Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed
Thông tin xây dựng năm 2011

STT Ngày Danh sách Nội dung Đóng góp Xuất chi Ghi chú
      Ban đầu      4,003,083    
1 7/10/2011   Gia hạn trang Thiền Lâm              3,228,500  
2 10/10/2011   Ủng hộ bệnh nhân Nguyễn Thị Phương                  200,000  
3 26/10/2011 Đinh Tuyết Mỹ Đóng góp quỹ xây dựng          500,000    
4 2/11/2011 Tăng Ngọc Mai Đóng góp quỹ xây dựng          200,000    
5 8/11/2011 Tăng Ngọc Liên Đóng góp quỹ xây dựng          100,000    
6 13/11/2011 Phật Tử (Phú Quốc) Đóng góp quỹ xây dựng      1,000,000    
7 9/12/2011 Tăng Ngọc Tuyết Đóng góp quỹ xây dựng          500,000    
8 9/12/2011 Đinh Tuyết Mỹ Đóng góp quỹ xây dựng          500,000    
9 9/12/2011 Chị Mẫn Đóng góp quỹ xây dựng          100,000    
10 28/12/2011 Đinh Tuyết Mỹ Đóng góp quỹ xây dựng          500,000    
11 28/12/2011 Tăng Ngọc Tuyết Đóng góp quỹ xây dựng          500,000    
Tổng kết năm 2011 7,903,083 3,428,500  
Quỹ Xây dựng năm 2011  4,474,583