biết tướng thật tế nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, như thật rõ biết tướng thật tế nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Bồ tát mah atát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu  bồ tát maha tát như thật rõ biết tướng thật tế địa giới, như thật rõ biết tướng thật tế thủy hỏa phong không thức giới. Bồ tát mah a tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hep rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ  tát  ma ha tát như thật rõ biết tướng thật tế vô minh; như thật rõ biết tướng thật tế hành, thức, danh sắc, lục xứ,  xúc, thọ, ái, thủ, hũu, sanh , lão tử sầu thán khổ  ưu  não . bồ tát  ma  ha tất  này đối tất cả pháp  như thật rõ  biết  tướng hẹp rộng.

Thiên hiện! Nếu bồ tát ma  ha  tát như thật rõ biết tướng thật tế bố thí ba la mật đa; như thật rõ biết tướng thật tế tịnh giới, an nhẫn, tinh  tiến, tĩnh lự, bát  nhã  ba la mật đa. Bồ tát maha tat nằy  đối tất cả  pháp như  thật rõ biết tuónghep  rộng.

Thiện hiên!nếu  bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng thật tế nội không; như thật rõ biết tướng thật tế ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh  tụ  tanh không. Bồ tát maha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bô tát maha tát như thật rõ biết tướng thật tế chơn như, như thật rõ biết tướng thật tế pháp giói,  pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì định, pháp trụ, thật  tế, hư không giới, bất tư nghì giói. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tuóng hẹp rộng.

Thiện hiên! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng thật tế khổ thánh đế, như thật rõ bei61t tuớng thật tế tập diệt đạo thánh đế. Bồ tát mah atát này đối  tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát maha tát như thật rõ biết tướng thật tế bốn tĩnh lự; như thật rõ biết tướng thật tế bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Bồ tát ma ha tát này đối tấ cà pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng thật tế tám giải thoát; như thật rõ biết tướng thật tế thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng thật tế bốn niệm trụ; như thật rõ biết tướng thật tế bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Bồ tát ma ha tát nằy đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng thật tế không giải thaoát môn; như thật rõ biết tướng thật tế vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát nh thật rõ biết tướng thật tế năm nhãn, như thật rõ biết tướng thật tế sáu thần thông. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng thật tế phật mười lực; như thật rõ biết tướng thật tế bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng thật tế pháp vô vong thất, như thật rõ biết tướng thật tế tánh hằng trụ xả. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng thật tế nhat thiết trí; như thật rõ biết tướng thật tế đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng thật tế tất cả la ni môn, như thật rõ biết tướng thật tế tất cả tam ma địa môn. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng thật tế 1uả dự lưu, như thật rõ biết tướng thật tế quả nhất lai, bất hoàn, a la hán. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng thật tế độc giác bồ đề. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng thật tế tất cả hạnh bồ tát ma ha tát. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma hatát như thật rõ biết tướng thật tế chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

 

Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện thưa phật rằng: bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế sắc, sao gọi tướng thật tế thọ tướng hành thức. Cacùc bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Phật nói:thiện hiện! Sắc không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế sắc; thọ tưởng hành thức không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế thọ tưởng hành thức. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế nhãn xứ, sao gọi tướng thật tế nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Nhãn xứ không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế nhãn xứ; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế sắc xứ, sao gọi tướng thật tế thanh  hương vị xúc pháp xứ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ bei61t tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Sắc xứ không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế thanh hương vị xúc pháp xứ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế nhãn giới, sao gọi tướng thật tế nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Nhãn giới không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế nhãn giới; nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế sắc giới, sao gọi tướng thật tế thanh hương vị xúc pháp giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Sắc giới không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế sắc giới; thanh hương vị xúc pháp giới không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế thanh hương vị xúc pháp giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế nhãn thức giới, sao gọi tướng thật tế nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giói. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Nhãn thức giới không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế nhãn thức giới; nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế nhãn xúc, sao gọi tướng thật tế nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Nhãn xúc không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế nhãn xúc; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, sao gọi tướng thật tế nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp  rộng? Thiện hiện! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ; nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không ngằn mé, đấy  gọi tướng thật tế nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế địa giới, sao gọi tướng thật tế thủy hỏa phong không thức giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Ðịa giới không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế địa giới; thủy hỏa phong không thức giới không ngàn mé, đấy gọi tướng thật tế thủy hỏa phong không thức giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế vô minh; sao gọi tướng thật tế hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Vô minh không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế vô minh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưj não không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế hành cho đến lão tử sấu thán khổ ưj não. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

--- o0o ---

Tác giả bài viết: HT Thích Trí Nghiêm
Nguồn tin: Trang nhà Quảng Đức
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 71
  • Hôm nay: 1020
  • Tháng hiện tại: 434005
  • Tổng lượt truy cập: 26182682

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile