Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Cư Trần Lạc Đạo Phú - Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Đăng lúc: Thứ bảy - 30/11/2013 23:25 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Cư Trần Lạc Đạo Phú - Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Cư Trần Lạc Đạo Phú - Phật Hoàng Trần Nhân Tông

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ
(Trúc Lâm Yên Tử Đệ nhất tổ Trần Nhân Tông)


Đệ Nhất Hội

Mình ngồi thành thị 
Nết dụng sơn lâm 
Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính 
Nửa ngày rồi tự tại thân tâm 
Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý 
Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt oanh ngâm 
Chơi nước biếc ẩn non xanh  nhân gian có nhiều người đắc ý 
Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mỗ chủ tri âm 
Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng 
Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm 
Lo hoán cốt ước phi thăng, đan thần mới phục 
Nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thỏ còn đam 
Sách dễ xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu 
Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim

居 塵 樂 道 賦 
(竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗)


第 一 會

命 憹 城 市
涅 用 山 林
怺 業 朗 安 閑體 性
姅 挧 耒 自 在身 心
貪 愛 源 停 , 庄 群 汝 珠 腰 玉 貴
是 非 曢 朗 , 特 油 牐 燕 說 鶯 吟
制 搩 碧 隱 筃 籑 , 人 間 固 饒 勜 得 意
別 桃 紅 処 柳 綠 , 天 下 能 某 主 知 音
月 白 暈 青 , 芁 每 祖 禪 河 淶 焔
柳 綿 花 岹 ,屹 群 生 慧 日 森 林
慮 換 骨 約 飛 升 , 丹 神 買 服
咅 長 生 衛 上 界 , 徃 兔 群 耽 
冊 易 娂 制 , 腰 性 瞆 腰 欣 珠 寶
經 閒 讀 酉 ,重 峼 耒 重 女 黃 金

----------
Đệ Nhị Hội 

Biết vậy ! 
Miễn được lòng rồi 
Chẳng còn phép khác 
Gìn tính sáng tính mới hầu an 
Nén niềm vọng niềm dừng chẳng thác 
Dứt trừ nhân ngã thời ra tướng báu kim cương 
Dừng hết tham sân mới lảu lòng mầu viên giác 
Tịnh độ là lòng trong sạch chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương 
Di Đà là tính sáng soi mựa phải nhọc tìm về cực lạc 
Xét thân tâm rèn tính thức há rằng mong quả báo phô khoe 
Cầm giới hạnh địch vô thường nào có sá cầu danh bán chác 
Ăn rau ăn trái nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay 
Vận giấy vận sồi thân căn có ngại chi đen bạc 
Nhược chỉn vui bề đạo đức nửa gian lều quý nửa thiên cung 
Dầu năng miễn thửa nhân nghì ba phiến ngói yêu hơn lầu gác

第 二 會

別 丕
免 特 峼 耒
庄 群 法 恪
廛 性 瞆 性 買侯 安
裵 念 妄 念 停庄 錯
悉 除 人 我 時 歯 相 實 金 剛
停 歇 貪 嗔 買 老 峼 牟 圓 覺 
淨 土 羅 峼 瑇 瀝 渚 群 疑 坙 典 西 方
彌 陀 羅 性 瞆 芁 罵 沛 辱 寻 衛 極 樂
察 身 心 煉性 識 呵 浪 蒙 果 報 舖 誇
倿 戒 行 敵 無 常 儍 固 詫 求 名 半 角
吿 蔞 吿 迀 業 凩 庄 嫌 所 縙 枾
運 紙 運 檑 身 根 固 礙 之 顛 白
若 㐱 戞 皮 道 德 姅 間 痆 貴 姅 天 宮
油 能 勉 所 仁 義 巴 片 瓦 腰 欣 樓 閣

------------
Đệ Tam Hội 

Nếu mà cốc 
Là ắt đã không 
Pháp học lại thông 
Gìn tính sáng mựa lạc tà đạo 
Sửa mình học cho phải chính tông 
Chỉn bụt là lòng sá ướm hỏi đòi cơ Mã tổ 
Vong tài đổi sắc ắt tìm cho phải thói Bàng công 
Áng tư tài tính sáng chẳng tham , há vì ở Cánh Diều Yên Tử 
Răn tham sắc niềm dừng chẳng chuyển , lọ chi ngồi Am Sạn Non Đông 
Trần tục mà nên , phúc ấy càng yêu hết tấc 
Sơn lâm chẳng cốc , họa kia thực cả đồ công 
Nguyền mong thân cận minh sư , quả Bồ đề một đêm mà chín 
Phúc gặp tình cờ tri thức , hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông

第 三 會 

裊 麻 谷 
罪 乙 乑 空 
法 學 吏 通 
纏 性 瞆 罵 落邪 道 
所 命 學 朱 沛正 宗 
㐱 孛 羅 峼 舍 諳 坙 隊 機 馬 祖 
忘 財 對 色 乙 寻 朱 沛 退 龐 公 
盎 資 財 性 瞆 庄 貪 呵 為 於 歳 鷂 安 子 
譤 貪 色 念 停 庄 轉 路 之 憹 庵 棧 筃 東 
塵 俗 麻 年 , 福 意 強 腰 歇 則 
山 林 庄 谷 , 禍 箕 實 垰 徒 功 
願 蒙 親 近 明 師 果 菩 提 蔑 店 麻 佂 
福 及 情 期 知 識 花 優 曇 亖 劫 耽 厠 
 

----------
Đệ Tứ Hội 

Tin xem 
Miễn cốc một lòng 
Thời rồi mọi hoặc 
Chuyển tam độc mới chứng tam thân 
Đoạn lục căn nên trừ lục tặc 
Tìm đường hoán cốt , chỉn xá năng phục dược luyện đan 
Hỏi pháp chân không , hề chi lánh ngại thanh chấp sắc 
Biết chân như , tin bát nhã , chớ còn tìm phật tổ tây đông 
Chứng thực tướng nên vô vi , nào nhọc hỏi kinh nam bắc 
Xem Tam Tạng giáo , ắt học đòi thiền uyển thanh quy 
Đốt ngũ phần hương , chẳng tổn đến chiên đàn chiêm bặc 
Tích nhân nghì tu đạo đức , ai hay này chẳng Thích Ca 
Cầm giới hạnh đoạn ghen tham , chỉn thực ấy là Di Lặc

第 四 會 

信 娂 
免 谷 蔑 峼 
時 耒 每 惑 
轉 三 毒 買 證三 身 
断 六 根 年 除 六 賊 
寻 唐 換 骨 㐱 舍 能 服 藥 煉丹 
坙 法 真 空 分 之 另 櫀 聲 執 色 
別 真 如 信 般 若, 渚 群 寻 佛 祖 西 東 
證 實 相 年 無 為 ,儍 辱 坙 經 禪 南 北 
娂 三 藏 教 , 乙 學 隊 禪 苑 清 規 
嘥 五 分 香 , 庄 損 典 栴 檀 詹 蔔 
積 仁 義 修 道 德 , 埃 処 尼 庄 釋 迦 
倿 戒 行 断 慳 貪 , 㐱 實 意 羅 弥 勒 

----------------
Đệ Ngũ Hội 

Vậy mới hay 
Bụt ở cong nhà 
Chẳng phải tìm xa  
Nhân khuây bản nên ta tìm bụt 
Đến cốc hay chỉn bụt là ta 
Thiền ngỏ năm câu , nằm nhãng cong quê Hà Hữu 
Kinh xem ba bận, ngồi ngơi mái quốc Tân La 
Trong đạo nghĩa , khoảng cơ quan , đà đụt lặn trường kinh cửa tổ 
Lánh thị phi , ghê thanh sắc , ngại chơi bời dặm liễu đường hoa 
Đức bụt từ bi , mong nhiều kiếp nguyền cho thân cận 
Ân Nghiêu khoáng cả, lọt toàn thân phô việc đã qua 
Áo miễn chăn đầm ấm qua mùa , hoặc châm hoặc xể 
Cơm cùng cháo đói no đòi bữa , dầu bạc dầu thoa 
Ngăn bát thức nén bát phong , càng đè càng bội 
Lẩy tam huyền , nong tam yếu , một cắt một ma 
Cầm vốn thiếu dây , xá đàn dấu xoang Vô sinh khúc 
Địch chăng có lỗ , cũng bấm chơi xướng Thái bình ca 
Lẩy cội tìm cành , còn khá tiếc Câu Chi trưởng lão 
Quay đầu chớp bóng , ắt kham cười Diễn Nhã Đạt Đa 
Lọt quyển kim cương , há mặt hầu thông nên nóng 
Nuốt bồng lật cức, nào tay phải xước tượng da.

第 五 會 

丕 買 処 
孛 於 宮 茹 
庄 沛 寻 賒 
因 虧 本 年 些寻 孛  
典 谷 処 㐱 孛羅 些 
禪 午 朩 句 , 聮 釀 工 圭 何 有  
經 娂 巴 遍 , 憹 宜 買 國 新 羅  
瑇 道 義 曠 機 關 , 它 突 吝 場 經 翓 祖 
另 是 非 稽 声色 , 櫀 制 排 淡 柳 塘 花  
德 孛 慈 悲 , 蒙 饒 劫 願 朱 親 近 
恩 堯 曠 垰 , 律 全 身 逋 沒 乑 赦  
襖 免 绖 潭 蔭 過 務 , 或 針 或 雉  
琟 共 粥 肁 奴 隊 耉 , 油 白 油 叉 
垠 八 識 裵 八 風 , 強 提 強 倍 
唩 三 玄 箼 三 要 , 蔑 拮 沒 磨 
琴 本 少 絃 ,舍 彈 酉 控 無 生 曲  
笛 庄 固 魯 , 共 泛 制 唱 太 平 歌 
钖 檜 寻 梗 , 群 可 惜 俱 胝 長 老 
虧 頭 執 俸 , 乙 堪 宼 演 若 達 多 
律 圈 金 剛 , 呵 炦 侯 通 年 艶  
訥 蓬 栗 棘 , 儍 検 沛 綽 像 庒 

----------------
Đệ Lục Hội 

Thực thế 
Hãy xá vô tâm 
Tự nhiên hợp đạo  
Dừng tam nghiệp mới lặng tam thân 
Đạt một lòng thì thông tổ giáo 
Nhận văn nghĩa, lạc lài nên thiền khách bơ vơ 
Chứng lý tri cơ , cứng cát phải nạp tăng khôn khéo 
Han hữu lậu han vô lậu , bảo cho hay the lọt duộc thưng 
Hỏi Đại thừa hỏi Tiểu thừa , thưa thẳng tắt sồi tiền tơ gạo 
Nhận biết làu làu lòng vốn , chẳng ngại bề thời tiết nhân duyên  
Dồi cho vặc vặc tính gương , nào có nhuộm căn trần huyên náo 
Vàng chưa hết quặng , xá tua chín phen đúc chín phen rèn 
Lộc chẳng còn tham , miễn được một thì chay một thì cháo 
Sạch giới lòng dồi giới tướng , nội ngoại nên bồ tát trang nghiêm 
Ngay thờ chúa thảo thờ cha , đi đỗ mới trượng phu trung hiếu 
Tham thiền kén bạn , nát thân mình mới khá hồi ân 
Học đạo thờ thầy , dọt xương óc chưa thông của báo

第 六 會 

實 世 
唉 舍 無 心  
自 然 合 道  
停 三 業 買 瞆身 心  
達 蔑 峼 時 通 祖 教  
認 文 解 , 落 來 年 禪 客 巴 為  
証 理 知 機 , 勁 葛 沛 訥 僧 坤 窖  
嘆 有 漏 嘆 無 漏 , 保 朱 処 硦 律 杓 菱 ? 
坙 大 乘 坙 小 乘 , 撪 倘 悉 斅 錢 絲 欕  
認 別 漏 漏 峼 本 , 庄 櫀 皮 時 節 因 緣  
搥 朱 域 域 性 爯 , 儍 固 染 根 塵 喧 鬧 
釺 渚 歇 霚 , 舍 須 佂 番 篤 佂 番 煉  
祿 庄 群 貪 , 免 特 蔑 時 齋 蔑 時 粥 
瀝 戒 峼 搥 戒 相 , 內 外 年 菩 薩莊 嚴 
桰 蜍 主 討 蜍 吒 , 岃 杜 買 丈 夫 忠 孝  
參 禪 見 伴 , 涅 身 命 買 可 回 恩 
學 道 蜍 柴 ,扟 昌 沃 渚 通 晫報 

--------------
Đệ Thất Hội 

Vậy mới hay 
Phép bụt trọng thay 
Rèn mới cốc hay 
Vô minh hết bồ đề thêm sáng 
Phiền não rồi đạo đức càng say 
Xem phỏng lòng kinh lời bụt thốt dễ cho thấy dấu 
Học đòi cơ tổ sá thiền không khôn chút biết nơi  
Cùng căn bản , tã trần duyên , mựa để mỗ hào ly đương mặt 
Ngã thắng chàng , viên tri kiến , chớ cho còn họa trữ cong tay 
Buông lửa giác ngộ đốt hoại thảy rừng tà thời trước 
Cầm kiếm trí tuệ quét cho không tính thức thuở nay 
Vâng ơn thánh , xót mẹ cha , thờ thầy học đạo  
Mến đức Cù , kiêng bùi ngọt , cầm giới ăn chay 
Cảm đức từ bi , để nhiều kiếp nguyền cho thân cận  
Đòi ơn cứu độ , nát muôn thân thà chịu đắng cay 
Nghĩa hãy nhớ , đạo chẳng quên , hương hoa cúng xem còn nên thảo 
Miệng rằng tin , lòng lại lỗi , vàng ngọc thờ cũng chửa hết ngay

第 七 會 

丕 買 処 
法 孛 重 世 
煉買 谷 処  
無 明 歇 菩 提添 瞆 
煩 惱 耒 道 德強 蔢 
娂 倣 峼 經 塁孛 說 易 朱 体 酉 
學 隊 機 祖 詫 禪 空 坤 卒 別 尼 
穷 根 本 瀉 塵 緣 罵 底 某 毫 氂 當 炦 
我 勝 幢 圓 知 見 渚 朱 群 禍 宁 工 検 
厠 帞 覺 悟 嘥 壞 忛 棱 邪 時 訳 
倿 劍 知 慧 撅 朱 空 性 識 課 尼 
埄 恩 聖 律 憽 吒 蜍 柴 學 道 
勉 德 瞿 經 裴 兀 倿 戒 吿 齋 
感 德 慈 悲 底 饒 劫 願 朱 親 近 
隊 恩 救 渡 涅 怺 身 時 召 縙 荄 
義 矣 汝 道 庄 涓 香 花 供 娂 群 年 討 
凩 浪 信 峼 吏磊 釺 玉 蜍 共 渚歇 桰 

-------------------
Đệ Bát Hội 

Chưng ấy 
Chỉn xá tua rèn 
Chớ nên tuyệt học 
Lay ý thức chớ chấp chằng chằng 
Nén niềm vọng mựa còn xóc xóc 
Công danh mảng đắm , ấy toàn là những đứa ngây thơ 
Phúc tuệ gồm no , chỉn mới khá nên người thực cốc  
Dựng cầu đò , dồi chiền tháp , ngoại trang nghiêm sự tướng hãy tu 
Săn hỉ xả , nhuyễn từ bi , nội tự tại kinh lòng hằng đọc 
Rèn lòng làm bụt , chỉn xá tu một sức dùi mài 
Đãi cát kén vàng , còn lại phải nhiều phen lựa lọc 
Xem kinh đọc lục , làm cho bằng thửa thấy thửa hay 
Trọng bụt tu thân , dùng mựa lỗi một tơ một tóc 
 Cùng nơi ngôn cú , chỉn chăng hề một phút ngại lo 
Rất thửa cơ quan , mựa còn để tám hơi dọt lọc

第 八 會 

徵 意 
㐱 舍 須 煉 
渚 年 絕 學 
來 意 識 渚 執澄 澄 
裵 念 妄 罵 群 觸 觸 
功 名 忙 (-) 意 全 羅 仍 打 疑 (-)  
福 慧 兼 奴 㐱 買 可 年 勜 實 谷 
鄧 橋 渡 , 搥 廛 塔 , 外 莊 嚴 事 相 矣 修 
刪 喜 捨 , 軟 慈 悲 , 內 自 在 經 峼 恒 讀 
煉峼 乄 孛 , 㐱 舍 修 蔑 飭 搥 埋  
待 葛 見 釺 , 群 吏 沛 饒 番 瀘 淥 
娂 經 讀 錄 , 乄 朱 朋 所 体 所 処 
重 孛 修 身 ,用 罵 磊 蔑 絲 蔑 泘 
穷 尼 言 句 , 㐱 庄 兮 蔑 丿 櫀 盧 
栗 所 機 關 , 罵 群 底 爑 唏 突 祿 

--------------------
Đệ Cửu Hội 

Vậy cho hay 
Cơ quan tổ giáo 
Tuy khác nhiều đường 
Chẳng cách mấy gang 
Chỉn xá nói từ sau Mã tổ 
Ắt đã quen thuở trước Tiêu Hoàng 
Công đức toàn vô , tính chấp si càng thêm lỗi 
Khuếch nhiên bất thức , tai ngu mảng ắt còn vang 
Sinh Thiên Trúc , tử Thiếu Lâm , chôn dối chân non Hùng Nhĩ 
Thân bồ đề , lòng minh kính , bài giơ mặt vách hành lang 
Vương lão chém mèo , lại trẩy lòng ngừa thủ tọa 
Thầy Hồ khua chó , trỏ xem trí nhẹ con giàng 
Chợ Lư Lăng gạo mắt quá ư , chẳng cho mà cả 
Sở Thạch Đầu đá trơn hết tấc , khôn đến thưa đang 
Phá Táo phất cờ , đạp xuống dấu thiêng thần miếu 
Câu Chi day ngón , dùng đòi nếp cũ ông ang 
Lưỡi gươm Lâm Tế , nạng Bí Ma , trước nạp tăng dầu tự tại 
Sư tử ông Đoan, trâu thầy Hựu , răn đàn việt hượm xá nghênh ngang 
Đưa phiến tử , cất trúc bề , nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhẵn 
Xô hòn cầu , cầm mộc thược , bạn thiền hòa thửa khoe khoang 
Thuyền tử rà chèo , dòng xanh chửa cho tịn tẩy 
Đạo Ngô múa hốt , càn ma dường thấy quái quàng 
Rồng Yển lão nuốt càn khôn , ta xem chỉn lệ 
Rắn ông Tồn ngang thế giới , người thấy ắt dương 
Cây bách là lòng , thác ra trước phải phương Thái Bạch 
Bính đinh thuộc hỏa, lại trở sau hỏi hướng Thiên Cang 
Trà Triệu lão, bánh Thiều dương , bầy thiền tử hãy còn đói khát 
Ruộng Tào Khê , vườn Thiếu Thất , chúng nạp tăng những để lưu hoang 
Gieo bó củi , nẩy bông đèn , nhân mang mới nát 
Lộc đào hoa nghe tiếng trúc , mặc vẻ mà sang

第 九 會 

丕 朱 処 
機 關 祖 教 
雖 恪 饒 塘 
庄 隔 某 剛 
㐱 舍 吶 自 罒馬 祖 
乙 乑 涓 課 訳蕭 皇 
功 德 全 無 , 性 執 癡 強 添 磊 
廓 然 不 識 , 碒 愚 渕 乙 群 肹 
生 天 竺 , 折少 林 , 畕 肁 真筃 熊 耳 
身 菩 提 , 峼 明 鏡 , 牌 剶 炦 壁 行 廊 
王 老 斬 貓 , 辣 忛 峼 馭 首 坐 
柴 胡 摳 匵 , 擼 娂 智 珥 昆 床 
悪 盧 陵 欕 末 過 於 , 庄 朱 麻 垰 
所 石 頭 廏 瀾 歇 則 , 坤 典 撪 當 
破 灶 拮 棋 , 踏 笹 酉 煶 神 庙 
俱 胝 移 阮 , 用 隊 躡 躡 翁 盎 
攨 劍 臨 济, 鑲 秘 魔 , 訳 衲 僧 奴 油 自 在 
獅 子 翁 端 , 橮 柴 佑 , 譤 檀 越 歛 舍 迎 昂 
媫 扇 子 , 拮 竹 篦 , 驗 几 學 機 關 珥 (-) 
芻 丸 毬 , 倿 木 杓 , 伴 禪 和 所 木 誇 光 
船 子 耶 掉 , 匇 籑 渚 朱 羨 洗 
道 吾 扄 笏 乾魔 羕 体 怪 光 
纅 偃 老 訥 乾坤 , 些 娂 㐱 戾 
氜 蓊 存 昂 世 界 , 勜 体 乙 揚 
夛 柏 羅 峼 , 托 歯 訳 沛 方 太 白 
丙 丁 屬 火 , 吏 呂 罒 磊 向 天 罡 
茶 趙 老 餅 韶 陽 , 排 禪 子 矣 群 肁 渴 
鋫 曹 溪 園 少 室 , 眾 衲 僧 仍 底 留 荒 
招 勑 檜 乃 厠 嘫 , 因 芒 買 涅 
祿 桃 花 宜 曢竹 , 默 峃 高 禥 

--------------------
Đệ Thập Hội 

Tượng chúng ấy 
Cốc một chân không  
Dụng đòi căn khí 
Nhân lòng ta vướng chấp khôn thông 
Há cơ tổ nay còn thửa bí 
Chúng Tiểu thừa cốc hay chửa đến , bụt xá ngăn Bảo sở hóa thành 
Đấng Thượng sĩ chứng thực mà nên , ai ghẽ có sơn lâm thành thị 
Núi hoang rừng quạnh , ấy là nơi dật sĩ tiêu dao 
Triền vắng am thanh , chỉn thực cảnh đạo nhân du hí 
Ngự cao tán cả , Diêm vương nào kể đứa nghênh ngang  
Gác ngọc lầu vàng , ngục tốt thiếu chi người yêu quý 
Chuộng công danh , lồng nhân ngã , thực ấy phàm phu 
Say đạo đức , dời thân tâm , định nên thánh trí 
Mày ngang mũi dọc , tướng tuy là xem ắt bẵng nhau 
Mặt thánh lòng phàm , thực cách nhẫn vạn vàn thiên lý

第 十 會 

象 眾 意 
谷 蔑 真 空 
用 隊 根 器 
固 峼 些 旺 執坤 通 
呵 機 祖 哰 群所 秘 
眾 小 乘 谷 処渚 典 ,垠 寶 所 化 城  
等 上 士 證 寶 麻 年 , 埃 技 固 山 林 城 市 
倂 荒 棱 瓊 , 意 羅 尼 逸 士 逍 遙  
廛 永 庵 清 , 㐱 實 境 道 人 逾 戏 
馭 高 傘 垰 , 閻 王 儍 計 打 迎 昂 
閣 玉 樓 釺 , 獄 卒 少 之 勜 腰 貴 
拯 功 名 籠 人 我 , 實 意 凡 愚 
蔢 道 德 移 身 心 , 定 年 聖 智 
眉 昂 每 獨 , 相 雖 羅 娂 乙 凭 饒 
炦 聖 峼 凡 , 實 隔 忍 萬 萬 千 里 

--------------
Kệ Vân: 
Cư trần lạc đạo thả trùy duyên 
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên 
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch 
Đối kính vô tâm mạc vấn thiền 

偈 云: 

居 塵 樂 道 且 隨 緣 
饑 則 飧 兮 困則 眠 
家 中 有 宝 休寻 覓 
对 鏡 無 心 莫問 禪 

Dịch: 

(Kệ rằng: 

Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên, 
Đói cứ ăn đi mệt ngủ liền. 
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, 
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền.)
 
Tác giả bài viết: Phật Hoàng.Trần Nhân Tông
Nguồn tin: sưu tầm
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Tổ Truyền Đăng

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cách nay 2556 năm 1. TỔ MA HA CA DIẾP Đồng thời đức Phật 2. TỔ A NAN Sanh sau Phật 30 năm 3. Tổ Thương-Na-Hòa-Tu ( Sanakavasa)  Thế kỷ đầu sau Phật Niết-bàn 4. Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta)  Cuối thế kỷ thứ nhất sau Phật Niết-bàn 5. Tổ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 331
  • Hôm nay: 80596
  • Tháng hiện tại: 2980362
  • Tổng lượt truy cập: 64550126

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile