Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed
Thông tin xây dựng năm 2013

STT Ngày Danh sách Nội dung Đóng góp Xuất chi Ghi chú
      Năm 2011      27,374,583 27,322,000 tồn cuối 60,000
1 12/01/2013 Gia Đình Tăng Ngọc Tuyết Đóng góp cho Thiền Lâm 1,000,000    
2 12/01/2013 Gia Đình Đinh Tuyết Mỹ Đóng góp cho Thiền Lâm 1,000,000    
3 14/01/2013   Ủng hộ cúng tạc tượng pháp Thất Phật Dược Sư   700,000  
4 14/01/2013   Tham gia chương trình "Kết nối mùa xuân"   700,000  
5 28/01/2013 Nguyễn Tôn Thanh Tùng  Đóng góp cho Thiền Lâm 500,000    
6 21/02/2013 Thiền Lâm   2,000,000    
7  22/02/2013 Diệu Thành Đóng góp cho Thiền Lâm 500,000    
   29/03/2013 C. Mỹ - C. Cầm Đóng góp cho Thiền Lâm 600,000    
  29/03/2013 Gia đình C. Tuyết Đóng góp cho Thiền Lâm 1,400,000    
  25/04/2013 Gia đình Đinh Tuyết Mỹ Đóng góp cho Thiền Lâm 500,000    
  25/04/2013 Gia đình C. Hà Lương Đóng góp cho Thiền Lâm 1,000,000    
  06/05/2013 Gia đình C. Hà Lương Đóng góp cho Thiền Lâm 1,000,000    
  09/05/2013 Gia đình C. Diệu Thành Đóng góp cho Thiền Lâm 1,000,000    
  09/05/2013 Gia đình C. Ngọc Tuyết Đóng góp cho Thiền Lâm 1,000,000    
  10/05/1013 Đã chuyển khoản vào Tk kết tập Đã chuyển đợt 3   10,000,000  
  26/06/2013 Nguyễn Tôn Thanh Tùng Đóng góp cho Thiền Lâm 500,000    
  27/06/2013 Gia đình Đinh Tuyết Mỹ Đóng góp cho Thiền Lâm 500,000    
  26/08/2013 Gia Đình C. Ngọc Tuyết Đóng góp cho Thiền Lâm 1,000,000    
  26/08/2013 Gia Đình C. Ngọc Liên Đóng góp cho Thiền Lâm 500,000    
  26/08/2013 Gia đình Đinh Tuyết Mỹ Đóng góp cho Thiền Lâm 500,000    
  26/08/2013 Đã chuyển vào quỹ học bổng Lý Sơn Đã chuyển 6 phần học bổng Lý Sơn   3,000,000  
  26/08/2013 Gia đình C. Ngọc Hương Đóng góp cho Thiền Lâm 200,000    
  1/10/2013 Gia đình Ngọc Tuyết Đóng góp cho Thiền Lâm 1,000,000    
  1/10/2013 Gia đình Tuyết Mỹ Đóng góp cho Thiền Lâm 1,000,000    
  2/10/2013 Chuyển đồng bào dân tộc xã Tà Ngao Đã chuyển   1,000,000  
  7/10/2013 Nguyễn Tôn Thanh Tùng  Đóng góp cho Thiền Lâm 500,000    
             
Tổng kết năm 2013 17,260,000 15,400,000  
Quỹ Xây dựng năm 2013 1,860,000