Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tập 4 - Phẩm 39 - Quyển 76

Đăng lúc: Thứ hai - 09/01/2012 15:11 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tập 4 - Phẩm 39 - Quyển 76

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tập 4 - Phẩm 39 - Quyển 76

Hán dịch: Ðại Sư Thật Xoa Nan Ðà Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh (Trọn bộ 4 tập – Tái bản lần thứ hai) Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội – PL.2549 – DL.2005

(Hán bộ quyển thứ 76)

Thiện Tài Ðồng Tử đảnh lễ chân nàng Thích Ca Cù Ba, hữu nhiễu vô số vòng, từ tạ mà đi.
Thiện Tài nhất tâm muốn đến chỗ Ma Gia Phu Nhơn, tức thời chứng được trí quán Phật cảnh giới.
Thiện Tài tự nghĩ rằng: thiện tri thức này xa lìa thế gian an trụ nơi vô sở trụ, siêu quá sáu trần, lìa tất cả chấp trước, biết đạo vô ngại, đủ pháp thân thanh tịnh, dùng nghiệp như huyễn mà hiện hóa thân, dùng trí như huyễn mà quán thế gian, dùng nguyện như huyễn mà gìn giữ thân Phật. Theo thân ý thân, không thân sanh diệt, không thân lai khứ, chẳng phải thân hư thiệt, thân chẳng biến hoại, thân không khởi tận. Có bao nhiêu tướng đều là thân một tướng, thân rời hai bên, thân không chỗ tựa nương, thân vô cùng tận, thân như ảnh hiện rời phân biệt. Biết thân như mộng, như tượng trong gương. Thân như tịnh nhựt, thân hóa hiện khắp mười phương. Thân ở tam thế không đổi khác. Thân chẳng phải thân tâm, dường như hư không chỗ đi vô ngại, siêu thế gian nhãn, chỉ tịnh nhãn của Phổ Hiền mới thấy được.
Hạng người như vậy, tôi làm sao được thân cận để kính thờ cúng dường, để được cùng ở hầu quán sát dung mạo, nghe tiếng nói. Suy nghĩ lời dạy và nhận lãnh.
Bấy giờ có Chủ Thành Thần tên là Bửu Nhãn, quyến thuộc vây quanh hiện thân trên không trung, tay cầm những bửu hoa nhiều màu rải trên mình Thiện Tài mà bảo rằng:
Này Thiện nam tử! Phải giữ gìn tâm thành, nghĩa là chẳng tham tất cả cảnh giới.
Phải trang nghiêm tâm thành, nghĩa là chuyên ý xu cầu Phật thập lực.
Phải tịnh trị tâm thành, nghĩa là dứt hẳn bỏn sẻn, ganh ghét, dua bợ, phỉnh dối.
Phải thanh lương tâm thành, nghĩa là tư duy thiệt tánh của tất cả pháp.
Phải tăng trưởng tâm thành, nghĩa là làm xong tất cả pháp trợ đạo.
Phải nghiêm sức tâm thành, nghĩa là tạo lập cung điện thiền định giải thoát.
Phải chiếu diệu tâm thành, nghĩa là vào khắp tất cả Phật đạo tràng nghe lãnh pháp Bát nhã Ba la mật.
Phải tăng ích tâm thành, nghĩa là nhiếp khắp tất cả Phật phương tiện đạo.
Phải kiên cố tâm thành, nghĩa là hằng siêng tu tập hạnh nguyện Phổ Hiền.
Phải phòng hộ tâm thành, nghĩa là thường chuyên ngăn ngừa ác hữu và ma quân.
Phải rỗng suốt tâm thành, nghĩa là khai dẫn tất cả ánh sáng Phật trí.
Phải khéo bồi bổ tâm thành, nghĩa là nghe lãnh tất cả Phật pháp.
Phải phò trợ tâm thành, nghĩa là thâm tín tất cả Phật công đức hải.
Phải quảng đại tâm thành, nghĩa là đại từ đến khắp tất cả thế gian.
Phải khéo che đậy tâm thành, nghĩa là tích tập những thiện pháp để đậy trên tâm.
Phải rộng rãi tâm thành, nghĩa là đại bi thương xót tất cả chúng sanh.
Phải mở cửa tâm thành, nghĩa là đem tất cả sở hữu tùy nghi bố thí giúp đỡ.
Phải giữ kín tâm thành, nghĩa là phòng những ác dục chẳng cho vào.
Phải nghiêm túc tâm thành, nghĩa là đuổi những pháp ác chẳng cho ở chung.
Phải quyết định tâm thành, nghĩa là tích tập tất cả pháp trợ đạo hằng không thối chuyển.
Phải an lập tâm thành, nghĩa là chánh niệm cảnh giới của tam thế tất cả Như Lai.
Phải sáng bóng tâm thành, nghĩa là thông suốt tất cả những pháp môn, những duyên khởi trong khế kinh của chư Phật đã tuyên thuyết.
Phải bộ phận tâm thành, nghĩa là hiểu thị khắp tất cả chúng sanh cho họ được thấy đạo Nhứt thiết trí.
Phải trụ trì tâm thành, nghĩa là phát những đại nguyện hải của tất cả tam thế chư Như Lai.
Phải phú quý tâm thành, nghĩa là chứa nhóm tất cả phước đức lớn cùng khắp pháp giới.
Phải làm cho tâm thành sáng rõ, nghĩa là biết khắp những pháp căn dục của chúng sanh.
Phải làm cho tâm thành tự tại, nghĩa là nhiếp khắp tất cả thập phương pháp giới.
Phải làm cho tâm thành thanh tịnh, nghĩa là chánh niệm tất cả chư Phật Như Lai.
Phải biết tự tánh của tâm thành, nghĩa là biết tất cả pháp đều không tự tánh.
Phải biết tâm thành như huyễn, nghĩa là dùng Nhứt thiết trí biết rõ những pháp tánh.
Này Thiện nam tử! Ðại Bồ tát nếu có thể tịnh tu tâm thành như vậy thời có thể tích tập tất cả thiện pháp.
Tại sao vậy?
Vì trừ bỏ tất cả những chướng nạn: những là chướng thấy Phật, chướng nghe pháp, chướng cúng dường Như Lai, chướng nhiếp chúng sanh, chướng tịnh Phật độ.
Này Thiện nam tử! Ðại Bồ tát do lìa những chướng nạn như vậy, nếu phát tâm mong cầu thiện tri thức, chẳng cần dùng công lực, bèn được thấy. Nhẫn đến rốt ráo tất sẽ thành Phật.
Bấy giờ có Thân Chúng Thần tên là Liên Hoa Pháp Ðức và Diệu Hoa Quang Minh, vô lượng chư thần vây quanh sau trước, ra khỏi đạo tràng dừng ở không trung trước mặt Thiện Tài dùng diệu âm thanh ca ngợi.
Ma Gia phu nhơn, từ bông tai phóng lưới quang minh vô lượng sắc tướng chiếu khắp vô biên thế giới mười phương, cho Thiện Tài thấy tất cả chư Phật.
Lưới quang minh đó hữu nhiễu thế gian giáp một vòng rồi xoay về chiếu đỉnh đầu Thiện Tài và vào khắp lỗ lông trên thân Thiện Tài.
Liền đó Thiện Tài chứng được tịnh quang minh nhãn, vì lìa hẳn tất cả tối ngu si. Ðược ly ế nhãn, vì có thể rõ tánh của tất cả chúng sanh. Ðược ly cấu nhãn, vì có thể quán tất cả môn pháp tánh. Ðược tịnh huệ nhãn, vì có thể quán tánh tất cả Phật độ. Ðược tỳ lô giá na nhãn, vì thấy pháp thân Phật. Ðược phổ quang minh nhãn, vì thấy thân Phật bình đẳng bất tư nghì. Ðược vô ngại quang nhãn, vì quán sát tất cả sát hải thành hoại. Ðược phổ chiếu nhãn, vì thấy thập phương Phật khởi đại phương tiện chuyển chánh pháp luân. Ðược phổ cảnh giới nhãn, vì thấy vô lượng Phật dùng sức tự tại điều phục chúng sanh. Ðược phổ kiến nhãn, vì thấy tất cả cõi chư Phật xuất thế.
Bấy giờ có La Sát Quỷ Vương thủ hộ pháp đường của Bồ tát, tên là Thiện Nhãn, cùng quyến thuộc một vạn La Sát câu hội, ở không trung dùng những hoa đẹp rải trên mình Thiện Tài mà nói rằng:
Này Thiện nam tử! Bồ tát thành tựu mười pháp thời được thân cận chư thiện trí thức.
Ðây là mười pháp:
Tâm thanh tịnh rời những dua bợ phỉnh dối.
Ðại bi bình đẳng nhiếp khắp chúng sanh, biết các chúng sanh không có thiệt.
Xu hướng Nhứt thiết trí tâm không thối chuyển.
Dùng sức tín giải vào khắp tất cả Phật đạo tràng.
Ðược tịnh huệ nhãn rõ các pháp tánh.
Ðại từ bình đẳng che chở khắp chúng sanh.
Dùng trí quang minh chiếu rỗng những vọng cảnh.
Dùng mưa cam lộ xối sanh tử nóng.
Dùng mắt quảng đại soi suốt các pháp.
Tâm thường tùy thuận chư thiện tri thức.
Lại này Thiện nam tử! Bồ tát thành tựu mười môn tam muội thời thường hiện thấy chư thiện tri thức.
Ðây là mười môn tam muội:
Thanh tịnh luân pháp không tam muội.
Quán sát thập phương hải tam muội.
Nơi tất cả cảnh giới chẳng rời bỏ chẳng tổn giảm tam muội.
Thấy khắp tất cả Phật xuất thế tam muội.
Nhóm tất cả tạng công đức tam muội.
Tâm hằng chẳng bỏ thiện tri thức tam muội.
Thường thấy tất cả thiện tri thức sanh Phật công đức tam muội.
Thường chẳng rời tất cả thiện tri thức tam muội.
Thường cúng dường tất cả thiện tri thức tam muội.
Thường không lỗi lầm ở chỗ tất cả thiện tri thức tam muội.
Này Thiện nam tử! Bồ tát thành tựu mười môn tam muội này thời thường được thân cận chư thiện tri thức. Lại được môn tam muội thiện tri thức chuyển tất cả Phật pháp luân. Ðược môn tam muội này rồi thời đều biết chư Phật thể tánh bình đẳng, gặp thiện tri thức mọi nơi.
Thiện Tài ngước nhìn không trung mà thưa rằng:
Lành thay, lành thay! Ngài vì thương xót nhiếp thọ tôi mà phương tiện dạy cho tôi pháp thấy thiện tri thức.
Xin Ngài vì tôi mà chỉ bảo: thế nào đến chỗ thiện tri thức? Tìm thiện tri thức ở chỗ nào?
La Sát Vương nói:
Này Thiện nam tử! Ngươi nên đảnh lễ khắp mười phương để cầu thiện tri thức. Nên chánh niệm tư duy tất cả cảnh giới để cầu thiện thi thức. Nên dũng mãnh tự tại du hành khắp mười phương để cầu thiện tri thức. Nên quán thân, quán tâm như mộng như ảnh để cẩu thiện tri thức.
Thiện Tài y lời làm theo, tức thời thấy đại bửu liên hoa từ đất vọt lên: cộng bằng kim cang, diệu bửu làm tạng, mi ni làm cánh, quang minh bửu vương làm đài, hương báu nhiều màu làm tua, vô số lưới báu giăng che phía trên.
Trên đài sen báu ấy có lâu các đẹp lạ tên là Phổ Nạp Thập Phương Pháp Giới Tạng trang nghiêm.
Nền bằng kim cang, ngàn cột ngay hàng đều bằng ma ni bửu. Vách bằng vàng Diêm Phù Ðàn. Bốn mặt thòng những chuỗi ngọc. Thềm bực lan can trang nghiêm giáp vòng.
Trong lâu các có tòa như ý bửu liên hoa nghiêm sức với những châu báu, bửu lan bửu y xen lẫn, bửu trướng bửu võng che phía trên. Những phan lụa báu thòng rủ bốn phía. Gió nhẹ thổi lay phóng ánh sáng phát âm vang. Trong tràng bửu hoa tuôn những hoa đẹp. Trong lục lạc báu phát âm thanh tốt. Trong cửa báu thòng những chuỗi ngọc. Trong thân ma ni chảy nước thơm. Trong miệng tượng bửu xuất hiện lưới liên hoa. Trong miệng bửu sư tử thổi mây diệu hương. Bửu luân phạm hình phát tiếng vui dạ. Linh kim cang bửu phát tiếng Bồ tát đại nguyện. Trong tràng bửu nguyệt xuất hiện hình Phật hóa. Tịnh tạng bửu vương hiện tam thế Phật thứ đệ thọ sanh. Nhựt tạng ma ni phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả quốc độ mười phương. Ma Ni bửu vương phóng quang minh viên mãn của tất cả chư Phật. Tỳ Lô Giá Na ma ni bửu vương nổi mây đồ cúng để dâng hiến tất cả chư Phật Như Lai. Như ý châu vương niệm niệm thị hiện Phổ Hiền thần biến sung mãn pháp giới. Tu di bửu vương xuất hiện thiên cung điện, trong đây chư Thiên nữ dùng diệu âm ca tụng công đức vi diệu bất tư nghì của đức Như Lai.
Xung quanh bửu tòa này lại có vô lượng bửu tòa. Ma Gia Phu Nhơn hiện tịnh sắc thân ngồi trên đại bửu tòa ấy: những là sắc thân siêu tam giới, vì đã thoát tất cả loài hữu lậu.
Sắc thân tùy tâm sở thích, vì với tất cả thế gian không chấp trước.
Sắc thân cùng khắp, vì bằng số tất cả chúng sanh.
Sắc thân không gì sánh bằng, vì làm cho tất cả chúng sanh diệt trừ kiến chấp điên đảo.
Sắc thân vô lượng thứ, vì tùy tâm của chúng sanh mà thị hiện.
Sắc thân vô biên tướng, vì hiện khắp những hình tướng.
Sắc thân đối hiện khắp nơi, vì dùng đại tự tại để thị hiện.
Sắc thân giáo hóa tất cả, vì tùy nghi mà thị hiện.
Sắc thân hằng thị hiện, vì tận chúng sanh giới mà vẫn vô tận.
Sắc thân vô khứ, vì nơi tất cả loài vẫn không diệt.
Sắc thân vô lai, vì nơi tất cả thế gian vẫn không sanh.
Sắc thân bất sanh, vì không sanh khởi.
Sắc thân bất diệt vì rời ngữ ngôn.
Sắc thân chẳng phải thiệt, vì được như thiệt.
Sắc thân chẳng phải hư, vì tùy thế gian mà hiện.
Sắc thân vô động, vì lìa hẳn sanh diệt.
Sắc thân bất hoại, vì pháp tánh bất hoại.
Sắc thân vô tướng, vì dứt đường ngôn ngữ.
Sắc thân một tướng, vì lấy vô tướng làm tướng.
Sắc thân như tượng, vì tùy tâm ứng hiện.
Sắc thân như huyễn, vì huyễn trí sanh ra.
Sắc thân như diệm, vì chỉ do tưởng mà còn.
Sắc thân như ảnh, vì tùy nguyện hiện sanh.
Sắc thân như mộng, vì tùy tâm mà hiện.
Sắc thân pháp giới, vì tánh tịnh như hư không.
Sắc thân đại bi, vì thường cứu hộ chúng sanh.
Sắc thân vô ngại, vì niệm niệm cùng khắp pháp giới.
Sắc thân vô biên, vì tịnh khắp tất cả chúng sanh.
Sắc thân vô lượng, vì siêu xuất tất cả ngữ ngôn.
Sắc thân vô trụ, vì nguyện độ tất cả thế gian.
Sắc thân vô xứ, vì hằng hóa độ chúng sanh không thôi dứt.
Sắc thân vô sanh, vì huyễn nguyện làm thành.
Sắc thân vô thắng, vì siêu các thế gian.
Sắc thân như thật, vì định tâm hiện ra.
Sắc thân chẳng sanh, vì tùy nghiệp của chúng sanh mà xuất hiện.
Sắc thân châu như ý, vì khắp thỏa mãn tất cả nguyện cầu của chúng sanh.
Sắc thân vô phân biệt, vì chỉ tùy theo chúng sanh phân biệt mà khởi.
Sắc thân rời phân biệt, vì tất cả chúng sanh chẳng biết được.
Sắc thân vô tận, vì tận sanh tử tế của các chúng sanh.
Sắc thân thanh tịnh, vì đồng vô phân biệt với Như Lai.
Thân như vậy chẳng phải sắc, vì bao nhiêu sắc tướng như ảnh tượng cả.
Chẳng phải thọ, vì đã diệt hẳn khổ thọ của thế gian.
Chẳng phải tưởng, vì chỉ tùy theo chúng sanh tưởng mà hiện.
Chẳng phải hành, vì nương theo nghiệp như huyễn mà thành tựu.
Chẳng phải thức, vì là nguyện trí không vô tánh của Bồ tát, vì ngữ ngôn của tất cả chúng sanh đều dứt, vì đã thành tựu thân tịch diệt.
Bấy giờ Thiện Tài lại thấy Ma Gia Phu Nhơn tùy theo tâm sở thích của các chúng sanh mà hiện sắc thân siêu quá tất cả thế gian.
Những là: hoặc hiện thân siêu quá Thiên nữ nơi trời Tha Hóa Tự Tại, nhẫn đến siêu quá Thiên nữ nơi trời Tứ Thiên Vương.
Hoặc hiện thân siêu quá Long nữ, nhẫn đến siêu quá nhơn nữ.
Hiện vô lượng sắc thân như vậy để lợi ích chúng sanh, nhóm họp pháp trợ đạo Nhứt thiết trí, hành bình đẳng đàn Ba la mật, đại bi che khắp tất cả thế gian, xuất sanh vô lượng công đức của Như Lai, tu tập tăng trưởng tâm Nhứt thiết trí, quán sát tư duy thật tánh của các pháp, được thâm nhẫn, đủ định môn, an trụ cảnh giới tam muội bình đẳng, được Như Lai định, viên mãn quang minh, tiêu cạn biển lớn phiền não của chúng sanh, tâm thường chánh định chưa từng động loạn, hằng chuyển pháp luân thanh tịnh bất thối. Khéo biết rõ tất cả Phật pháp, hằng dùng trí huệ quán khắp thật tướng, thấy chư Như Lai không lòng nhàm, biết tam thế Phật thứ đệ xuất thế tam muội, thấy Phật thường hiện tiền, thấu rõ Như Lai xuất hiện nơi đời, vô lượng vô số những đạo thanh tịnh, đi nơi cảnh giới hư không của Phật. Nhiếp khắp chúng sanh đều theo tâm họ để giáo hóa thành tựu, nhập Phật vô lượng thanh tịnh pháp thân, thành tựu đại nguyện nghiêm tịnh Phật độ, rốt ráo điều phục tất cả chúng sanh, tâm hằng vào khắp cảnh giới của chư Phật, xuất sanh Bồ tát tự tại thần lực, đã được pháp thân thanh tịnh vô nhiễm mà hằng thị hiện vô lượng sắc thân, xô dẹp tất cả ma lực thành sức đại thiện căn, xuất sanh sức chánh pháp, đầy đủ Phật lực, được sức tự tại của chư Bồ tát, mau tăng trưởng sức Nhứt thiết trí, được Phật trí quang chiếu khắp tất cả, biết hết tâm tánh giải dục sai biệt của vô lượng chúng sanh, thân cùng khắp mười phương cõi, biết rõ tướng thành hoại của các cõi, dùng quảng đại nhãn thấy thập phương hải, dùng châu biến trí biết tam thế hải, thân khắp thừa sự tất cả Phật hải, tâm hằng nạp thọ tất cả pháp hải, tu tập tất cả công đức của Như Lai, xuất sanh tất cả trí huệ của Bồ tát, thường thích quán sát tất cả Bồ tát từ sơ phát tâm nhẫn đến thành tựu đạo Bồ tát, thường siêng thủ hộ tất cả chúng sanh, thường thích tán dương công đức của chư Phật, nguyện làm mẹ của tất cả Bồ tát.
Thiện Tài thấy Ma Gia Phu Nhơn hiện diêm phù đề vi trần số môn phương tiện như vậy. Ðúng như số thân của Ma Gia Phu Nhơn đã hiện, Thiện Tài cũng tự hiện bao nhiêu thân ở trước tất cả Ma Gia Phu Nhơn mà cung kính lễ bái.
Tức thời Thiện Tài chứng được vô lượng vô số môn tam muội, phân biệt quan sát tu hành chứng nhập.
Sau khi xuất định, Thiện Tài hữu nhiễu Phu Nhơn và quyến thuộc của Phu Nhơn, đứng chắp tay cung kính thưa rằng:
Bạch Ðại Thánh! Văn Thù Sư Lợi Bồ tát dạy tôi phát tâm Vô thượng Bồ đề, cầu thiện tri thức để thân cận cúng dường.
Ở chỗ mỗi vị thiện tri thức tôi đều đến kính thờ không bỏ luống, lần lượt đến đây. Xin Đại Thánh vì tôi mà dạy bảo Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh mà được thành tựu?
Ma Gia Phu Nhơn nói:
Này Thiện nam tử! Ta đã thành tựu môn giải thoát Bồ tát đại nguyện trí huyễn, do đây ta thường làm mẹ của Bồ tát.
Này Thiện nam tử! Như ta ở tại cung vua Tịnh Phạn nơi thành Ca Tỳ La này, từ hông bên hữu sanh Thái tử Tất Ðạt hiện bất tư nghì thần biến tự tại.
Như vậy nhẫn đến tận thế giới hải này, tất cả Tỳ Lô Giá Na Như Lai đều vào thân ta mà thị hiện Đản sanh tự tại thần biến.
Lại này Thiện nam tử! Lúc ta ở cung vua Tịnh Phạn, lúc Bồ tát sắp hạ sanh, ta thấy thân của Bồ tát mỗi mỗi lỗ lông đều phóng quang minh tên là Nhất Thiết Như Lai Thọ Sanh Công Ðức Luân. Mỗi lỗ lông đều hiện bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát vi trần số Bồ tát thọ sanh trang nghiêm. Những quang minh đó thảy đều chiếu khắp tất cả thế giới, rồi nhập vào đảnh của ta và khắp các chân lông.
Lại trong quang minh ấy hiện khắp tất cả danh hiệu của Bồ tát, cùng thọ sanh, thần biến, cung điện, quyến thuộc, ngũ dục tự vui của Bồ tát.
Trong quang minh lại thấy Bồ tát xuất gia, đến đạo tràng thành Ðẳng Chánh giác, ngồi tòa sư tử, Bồ tát vây quanh, các vua chúa cúng dường, vì đại chúng mà chuyển pháp luân.
Lại thấy đức Như Lai thuở xưa lúc tu hành Bồ tát đạo, cung kính cúng dường chư Phật, phát tâm Bồ đề, nghiêm tịnh Phật độ, niêm niệm thị hiện vô lượng hóa thân khắp thập phương thế giới, nhẫn đến rốt sau nhập Niết bàn. Tất cả những sự như vậy đều thấy rõ cả.
Này Thiện nam tử! Lúc diệu quang minh ấy vào thân của ta, hình lượng của thân ta dầu chẳng hơn trước, nhưng thật ra thời đã siêu thế gian.
Tại sao vậy?
Vì lúc đó thân của ta lượng đồng hư không, đều có thể dung thọ những cung điện trang nghiêm của thập phương Bồ tát thọ sanh.
Lúc Bồ tát từ cung trời Ðâu Suất sắp giáng thần, có mười Phật sát vi trần số Bồ tát đồng nguyện, đồng hạnh, đồng thiện căn, đồng trang nghiêm, đồng giải thoát, đồng trí huệ, trí lực, pháp thân, sắc thân, nhẫn đến Phổ Hiền thần thông hạnh nguyện thảy đều đồng với Bồ tát. Vi trần số Bồ tát này cùng vây quanh.
Lại có tám vạn Long Vương và tất cả Thế Chủ thừa cung điện của mình đều đến cúng dường.
Bấy giờ Bồ tát dùng sức thần thông cùng chư Bồ tát quyến thuộc hiện khắp tất cả Ðâu Suất Thiên Cung. Mỗi mỗi Thiên Cung đều hiện hình tượng thọ sanh trong tất cả Diêm Phù Ðề ở thập phương thế giới, phương tiện giáo hóa vô lượng chúng sanh, khiến chư Bồ tát rời giải đãi, không chấp trước.
Lại dùng thần lực phóng đại quang minh chiếu khắp thế gian phá những tối tăm diệt những khổ não, làm cho các chúng sanh đều biết những hành nghiệp đã có từ đời trước, hầu thoát hẳn ác đạo.
Lại vì cứu hộ tất cả chúng sanh mà hiện ra trước họ, để hiện những thần biến.
Bồ tát đã hiện những sự kỳ đặc như vậy rồi cùng quyến thuộc đến nhập vào thân của ta.
Chư Bồ tát ấy ở trong bụng ta du hành tự tại: hoặc dùng Ðại Thiên thế giới làm một bước, nhẫn đến hoặc dùng bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới làm một bước.
Lại trong mỗi niệm, chúng hội Bồ tát ở chỗ chư Phật Như Lai nơi bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả thế giới mười phương, cùng dục giới sắc giới chư Thiện Vương chư Phạm Vương vì muốn thấy thần biến của Bồ tát ở trong thai mẹ để cung kính cúng dường nghe lãnh chánh pháp nên đều đến vào thân của ta.
Dầu trong bụng của ta đều có thể dung thọ tất cả chúng hội như vậy, mà thân ta vẫn không lớn thêm, cũng chẳng chật hẹp.
Chư Bồ tát và chúng hội đều tự thấy mình ở đạo tràng thanh tịnh nghiêm sức.
Này Thiện nam tử! Như trong Diêm Phù Ðề này Bồ tát thọ sanh, ta làm mẹ, trong tất cả trăm ức Diêm Phù Ðề khắp Ðại Thiên thế giới cũng như vậy. Nhưng thân của ta đây bổn lai không hai, chẳng phải ở một xứ, chẳng phải ở nhiều xứ.
Tại sao vậy?
Vì ta tu môn giải thoát Bồ tát đại nguyện trí huyễn trang nghiêm.
Này Thiện nam tử! Như đức Thế Tôn hiện nay, ta làm mẹ của Ngài, bao nhiêu chư Phật thuở xưa ta cũng làm mẹ như vậy.
Này Thiện nam tử! Thuở xưa, ta từng làm Thần ao sen. Bấy giờ có Bồ tát bỗng nhiên hóa sanh nơi liên hoa tạng, ta liền bồng ẵm săn sóc nuôi nấng. Thế gian gọi ta là mẹ của Bồ tát.
Lại thuở xưa, ta từng làm Thần Bồ đề tràng. Bấy giờ có Bồ tát bỗng nhiên hóa sanh trong lòng của ta. Người đời ấy cũng gọi ta là mẹ của Bồ tát.
Này Thiện nam tử! Có vô lượng tối hậu thân Bồ tát phương tiện thị hiện thọ sanh nơi thế giới này, ta đều làm mẹ của các Ngài.
Này Thiện nam tử! Như ở thế giới Ta Bà này, trong kiếp Hiền, quá khứ đức Câu Lưu Tôn Phật, đức Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, đức Ca Diếp Phật và đức Thích Ca Mâu Ni Phật, hiện nay thị hiện thọ sanh, ta đều làm mẹ, đời vị lai, Di Lặc Bồ tát từ Thiên Cung Ðâu Suất lúc sắp giáng thần phóng đại quang minh chiếu khắp pháp giới thị hiện thấn biến thọ sanh cùng chúng Bồ tát, ta cũng sẽ làm mẹ.
Kế đó theo thứ tự, có Sư Tử Phật, Pháp Tràng Phật, Thiện Nhãn Phật, Tịnh Hoa Phật, Hoa Ðức Phật, Ðề Xá Phật, Phất Sa Phật, Thiện Ý Phật, Kim Cang Phật, Ly Cấu Phật, Nguyệt Quang Phật, Trì Cự Phật, Danh Xưng Phật, Kim Cang Thuẩn Phật, Thanh Tịnh Nghĩa Phật, Cám Thân Phật, Ðáo Bỉ Ngạn Phật, Bửu Diệm Sơn Phật, Trì Minh Phật, Liên Hoa Ðức Phật, Danh Xưng Phật, Vô Lượng Công Ðức Phật, Tối Thắng Ðăng Phật, Trang Nghiêm Thân Phật, Thiện Oai Nghi Phật, Từ Ðức Phật, Vô Trụ Phật, Ðại Oai Quang Phật, Vô Biên Âm Phật, Thắng Oán Ðịch Phật, Ly Nghi Hoặc Phật, Thanh Tịnh Phật, Ðại Quang Phật, Tịnh Tâm Phật, Vân Ðức Phật, Trang nghiêm Ðảnh Kế Phật, Thọ Vương Phật, Bửu Ðăng Phật, Hải Huệ Phật, Diệu Bửu Phật, Hoa Quan Phật, Mãn Nguyện Phật, Ðại Tự Tại Phật, Diệu Ðức Vương Phật, Tối Tôn Thắng Phật, Chiên Ðàn Vân Phật, Cám Nhãn Phật, Thắng Huệ Phật, Quán Sát Huệ Phật, Xí Thạnh Vương Phật, Kiên Cố Huệ Phật, Tự Tại Danh Phật, Sư Tử Vương Phật, Tự Tại Phật, Tối Thắng Ðảnh Phật, Kim Cang Trí Sơn Phật, Diệu Ðức Tạng Phật, Bửu Võng Nghiêm Thân Phật, Thiện Huệ Phật, Tự Tại Thiên Phật, Ðại Thiên Vương Phật, Vô Y Ðức Phật, Thiện Thí Phật, Diệm Huệ Phật, Thủy Thiên Phật, Ðắc Thượng Vị Phật, Xuất Sanh Vô Thượng Công Ðức Phật, Tiên Nhân Thị Vệ Phật, Tùy Thế Ngữ Ngôn Phật, Công Ðức Tự Tại Tràng Phật, Quang Tràng Phật, Quán Thân Phật, Diệu Thân Phật, Hương Diệm Phật, Kim Cang Bửu Nghiêm Phật, Hỉ Nhãn Phật, Ly Dục Phật, Cao Ðại Thân Phật, Tài Thiên Phật, Vô Thượng Thiên Phật, Thuận Tịch Diệt Phật, Trí Giác Phật, Diệt Tham Phật, Ðại Diệm Vương Phật, Tịch Chư Hữu Phật, Tỳ Xá Khư Thiên Phật, Kim Cang Sơn Phật, Trí Diệm Ðức Phật, An Ổn Phật, Sư Tử Xuất Hiện Phật, Viên Mãn Thanh Tịnh Phật, Thanh Tịnh Hiền Phật, Ðệ Nhất Nghĩa Phật, Bá Quang Minh Phật, Tối Tăng Thượng Phật, Thâm Tự Tại Phật, Ðại Ðịa Vương Phật, Trang Nghiêm Vương Phật, Giải Thoát Phật, Diệu Âm Phật, Thù Thắng Phật, Tự Tại Phật, Vô Thượng Y Vương Phật, Công Ðức Nguyệt Phật, Vô Ngại Quang Phật, Công Ðức Tụ Phật, Nguyệt Hiện Phật, Nhựt Thiên Phật, Xuất Chư Hữu Phật, Dũng Mãnh Danh Xưng Phật, Quang Minh Môn Phật, Ta La Vương Phật, Tối Thắng Phật, Dược Vương Phật, Bửu Thắng Phật, Kim Cang Huệ Phật, Vô Năng Thắng Phật, Vô Năng Ánh Tế Phật, Chúng Hội Vương Phật, Ðại Danh Xưng Phật, Mẫn Trì Phật, Vô Lượng Quang Phật, Ðại Nguyện Quang Phật, Pháp Tự Tại Bất Hư Phật, Bất Thối Ðịa Phật, Tịnh Thiên Phật, Thiện Sư Phật, Kiên Cố Khổ Hạnh Phật, Nhất Thiết Thiện Hữu Phật, Giải Thoát Âm Phật, Du Hí Vương Phật, Diệt Tà Khúc Phật, Chiêm Bặc Tịnh Quang Phật, Cụ Chúng Ðức Phật, Tối Thắng Nguyệt Phật, Chấp Minh Cự Phật, Thù Diệu Thân Phật, Bất Khả Thuyết Phật, Tối Thanh Tịnh Phật, Hữu An Chúng Sanh Phật, Vô Lượng Quang Phật, Vô Úy Âm Phật, Thủy Thiên Ðức Phật, Bất Ðộng Huệ Quang Phật, Hoa Thắng Phật, Nguyệt Diệm Phật, Bất Thối Huệ Phật, Ly Ái Phật, Vô Trước Huệ Phật, Tập Công Ðức Uẩn Phật, Diệt Ác Thú Phật, Phổ Tán Hoa Phật, Sư Tử Hống Phật, Ðệ Nhất Nghĩa Phật, Vô Ngại Kiến Phật, Phá Tha Quân Phật, Bất Trước Tướng Phật, Ly Phân Biệt Hải Phật, Ðoan Nghiêm Hải Phật, Tu Di Sơn Phật, Vô Trước Trí Phật, Vô Biên Tòa Phật, Thanh Tịnh Trụ Phật, Tùy Sư Hành Phật, Tối Thượng Thí Phật, Thường Nguyệt Phật, Nhiêu Ích Vương Phật, Bất Ðộng Tụ Phật, Phổ Nhiếp Thọ Phật, Nhiêu Ích Huệ Phật, Trì Thọ Phật, Vô Diệt Phật, Cụ Túc Danh Xưng Phật, Ðại Oai Lực Phật, Chủng Chủng Sắc Tướng Phật, Vô Tướng Huệ Phật, Bất Ðộng Thiên Phật, Diệu Ðức Nan Tư Phật, Mãn Nguyệt Phật, Giải Thoát Nguyệt Phật, Vô Thượng Vương Phật, Hi Hữu Thân Phật, Phạm Cúng Dường Phật, Bất Thuấn Phật, Thuận Tiên Cổ Phật, Tối Thượng Nghiệp Phật, Thuận Pháp Trí Phật, Vô Thắng Thiên Phật, Bất Tư Nghì Công Ðức Quang Phật, Tùy Pháp Hành Phật, Vô Lượng Hiền Phật, Phổ Tùy Thuận Tự Tại Phật, Tối Tôn Thiên Phật, nhẫn đến đức Lâu Chí Như Lai, tất cả là một ngàn đức Phật đã và sẽ thành Phật trong Hiền Kiếp nơi Ta Bà thế giới này, ta đều làm mẹ của các Ngài.
Cũng như ở cõi Ðại Thiên này, vô lượng thế giới ở mười phương, trong tất cả kiếp, những bực tu hành hạnh nguyện Phổ Hiền để hóa độ chúng sanh, ta đều tự thấy thân mình làm mẹ của các Ngài.
Thiện Tài bạch rằng:
Ðại Thánh được môn giải thoát này đến nay là bao nhiêu thời gian?
Ma Gia Phu Nhơn nói:
Này Thiện nam tử! Thuở xưa, quá bất tư nghì kiếp số, chẳng phải đạo nhãn của bực tối hậu thân Bồ tát biết được, có kiếp tên là Tịnh Quang, thế giới tên là Tu Di Ðức, dầu là năm loài ở lộn lạo, nhưng cõi đó bằng những chất báu thanh tịnh trang nghiêm không có sự nhơ uế xấu xí. Cõi đó có ngàn ức Tứ Thiên Hạ. Trong đó có một Tứ Thiên Hạ tên là Sư Tử Tràng. Nơi đây có tám mươi ức Vương Thành. Có một Vương Thành tên là Tự Tại Tràng, ngự trị bởi Chuyển Luân Vương tên là Ðại Oai Ðức.
Phía bắc Vương Thành Tự Tại Tràng, có một đạo tràng tên là Mãn Nguyệt Quang Minh. Thần đạo tràng này tên là Từ Ðức.
Bấy giờ có Bồ tát tên là Ly Cấu Tràng ngồi nơi đạo tràng này thành Ðẳng Chánh giác.
Có một ác ma tên là Kim Sắc Quang cùng quyến thuộc vô lượng chúng câu hội đến chỗ Bồ tát.
Chuyển Luân Vương Ðại Oai Ðức đã được Bồ tát thần thông tự tại, biến hóa binh chúng đông hơn quân ma bao vây đạo tràng. Quân ma sợ hãi tự tan rã. Do đó Bồ tát Ly Cấu Tràng thành Vô thượng Chánh giác.
Thần đạo tràng thấy sự việc trên đây, lòng hoan hỉ vô lượng, với Chuyển Luân Vương tưởng là con trai của mình, đối trước Phật phát nguyện rằng: Chuyển Luân Vương này chẳng luận sanh chỗ nào, nguyện tôi đều làm mẹ của Vương, nhẫn đến đời Vương thành Phật cũng vậy.
Sau khi phát nguyện, nơi đạo tràng ấy, Thần lại từng cúng dường mười na do tha đức Phật.
Này Thiện nam tử! Thuở xưa ấy, Thần đạo tràng tên Từ Ðức chính là tiền thân của ta.
Chuyển Luân Vương Ðại Oai Ðức là tiền thân của đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai.
Từ lúc ta phát nguyện thuở xưa ấy, đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai phàm thọ sanh ở xứ nào cõi nào tu Bồ tát hạnh gieo thiện căn giáo hóa chúng sanh, nhẫn đến thị hiện tối hậu thân, mỗi niệm khắp tất cả thế giới, thị hiện thần biến Bồ tát thọ sanh, thường làm con trai của ta, ta thường làm mẹ của Ngài.
Này Thiện nam tử! Quá khứ và hiện tại thập phương thế giới, vô lượng chư Phật lúc sắp thành Ðẳng Chánh giác, đều từ nơi rốn phóng đại quang minh chiếu đến thân ta và cung diện của ta ở tối hậu thân của các Ngài, ta đều làm mẹ.
Này Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát Bồ tát đại nguyện trí huyễn này.
Như chư đại Bồ tát có đủ tạng đại bi giáo hóa chúng sanh thường không nhàm đủ, dùng sức tự tại mỗi mỗi lỗ lông thị hiện thần biến của vô lượng chư Phật.
Ta thế nào biết được nói được công đức hạnh ấy.
Này Thiện nam tử! Ở thế giới này, nơi Ðao Lợi Thiên, có Thiên Vương tên là Chánh Niệm. Thiên Vương có người con gái tên là Thiện Chủ Quang.
Ngươi đến đó hỏi Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh, tu Bồ tát đạo?
Thiện Tài Ðồng Tử kính lễ nơi chân Ma Gia Phu Nhơn, hữu nhiễu vô số vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ mà đi.
Thiện Tài đến Thiên Cung Ðao Lợi, đảnh lễ Thiên nữ Thiên Chủ Quang, hữu nhiễu cung kính, chắp tay thưa rằng:
Ðại Thánh! Tôi đã phát tâm Vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo?
Tôi nghe Ðại Thánh khéo có thể dạy bảo, xin chỉ dạy cho.
Thiện Nữ nói:
Này Thiện nam tử! Ta được Bồ tát giải thoát môn tên là vô ngại niệm thanh tịnh trang nghiêm.
Này Thiện nam tử! Ta ở nơi thế lực của môn giải thoát này, ghi nhớ quá khứ có một kiếp tên là thanh liên hoa. Trong kiếp đó, ta cúng dường hằng hà sa số chư Phật Như Lai.
Chư Như Lai ấy từ khi mới xuất gia, ta đều săn sóc kính thờ kiến tạo tăng già lam, sắm sửa vật dụng.
Lại lúc chư Phật ấy làm Bồ tát ở thai mẹ, lúc Đản sanh, lúc đi bảy bước, lúc đại sư tử hống, lúc làm đồng tử ở tại cung, lúc đến cội Bồ đề thành Ðẳng Chánh giác, lúc chuyển pháp luân hiện thần biến giáo hóa điều phục chúng sanh, tất cả sự việc nhẫn đến pháp tận, ta đều ghi nhớ rõ không sai sót.
Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thiện Ðịa, trong kiếp ấy ta cúng dường mười hằng hà sa số chư Phật Nhu Lai.
Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Diệu Ðức, trong kiếp ấy ta cúng dường một Phật sát vi trần số chư Phật Như Lai.
Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Vô Sở Ðắc, trong kiếp ấy ta cúng dường tám mươi bốn ức trăm ngàn na do tha chư Phật Như Lai.
Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thiện Quang trong kiếp ấy ta cúng dường diêm phù đề vi trần số chư Phật Như Lai.
Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Vô Lượng Quang, trong kiếp ấy ta cúng dường hai mươi hằng hà sa số chư Phật Như Lai.
Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Tối Thắng Ðức, trong kiếp ấy ta cúng dường một hằng hà sa số chư Phật Như Lai.
Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thiện Bi, trong kiếp ấy ta cúng dường tám mươi hằng hà sa số chư Phật Như Lai.
Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thắng Du, trong kiếp ấy ta cúng dường sáu mươi hằng hà sa số chư Phật Như Lai.
Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Diệu Nguyệt, trong kiếp ấy ta cúng dường bảy mươi hằng hà sa số chư Phật Như Lai.
Này Thiện nam tử! Ghi nhớ quá khứ hằng hà sa số kiếp như vậy, ta thường chẳng bỏ rời chư Phật Như Lai Chánh Ðẳng Giác.
Ở chỗ chư Như Lai như vậy ta nghe môn giải thoát Bồ tát vô ngại niệm thanh tịnh trang nghiêm này thọ trì tu hành hằng chẳng quên mất.
Những kiếp trước như vậy có bao nhiêu đức Như Lai từ sơ Bồ tát nhẫn đến pháp tận, tất cả sự việc của chư Phật đã làm, ta dùng sức giải thoát thanh tịnh trang nghiêm, đều ghi nhớ rõ ràng như hiện trước mắt, và ta giữ gìn tùy thuận tuân hành từng không bỏ phế.
Này Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát vô ngại niệm thanh tịnh trang nghiêm này.
Như chư đại Bồ tát ra khỏi đêm sanh tử, sáng suốt rời hẳn si tối, chưa từng mê ngủ, tâm không bị che chướng, thân luôn khinh an, thanh tịnh biết rõ các pháp tánh, thành tựu thập lực khai ngộ quần sanh.
Ta thế nào biết được nói được công đức hạnh đó.
Này Thiện nam tử! Thành Ca Tỳ La có Ðồng Tử Sư tên là Biến Hữu. Ngươi đến đó hỏi Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh, tu Bồ tát đạo.
Nhờ nghe pháp, Thiện Tài vui mừng hớn hở thiện căn bất tư nghì tự nhiên thêm lớn rộng, bèn đảnh lễ nơi chân Thiên nữ Thiên Chủ Quang, hữu nhiễu vô số vòng từ tạ mà đi.
Thiện Tài từ Thiên Cung xuống đi lần đến thành Ca Tỳ La chỗ của Biến Hữu đảnh lễ hữu nhiễu, đứng chắp tay cung kính thưa rằng:
Ðại Thánh! Tôi đã phát tâm Vô thượng Bồ đề, mà chưa biết Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo.
Tôi nghe Ðại Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.
Biến Hữu nói:
Này Thiện nam tử! Nơi đây có Ðồng Tử tên là Thiện Tri Chúng Nghệ Học Bồ tát Tự Trí, ngươi nên đến hỏi.
Thiện Tài vâng lời đến đảnh lễ đồng tử, cung kính thưa rằng:
Bạch đức Thánh! Tôi đã phát tâm Vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo. Tôi nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.
Ðồng Tử nói:
Này Thiện nam tử! Ta được Bồ tát giải thoát môn tên là thiện tri chúng nghệ.
Ta hằng xướng trì những tự mẫu này:
Lúc xướng chữ A, thời nhập Bát nhã Ba la mật môn tên là Bồ tát oai lực nhập vô sai biệt cảnh giới.
Lúc xướng chữ ÐA, thời nhập Bát nhã Ba la mật môn tên là vô biên sai biệt môn.
Lúc xướng chữ BA, thời nhập Bát nhã Ba la mật môn tên là phổ chiếu pháp giới.
Lúc xướng chữ GIẢ, thời nhập Bát nhã Ba la mật môn tên là phổ luân đoạn sai biệt.
Lúc xướng chữ NA, thời nhập Bát nhã Ba la mật môn tên là đắc vô y Vô thượng.
Lúc xướng chữ LÃ, thời nhập Bát nhã Ba la mật môn tên là y chỉ vô cấu.
Lúc xướng chữ ÐẢ, thời nhập Bát nhã Ba la mật môn tên là bất thối chuyển phương tiện.
Lúc xướng chữ BÀ, thời nhập Bát nhã Ba la mật môn tên là kim cang tràng.
Lúc xướng chữ ÐỒ, thời nhập Bát nhã Ba la mật môn tên là nhật phổ luân.
Lúc xướng chữ SA, thời nhập Bát nhã Ba la mật môn tên là hải tạng.
Lúc xướng chữ PHƯỢC, thời nhập Bát nhã Ba la mật môn tên là phổ sanh an trụ.
Lúc xướng chữ ÐÁ, thời nhập Bát nhã Ba la mật môn tên là viên mãn quang.
Lúc xướng chữ DÃ, thời nhập Bát nhã Ba la mật môn tên là sai biệt tích tụ.
Lúc xướng chữ SẮC TRA, thời nhập Bát nhã Ba la mật môn tên là phổ quang minh tức phiền não.
Lúc xướng chữ CA, thời nhập Bát nhã Ba la mật môn tên là Vô sai biệt vân.
Lúc xướng chữ TA, thời nhập Bát nhã Ba la mật môn tên là giáng chú đại vũ.
Lúc xướng chữ MẠ, thời nhập Bát nhã Ba la mật môn tên là đại lưu thoan khích chúng phong tề trĩ.
Lúc xướng chữ GIÀ, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là phổ an lập.
Lúc xướng chữ THA, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là chơn như bình đẳng tạng.
Lúc xướng chữ XÃ, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là nhập thế gian hải thanh tịnh.
Lúc xướng chữ TOẢ, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là niệm nhứt thiết Phật trang nghiêm.
Lúc xướng chữ ÐÀ, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là quán sát giản trạch nhất thiết pháp tụ.
Lúc xướng chữ XA, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là tùy thuận nhất thiết Phật giáo luân quang minh.
Lúc xướng chữ KHƯ, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là tu nhơn địa trí huệ tạng.
Lúc xướng chữ XOA, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là tức chư nghiệp hải tạng.
Lúc xướng chữ TA ÐA, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là quyên chư hoặc chướng khai tịnh quang minh.
Lúc xướng chữ NHƯƠNG, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là tác thế gian trí huệ môn.
Lúc xướng chữ HẠT LÃ ÐA, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là sanh tử cảnh giới trí huệ luân.
Lúc xướng chữ BÀ, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là Nhứt thiết trí cung điện viên mãn trang nghiêm.
Lúc xướng chữ XA, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là tu hành phương tiện tạng các biệt viên mãn.
Lúc xướng chữ TA MẠ, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là tùy thập phương hiện kiến chư Phật.
Lúc xướng chữ HA BÀ, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là quán sát nhất thiết vô duyên chúng sanh phương tiện nhiếp thọ linh xuất sanh vô ngại lực.
Lúc xướng chữ THA, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là tu hành xu nhập nhất thiết công đức hải.
Lúc xướng chữ GIÀ, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là trì nhất thiết pháp vân kiên cố hải tạng.
Lúc xướng chữ TRA, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là tùy nguyện phổ kiến thập phương chư Phật.
Lúc xướng chữ NÃ, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là quán sát tự luân hữu vô tận chư ức tự.
Lúc xướng chữ TA PHÃ, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là hóa chúng sanh cứu cánh xứ.
Lúc xướng chữ TA CA, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là quảng đại tạng vô ngại biện quang minh luân biến chiếu.
Lúc xướng chữ DÃ TA, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là tuyên thuyết nhất thiết Phật pháp cảnh giới.
Lúc xướng chữ THẤT, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là nhất thiết chúng sanh giới pháp lôi biến hống.
Lúc xướng chữ SÁ, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là dĩ vô ngã pháp khai hiểu chúng sanh.
Lúc xướng chữ ÐÀ, thời nhập môn Bát nhã Ba la mật tên là nhất thiết pháp luân sai biệt tạng.
Này Thiện nam tử! Lúc ta xướng những tự mẫu như vậy, thời trước tiên ta nhập bốn mươi hai môn Bát nhã Ba la mật đây cùng với vô lượng vô số môn Bát nhã Ba la mật.
Này Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát Bồ tát thiện tri chúng nghệ này.
Như chư đại Bồ tát có thể đối với pháp thiện xảo thế gian và xuất thế gian dùng trí thông đạt đến bỉ ngạn. Những phương pháp lạ, những nghề nghiệp khéo đều thấu đáo không sót. Hiểu rành những văn tự toán số, y phương, chú thật, trị lành bịnh tật.
Lại biết rành những chỗ sản xuất vàng, bạc, châu, ngọc, san hô, lưu ly, ma ni, xa cừ, tất cả kho tàng bửu vật, những phẩm loại, những giá trị.
Những xóm làng thành ấp, cung điện vườn tược, núi, rừng, suối, ao phàm những chỗ ở của tất cả nhơn chúng, Bồ tát đều có thể phương tiện nhiếp thọ.
Bồ tát lại khéo quán sát thiên văn, địa lý, tướng người tốt xấu, tiếng của chim thú, mây ráng khí hậu, trúng mùa, thất thu, quốc độ an nguy, tất cả kỹ nghệ thế gian Bồ tát đều rành rẽ tận nguyên bổn tất cả.
Bồ tát lại có thể phân biệt pháp xuất thế, chánh danh biện nghĩa quán sát thể tướng, tùy thuận tu hành, trí nhập trong đó, không nghi ngại, không ngu tối, không ngoan độn, không ưu não, không trầm một, đều hiện chứng tất cả.
Ta thế nào biết được, nói được công đức hạnh đó.
Này Thiện nam tử! Nước Ma Kiệt Ðề có một tụ lạc, trong đó có thành Bà Ðát Na. Trong thành ấy có một ưu bà di tên là Hiền thắng.
Ngươi đến đó hỏi Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh, tu Bồ tát đạo?
Thiện Tài đảnh lễ Tri Nghệ Ðồng Tử, hữu nhiễu vô số vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ mà đi.
Thiện Tài đến thành Bà Ðát Na đảnh lễ Hiền Thắng, hữu nhiễu cung kính, chắp tay thưa rằng:
Bạch đức Thánh! Tôi đã phát tâm Vô thượng Bồ đề, mà chưa biết Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo.
Tôi nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.
Ưu bà di Hiền Thắng nói:
Này Thiện nam tử! Ta được môn Bồ tát giải thoát tên là vô y xứ đạo tràng. Nơi môn giải thoát này, ta đã thông đạt và đem dạy người.
Ta lại được môn vô tận tam muội, vì có thể xuất sanh Nhứt thiết trí tánh nhãn vô tận, nhĩ vô tận, tỷ vô tận, thiệt vô tân, thân vô tận, ý vô tận, công đức vô tận, trí huệ vô tận, thần thông vô tận.
Này Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn Bồ tát giải thoát vô y xứ đạo tràng này.
Như chư đại Bồ tát tất cả công đức hạnh không chấp trước, ta thế nào biết được nói được.
Này Thiện nam tử! Phương nam có thành Ốc Ðiền. Trong thành ấy có trưởng giả Kiên Cố Giải Thoát.
Ngươi nên đến đó hỏi Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo?
Thiện Tài đảnh lễ Hiền Thắng, hữu nhiễu vô số vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ mà đi qua hướng nam đến chỗ trưởng giả đảnh lễ hữu nhiễu cung kính chắp tay thưa rằng:
Bạch đức Thánh! Tôi đã phát tâm Vô thượng Bồ đề, mà chưa biết Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo.
Tôi nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.
Trưởng giả nói:
Này Thiện nam tử! Ta được môn Bồ tát giải thoát tên là vô trước niệm thanh tịnh trang nghiêm.
Từ khi ta được môn giải thoát này đến nay, ta siêng cầu chánh pháp nơi thập phương chư Phật không thôi dứt.
Này Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát vô trước niệm thanh tịnh trang nghiêm.
Như chư đại Bồ tát được vô úy sư tử hống, an trụ nơi phước trí quảng đại, mà ta thế nào biết được, nói được công đức hạnh ấy.
Này Thiện nam tử! Chính trong thành này có một trưởng giả tên là Diệu Nguyệt, nhà ông thường có quang minh.
Ngươi đến đó hỏi Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo?
Thiện Tài đảnh lễ trưởng giả Kiên Cố Giải Thoát, hữu nhiễu vô số vòng, từ tạ đi đến nhà trưởng giả Diệu Nguyệt đảnh lễ hữu nhiễu, cung kính chắp tay thưa rằng:
Bạch đức Thánh! Tôi đã phát tâm Vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo.
Tôi nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.
Trưởng giả Diệu Nguyệt nói:
Này Thiện nam tử! Ta được Bồ tát giải thoát tên là tịnh trí quang minh.
Này Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát này. Như chư đại Bồ tát chứng được vô lượng môn giải thoát. Ta thế nào biết được nói được công đức hạnh ấy.
Này Thiện nam tử! Phương nam có thành Xuất Sanh. Nơi đó có trưởng giả tên là Vô Thắng Quân.
Ngươi đến đó hỏi Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo?
Thiện Tài đảnh lễ trưởng giả Diệu Nguyệt, hữu nhiễu vô số vòng, từ tạ đi qua phương nam, đến đảnh lễ trưởng gia Vô Thắng Quân, cung kính thưa rằng:
Bạch đức Thánh! Tôi đã phát tâm Vô thượng Bồ đề, mà chưa biết Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo.
Tôi nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.
Trưởng giả Vô Thắng Quân nói:
Này Thiện nam tử! Ta được Bồ tát giải thoát tên là vô tận tướng.
Ta do chứng môn Bồ tát giải thoát này nên thấy vô lượng chư Phật, được vô tận tạng.
Này Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát vô tận tướng này.
Như chư đại Bồ tát được vô hạn trí vô ngại biện tài, ta làm sao biết được nói được công đức hạnh ấy.
Này Thiện nam tử! Thành nam này có tụ lạc Chi Vi Pháp. Trong đó có một Bà la môn tên là Tối Tịch Tịnh.
Ngươi đến đó hỏi Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo?
Thiện Tài đảnh lễ Trưởng giả Vô Thắng Quân hữu nhiễu vô số vòng luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ đi đến đảnh lễ Tối Tịch Tịnh, hữu nhiễu cung kính chắp tay thưa rằng:
Bạch đức Thánh! Tôi đã phát tâm Vô thượng Bồ đề, mà chưa biết Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo.
Tôi nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho.
Bà la môn nói:
Này Thiện nam tử! Ta được môn Bồ tát giải thoát tên là Thành Nguyện Ngữ.
Chư Bồ tát quá khứ hiện tại và vị lai do dùng lời nói chơn thành này nên được không thối chuyển đạo Vô thượng Bồ đề, không đã thối, không hiện thối, không sẽ thối.
Do ta trụ nơi lời nói thành nguyện nên làm điều chi cũng được toại ý.
Này Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát thành nguyện ngữ này.
Như chư đại Bồ tát đi đứng đều chẳng trái với thành nguyện ngữ, lời nói ra quyết là chơn thành chưa bao giờ hư vọng, do đây xuất sanh vô lượng công đức. Ta làm sao biết được nói được công đức hạnh đó.
Này Thiện nam tử! Phương nam đây có thành tên là Diệu Ý Hoa Môn. Nơi đó có Ðồng Tử tên là Ðức Sanh, lại có Ðồng Nữ tên là Hữu Ðức.
Ngươi đến đó hỏi Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo.
Thiện Tài đảnh lễ Tối Tịch Tịnh hữu nhiễu vô số vòng, từ tạ đi qua phương nam.
Tác giả bài viết: HT Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Tổ Truyền Đăng

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cách nay 2556 năm 1. TỔ MA HA CA DIẾP Đồng thời đức Phật 2. TỔ A NAN Sanh sau Phật 30 năm 3. Tổ Thương-Na-Hòa-Tu ( Sanakavasa)  Thế kỷ đầu sau Phật Niết-bàn 4. Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta)  Cuối thế kỷ thứ nhất sau Phật Niết-bàn 5. Tổ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 294
  • Hôm nay: 24566
  • Tháng hiện tại: 1335630
  • Tổng lượt truy cập: 57331368

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile