Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tập 1 - Phẩm 1 - Quyển 2

Đăng lúc: Chủ nhật - 08/01/2012 11:08 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tập 1 - Phẩm 1 - Quyển 2

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tập 1 - Phẩm 1 - Quyển 2

Hán dịch: Ðại Sư Thật Xoa Nan Ðà Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh (Trọn bộ 4 tập – Tái bản lần thứ hai) Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội – PL.2549 – DL.2005

(Hán bộ quyển 2)

Lúc bấy giờ, hải chúng đều đã vân tập nơi đạo tràng của Như Lai. Tất cả đều nhất tâm chiêm ngưỡng Ðức Thế Tôn.

Cả chúng hội này đều đã rời tất cả tâm cấu nhiễm phiền não và những tập khí thừa, xô ngã tòa núi trọng chướng, được thấy Phật không bị trệ ngại. Ðại chúng này, từ vô lượng kiếp xa xưa, đã được sự nhiếp thọ của Ðức Tỳ Lô Giá Na Phật, trong thời ký tu Bồ tát hạnh. Họ đã được giáo hóa thành thục và đều được an trụ nơi đạo nhứt thiết chủng trí, đã vun trồng vô lượng đức lành và đều được đại phước, đã vào nơi nguyện hải phương tiện, chỗ thật hành đều hoàn toàn thanh tịnh, đã khéo xuất ly, thường thấy Phật được rõ ràng, dùng sức thắng giải vào trong biển lớn công đức của Như Lai, đã được du hí thần thông nơi môn giải thoát của chư Phật.

(Hán bộ quyển 2)

II. Chư Thiên Vương Giải Thoát Môn.

Diệu Diệm Hải Ðại Tự Tại Thiên Vương được giải thoát môn có sức phương tiện tịch tịnh khắp pháp giới hư không giới.

Tự Tại Danh Xưng Quang Thiên Vương được giải thoát môn quán sát khắp tất cả pháp đều tự tại.

Thanh Tịnh Công Ðức Nhãn Thiên Vương được giải thoát môn biết tất cả các pháp vô tướng, không sanh diệt, không lai khứ, vô công dụng hạnh.

Khả Ái Nhạo Ðại Huệ Thiên Vương được giải thoát môn biển trí huệ hiện thấy thật tướng của tất cả pháp.

Bất Ðộng Quang Tự Tại Thiên Vương được giải thoát môn đại định phương tiện đem lại vô biên sự an lạc cho chúng sanh.

Diệu Trang Nghiêm Nhãn Thiên Vương được giải thoát môn quán sát pháp tịch tịnh dứt những si mê bố úy.

Thiện Tư Duy Quang Minh Thiên Vương được giải thoát môn công hạnh tư duy khéo vào vô biên cảnh giới chẳng khởi tất cả cõi hữu lậu.

Khả Ái Nhạo Ðại Trí Thiên Vương được giải thoát môn đến thuyết pháp khắp mười phương nhưng vẫn bất động, vô sở y.

Phổ Âm Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương được giải thoát môn vào cảnh giới tịch tịnh, khắp hiện quang minh của Phật.

Danh Xưng Quang Thiện Tinh Tấn Thiên Vương được giải thoát môn an trụ nơi chỗ tự ngộ, mà dùng vô biên cảnh giới rộng lớn làm cảnh sở duyên.

Bấy giờ, Diệu Diệm Hải Thiên Vương, nương oai lực của Phật, quán sát khắp các chúng Ðại Tự Tại Thiên, rồi nói kệ rằng:

Thân Phật phổ biến các đại hội

Ðầy khắp pháp giới không cùng tận

Tịch diệt vô tánh bất khả thủ

Vì cứu thế gian mà xuất hiện.

Như Lai Pháp Vương xuất thế gian

Thắp đèn diệu pháp chiếu cõi đời

Cảnh giới vô biên cũng vô tận

Ðây, chỗ chứng của Tự Tại Danh.

Phật bất tư nghị rời phân biệt

Rõ mười phương đều không có tướng

Mở đạo thanh tịnh để dạy đời

Tịnh Nhãn Thiên Vương quán sát thấy.

Như Lai trí huệ vô biên tế

Tất cả thế gian chẳng lường được

Diệt lòng si tối của chúng sanh

Ðại Huệ Thiên Vương được an trụ

Như Lai công đức bất tư nghị

Chúng sanh thấy Phật hết phiền não

Khiến khắp thế gian được an vui

Bất Ðộng Thiên Vương đã được thấy.

Chúng sanh tối tăm thường lầm lỗi

Như Lai dạy cho pháp tịch tịnh

Là đèn trí huệ sáng soi đời

Diệu Nhãn Thiên Vương có thể biết.

Sắc thân tịnh diệu của Như Lai

Hiện khắp mười phương không gì sánh

Thân Phật vô tánh vô sở y

Thiện Tư Thiên Vương quán sát được.

Thinh Âm của Phật vô hạn ngại

Kẻ đáng được ngộ đều được nghe

Nhưng Phật vắng lặng thường bất động

Nhạo Trí Thiên Vương chứng môn này.

Như Lai tịch tịnh, bực giải thoát

Hiện khắp mười phương không sót chỗ

Quang minh soi sáng khắp thế gian

Nghiêm Tràng Thiên Vương đã được thấy.

Vô biên kiếp hải thuở quá khứ

Phật vì chúng sanh cầu giác đạo

Vô lượng thần thông độ muôn loài

Danh Xưng Thiên Vương đã thấy được.

Khả Ái Nhạo Pháp Quang Minh Tràng Thiên Vương được giải thoát môn quán sát khắp căn cơ tất cả chúng sanh để thuyết pháp dứt nghi.

Tịnh Trang Nghiêm Hải Thiên Vương được môn giải thoát theo sự tưởng niệm làm cho được thấy Phật.

Tối Thắng Huệ Quang Minh Thiên Vương được môn giải thoát thân pháp tánh bình đẳng trang nghiêm vô sở y.

Tự Tại Trí Huệ Tràng Thiên Vương được giải thoát môn rõ biết tất cả các pháp thế gian, trong một niệm an lập bất tư nghì biển trang nghiêm.

Nhạo Tịch Tịnh Thiên Vương được giải thoát môn nơi một lỗ chân lông hiện bất tư nghì Phật độ không chướng ngại.

Phổ Trí Nhãn Thiên Vương được giải thoát môn quán sát pháp giới.

Nhạo Truyền Huệ Thiên Vương được giải thoát môn vì tất cả chúng sanh trong vô biên kiếp thường xuất hiện vô lượng thân.

Thiện Chủng Huệ Quang Minh Thiên Vương được giải thoát môn quán tất cả cảnh giới thế gian chứng nhập pháp giới bất tư nghì.

Vô Cấu Tịch Tịnh Quang Thiên Vương được giải thoát môn khai thị pháp xuất yếu cho tất cả chúng sanh.

Quảng Ðại Thanh Tịnh Quang Thiên Vương được giải thoát môn quán sát tất cả chúng sanh đáng được hóa độ làm cho họ chứng nhập Phật pháp.

Lúc đó Khả Ái Nhạo Pháp Quang Minh Tràng Thiên Vương thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả thiên chúng Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quảng Quả Thiên rồi kệ rằng:

Cảnh giới của Phật bất tư nghì

Tất cả chúng sanh chẳng lường được

Khiến chúng sanh kia đều tin hiểu

Ý nguyện rộng lớn không cùng tận.

Nếu có chúng sanh kham thọ pháp

Thần lực của Phật dìu dắt họ

Khiến họ thường thấy Phật hiện tiền

Nghiêm Hải Thiên Vương thấy như vậy.

Tất cả pháp tánh vô sở y

Phật hiện thế gian cũng như vậy

Khắp trong các cõi không chỗ nương

Nghĩa này, Thắng Huệ quán sát được.

Theo lòng chúng sanh chỗ mong muốn

Thần lực của Phật đều hiện được

Mỗi mỗi sai khác bất tư nghì

Huệ Tràng Thiên Vương đã được chứng.

Bao nhiêu cõi nước thuở quá khứ

Trong lỗ chân lông hiện đủ cả

Ðây là chư Phật đại thần thông

Tịch Tịnh Thiên Vương tuyên thuyết được.

Tất cả pháp môn không cùng tận

Hội trong đạo tràng của một pháp

Pháp tánh như vậy Phật nói ra

Môn phương tiện này Trí Nhãn biết.

Bao nhiêu cõi nước ở mười phương

Xuất hiện trong đó mà thuyết pháp

Thân Phật không đến cũng không đi

Ðây, cảnh giới của Nhạo Truyền Huệ.

Phật xem thế pháp như vang bóng

Vào chỗ rất sâu của pháp kia

Nói các pháp tánh thường lặng yên

Thiện Chủng Thiên Vương hay thấy biết.

Phật khéo rõ biết các cảnh giới

Theo cơ chúng sanh rưới pháp mầu

Dạy môn xuất yếu bất tư nghì

Tịch Tịnh Thiên Vương hay ngộ nhập.

Thế Tôn thường dùng từ bi lớn

Vì độ chúng sanh mà hiện thân

Bình đẳng thuyết pháp đều được nhờ

Quảng Ðại Thiên Vương đã chứng được.

Thanh Tịnh Huệ Danh Xưng Thiên Vương được giải thoát môn rõ thấu đạo phương tiện giải thoát tất cả chúng sanh.

Tối Thắng Kiến Thiên Vương được giải thoát môn khắp thị hiện theo chỗ ưa thích của tất cả chư thiên như vang, như bóng.

Tịch Tịnh Ðức Thiên Vương được giải thoát môn phương tiện lớn trang nghiêm thanh tịnh khắp tất cả cảnh giới Phật.

Tu Di Âm Thiên Vương được giải thoát môn mãi lưu chuyển trong biển sanh tử theo các chúng sanh.

Tịnh Niệm Nhãn Thiên Vương được giải thoát môn nghĩ nhớ công hạnh điều phục chúng sanh của Như Lai.

Khả Ái Nhạo Phố Chiếu Thiên Vương được giải thoát môn vô lượng phổ môn Ðà La Ni thường diễn thuyết.

Thế Gian Tự Tại Chủ Thiên Vương được giải thoát môn có thể làm cho tất cả chúng sanh gặp Phật, sanh tín tâm.

Quang Diệm Tự Tại Thiên Vương được giải thoát môn có thể làm cho tất cả chúng sanh nghe pháp tin mừng mà được xuất ly.

Nhạo Tư Duy Pháp Biến Hóa Thiên Vương được giải thoát môn chứng nhập công hạnh điều phục của tất cả Bồ tát vô biên vô tận như hư không.

Biến Hóa Tràng Thiên Vương được giải thoát môn bi, trí rộng lớn quán sát vô lượng phiền não của chúng sanh.

Tinh Tú Âm Diệu Trang Nghiêm Thiên Vương được giải thoát môn phóng quang minh hiện thân khẩn ý của Phật nhiếp hóa chúng sanh.

Lúc đó Thanh Tịnh Huệ Danh Xưng Thiên Vương, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả thiên chúng Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên rồi nói kệ rằng:

Rõ biết pháp tánh là vô ngại

Hiện khắp mười phương vô lượng cõi

Nơi cảnh giới Phật chẳng nghĩ bàn

Khiến chúng đồng quy biển giải thoát.

Như Lai ở đời vô sở y

Hiện trong các cõi như vang bóng

Pháp tánh rốt ráo không khởi sanh

Thắng Kiến Thiên Vương được ngộ nhập.

Từ vô lượng kiếp tu phương tiện

Thanh tịnh các cõi khắp mười phương

Pháp giới bất động thường như như

Tịnh Ðức Thiên Vương đã tỏ ngộ.

Chúng sanh ngu si bị chướng che

Mù tối thường ở trong sanh tử

Như Lai dạy cho đạo sạch trong

Tu Di Âm Vương được giải thoát.

Chư Phật thật hành đạo Vô thượng

Tất cả chúng sanh không lường được

Thị hiện các thứ phương tiện môn

Tịnh Nhãn Thiên Vương quán sát rõ.

Như Lai thường dùng môn tổng trì

Nhiều như vi trần trong các cõi

Dạy bảo chúng sanh khắp mọi nơi

Phổ Chiếu Thiên Vương đã chứng nhập.

Như Lai ra đời rất khó gặp

Qua vô lượng kiếp gặp một lần

Làm cho chúng sanh hiểu biết tin

Tự Tại Chủ Thiên đã chứng được.

Phật nói pháp tánh đều vô tánh

Rộng lớn rất sâu chẳng nghĩ bàn

Khiến khắp chúng sanh khởi lòng tin

Quang Diệm Thiên Vương khéo rõ biết.

Tam thế Như Lai công đức đủ

Hóa độ chúng sanh bất tư nghì

Suy nghĩ nơi kia sanh mừng vui

Nhạo Pháp Thiên Vương khai diễn được.

Chúng sanh chìm trong biển phiền não

Kiến trược ngu si rất đáng sợ

Như Lai thương xót khiến thoát ly

Hóa Tràng Thiên Vương quán sát thấy.

Như Lai thường phóng đại quang minh

Trong mỗi quang minh vô lượng Phật

Ðều hiện Phật sự hóa chúng sanh

Diệu Âm Thiên Vương đã chứng nhập.

Khả Ái Nhạo Quang Minh Thiên Vương được giải thoát môn thường hưởng thọ vui tịch tịnh mà có thể hóa hiện tiêu diệt khổ thế gian.

Thanh Tịnh Diệu Quang Thiên Vương được giải thoát môn tâm đại bi tương ứng lòng hỷ lạc của tất cả chúng sanh.

Tự Tại Âm Thiên Vương được giải thoát môn trong một niệm khắp hiện năng lực phước đức cho tất cả chúng sanh trong vô biên kiếp.

Tối Thắng Niệm Trí Thiên Vương được giải thoát môn khiến khắp tất cả thế gian thành trụ hoại đều như hư không thanh tịnh.

Khả Ái Nhạo Tịnh Diệu Âm Thiên Vương được giải thoát môn ưa thích tin nhận giáo pháp của tất cả thánh nhơn.

Thiện Tư Duy Âm Thiên Vương được giải thoát môn có thể trải qua kiếp số diễn thuyết nghĩa và phương tiện của tất cả địa.

Diễn Trang Nghiêm Âm Thiên Vương được giải thoát môn phương tiện cúng dường tất cả Bồ tát lúc từ Ðâu Suất Thiên Cung giáng sanh.

Thậm Thâm Quang Âm Thiên Vương được giải thoát môn quán sát biển vô tận thần thông trí tuệ.

Quảng Ðại Danh Xưng Thiên Vương được giải thoát môn biển công đức của tất cả chư Phật đầy đủ sức phương tiện xuất hiện thế gian.

Tối Thắng Tịnh Quang Thiên Vương được giải thoát môn phát sanh lòng tin sâu ưa thích đối với nguyện lực thuở trước của Như Lai.

Lúc đó Khả Ái Nhạo Quang Minh Thiên Vương, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả thiên chúng Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên rồi nói kệ rằng:

Tôi nhớ Như Lai thuở trước tu

Kính thờ cúng dường vô biên Phật

Như hạnh thanh tịnh tính tâm xưa

Thừa Phật oai thần nay điều thấy.

Thân Phật vô tướng lìa cấu nhiễm

Thường trụ từ bi luôn xót thương

Thế gian ưu khổ đều khiến trừ

Diệu Quang Thiên Vương được giải thoát.

Phật pháp rộng lớn không ngàn mé

Tất cả quốc độ hiện vào trong

Cõi kia thành hoại đều chẳng đồng

Tự Tại Âm Vương môn giải thoát.

Như Lai thần lực không ai sánh

Hiện khắp mười phương cõi rộng lớn

Trang Nghiêm Thanh Tịnh thường hiện tiền

Niệm Trí Thiên Vương đã chứng được.

Vi Trần số cõi khắp mười phương

Có bao nhiêu Phật đều thờ kính

Nghe pháp dứt nhiễm chẳng luống công

Diệu Âm Thiên Vương đã chứng nhập.

Phật trong vô lượng vô số kiếp

Diễn thuyết phương tiện không ai hơn

Phật pháp vô cùng cũng vô biên

Thiên Tư Thiên Vương đã được thấy.

Như Lai thần biến vô lượng môn

Một niệm hiện ở tất cả chỗ

Giáng sanh thành đạo phương tiện lớn

Là môn giải thoát của Nghiêm Âm.

Thần lực gia hộ hay diễn thuyết

Và hiện thần thông của chư Phật

Làm cho thanh tịnh theo căn cơ

Quang Âm Thiên Vương đã được chứng.

Như Lai trí huệ không ngằn mé

Thế gian không sánh không nhiễm trước

Từ tâm ứng vật khắp hiện tiền

Danh Xưng Thiên Vương đã được ngộ.

Phật xưa tu tập Bồ đề hạnh

Cúng dường thập phương tất cả Phật

Ở trước chư Phật phát đạo tâm

Tối Thắng Thiên Vương đã thấy biết.

Thi Khí Phạm Vương được giải thoát môn trụ khắp trong đạo tràng mười phương thuyết pháp chỗ thật hành thanh tịnh không nhiễm trước.

Huệ Quang Phạm Vương được giải thoát môn khiến tất cả chúng sanh nhập chánh thiền định.

Thiện Tư Huệ Quang Minh Phạm Vương được giải thoát môn vào khắp tất cả pháp bất tư nghì.

Phổ Vân Âm Phạm Vương được giải thoát môn vào tất cả biển âm thinh của chư Phật.

Quán Thế Ngôn Âm Tự Tại Phạm Vương được giải thoát môn có thể ghi nhớ phương tiện giáo hóa tất cả chúng sanh của Bồ tát.

Tịch Tịnh Quang Minh Nhãn Phạm Vương được giải thoát môn hiện tất cả tướng nghiệp báo thế gian đều sai khác.

Phổ Quang Minh Phạm Vương được giải thoát môn tùy phẩm loại sai khác của tất cả chúng sanh đều hiện thân ra trước họ để điều phục.

Biến Hóa Âm Phạm Vương được giải thoát môn trụ cảnh giới hành tướng tịch diệt thanh tịnh của tất cả pháp.

Quang Diệu Nhãn Phạm Vương được giải thoát môn đối với tất cả cõi hữu lậu không chấp trước, không y chỉ, không ngằn mé, thường siêng xuất hiện.

Duyệt Y Hải Âm Phạm Vương được giải thoát môn thường tư duy quán sát vô tận pháp.

Lúc đó Thi Khí Ðại Phạm Vương thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả thiên chúng Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Ðại Phạm Thiên, rồi nói kệ rằng:

Thân Phật thanh tịnh thường tịch diệt

Quang minh chói sáng khắp thế gian

Không tướng không hành không hình bóng

Ví như mây nổi giữa không gian.

Phật thân như vậy cảnh giới định

Tất cả chúng sanh không thể lường

Thị hiện phương tiện khó nghĩ bàn

Huệ Quang Thiên Vương đã ngộ được

Thế giới vi trần biển pháp môn

Một lời diễn thuyết không còn sót

Kiếp hải như vậy nói không cùng

Thiện Tư Phạm Vương được giải thoát.

Viên âm chư Phật khắp thế gian

Chúng sanh tùy loại đều được hiểu

Nhưng nơi âm thinh vô phân biệt

Phổ Âm Phạm Vương ngộ như vậy.

Bao nhiêu chư Phật trong ba đời

Hướng đến phương tiện Bồ đề hạnh

Tất cả đều hiện nơi Phật thân

Âm Tự Tại Vương môn giải thoát.

Tất cả chúng sanh nghiệp sai khác

Tùy chỗ nhơn cảm đều khác nhau

Thế gian như vậy Phật hiện đều

Tịch Tịnh Quang Vương được ngộ nhập.

Vô lượng pháp môn đều tự tại

Ðiều phục chúng sanh khắp mười phương

Cũng chẳng phân biệt nơi trong đây

Phổ Quang Thiên Vương đã rõ biết.

Phật thân vô tận như hư không

Vô tướng vô ngại khắp mười phương

Như huyễn như hóa khắp ứng hiện

Biến Hóa Âm Vương đã ngộ được.

Thân tướng Như Lai không ngằn mé

Trí huệ âm thinh cũng như thế

Hiện thân vô trước ở thế gian

Quang Diệu Thiên Vương đã chứng nhập.

Pháp Vương an trụ cung Diệu pháp

Pháp thân quang minh soi tất cả

Pháp tánh vô tướng không gì bằng

Hải Âm Phạm Vương được giải thoát.

Tự Tại Thiên Vương được giải thoát môn hiện tiền thành thục vô lượng chúng sanh tự tại.

Thiện Mục Chủ Thiên Vương được giải thoát môn quán sát sự vui của tất cả chúng sanh làm cho họ được vào cảnh giới vui của thánh nhơn.

Diệu Bửu Tràng Quang Thiên Vương được giải thoát môn tùy theo những chỗ muốn hiểu biết của chúng sanh làm cho họ thật hành.

Dũng Mãnh Huệ Thiên Vương được giải thoát môn khắp nhiếp tất cả nghĩa diễn thuyết vì tất cả chúng sanh.

Diệu Âm Cú Thiên Vương được giải thoát môn ghi nhớ đại từ rộng lớn của Như Lai tăng tấn công hạnh của tự mình.

Diệu Quang Tràng Thiên Vương được giải thoát môn thị hiện đại bi dứt trừ tất cả tràng kiêu mạn.

Tịch Tịnh Cảnh Thiên Vương được giải thoát môn điều phục tâm sân hại của tất cả thế gian.

Diệu Luân Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương được giải thoát môn tùy sự nghĩ nhớ đều đến phó hội nơi đạo tràng của vô biên chư Phật mười phương.

Hoa Quang Huệ Thiên Vương được giải thoát môn tùy tâm niệm của chúng sanh khắp hiện thành Chánh giác.

Nhơn Ðà La Diệu Quang Thiên Vương được giải thoát môn oai lực tự tại lớn vào khắp tất cả thế gian.

Lúc đó Tự Tại Thiên Vương thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả Tha Hóa Tự Tại Thiên Chúng rồi nói kệ rằng:

Phật thân cùng khắp đồng pháp giới

Khắp ứng chúng sanh đều hiện tiền

Các thứ giáo môn thường dạy trao

Nơi pháp tự tại hai khai ngộ.

Thế gian chỗ có các điều vui

Thánh tịch diệt lạc là hơn hết

Trụ trong pháp tánh lớn mênh mông

Diệu Nhãn Thiên Vương quán sát thấy.

Như Lai xuất hiện khắp mười phương

Theo tâm chúng sanh mà thuyết pháp

Tất cả lòng nghi đều dứt trừ

Diệu Tràng Thiên Vương được giải thoát.

Chư Phật khắp nơi diễn pháp mầu

Những pháp đã nói vô lượng kiếp

Hay nói hết cả nơi một lời

Dũng Mãnh Thiên Vương đã rõ biết.

Ðức từ rộng lớn của thế gian

Chẳng bằng mảy lông của Ðức Phật

Từ tâm của Phật như hư không

Diệu Âm Thiên Vương đã được ngộ.

Núi cao ngã mạn của chúng sanh

Phật lực dứt trừ không còn sót

Công dụng đại bi của Như Lai

Quang Tràng Thiên Vương được giải thoát.

Huệ Quang thanh tịnh khắp thế gian

Những người được thấy trừ si ác

Các đường ác đạo cũng được lìa

Tịnh cảnh Thiên Vương được tỏ ngộ.

Ánh sáng chân lông hay diễn thuyết

Hiện chư Phật đồng số chúng sanh

Tùy chỗ thích ưa đều được nghe

Nghiêm Tràng Thiên Vương môn giải thoát.

Như Lai tự tại chẳng hề lường

Pháp giới hư không đều đầy khắp

Tất cả chúng hội thấy rõ ràng

Hoa Quang Thiên Vương chứng nhập được.

Vô lượng vô biên biển đại kiếp

Hiện khắp mười phương mà thuyết pháp

Chưa từng thấy Phật có đến đi

Diệu Quang Thiên Vương đã tỏ ngộ.

Thiện Hóa Thiên Vương được giải thoát môn khai thị tất cả thần lực biến hóa.

Tịch Tịnh Âm Quang Minh Thiên Vương được giải thoát môn rời bỏ tất cả phan duyên.

Biến Hóa Lực Quang Minh Thiên Vương được giải thoát môn trừ diệt tâm si ám của tất cả chúng sanh cho họ được đầy trí huệ.

Trang Nghiêm Chủ Thiên Vương được giải thoát môn thị hiện vô biên âm thinh vừa ý.

Niệm Quang Thiên Vương được giải thoát môn rõ biết vô tận tướng phước đức của tất cả chư Phật.

Tối Thượng Vân Âm Thiên Vương được giải thoát môn biết khắp thứ lớp thành hoại của tất cả kiếp quá khứ.

Thắng Quang Thiên Vương được giải thoát môn khai ngộ trí tuệ tất cả chúng sanh.

Diệu Kế Thiên Vương được giải thoát môn phóng quang khắp đến hư không giới mười phương.

Hỷ Huệ Thiên Vương được giải thoát môn sức tinh tấn tất cả công việc làm không ai phá hoại được.

Hoa Quang Kế Thiên Vương được giải thoát môn biết tất cả chúng sanh tạo nghiệp thọ báo.

Phổ Kiến Thập Phương Thiên Vương được giải thoát môn thị hiện bất tư nghì thân hình chúng sanh sai khác.

Lúc đó Thiện Hóa Thiên Vương, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả Hóa Lạc Thiên Chúng rồi nói kệ rằng:

Thế gian nghiệp tánh chẳng nghĩ bàn

Phật vì quần mê đều khai thị

Khéo nói lý chơn thật nhơn duyên

Tất cả chúng sanh nghiệp sai khác.

Các môn quán Phật vô sở hữu

Mười phương tìm cầu bất khả đắc

Pháp tánh thị hiện không chơn thật

Tịch Âm Thiên Vương thấy pháp này.

Công hạnh Phật vô lượng kiếp

Vì dứt si mê cho thế gian

Nên dùng tịnh quang thường chiếu soi

Lực Quang Thiên Vương đã được ngộ.

Âm thinh vi diệu của thế gian

Không thể sánh được tiếng của Phật

Phật dùng một tiếng khắp mười phương

Trang Nghiêm Thiên Vương môn giải thoát.

Bao nhiêu phước lực của thế gian

Chẳng bằng một tướng nơi thân Phật

Phước đức của Phật đồng hư không

Niệm Quang Thiên Vương đã được thấy.

Tam thế có nhiều vô lượng kiếp

Bao nhiêu hình tướng thành cùng hoại

Hiện đủ nơi trong chân lông Phật

Vân Âm Thiên Vương đã rõ biết.

Thập phương hư không có thể lường

Chân lông của Phật không lường được

Như vậy vô ngại bất tư nghì

Diệu Kế Thiên Vương đã tỏ ngộ.

Phật trong vô lượng kiếp quá khứ

Rộng tự tại đầy đủ Ba la mật

Tinh tấn thật hành không mỏi nhàm

Hỷ Huệ Thiên Vương đã được biết.

Nhơn duyên nghiệp tánh bất tư nghì

Phật vì thế gian đều diễn thuyết

Pháp tánh thanh tịnh vốn không nhơ

Hoa Quang Thiên Vương ngộ nhập được.

Ông nên quán Phật một chân lông

Tất cả chúng sanh ở trong đó

Chúng cũng chẳng đến cũng chẳng đi

Phổ Kiến Thiên Vương đã hiểu biết.

Tri Túc Thiên Vương được giải thoát môn tất cả Phật xuất thế đều viên mãn pháp luân giáo hóa.

Hỷ Lạc Hải Kế Thiên Vương được giải thoát môn thân quang minh thanh tịnh khắp hư không giới.

Tối Thắng Công Ðức Tràng Thiên Vương được giải thoát môn nguyện hải thanh tịnh tiêu diệt khổ thế gian.

Tịch Tịnh Quang Thiên Vương được giải thoát môn khắp hiện thân thuyết pháp.

Thiện Mục Thiên Vương được giải thoát môn khắp thanh tịnh tất cả chúng sanh giới.

Bửu Phong Nguyệt Thiên Vương được giải thoát môn tạng vô tận thường hiện tiền giáo hóa khắp thế gian.

Dũng Kiện Lực Thiên Vương được giải thoát môn khai thị tất cả cảnh giới Chánh giác của chư Phật.

Kim Cang Diệu Quang Thiên Vương được giải thoát môn kiên cố tâm Bồ đề của chúng sanh làm cho không hư hoại.

Tinh Tú Tràng Thiên Vương được giải thoát môn chư Phật xuất thế đều thân cận quán sát phương tiện điều phục chúng sanh.

Diệu Trang Nghiêm Thiên Vương được giải thoát môn một niệm biết rõ tâm chúng sanh tùy cơ ứng hiện.

Lúc đó Tri Túc Thiên Vương, thừa oai lực Phật, quán sát khắp tất cả Ðâu Suất Ðà Thiên Chúng rồi nói kệ rằng:

Như Lai rộng lớn khắp pháp giới

Với các chúng sanh đều bình đẳng

Khắp ứng quần sanh xiển pháp mầu

Khiến vào pháp nan tư thanh tịnh.

Phật thân hiện khắp cả mười phương

Vô trước vô ngại bất khả thủ

Các thứ sắc tượng chúng đều xem

Hỉ Kế Thiên Vương được ngộ nhập.

Như Lai thuở xưa đã tu hành

Đại nguyện thanh tịnh sâu như biển

Tất cả Phật pháp đều được đầy

Thắng Đức Thiên Vương đã được biết.

Như Lai pháp thân bất tư nghì

Như bóng phân thân khắp pháp giới

Khắp nơi xiển minh pháp diệu mầu

Tịnh Quang Thiên Vương được giải thoát.

Chúng sanh nghiệp hoặc luôn che đậy

Kiêu mạn phóng dật lòng buông lung.

Như Lai vì họ dạy pháp lành

Thiện Mục Thiên Vương đã rõ biết.

Nhứt thiết thế gian chơn Đạo sư

Vì cứu vì độ mà xuất hiện

Chỉ cho chúng sanh chỗ an vui

Phong Nguyệt Thiên Vương đã thâm nhập.

Cảnh giới chư Phật bất tư nghì

Tất cả pháp giới đều cùng khắp

Vào nơi các pháp đến bờ kia

Dũng Huệ thấy được lòng mừng rỡ.

Nếu có chúng sanh đáng dạy bảo

Nghe Phật công đức phát đạo tâm

Khiến trụ phước hải thường sạch trong

Diệu Quang Thiên Vương hay quán sát.

Mười phương quốc độ số vi trần

Tất cả chư Phật đều đến họp

Cung kính nghe pháp lại cúng dường

Tinh Tú Tràng Vương đã được thấy.

Chúng sanh tâm hải chẳng nghĩ bàn

Không trụ không nương cũng không động

Phật nơi một niệm thấy rõ ràng

Diệu Trang Nghiêm Vương khéo rõ biết.

Thời Phần Thiên Vương được giải thoát môn phát khởi thiện căn của chúng sanh khiến họ lìa hẳn ưu não.

Diệu Quang Thiên Vương được giải thoát môn vào khắp tất cả cảnh giới.

Vô Tận Huệ Công Ðức Tràng Thiên Vương được giải thoát môn sức đại bi dứt trừ tất cả khổ hoạn.

Thiện Hóa Ðoan Nghiêm Thiên Vương được giải thoát môn rõ biết tâm của tất cả chúng sanh trong ba đời.

Tổng Trì Ðại Quang Minh Thiên Vương được giải thoát môn đà la ni quang minh ghi nhớ tất cả pháp không quên mất.

Bất Tư Nghị Huệ Thiên Vương được giải thoát môn phương tiện bất tư nghì khéo vào tự tánh của tất cả nghiệp.

Luân Tê Thiên Vương được giải thoát môn phương tiện chuyển pháp luân thành thục chúng sanh.

Quang Diệm Thiên Vương được giải thoát môn quảng đại nhãn quán sát khắp chúng sanh mà đến điều phục.

Quang Chiếu Thiên Vương được giải thoát môn siêu xuất tất cả nghiệp chướng chẳng thuận theo chỗ làm của ma.

Phổ Quán Sát Ðại Danh Xưng Thiên Vương được giải thoát môn khéo dạy bảo tất cả thiên chúng khiến thật hành tâm thanh tịnh.

Lúc đó Thời Phần Thiên Vương, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả Dạ Ma Thiên Chúng rồi nói kệ rằng:

Phật nơi vô lượng kiếp lâu xa

Ðã cạn thế gian biển ưu não

Mở rộng đạo ly trần sạch trong

Soi sáng chúng sanh đèn trí huệ.

Như Lai pháp thân rất rộng lớn

Thập phương biên tế bất khả đắc

Tất cả phương tiện không thể lường

Diệu Quang Thiên Vương trí khéo nhập

Sanh lão bịnh tử, ưu bi khổ

Bức ngặt thế gian không tạm dứt

Như Lai xót thương nguyệt dứt trừ

Vô Tận Thiên Vương đã tỏ ngộ.

Phật trí như huyễn không chướng ngại

Nơi tất cả pháp đều thấu suốt

Vào trong tâm hành của chúng sanh

Cảnh giới của Thiên Vương Thiện Hóa.

Tổng Trì biên tế bất khả đắc

Biện tài đại hải cũng vô tận

Hay chuyển thanh tịnh diệu pháp luân

Ðại Quang Thiên Vương môn giải thoát.

Nghiệp tánh rộng lớn không cùng tận

Trí Huệ giác ngộ khéo khai thị

Tất cả phương tiện bất tư nghì

Bất Tư Nghì Vương được ngộ nhập.

Chuyển bất tư nghì diệu pháp luân

Hiển thị tu tập Bồ đề đạo

Dứt hẳn các khổ của chúng sanh

Luân Tê Thiên Vương môn phương tiện.

Như Lai chơn thân vốn không hai

Tùy hình thế gian khắp ứng hiện

Chúng sanh đều thấy ở trước mình

Cảnh giới này Diệm Thiên đã chứng.

Chúng sanh một phen thấy được Phật

Tất cả nghiệp chướng sẽ trừ sạch

Lìa các nghiệp ma trọn không thừa

Là đạo sở hành của Quang Chiếu.

Tất cả chúng hội như đại hải

Phật ngự trong đó rất oai diệu

Khắp rưới pháp vũ nhuận chúng sanh

Danh Xưng Thiên Vương được giải thoát.

Thích Ca Nhơn Ðà La Thiên Vương được giải thoát môn ghi nhớ chư Phật ba đời xuất thế nhẫn đến quốc độ thành hoại đều thấy rõ rất vui mừng.

Phổ Xưng Mãn Âm Thiên Vương được giải thoát môn có thể làm cho sắc thân của Phật rất thanh tịnh rộng lớn thế gian không gì sánh bằng.

Từ Mục Bửu Kế Thiên Vương được giải thoát môn từ vân khắp che trùm.

Bửu Quang Tràng Danh Xưng Thiên Vương được giải thoát môn hằng thấy Phật hiện các thứ thân hình tướng oai đức ở trước tất cả thế chủ.

Phát Sanh Hỷ Lạc Kế Thiên Vương được giải thoát môn biết thành ấp cung điện của tất cả chúng sanh từ phước nghiệp nào cảm ra.

Ðoan Chánh Niệm Thiên Vương được giải thoát môn khai thị công việc thành thục chúng sanh của chư Phật.

Cao Thắng Âm Thiên Vương được giải thoát môn biết tướng kiếp thành, kiếp hoại, chuyển biết của tất cả thế gian.

Thành Tựu Niệm Thiên Vương được giải thoát môn ghi nhớ hạnh điều phục chúng sanh của vị lai Bồ tát.

Tịnh Hoa Quang Thiên Vương được giải thoát môn rõ biết nhơn duyên khoái lạc của tất cả chư thiên.

Trí Nhựt Nhãn Thiên Vương được giải thoát môn khai thị thiện căn thọ sanh của tất cả Thiên Tử khiến không mê lầm.

Tự Tại Quang Minh Thiên Vương được giải thoát môn khai ngộ tất cả thiên chúng dứt hẳn các điều nghi.

Lúc đó Thích Ca Nhơn Ðà La Thiên Vương, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả Ðao Lợi thiên chúng rồi nói kệ rằng:

Tôi nhớ tất cả tam thế Phật

Bao nhiêu cảnh giới đều bình đẳng

Các quốc độ kia hoại hoặc thành

Oai thần của Phật đều được thấy.

Phật thân rộng lớn khắp mười phương

Tướng hảo quần sanh đều lợi ích

Quang minh chói sáng khắp mọi nơi

Ðạo này, Phổ Xưng đã được thấy.

Ðại từ phương tiện của Như Lai

Kiếp xưa tu hành rất thanh tịnh

Hóa đạo chúng sanh thật vô biên

Bửu Kế Thiên Vương đã tỏ ngộ.

Tôi nhớ công đức của Pháp Vương

Trên hết trong đời không ai sánh

Phát sanh quảng đại hoan hỉ tâm

Bửu Quang Thiên Vương được giải thoát.

Phật biết nghiệp lành của chúng sanh

Các thứ thắng nhơn sanh đại phước

Ðiều khiến hiển hiện không có thừa

Hỉ Kế Thiên Vương đã được thấy.

Chư Phật xuất hiện khắp mười phương

Tất cả thế gian đều cùng khắp

Quán sát điều phục tâm chúng sanh

Chánh Niệm Thiên Vương đã tỏ ngộ.

Như Lai trí thân mắt rộng lớn

Vi Trần thế giới đều thấy suốt

Như vậy cùng khắp nơi mười phương

Thắng Âm Thiên Vương được giải thoát.

Phật tử thật hành hạnh Bồ đề

Chân lông của Phật đều hiện đủ

Số kia vô lượng bất tư nghì

Thành Niệm Thiên Vương đã thấy rõ.

Thế gian tất cả sự an vui

Tất cả đều do Phật xuất thế

Như Lai công đức bất tư nghì

Hoa Quang Thiên Vương môn giải thoát.

Nếu niệm Như Lai chút công đức

Nhẫn đến một niệm tâm kính ngưỡng

Lo sợ ác đạo đều dứt trừ

Trí Nhãn Thiên Vương được tỏ ngộ.

Trong pháp tịch diệt đại thần thông

Tùy chúng sanh tâm đều khắp ứng

Bao nhiêu nghi hoặc khiến dứt trừ

Quang Minh Thiên Vương đã chứng được.

Nhựt Thiên Tử được giải thoát môn tịnh quang chiếu khắp mười phương chúng sanh tận kiếp vị lai thường làm lợi ích.

Quang Diệm Nhãn Thiên Tử được giải thoát môn dùng tất cả tùy loại ứng thân khai ngộ chúng sanh làm cho vào biển trí huệ.

Tu Di Quang Hoan Hỉ Tràng Thiên Tử được giải thoát môn làm chúa tất cả chúng sanh khiến siêng tu vô biên công đức thanh tịnh.

Tịnh Bửu Nhựt Thiên Tử được giải thoát môn tu tất cả khổ hạnh thâm tâm hoan hỉ.

Dũng Mãnh Bất Thối Chuyển Thiên Tử được giải thoát môn quang minh vô ngại soi khắp khiến tất cả chúng sanh được thêm tinh sáng.

Diệu Hoa Anh Quang Minh Thiên Tử được giải thoát môn tịnh quang chiếu khắp thân chúng sanh khiến sanh lòng vui mừng tin hiểu.

Tối Thắng Tràng Quang Minh Thiên Tử được giải thoát môn quang minh chiếu khắp tất cả thế gian khiến thành tựu những công đức vi diệu.

Bửu Kế Phổ Quang Minh Thiên Tử được giải thoát môn biển đại bi hiện vô biên cảnh giới các thứ sắc tướng trang nghiêm.

Quang Minh Nhãn Thiên Tử được giải thoát môn làm cho chúng sanh được pháp nhãn thanh tịnh thấy tạng pháp giới.

Trì Ðức Thiên Tử được giải thoát môn phát sanh tâm thanh tịnh tương tục làm cho chẳng hư hoại.

Phổ Vận Hành Quang Minh Thiên Tử được giải thoát môn phổ vận nhựt cung điện chiếu thập phương chúng sanh khiến việc làm được thành tựu.

Lúc đó, Nhựt Thiên Tử thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng Nhựt Thiên Tử rồi nói kệ rằng:

Trí huệ quang Như Lai rộng lớn

Chiếu khắp mười phương các quốc độ

Chúng sanh đều thấy Ðức Như Lai

Ðiều phục quần mê nhiều phương tiện.

Như Lai sắc tướng thật vô biên

Hiện thân theo lòng chúng sanh thích

Khắp mở trí huệ cho thế gian

Diệm Nhãn Thiên Tử quán sát thấy.

Phật thân vô tỉ không ai bằng

Quang minh chiếu sáng khắp mười phương

Là bực Vô thượng hơn tất cả

Pháp môn như vậy Hoan Hỉ được.

Vì lợi cho đời tu khổ hạnh

Qua lại các cõi vô lượng kiếp

Quang minh biến tịnh như hư không

Tịnh Bửu Thiên Tử đã được biết.

Phật diễn diệu âm không chướng ngại

Cùng khắp mười phương các quốc độ

Ðều dùng pháp vị lợi quần sanh

Phương tiện như đây Dũng Mãnh rõ.

Phóng quang minh lớn bất tư nghì

Thanh tịnh tất cả loài hàm thức

Ðều khiến phát sanh tin hiểu sâu

Hoa Âm Thiên Tử được ngộ nhập.

Thế gian chỗ có những quang minh

Chẳng bằng ánh sáng chân lông Phật

Phật quang như vậy bất tư nghì

Thắng Tràng Thiên Tử được giải thoát.

Tất cả chư Phật pháp như vậy

Ngồi cội Bồ đề thành Chánh giác

Khiến kẻ tà ác về đường lành

Bửu Kế Thiên Tử thấy như vậy.

Chúng sanh ngu si khổ tối tăm

Vì muốn cho họ được tịnh nhãn

Nên Phật vì họ thắp huệ đăng

Thiện Mục Thiên Tử quán sát thấy.

Ðấng tự tại phương tiện giải thoát

Nếu ai được gặp cúng một lần

Phước này giúp họ lần chứng quả

Phương tiện trên đây Trì Ðức được.

Vô lượng môn trong một pháp môn

Vô lượng ngàn kiếp nói như vậy

Diễn thuyết pháp môn nghĩa nhiệm mầu

Phổ Vận Quang Thiên đã hiểu rõ.

Nguyệt Thiên Tử được giải thoát môn tịnh quang chiếu khắp pháp giới nhiếp hóa chúng sanh.

Hoa Vương Kế Quang Minh Thiên Tử được giải thoát môn quán sát tất cả chúng sanh khiến họ vào khắp vô biên pháp.

Chúng Diệu Tịnh Quang Thiên Tử được giải thoát môn rõ biết tâm niệm phan duyên của tất cả chúng sanh.

An Lạc Thế Gian Tâm Thiên Tử được giải thoát môn đem sự vui bất tư nghì cho tất cả chúng sanh.

Thọ Vương Nhãn Quang Minh Thiên Tử được giải thoát môn tùy thời thủ hộ khiến được thành tựu như nông gia gieo giống.

Xuất hiện Tịnh Quang Thiên Tử được giải thoát môn từ bi cứu hộ tất cả chúng sanh khiến họ được thấy những sự thọ khổ thọ vui.

Phổ Du Bất Ðộng Quang Thiên Tử được giải thoát môn có thể cầm mặt nguyệt thanh tịnh hiện khắp mười phương.

Tinh Tú Vương Tự Tại Thiên Tử được giải thoát môn khai thị tất cả pháp như huyễn như hư không vô tướng không tự tánh.

Tinh Giác Nguyệt Thiên Tử được giải thoát môn vì khắp tất cả chúng sanh khởi công dụng lớn.

Ðại Oai Ðức Quang Minh Thiên Tử được giải thoát môn dứt tất cả nghi hoặc.

Lúc đó Nguyệt Thiên Tử thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả chư thiên trong nguyệt cung điện rồi kệ rằng:

Phật phóng quang minh khắp thế gian

Chiếu sáng mười phương các quốc độ

Chuyển pháp rộng lớn bất tư nghì

Phá hẳn chúng sanh nghiệp si ám.

Cảnh giới vô biên lại vô tận

Trong vô lượng kiếp thường khai thị

Thần lực tự tại độ quần sanh

Hoa Kế như vậy quán sát Phật.

Tâm niệm chúng sanh niệm niệm khác.

Phật trí rộng lớn đều rõ biết

Thuyết pháp cho họ được vui mừng

Diệu Quang Thiên Tử được giải thoát.

Chúng sanh không có thật an vui

Mê chìm ác đạo thọ sự khổ

Như Lai dạy họ pháp tánh môn

Lạc Tâm Thiên Tử suy gẫm thấy.

Như Lai hy hữu đại từ bi

Vì lợi chúng sanh vào các cõi

Thuyết pháp khuyên họ khiến làm lành

Nhãn Quang Thiên Tử đã rõ biết.

Thế Tôn khai thị pháp quang minh

Phân biệt thế gian các nghiệp tánh

Chỗ làm thiện ác không mất hư

Tịnh Quang Thiên Tử lòng vui đẹp.

Phật là chỗ nương tất cả phước

Ví như địa cầu gìn cung điện

Khéo truyền đạo mầu rất an vui

Phương tiện như đây Bất Ðộng thấy.

Lửa trí sáng lớn cùng pháp giới

Hiện hình vô số đồng chúng sanh

Mở bày chân thật vì muôn loài

Tinh Tú Vương Thiên được tỏ ngộ.

Phật như hư không không tự tánh

Vì lợi chúng sanh hiện thế gian

Tướng hảo trang nghiêm như bóng hình

Tịnh Giác Nguyệt Thiên thấy như vậy

Chân lông thân Phật diễn thinh âm

Mây pháp thế gian che trùm khắp

Người thấy kẻ nghe đều vui mừng

Ðại Oai Ðức Thiên được giải thoát.

Tác giả bài viết: HT Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Tổ Truyền Đăng

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cách nay 2556 năm 1. TỔ MA HA CA DIẾP Đồng thời đức Phật 2. TỔ A NAN Sanh sau Phật 30 năm 3. Tổ Thương-Na-Hòa-Tu ( Sanakavasa)  Thế kỷ đầu sau Phật Niết-bàn 4. Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta)  Cuối thế kỷ thứ nhất sau Phật Niết-bàn 5. Tổ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 79
  • Khách viếng thăm: 78
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 11907
  • Tháng hiện tại: 346158
  • Tổng lượt truy cập: 22109929

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile