Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed
Thông tin xây dựng năm 2012

STT Ngày Danh sách Nội dung Đóng góp Xuất chi Ghi chú
      Năm 2011      4,474,583    
1 20/01/2012 Cô Hà Đóng góp cho Thiền Lâm 50000    
2 20/02/2012 Chú Ngô Văn Trung Đóng góp cho Thiền Lâm 100000    
3 20/01/2012 Tập Thể 72 Đóng góp cho Thiền Lâm      1,350,000    
4 1/2/2012 Tăng Ngọc Tuyết Đóng góp cho Thiền Lâm      1,000,000    
5 9/2/2012 Đinh Tuyết Mỹ Đóng góp cho Thiền Lâm          100,000    
6 27/02/2012   Gia hạn trang Thiền Lâm (27/02/2015)                  322,000  
7 10/4/2012 Tăng Ngọc Tuyết Đóng góp cho Thiền Lâm          500,000    
8 10/4/2012 Đinh Tuyết Mỹ Đóng góp cho Thiền Lâm          700,000    
9 11/4/2012   Ủng hộ người nghèo tỉnh Vĩnh Long                  200,000  
10 2/8/2012 Tăng Ngọc Tuyết Đóng góp cho Thiền Lâm          500,000    
11 2/8/2012 Đinh Tuyết Mỹ Đóng góp cho Thiền Lâm          500,000    
12 10/8/2012   Ủng hộ quỹ  học bổng Đảo Lý Sơn              4,800,000  
13 11/9/2012 Vũ Lâm Trí Đóng góp cho Thiền Lâm      3,000,000    
14 5/10/2012 Đinh Tuyết Mỹ Đóng góp cho Thiền Lâm          700,000    
15 5/10/2012 Đinh Tuyết Cầm Đóng góp cho Thiền Lâm          300,000    
16 3/11/2012 Gia đình Tăng Khánh Huê Đóng góp cho Thiền Lâm 1,000,000    
17 3/11/2012 Gia đình Đinh Tuyết Mỹ Đóng góp cho Thiền Lâm 1,000,000    
18 3/11/2012 Nguyễn Tôn Thanh Tùng  Đóng góp cho Thiền Lâm          100,000    Chuyển 
 Đợt
1
19 3/11/2012 Tăng Hạo Đóng góp cho Thiền Lâm      1,000,000  
20 3/11/2012 Phan Kim Phụng Đóng góp cho Thiền Lâm      1,000,000  
21 3/11/2012 Huỳnh Văn Nghĩa Đóng góp cho Thiền Lâm      1,000,000  
22 3/11/2012 Phan Thị Lai Đóng góp cho Thiền Lâm      1,000,000  
23 3/11/2012 Phật Tử (Phú Quốc) Đóng góp cho Thiền Lâm      1,000,000  
24 3/11/2012 Gia đình Tăng Ngọc Tuyết Đóng góp cho Thiền Lâm      1,000,000  
25 3/11/2012 Gia đình Tăng Khánh Huê Đóng góp cho Thiền Lâm      1,000,000  
26 3/11/2012 Gia đình Đinh Tuyết Mỹ Đóng góp cho Thiền Lâm      1,000,000  
27 12/11/2012 Gia đình Hà Lương Đóng góp cho Thiền Lâm 2,000,000  
28 12/11/2012 Đã chuyển khoản vào Tk kết tập Đã chuyển đợt 1   10,000,000
29 13/12/2012 Gia đình Tăng Khổng Ái Đóng góp cho Thiền Lâm 1,000,000    
30 13/12/2012 Gia đình Tăng Ngọc Tuyết Đóng góp cho Thiền Lâm 500,000    
31 13/12/2012 Đinh Tuyết Cầm Đóng góp cho Thiền Lâm 500,000    
32 13/12/2012 Đã chuyển khoản vào Tk kết tập Đã chuyển đợt 2   10,000,000  
33 22/12/2012   Ủng hộ cô Phụng mổ thận 2,000,000    
34 23/12/2012   Ủng hộ chị Linh (làm tại Chợ Lớn)
 tai nạn giao thông
  500,000  
Tổng kết năm 2012   27,374,583 27,322,000  
Phát sinh số dư năm 505,971 500,000  
Quỹ Xây dựng năm 2012 58,552