Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 15 Quyển 358 - Hội thứ nhất

Đăng lúc: Thứ tư - 28/12/2011 05:19 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 15 Quyển 358 - Hội thứ nhất

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 15 Quyển 358 - Hội thứ nhất

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu Sàigòn - 1998

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa
(Trọn bộ 24 tập) 

--- o0o ---
Quyển thứ  358

Phẩm

HỎI NHIỀU CHẲNG HAI

Thứ 61 - 8

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế bồ thí ba la mật đa? Sao gọi tướng thật tế tịnh giới, an nhãn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa? Các bồ tát mah atát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Bố thí ba la mật đa không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế bố thí bala mật đa. Tịnh giới cho đến bát nhã bala mật đa không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa.  Các bồ tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế nội không? Sao gọi tướng thật tế ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị hông, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không? Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Nội không không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế nội không. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế chơn như? Sao gọi tướng thật tế pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới? Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế chơn như. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế pháp giới cho đến bất tư nghì giới.Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế khổ thánh đế? Sao gọi tướng thật tế tập diệt đạo thánh đế? Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Khổ thánh đế không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế khổ thánh đế. Tập diệt đạo thánh đế không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế tập diệt đạo thánh đế. Các bồ tát ma h a tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế bốn tĩnh lự? Sao gọi tướng thật tế bốn vô lượng, bốn vô sắc định? Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Bốn tĩnh lự không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế bốn tĩnh lự. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định hông ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biềt tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế tám giải thoát? Sao gọi tướng thật tế tám thắng xứ, chín thou đệ định, mười biến xứ? Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Tám giải thoát không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín thou đệ định, mười biến xứ không ngằng mé, đấy gọi tướng thật tế tám thắng xứ, chín thou đệ định, mười biến xứ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cà pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế bốn niệm trụ? Sao gọi tướng thật tế bốn chánh đoạn, bốn thần tức, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi? Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Bốn niệm trụ không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế không giải thoát moan? Sao goi tướng thật tế vô tướng, vô nguyên giải thoát moan? Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Không giải thoát moan không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế không giải thoát moan. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế năm nhãn? Sao gọi tướng thật tế sáu thần thông? Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mằ học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Năm nhãn không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế năm nhãn. Sáu thần thông không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế sáu thần thông. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế phật mười lực? Sao gọi tướng thật tế bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng? Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Phật mười lực không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế phật mười lực. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp phật bất cộng không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp phật bất cộng. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế pháp vô vong thất? Sao gọi tướng thật tế tánh hằng trụ xả? Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Pháp vô vong thất không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế ph1p vô vong thất. Tánh hằng trụ xả không ngằn mế, đấy gọi tướng thật tế tánh hằng trụ xả. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế nhất thiết trí? Sao gọi tướng thật tế đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí? Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Nhất thiết trí không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế nhất thiết trí. Ðạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, nhất thiết tướng trí. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn!sao gọi tướng thật tế tất cả đà la ni môn? Sao gọi tướng thật tê 6ất cả tam ma địa môn? Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Tất cả đà la ni môn không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế tất cả đà la ni môn. Tất cẳ tam ma địa môn không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế tất cả tam ma địa môn. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế quả dự lưu? Sao gọi tướng thật tế quả nhất lai, bất hoàn, a la hán? Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Quả dự lưu không ngằn mé, đấy gọi tướng thật  tế quả dự lưu. Quả nhất lai, bất hoàn, a la hán không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế quả nhất lai, bất hoàn, a la hán. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế độc giác bồ đề? Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Ðộc giác bồ đề không ngằn mé, đấy gọi tướng htật  tế độc giác bồ đề. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế tất cả hạnh bồ tát ma ha tát? Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Tất cả hạnh bồ tát ma ha tát không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế tất cả hạnh bồ tát ma ha tát. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng thật tế chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề? Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề không ngằn mé, đấy gọi tướng thật tế chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

 

Lại nữa, thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới sắc, như thật rõ biết tướng pháp giới thọ tưởng hành thức. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới nhãn xứ, như thật rõ biết tướng pháp giới nhĩ tỷ hiệt thân ý xứ. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giói sắc xứ, như thật rõ biết tướng pháp giói thanh hương vị xúc pháp xứ. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới nhãn giới, như thật rõ biết tướng pháp gìới nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện!nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới, như thật rõ biết tướng pháp giới thanh hương vị xúc pháp giới. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ bi61t tướng pháp giới nhãn thức giới, như thật rõ biết tướng pháp giới nhãn thức giới, như thật rõ biết tướng pháp giới nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới nhãn xúc, như thật rõ biết tướng pháp giới nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giói nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, như thật rõ biết tướng pháp giới nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới địa giới, như thật rõ biết tướng pháp giới thủy hỏa phong không thức giới. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới vô minh; như thật rõ biết tướng pháp giới hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưj não. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới bố thí ba la mật đa; như thật rõ biết tướng pháp giới tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới nội không; như thật rõ biết tướng pháp giới ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánhh không, vô tánh tự tánh không. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới chơn như; như thật rõ biết tướong pháp giới pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định , pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Bồ tát ma ha tát này như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới khổ thánh đế, như thật rõ biết tướng pháp giới tập diệt đạo thánh đế. Bồ tát ma ha  tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới bốn tĩnh lự; như thật rõ biết tướng pháp giới bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Bồ tấ ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới tám giải thoát; như thật rõ biết tướng pháp giới tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như tah65t rõ biết tướng pháp giới bốn niệm trụ; như thật rõ biết tướng pháp giới bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực,  bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biếtù tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới không giải thoát môn; như thật rõ biết tướong pháp giới vô tướng, vô nguyện giải thaót môn. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới năm nhãn, như thật rõ biết tướng pháp giới sáu thần thông. Bồ tát ma ha t át này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát m aha tát như thật rõ biết tướng pháp giới phật mười lực; như thật rõ biết tướng pháp giới bốn vô sỏ úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới pháp vô vong thất, như thật rõ bié 6ướng pháp giới tánh hằng trụ xả. Bồ tấ ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tươóng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tấ như thật rõ biết tướng pháp giới nhất thiết trí; như thật rõ biết tướng pháp giới đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giói tất cả đà la ni môn, như thật rõ biết tướng pháp giới tất cả tam ma địa môn. Bồ tát ma h atát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát này như thật rõ biết tươóng pháp giới quả dự lưu; như thật rõ biết tướng pháp giớì quả nhất lai, bất hoàn, a la hán. Bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma hat át như thật rõ biết tươóng pháp giới độc giác bồ đề, bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới tất cả hạnh bồ tát ma ha tát, bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Thiện hiện!nếu bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng pháp giới chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề, bồ tát ma ha tát này đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

 

Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện thưa phật rằng: bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới sắc. Sao gọi tướng pháp giới thọ tưởng hành thức. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Phật nói: thìện hiện! Sắc giới, hư không giới gọi là sắc pháp giói. Sắc pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thì thiết, đấy gọi tướng pháp giới sắc. Thọ tưởng hành thức giới, hư không giới gọi là thọ tưởng hành thức pháp giới. Thọ tưởng hành thức pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thhi thiết, đấy gọi tướng pháp giới thọ tưởng hành thức. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới nhãn xứ. Sao gọi tướng pháp giới nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà  học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hìện! Nhãn xứ giới, hư không giới gọi là nhãn xứ pháp giới. Nhãn xứ pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ pháp giới. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Các bồ tát ma ha tát như htật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới sắc xử. Sao gọi tướng pháp giới thanh hương vị xúc pháp xứ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Sắc xứ giới, hư không giới gọi là sắc xứ pháp giới. Sắc xứ pháp giới đây không đứt không riêng mà kkhá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ giới, hư không giới gọi là thanh hương vị xúc xúc pháp xứ pháp giới. Thanh hương vị xúc pháp xứ pháp giới đây cũng không đứt không riẹng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới thanh hương vị xúc pháp xứ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới nhãn giới. Sao gọi tướng pháp giới nhĩ tỷ thiệt thân ý giới,. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật  rõ biết tươóng hẹp rộng? Thiện hiện! Nhãn giới pháp giới, hư không giới gọi là nhãn giới pháp giớì. Nhãn giới pháp giới đấy không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới nhãn giói. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới pháp giới, hư không giới gọi là nhĩ tỷ thiệt thân ý giới pháp giới. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao  gọi tướng pháp giới sắc giới. Sao gọi tướng pháp giói thanh hương vị xúc pháp giới.  Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Sắc giới pháp giới, hư không giới gọi là sắc giới pháp giới. Sắc giới pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới sắc giới. Thanh hương vị xúc pháp giới, hư không giới gọi là thanh hương vị xúc pháp giới. Thanh hương vị xúc pháp giới pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới thanh hương vị xúc pháp giới. Các vồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới nhãn thức giới. Sao gọi tướng pháp giới nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tât cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Nhãn thức giới pháp  giới, hư không giới gọi là nhãn thức giới pháp giới. Nhãn thức giới pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới nhãn thức giới. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới pháp giới, hư không giới gọi là nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới pháp giới. Nhĩ tỷ thei65t thân ý thức giới pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới nhãn xúc. Sao gọi tướng pháp giới nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Nhãn xúc giới, hư không giới gọi là nhãn xúc pháp giới. Nhãn xúc pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới nhãn xúc. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc giới, hư không giới gọi là nhĩ tỷ thei65t thân ý xúc pháp giới. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Các bồ tát ma ha  tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ. Sao gọi tướng pháp giới nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ giới, hư không giới gọi là nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ giới, hư không giới gọi là nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp giới. Nhĩ tỷ thi65t thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướong hẹp  rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới địa giới. Sao gọi tướng pháp giới thủy hỏa phong không thức giới. Các  bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả háp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Ðịa giới pháp giới, hư không giới gọi là địa giới pháp giới. Ðịa giới pháp giới đây không đứt k hông riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới pháp giới, hư không giới gọi là thủy hỏa phong không thức giới pháp giới. Thủy hỏa phong không thức giới pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới thủy hỏa phong không thức giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới vô minh. Sao gọi tướng pháp giới hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưj não. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Vô minh giới, hư không giới gọi là vô minh pháp giới. Vô minh pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới vô minh. Hành cho đến lão tử sấu thán khổ ưj não giới, hư không giới gọi là hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưj não pháp giới. Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưj não pháp giới đây gọi tướng pháp giới hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưj não. Các bồ tát ma ha tát nhưu thật rõ biết hải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới bố thí ba la mật đa. Sao gọi tướng pháp giới tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Bố thí ba la mật đa giới, hư không giới gọi là bố thí ba la mật đa pháp giới. Bố thí ba la mật đa pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướong pháp giới bố thí ba la mật đa. Tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa giới, hư không giới gọi là tịnh giới cho đến bat nhã ba la mật đa pháp giới. Tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa. Các bồ tát ma h atát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp  rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới nội không. Sao gọi tướng pháp giới ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tu85 tánh không, bô tánh tự tánh không. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Nội không giới, hư không giới gọi là nội không pháp giới. Nội không pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới nội không. Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không giới, hư không giới gọi là ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không pháp giới. Ngoại không cho đến vô tánh không pháp giớì đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết đấy gọi tướng pháp giới ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tươóng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng háp giới chơn như? Sao gọi tướng pháp giới pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bât biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới? Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chơn như giới, hư không giới gọi là chơn như pháp giới. Chơn như pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới chơn như. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới pháp giới, hư không giới gọi là pháp giới cho đến bất tư nghì giới pháp giới. Pháp giới cho đến bất tư nghì giới pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiê`t, đấy gọi tướng pháp giới pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướong hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới khổ thánh đế. Sao gọi tướng pháp giới tập diệt đạo thánh đế. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Khổ thánh đế giới, hư không giới gọi là khổ thánh đế pháp giới. Khổ thánh đế pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đây gọi tướng pháp giới khổ thánh đế. Tập diệt đạo thánh đế giới, hư không giới gọi là tập diệt đạo thánh đế pháp giới. Tập diệt đạo thánh đế pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới tập diệt đạo thánh đế. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ bei61t phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới bốn tĩnh lự. Sao gọi tướng pháp giới bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tươóng hẹp rộng? Thiện hiện! Bốn tĩnh lự giới, hư không giới gọi là bốn tĩnh lự pháp giới. Bốn tĩnh lự pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới bốn tĩnh lự. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định giới, hư không giới gọi là bốn vô lượng, bốn vô sắc định pháp giới. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tươóng pháp giới bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới tám giải thoát. Sao gọi tướng pháp giới tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Tám giải thoát giới, hư không giới gọi là tám giải thoát pháp giới. Tám giải thoát pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới tám giải thoát. Tám tha91ng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ giới, hư không giới gọi là tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ pháp giới. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xư pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Các bồ tát ma ha tát như thật  rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới bốn niệm trụ. Sao gọi tướng pháp giới bốn chánh đoạn, bốn thần tức, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Bốn niệm trụ giới, hư không giới gọi là bốn niệm trụ pháp giới. Bốn niệm trụ pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi giới, hư không giới gọi là bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi pháp giới.  Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới không giải thoát môn. Sao gọi tướng pháp giới vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hìện! Không giải thoát môn giới, hư không giới gọi là không giải thoát môn pháp giới. Không giải thoát môn pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới không  giải thoát môn. Vô tướng, vô nguyện giảì thoát môn giới, hư không giới gọi là  vô tướng, vô nguyện giải thoát môn pháp giới. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướong pháp giới vô tướng, vô nguyên giải thoát môn. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới năm nhãn. Sao gọi tướng pháp giới sáu thần thông. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Năm nhãn giới, hư không giới gọi là năm nhãn pháp giới. Năm nhãn pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới năm nhãn. Sáu thần thông giới, hư không giới gọi là sáu thần thông pháp giới. Sáu thần thông pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới sáu thần thông.

Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới phật mười lực. Sao gọi tướng pháp giới bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướong hẹp rộng? Thiện hiện! Phật mười lực giới, hư không giới gọi là phật mười lực pháp giới. Phật mười lực pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới phật mười lực. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp phật bất cộng giới, hư không giới gọi là bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp phật bất cộng pháp giới. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp phật bất cộng pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới bốn vô sở úy cho đến mười tám phháp phật bất cộng. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết  phải học rrong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới pháp vô vong thất. Sao gọi tướng pháp giới tánh hằng trụ xả. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Pháp vô vong thất giới, hư không giới gọi là pháp vô vong thất pháp giới. Pháp vô vong thất pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới pháp vô vong thất. Tánh hằng trụ xả giới, hư không giới gọi là tánh hằng trụ xả pháp giới. Tánh hằng trụ xả pháp giới đây gọi tướng pháp giới tánh hằng trụ xả. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới nhất thiết trí. Sao gọi tướng pháp giới đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như  thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Nhất thiết trí giới, hư không giới gọi là nhất thiết trí pháp giới. Nhấg thiết trí pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới  nhất thiết trí. Ðạo tướng trí, nhất thiết tướng trí giới, hư không giới gọi là đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí pháp giới. Ðạo tướng trí, nhất thiết tướng trí pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như tật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới tất cả đà la ni môn. Sao gọi tướng pháp giới tất cả tam ma địa môn. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Tất cả đà la ni môn giới, hư không giới gọi là tất cả đà la ni môn pháp giới. Tất cả đà la ni môn pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới tất cả đà la ni môn. Tất cả tam ma địa môn giới, hư không giới gọi là tất cả tam ma địa môn pháp giới. Tất cả tam ma địa môn phaép giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới tất cả tam ma địa môn. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướong hẹp  rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới quả dự lưu. Sao gọi tướng pháp giới quả nhất lai, bất hoàn, a la hán. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả  pháp như thật rõ biết tướng hẹp  rộng? Thiện hiện! Quả dự lưu giới, hư không giới gọi là quả dự lưu pháp giới. Quả dự lưu pháp g iới gọi là quả dự lưu pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới quả dự lưu. Quả nhất lai,  bất hoàn, a la hán giới, hư không giới gọi là quả nhất lai, bất hoàn, a la hán pháp giới. Quả nhất lai bất hoàn, a la hán pháp giới đây cũng không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới quả nhất lai, bất hoàn, a la hán. Các  bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới độc giác bồ đề; các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Ðộc giác bồ đề giới, hư không giới gọi là độc giác bồ đề pháp giới. Ðộc giác bồ đề pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới độc giác bồ đề. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tươóng hẹp rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới tất cả hạnh bồ tát ma ha tát; các bò tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như tật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Tất cả hạnh bồ tát ma ha tát giới, hư không giới gọi là tất cả hạnh bồ taét ma ha tát pháp giới. Tất cả hạnh bồ tát ma ha tát pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới tất cả hạnh bồ tát ma ha tát. Các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp  rộng.

Bạch thế tôn! Sao gọi tướng pháp giới chư phật vô  thượng chánh đẳng bồ đề; các bồ tát ma ha tát như thật rõ biết mà học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng? Thiện hiện! Chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề giới, hư không giới gọi là chư  phật vô thượng chánh đẳng bồ đề pháp giới. Chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề pháp giới đây không đứt không riêng mà khá thi thiết, đấy gọi tướng pháp giới chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề. Các bồ tát mah atát như thật rõ biết phải học trong ấy, đối tất cả pháp như thật rõ biết tướng hẹp rộng.

--- o0o ---

Tác giả bài viết: HT Thích Trí Nghiêm
Nguồn tin: Trang nhà Quảng Đức
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 2583
  • Tháng hiện tại: 80529
  • Tổng lượt truy cập: 29156133

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile