Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tập 1 - Phẩm 5 - Quyển 8

Đăng lúc: Chủ nhật - 08/01/2012 11:53 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tập 1 - Phẩm 5 - Quyển 8

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tập 1 - Phẩm 5 - Quyển 8

Hán dịch: Ðại Sư Thật Xoa Nan Ðà Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh (Trọn bộ 4 tập – Tái bản lần thứ hai) Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội – PL.2549 – DL.2005

PHẨM HOA TẠNG THẾ GIỚI THỨ NĂM

(Hán bộ từ quyển thứ tám đến hết quyển thứ mười)

(Hán bộ quyển 8)

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Hoa tạng thế giới hải này, được nghiêm tịnh là do đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, thuở xưa lúc tu hạnh Bồ tát trải qua thế giới hải vi trần số kiếp, trong mỗi kiếp gần gũi vi trần số Phật, nơi mỗi Phật tu tập vi trần số đại nguyện thanh tịnh.

Chư Phật tử! Hoa tạng thế giới trang nghiêm này, có Tu di sơn vi trần số phong luân nhiếp trì. Phong luân dưới chót tên bình đẳng trụ có thể nhiếp trì phong luân trên, trang nghiêm với vô số ngọn lửa báu sáng rực rỡ. Phong luân kế trên tên Xuất sanh chủng chủng bửu trang nghiêm có thể nhiếp trì từng trên tràng ma ni vương sáng rỡ.

Phong luân kế trên, tên bửu oai đức có thể nhiếp trì từng trên vô số bửu linh. Phong luân kế trên tên Bình đẳng diệm có thể nhiếp trì từng trên ma ni vương sáng như mặt trời. Phong luân kế trên tên Chủng chủng Phổ trang nghiêm có thể nhiếp trì từng trên vòng hoa sáng chói. Phong luân kế trên tên Phổ thanh tịnh có thể nhiếp trì từng trên tòa sư tử hoa báu chiếu sáng. Phong luân kế trên tên Thinh biến thập phương có thể nhiếp trì từng trên tràng vô số châu vương. Phong luân kế trên tên Nhứt thiết bửu quang minh có thể nhiếp trì từng trên cây báu vô số ma ni vương. Phong luân kế trên tên Tốc tật phổ trì có thể nhiếp trì từng trên mây Tu di tất cả hương ma ni. Phong luân kế trên tên Chủng chủng cung điện du hành có thể nhiếp trì từng trên mây hương đài tất cả bửu sắc. Chư Phật tử! Lần lượt đến Tu di sơn vi trần số phong luân, trên hết tên Thù thắng oai quang tạng có thể nhiếp trì biển hương thủy phổ quang ma ni trang nghiêm. Biển hương thủy này có liên hoa lớn tên Chủng chủng quang minh nhụy hương tràng. Hoa tạng thế giới hải trụ trong tràng đó, bốn phương bằng thẳng thanh tịnh kiên cố, kim cang luân sơn bao giáp vòng, những cây, đất, biển đều có khu vực sai khác.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát muốn tuyên lại nghĩa này thừa oai thần của Phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Thế Tôn thuở xưa nơi các cõi

Chỗ chư Phật ngự tu tịnh nghiệp

Nên được các thứ bửu quang minh

Hoa tạng trang nghiêm thế giới hải.

Từ bi rộng lớn khắp tất cả

Xả thân vô lượng số vi trần

Do xưa nhiều kiếp sức tu hành

Nay thế giới này không cấu nhiễm.

Phóng đại quang minh trụ không gian

Phong luân nhiếp trì không dao động

Phật tạng ma ni khắp nghiêm sức

Nguyện lực Như Lai khiến thanh tịnh.

Khắp rải hoa ma ni diệu tạng

Do đại nguyện lực trụ không gian

Các thứ biển kiên cố trang nghiêm

Mây sáng bủa giăng khắp mười phương.

Trong hoa ma ni chúng Bồ tát

Khắp đến mười phương sáng rực rỡ

Lửa sáng thành vòng hoa đẹp tốt

Pháp giới châu lưu khắp tất cả.

Trong tất cả báu phóng quang minh

Quang minh đó chiếu khắp chúng sanh

Cõi nước mười phương đều chiếu đến

Khiến chúng khỏi khổ đến Bồ đề.

Trong báu, Phật số đồng chúng sanh

Từ chân lông Phật hiện hóa thân

Phạm Vương Ðế Thích chuyển luân vương

Tất cả chúng sanh và chư Phật.

Hóa hiện quang minh khắp pháp giới

Quang minh diễn nói tên chư Phật

Các thứ phương tiện hiện điều phục

Ứng khắp lòng chúng không bỏ sót.

Những vi trần trong hoa tạng giới

Trong mỗi mỗi trần thấy pháp giới

Bửu quang hiện Phật như mây nhóm

Chư Phật như vậy ngự tự tại.

Nguyện lực quảng đại khắp pháp giới

Trong tất cả kiếp độ chúng sanh

Hạnh nguyện Phổ Hiền trí đều thành

Tất cả trang nghiêm do đây có.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Hoa Tạng trang nghiêm thế giới hải này, đại luân vi sơn ở trên liên hoa nhựt châu vương, chiên đàn ma ni làm thân, oai đức bửu vương làm chót, diệu hương ma ni làm luân, diệm tạng kim cang hiệp thành, tất cả hương thủy chảy trong đó, rừng bằng châu báu, hoa tốt đua nở, cỏ thơm trải đất, minh châu xen trang nghiêm, khắp nơi đầy những hoa thơm, châu ma ni làm lưới giăng trùm, có thế giới hải vi trần số sự trang nghiêm tốt đẹp như vậy.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần lực của Phật, quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Thế giới đại hải vô lượng biên

Bửu luân thanh tịnh nhiều màu sắc

Những sự trang nghiêm đều đẹp lạ

Ðây do thần lực của Như Lai.

Ma ni bửu luân diệu hương luân

Nhẫn đến chơn châu như đèn sáng

Các thứ diệu bửu dùng trang nghiêm

Thanh tịnh bửu luân chỗ an trụ.

Ma ni kiên cố dùng làm tạng

Diêm phù đàn kim dùng trang sức

Phóng quang phát sáng khắp mười phương

Trong ngoài chói suốt đều thanh tịnh.

Kim cang ma ni họp lại thành

Lại rưới ma ni các diệu bửu

Bửu đó đẹp lạ đều khác nhau

Phóng quang thanh tịnh khắp tráng lệ.

Hương thủy chảy xen vô lượng sắc

Rưới những bửu hoa và chiên đàn

Hoa sen đua nở khắp mọi nơi

Cỏ thơm trải đất hương ngào ngạt.

Vô lượng cây báu khắp trang nghiêm

Hoa nở nhị đơm mầu sáng rỡ

Y phục xinh đẹp ở trong đó

Mây sáng bốn phương thường viên mãn.

Vô lượng vô biên đại Bồ tát

Cầm lọng thắp hương đầy pháp giới

Ðều phát tất cả diệu thinh âm

Chuyển chánh pháp luân của chư Phật.

Những cây ma ni bằng chất báu

Mỗi chất báu đều phóng quang minh

Tỳ Lô Giá Na thanh tịnh thân

Hiện vào trong đó đều khiến thấy.

Trong những trang nghiêm hiện thân Phật

Sắc tướng vô biên vô lượng số

Qua đến mười phương khắp mọi nơi

Hóa độ chúng sanh cũng vô lượng.

Tất cả trang nghiêm vang tiếng diệu

Diễn nói bổn nguyện của Như Lai

Sát hải thanh tịnh khắp mười phương

Thần lực của Phật khiến đầy khắp.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Trong đại luân vi sơn nơi thế giới hải này, tất cả đại địa đều do kim cang hiệp thành, kiên cố trang nghiêm chẳng thể hư hoại, bằng phẳng thanh tịnh, ma ni làm luân, các thứ báu làm tạng, những ma ni bửu xen lẫn trong đó, rải những mạt châu báu, hoa sen trải đất, hương tạng ma ni xen trong hoa. Những đồ trang nghiêm đầy khắp như mây, tất cả sự trang nghiêm trong tất cả quốc độ của tam thế chư Phật đều họp lại để nghiêm sức, ma ni diệu bửu làm lưới hiện tất cả cảnh giới của Như Lai như lưới Thiên đế giăng hàng trong đó.

Chư Phật tử! Ðại địa của thế giới hải này có thế giới hải vi trần số sự trang nghiêm như vậy.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần lực của Phật, quan sát mười phương mà nói kệ rằng:

Ðại địa bằng phẳng rất thanh tịnh

An trụ kiên cố không hư hoại

Khắp chốn, ma ni dùng trang nghiêm

Trong đó các báu cùng xen lẫn.

Kim cang làm đất rất đáng thích

Bửu luân bửu võng trang nghiêm đủ

Hoa sen trải trên đều viên mãn

Diệu y giăng trùm đều cùng khắp.

Thiên quang anh lạc chuỗi ngọc báu

Trải giăng đầy đất trang nghiêm đẹp

Chiên đàn ma ni rải khắp nơi

Ðều phóng quang minh đẹp thanh tịnh.

Bửu hoa sáng chói phóng quang minh

Tia sáng như mây chiếu tất cả

Rải hoa đẹp đầy và các báu

Trùm khắp mặt đất để nghiêm sức.

Mây dày giăng bủa khắp mười phương

Quang minh quảng đại vô cùng tận

Khắp đến mười phương tất cả cõi

Diễn pháp cam lồ của Như Lai.

Trong châu ma ni đều khắp hiện

Ðại nguyện của Phật vô biên kiếp

Công hạnh thuở xưa của Như Lai

Trong châu báu này đều hiện đủ.

Những báu ma ni nơi đại địa

Tất cả quốc độ đều đến nhập

Những quốc độ kia mỗi vi trần

Tất cả quốc độ nhập trong đó.

Diệu bửu trang nghiêm hoa tạng giới

Bồ tát du hành khắp mười phương

Diễn nói hoằng thệ của đại sĩ

Ðây là thần lực của đạo tràng.

Ma ni diệu bửu khắp trang nghiêm

Phóng tịnh quang minh đủ sự đẹp

Ðầy khắp pháp giới khắp hư không

Phật lực tự nhiên hiện như vậy.

Những ai tu tập nguyện Phổ Hiền

Vào cảnh giới Phật bực đại trí

Biết được trong thế giới hải này

Như vậy tất cả sự thần biến.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Trong đại địa của thế giới hải này có mười bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải. Tất cả diệu bửu trang nghiêm đáy biển. Diệu hương ma ni trang nghiêm bờ biển. Tỳ Lô Giá Na ma ni bửu vương dùng làm lưới. Trong biển đầy những nước thơm đủ màu chói suốt. Nhiều thứ hoa báu xoay giăng trên mặt nước. Bột mịn chiên đàn lóng đọng dưới nước. Diễn ngôn âm của Phật, phóng quang minh báu. Vô biên Bồ tát cầm các thứ lọng, hiện thần thông. Bao nhiêu sự trang nghiêm của tất cả thế giới đều hiện trong đó. Thềm bực bằng mười chất báu liệt hàng khắp nơi. Bao quanh bằng lan can mười báu. Tứ thiên hạ vi trần số châu báu trang nghiêm. Bạch liên hoa đua nở trong nước. Bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha số tràng thi la mười báu. Hằng hà sa số tràng y linh lưới báu. Hằng hà sa số lâu các báu đẹp vô biên sắc tướng. Trăm ngàn ức na do tha thành liên hoa mười báu. Tứ thiên hạ vi trần rừng cây báu. Bửu diệm ma ni dùng làm lưới. Có hằng hà sa số hương chiên đàn, ngọc ma ni sáng chói vang ngôn âm chư Phật. Bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha rào tường bằng châu báu bao quanh khắp nơi để trang nghiêm.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần lực của Phật, quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Ðại địa ở trong thế giới này

Có hương thủy hải ma ni đẹp

Diệu bửu thanh tịnh trải đáy biển

Ở trên kim cang chẳng hư hoại.

Hương tạng ma ni xây thành bờ

Châu luân nhựt diệm như mây bủa

Diệu bửu liên hoa làm anh lạc

Nơi nơi trang nghiêm rất thanh tịnh;

Nước thơm đựng trong đủ các màu

Hoa báu xoay giăng phóng ánh sáng

Tiếng vang chấn động khắp gần xa

Do Phật oai thần nên diễn pháp.

Thềm bực trang nghiêm đủ chất báu

Lại dùng ma ni để trang sức

Lan can bao quanh bằng châu báu

Lưới báu liên hoa như mây bủa.

Cây báu ma ni liệt thành hàng

Hoa nhụy đua nở sáng rực rỡ

Các thứ tiếng nhạc luôn hòa tấu

Thần thông của Phật khiến như vậy.

Hương diệm chói ngời không tạm dừng

Những bạch liên hoa đơm báu đẹp

Giăng bủa trang nghiêm biển nước thơm

Quảng đại viên mãn đều đầy khắp.

Tràng báu minh châu thường sáng rực

Y đẹp rủ thòng để nghiêm sức

Lưới linh như ý diễn pháp âm

Khiến người nghe tiếng hướng Phật trí.

Liên hoa diệu bửu làm thành quách

Những ma ni màu trang nghiêm đẹp

Chơn châu như mây giăng bốn phương

Như vậy trang nghiêm biển hương thủy.

Rào tường bao quanh đều khắp vòng

Lâu các vọng nhau giăng trên đó

Vô lượng tia sáng thường chói rực

Nhiều thứ trang nghiêm biển thanh tịnh.

Tỳ Lô Như Lai thuở xa xưa

Tất cả sát hải đều nghiêm tịnh

Như vậy rộng lớn vô lượng biên

Ðều là Như Lai tự tại lực.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Mỗi biển hương thủy đều có tứ thiên hạ vi trần số sông hương thủy chảy vòng bên hữu. Tất cả con sông này đều dùng kim cang làm bờ, tịnh quang ma ni dùng để trang nghiêm, thường hiện mây sáng màu báu đẹp của chư Phật và những ngôn âm của các chúng sanh. Những chỗ nước xoáy trong các sông ấy, hiện ra hình tướng tất cả công hạnh của chư Phật đã tu tập. Lưới giăng bằng ma ni treo linh và lạc báu, những sự trang nghiêm của các thế giới hải đều hiện trong lưới đó. Mây báu ma ni trùm trên đó. Mây này khắp hiện sự thần thông của đức Tỳ Lô Giá Na, thập phương Hóa Phật và tất cả chư Phật. Lại vang ra tiếng vi diệu xưng dương danh hiệu của tam thế chư Phật và chư Bồ tát.

Trong hương thủy đó thường xuất sanh tất cả bửu diệm, mây sáng nối luôn chẳng dứt. Nếu nói rộng ra, thời mỗi con sông đều có thế giới hải vi trần số sự trang nghiêm.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa oai lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Dòng nước thơm trong đầy cả sông

Kim cang diệu bửu làm bờ bực

Mạt báu làm luân trải đáy sông

Những thứ nghiêm sức đều báu đẹp.

Thềm báu liệt hàng đẹp trang nghiêm

Lan can bao vòng rất tráng lệ

Chơn châu làm tạng những hoa đẹp

Những tràng chuỗi ngọc đồng rũ xuống.

Nước thơm sáng báu màu thanh tịnh

Thường tuôn ma ni dòng chảy xiết

Các hoa theo sóng đều động dao

Ðồng tấu nhạc âm tuyên diệu pháp.

Bột mịn chiên đàn làm bùn đọng

Tất cả diệu bửu đồng xoáy khoắn

Hương tạng ngào ngạt đầy mặt nước

Phát sáng tuôn thơm khắp mọi nơi.

Trong sông xuất sanh những diệu bửu

Ðều phóng quang minh màu chói rực

Quang minh ảnh hiện thành đài tòa

Lọng báu chuỗi ngọc đều đầy đủ.

Trong ma ni vương hiện thân Phật

Quang minh chiếu khắp mười phương cõi

Dùng đây làm luân đẹp mặt đất

Nước thơm chói suốt thường đầy khắp.

Ma ni làm lưới, vàng làm lạc

Trùm khắp hương hà diễn tiếng Phật

Tuyên đủ tất cả đạo Bồ đề

Cùng với hạnh Phổ Hiền vi diệu.

Bờ báu ma ni rất thanh tịnh

Thường vang tiếng nói bổn nguyện Phật

Tất cả chư Phật xưa tu hành

Tiếng vang diễn nói đều nghe được.

Trong sông những chỗ nước xoáy khoắn

Bồ tát như mây thường hiện ra

Những quốc độ lớn đều qua đến

Nhẫn đến pháp giới đều đầy khắp.

Châu vương thanh tịnh bủa như mây

Tất cả hương hà đều che khắp

Chân kia đồng Phật tướng bạch hào

Sáng rỡ hiển hiện bóng chư Phật.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Hai bên bờ đất của những sông hương thủy này đều trang nghiêm bằng những diệu bảo. Mỗi mỗi đều có tứ thiên hạ vi trần số những báu trang nghiêm. Bạch liên hoa khắp các nơi. Mỗi nơi đều có tứ thiên hạ vi trần số rừng cây báu hàng lối thứ tự. Trong mỗi mỗi cây thường tuôn ra những mây đẹp, ma ni bửu vương chiếu sáng trong đó. Các thứ hoa thơm đầy trên cây. Những cây báu ấy lại vang ra tiếng vi diệu diễn nói đại nguyện của chư Phật đã tu hành trong nhiều kiếp. Lại rưới các thứ ma ni bửu vương đầy khắp mặt đất: những là liên hoa luân ma ni bửu vương, hương diệm quang vân ma ni bửu vương, chủng chủng nghiêm sức ma ni bửu vương, hiện bất tư nghì trang nghiêm sắc ma ni bửu vương, Nhựt quang minh y tạng ma ni bửu vương, Châu biến thập phương phổ thùy bố quang võng vân ma ni bửu vương, hiện nhứt thiết chư Phật thần biến ma ni bửu vương, hiện chúng sanh nghiệp báo hải ma ni bửu vương. Có thế giới hải vi trần số ma ni bửu vương như vậy. Hai bên bờ đất của những sông hương thủy đều có đủ những sự trang nghiêm như vậy.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát, muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Ðất kia bình thân, rất thanh tịnh

Chơn kim ma ni đồng nghiêm sức

Cây báu thẳng hàng che trong đó

Cao vọi buông nhành rợp như mây.

Nhánh lá toàn bằng báu trang nghiêm

Hoa nở phóng quang chiếu bốn phía

Trái bằng ma ni như mây giăng

Khiến khắp mười phương thường hiện thấy.

Ma ni trải đất đều đầy khắp

Bột báu màu đẹp đồng trang nghiêm

Lại dùng ma ni làm cung điện

Ðều hiện tượng hình của chúng sanh.

Châu ma ni vương hiện ảnh Phật

Khắp trên mặt đất đều rải khắp

Như vậy sáng chói khắp mười phương

Trong mỗi vi trần đều thấy Phật.

Diệu bửu trang nghiêm khéo chia giăng

Lưới đèn chơn châu xen lẫn nhau

Nơi nơi đều có ma ni luân

Mỗi châu hiện thần thông của Phật.

Châu báu trang nghiêm phóng sáng lớn

Trong tia sáng đó hiện Hóa Phật

Nơi nơi chốn chốn đều cùng khắp

Ðều dùng thập lực khai diễn rộng.

Ma ni diệu bửu bạch liên hoa

Trong tất cả sông đều mọc khắp

Hoa sen nhiều loại chẳng đồng nhau

Ðều hiện quang minh không dứt hết.

Những sự trang nghiêm trong ba thuở

Trong trái ma ni đều hiển hiện

Thể tánh vô sanh bất khả thủ

Ðây là Như Lai tự tại lực.

Tất cả trang nghiêm mặt đất này

Ðều hiện Như Lai thân quảng đại

Kia cũng chẳng đến cũng chẳng đi

Phật xưa nguyện lực đều khiến thấy.

Trong mỗi vi trần mặt đất này

Tất cả Phật tử đương hành đạo

Ðều thấy cõi mình được thọ ký

Tùy theo ý nguyện đều thanh tịnh.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Thế giới hải trang nghiêm của chư Phật Thế Tôn đều bất tư nghì. Vì sao vậy? Này Chư Phật tử! Tất cả cảnh giới của Hoa Tạng thế giới hải này, mỗi mỗi đều dùng thế giới hải vi trần số công đức thanh tịnh để trang nghiêm.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần lực của Phật, quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Tất cả chỗ trong sát hải này

Ðều trang sức với nhiều thứ báu

Phát sáng trên không, bủa như mây

Quang minh rổng suốt, thường giăng đậy.

Ma ni tuôn mây không cùng tận

Ảnh Phật mười phương hiện trong đó

Thần thông biến hóa chẳng tạm dừng

Tất cả Bồ tát đồng vân tập.

Những ngọc ma ni diễn Phật âm

Tiếng Phật mỹ diệu bất tư nghì

Tỳ Lô Giá Na xưa tu hành

Trong bảo châu này luôn nghe thấy.

Quang minh thanh tịnh đấng Biến Tri

Trong đồ trang nghiêm đều hiện bóng

Biến hóa phân thân chúng vây quanh

Tất cả sát hải đều cùng khắp.

Tất cả hóa Phật đều như huyễn

Tìm chỗ đến kia đều chẳng được

Bởi sức oai thần cảnh giới Phật

Trong tất cả cõi hiện như vậy.

Thần thông tự tại của Như Lai

Ðều khắp mười phương các quốc độ

Trong sự trang nghiêm của cõi này

Nơi các bửu châu đều hiện rõ.

Những sự biến hóa ở mười phương

Tất cả đều như ảnh trong gương

Chỉ do Như Lai xưa tu hành

Thần thông nguyện lực cấu tạo được.

Nếu Phật tử tu hạnh Phổ Hiền

Vào biển thắng trí của Bồ tát

Có thể nơi trong các vi trần

Khắp hiện thân mình tịnh quốc độ.

Bất khả tư nghì ức đại kiếp

Gần gũi tất cả chư Như Lai

Tất cả công hạnh đã tu hành

Trong một sát na do tha đều hiện được.

Chư Phật quốc độ như hư không

Vô đẳng vô sanh và vô tướng

Vì lợi chúng sanh mà trang nghiêm

Vì bổn nguyện nên trụ trong đó.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Nay tôi sẽ nói trong đây có những thế giới nào an trụ.

Chư Phật tử! Trong mười bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải này, có mười bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới chủng an trụ. Mỗi thế giới chủng lại có mười bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới.

Chư Phật tử! Ở trong thế giới hải, các thế giới chủng kia đều riêng nương ở, đều riêng hình trạng, đều riêng thể tánh, đều riêng phương sở, đều riêng thu nhập, đều riêng trang nghiêm, đều riêng chừng ngằn, đều riêng bày hàng, đều riêng vô sai biệt, đều riêng năng lực gia trì.

Chư Phật tử! Các thế giới chủng này, hoặc có nương đại liên hoa hải mà an trụ, hoặc có nương vô biên sắc bửu hoa hải mà an trụ, hoặc có nương nhứt thiết chơn châu tạng bửu anh lạc hải mà an trụ, hoặc có nương hương thủy hải mà an trụ, hoặc có nương nhứt thiết hoa hải mà an trụ, hoặc có nương ma ni bửu võng hải mà an trụ, hoặc có nương triền lưu quang hải mà an trụ, hoặc có nương Bồ tát bửu trang nghiêm quan hải mà an trụ, hoặc có nương chủng chủng chúng sanh thân hải mà an trụ, hoặc có nương nhứt thiết Phật âm thinh ma ni vương hải mà an trụ. Có thế giới hải vi trần số sự an trụ như vậy.

Chư Phật tử! Tất cả thế giới chủng đó hình trạng đều khác nhau: hoặc hình núi Tu di, hoặc hình sông, hoặc hình xoay chuyển, hoặc hình nước xoáy, hoặc hình trục xe, hoặc hình lễ đàn, hoặc hình rừng cây, hoặc hình lầu gác, hoặc hình sơn tràng, hoặc hình vuông góc, hoặc hình hoa sen, hoặc hình thai tạng, hoặc hình khư lặc ca, hoặc hình thân chúng sanh, hoặc hình mây, hoặc hình tướng hảo của Phật, hoặc hình quang minh viên mãn, hoặc hình lưới chơn châu, hoặc hình ngạch cửa, hoặc hình đồ trang nghiêm, có thế giới hải vi trần số hình trạng như vậy.

Chư Phật tử! Những thế giới chủng đó hoặc dùng thập phương ma ni vân làm thể, hoặc dùng những ánh lửa mầu làm thể, hoặc dùng quang minh làm thể, hoặc dùng lửa báu thơm làm thể, hoặc dùng tất cả báu trang nghiêm làm thể, hoặc dùng ảnh tượng Bồ tát làm thể, hoặc dùng quang minh chư Phật làm thể, hoặc dùng sắc tướng của Phật làm thể, hoặc dùng một bửu quang làm thể, hoặc dùng nhiều bửu quang làm thể, hoặc dùng thinh âm biển phước đức của tất cả chúng sanh làm thể, hoặc dùng thinh âm những nghiệp hải của tất cả chúng sanh làm thể, hoặc dùng thinh âm thanh tịnh cảnh giới của tất cả chư Phật làm thể, hoặc dùng thinh âm đại nguyện hải của tất cả Bồ tát làm thể, hoặc dùng thinh âm phương tiện của tất cả Phật làm thể, hoặc dùng thinh âm đồ trang nghiêm thành hoại của tất cả cõi làm thể,, hoặc dùng thinh âm biến hóa của chư Phật làm thể, hoặc dùng thinh âm của vô biên Phật làm thể, hoặc dùng thinh âm thiện của tất cả chúng sanh làm thể, hoặc dùng thinh âm thanh tịnh biển công đức của tất cả Phật làm thể. Có thế giới vi trần số thể tánh như vậy”.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa thần lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Sát chủng kiên cố diệu trang nghiêm

Quảng đại thanh tịnh quang minh tạng

An trụ nơi bửu hải liên hoa

Hoặc an trụ nơi Hương thủy hải.

Hình Tu điều phục, thành, cây, lễ đàn

Tất cả sát chủng khắp mười phương

Các loại trang nghiêm hình chẳng đồng

Ðều riêng bủa giăng mà an trụ.

Hoặc thể tánh là tịnh quang minh

Hoặc là hoa tạng và bửu vân

Hoặc do những ánh lửa cấu thành

An trụ ma ni tạng bất hoại.

Mây đèn màu lửa quang minh thảy

Nhiều loại vô biên màu thanh tịnh

Hoặc dùng ngôn âm để làm thể

Là tiếng bất tư nghì của Phật.

Hoặc do nguyện lực vang ra tiếng

Thần biến âm thinh làm thể tánh

Phước nghiệp rộng lớn của chúng sanh

Công đức âm của Phật cũng vậy.

Sát chủng mỗi môn đều sai khác

Chẳng thể nghĩ bàn vô cùng tận

Mười phương như vậy đều cùng khắp

Quảng đại trang nghiêm hiện thần lực.

Những cõi rộng lớn ở mười phương

Ðều hiện vào trong thế giới này

Dầu thấy mười phương hiện trong đây

Mà thiệt không vào cũng không đến.

Ðem một sát chủng vào tất cả

Tất cả vào một cũng không thừa

Thể tướng như cũ không đổi dời

Vô đẳng vô lượng đều cùng khắp.

Trong vi trần của tất cả cõi

Ðều thấy Như Lai hiện trong đó

Nguyện hải ngôn âm như sấm vang

Tất cả chúng sanh đồng điều phục.

Phật thân cùng khắp tất cả cõi

Vô số Bồ tát đều đầy khắp

Như Lai tự tại không ai bằng

Hoá độ tất cả các hàm thức.

Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát lại bảo đại chúng rằng: “Chư Phật tử! Mười bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải này ở trong Hoa Tạng thế giới hải giăng bày như lưới báu của Thiên đế.

Chư Phật tử! Hương thủy hải ở trung ương tên Vô Biên Diệu Hoa Quang. Ðáy biển là tràng ma ni vương hiện tất cả hình Bồ tát, xuất sanh một đại liên hoa tên Nhứt Thiết Hương Ma Ni Trang Nghiêm. Trên đó có thế giới chủng tên Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bửu Quang Minh, dùng tất cả đồ trang nghiêm làm thể. Trong đây có bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới. Phương dưới tất cả, có thế giới tên Tối Thắng Quang Biến Chiếu, dùng kim cang trang nghiêm quang diệu luân làm tế, nương bửu ma ni hoa mà trụ. Trạng như hình ma ni bửu. Mây bửu hoa trang nghiêm giăng trùm trên đó. Trong đây có một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh. Phật hiệu Tinh Nhãn Ly Cấu Ðăng.

Qua khỏi Phật sát vi trần số thế giới về thượng phương, có thế giới tên Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm, dùng tất cả đồ trang nghiêm làm tế, nương bửu liên hoa võng mà trụ, trạng như tòa sư tử, mây bửu sắc châu che trùm, hai Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Sư Tử Quang Thắng Chiếu.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang, dùng hương phong luân làm tế, nương bửu hoa anh lạc mà trụ, hình tám góc, mây ma ni nhựt luân giăng che, ba Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Tịnh Quang Trí Thắng Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chủng Chủng Quang Minh Hoa Trang Nghiêm, dùng bửu vương làm tế, nương biển kim cang thi la tràng mà trụ, hình như liên hoa ma ni, mây kim cang ma ni bửu quang che giăng, bốn Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, đều thuần thanh tịnh, Phật hiệu Kim Cang Quang Minh Vô Lượng Tinh Tấn Lực Thiện Xuất Hiện.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Phổ Phóng Diệu Hoa Quang, dùng bửu linh trang nghiêm võng làm tế, nương biển thọ lâm trang nghiêm bửu luân võng mà trụ, hình khắp vuông vức mà có nhiều cạnh góc, mây phạm âm ma ni vương che giăng, năm Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Hương Quang Hỉ Lực Hải.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Tịnh Diệu Quang Minh, dùng tràng bửu vương trang nghiêm làm tế, nương biển kim cang cung điện mà trụ, hình vuông, mây ma ni luân kế trướng giăng che, sáu Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Phổ Quang Tự Tại Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chúng Hoa Diệm Trang Nghiêm, dùng hoa trang nghiêm làm tế, nương biển bửu sắc diệm mà trụ, hình như lầu các, mây bửu sắc ý chơn châu lan thuẫn giăng che, bảy Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Hoan Hỉ Hải Công Ðức Danh Xưng Tự Tại Quang.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Xuất Sanh Oai Lực Ðịa, dùng xuất nhứt thiết thinh ma ni vương trang nghiêm làm tế, nương biển bửu sắc liên hoa tòa hư không mà trụ, hình như lưới nhơn đà la, mây vô biên sắc hoa võng giăng che, tám Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Quảng Ðại Danh Xưng Trí Hải Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Xuất Diệu Âm Thinh, dụng tâm vương ma ni trang nghiêm làm tế, nương biển ma ni vương hằng xuất diệu âm thinh trang nghiêm vân mà trụ, hình như thân Phạm Thiên, mây tòa sư tử vô lượng bửu trang nghiêm giăng che, chín Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Thanh Tịnh Nguyện Quang Minh Tướng Vô Năng Tối Phục.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Kim Cang Tràng, dùng vô biên trang nghiêm chơn châu tạng bửu anh lạc làm tế, nương biển trang nghiêm bửu sư tử tòa ma ni mà trụ, hình tròn, mười Tu di sơn vi trần số mây ma ni hoa hương giăng che, mười Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Nhứt Thiết Pháp Hải Tối Thắng Vương.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Hằng Xuất Hiện Ðế Thanh Bửu Quang Minh, dùng Kim Cang trang nghiêm làm tế, nương biển chủng chủng thù thù dị hoa mà trụ, hình bán nguyệt, mây thiên bửu trướng giăng che, mười một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Vô Lượng Công Ðức Pháp.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Quang Minh Chiếu Diệu, dùng phổ quang trang nghiêm làm tế, nương biển hoa triền hương thủy mà trụ, hình như hoa triền, nhiều thứ y vân giăng che, mười hai Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Siêu Thích Phạm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ta Bà, dùng kim cang trang nghiêm làm tế, nương liên hoa võng do phong luân nhiếp trì mà trụ, hình như hư không, dùng mây thiên cung điện trang nghiêm giăng che, mười ba Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật chính là đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Tịch Tịnh Ly Trần Quang, dùng bửu trang nghiêm làm tế, nương biển chủng chủng bửu y mà trụ, trạng như hình chấp kim cang, mây vô biên sắc kim cang giăng che, mười bốn Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Biến Pháp Giới Thắng Âm.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Chúng Diệu Quang Minh Ðăng, dùng trướng trang nghiêm làm tế, nương biển tịnh hoa võng mà trụ, hình như chữ vạn, mây ma ni thọ, hương thủy hải giăng che, mười lăm Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Bất Khả Tồi Phục Lực Phổ Chiếu Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu, dùng vô tận bửu vân ma ni vương làm tế, nương biển chủng chủng hương diệm liên hoa mà trụ, hình như quy giáp, mây ma ni luân chiên đàn giăng che, mười sáu Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Thanh Tịnh Nhựt Công Ðức Nhãn.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Bửu Trang Nghiêm Tạng dùng chúng sanh hình ma ni vương làm tế, nương biển quang minh tạng ma ni vương mà trụ, hình tám góc, dùng lưới luân vi trần sơn bửu trang nghiêm hoa thọ giăng che, mười bảy Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, Phật hiệu Vô Ngại Trí Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Ly Trần, dùng Diệu Tướng Trang Nghiêm làm tế, nương biển chúng diệu hoa sư tử tòa mà trụ, hình như chuỗi ngọc, dùng mây ma ni vương viên quang giăng che, mười tám Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Vô Lượng Phương Tiện Tối Thắng Tràng.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu, dùng xuất vô tận bửu vân ma ni vương làm tế, nương biển vô lượng sắc hương diệm Tu di sơn mà trụ, hình như bửu hoa xoay nở, mây vô biên sắc quang minh ma ni vương đế thanh giăng che, mười chín Phật sát vi trần thế giới bao quanh, Phật hiệu Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang.

Trên đó, quá Phật sát vi trần số thế giới, có thế giới tên Diệu Bửu Diệm, dùng phổ quang minh nhựt nguyệt bửu làm tế, nương biển thiên hình ma ni vương mà trụ, trạng như đồ bửu trang nghiêm, mây bửu y tràng và lưới ma ni đăng tạng giăng che, hai mươi Phật sát vi trần số thế giới bao quanh, thuần thanh tịnh, Phật hiệu Phước Ðức Tướng Quang Minh.

Chư Phật tử! thế giới chủng Biến chiếu thập phương xí nhiên bửu quang minh này có bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới rộng lớn như vậy:

Ðều riêng y trụ, đều riêng hình trạng, đều riêng thể tánh, đều riêng phương diện, đều riêng thu nhập, đều riêng trang nghiêm, đều riêng chừng ngằn, đều riêng hàng liệt, đều riêng vô sai biệt, đều riêng sức gia trì, giáp vòng bao quanh, chính là:

Mười Phật sát vi trần số thế giới hình xoay chuyển. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình giang hà. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình nước xoáy. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình trục xe. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình lễ đàn. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình rừng cây. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình nhà lầu. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình tràng thi la. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình khắp vuông. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình thai tạng. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình liên hoa. Mười Phật sát vi trần số hình khư lặc ca. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình các loại chúng sanh. Mười Phật sát vi trần số thế giới Phật tướng. Mười Phật sát vi trần số hình viên quang. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình mây. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình lưới. Mười Phật sát vi trần số thế giới hình ngạch cửa.

Có bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới như vậy. Mỗi thế giới này đều có mười Phật sát vi trần số thế giới rộng lớn bao quanh. Mỗi thế giới sau đây lại có vi trần số thế giới làm quyến thuộc.

Tất cả thế giới đã thuyết trình trên đây đều ở nơi biển vô biên diệu hoa hương thủy và trong sông hương thủy bao quanh biển này.

Tác giả bài viết: HT Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 75
  • Khách viếng thăm: 74
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 15230
  • Tháng hiện tại: 79432
  • Tổng lượt truy cập: 28484058

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile