Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 44.02 Phẩm Tỳ Kheo Thứ Hai

Đăng lúc: Thứ bảy - 14/09/2013 08:24 - Người đăng bài viết: nhuận tâm bình
Bấy giờ đức Phật bảo Trưởng lão Ðại Ca Diếp: “Ðược gọi là Tỳ Kheo vì là người hay phá phiền não, vì hay phá ngã tưởng, nhơn tưởng, chúng sanh tưởng, nam tưởng, nữ tưởng nên gọi là Tỳ Kheo vậy.GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH 
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh 
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XLIV 
PHÁP HỘI BỬU LƯƠNG TỤ 
THỨ BỐN MƯƠI BỐN 

Hán Dịch: Bắc Lương, Sa Môn Thích Đạo Củng 
Việt Dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM TỲ KHEO THỨ HAI

Bấy giờ đức Phật bảo Trưởng lão Ðại Ca Diếp: “Ðược gọi là Tỳ Kheo vì là người hay phá phiền não, vì hay phá ngã tưởng, nhơn tưởng, chúng sanh tưởng, nam tưởng, nữ tưởng nên gọi là Tỳ Kheo vậy.

Nầy Ðại Ca Diếp!  Vì có tu giới tu huệ nên gọi là Tỳ Kheo vậy.

Lại vì lìa khủng úy, vì qua khỏi tam hữu tứ lưu vậy, vì thấy lỗi họa của hữu và lưu vậy, vì lìa tất cả hữu và lưu vậy, vì ở an nơi đạo vô úy vậy, đây gọi là Tỳ Kheo.

Nầy Ðại Ca Diếp!  Nếu có Tỳ Kheo tự biết chẳng thành tựu các pháp như vậy và các thiện pháp khác lại lìa bỏ pháp ấy mà hành đạo khác, thì chẳng phải là đệ tử Phật, ta chẳng phải là thầy của họ.

Nầy Ðại Ca Diếp!  Có nhiều ác Tỳ Kheo phá hoại Phật pháp của ta chớ chẳng phải chín mươi lăm phái ngoại đạo phá hoại Phật pháp được.

Ví như sư tử là chúa muông thú, khi nó chết tất cả hổ lang điểu thú không thể ăn thịt nó được.  Trong thây sư tử tự sanh các thứ trùng tự ăn thịt nó.

Cũng vậy, trong Phật pháp ta sản xuất các ác Tỳ Kheo như vậy, họ tham lợi dưỡng, vì lòng tham nên chẳng dứt ác pháp chẳng tu thiện pháp chẳng lìa vọng ngữ.  Các Tỳ Kheo nầy có thể làm hư hoại Phật pháp ta.

Nầy Ðại Ca Diếp!  Có bốn pháp thành tựu nên biết là ác Tỳ Kheo: đó là tham, sân, si và ngã mạn vậy.

Còn có bốn pháp nên biết là ác Tỳ Kheo đó là ngạo mạn tự cao, vô tàm, vô úy và chẳng gìn lỗi nơi miệng.

Còn có bốn pháp nên biết là ác Tỳ Kheo: đó là tự điệu thông, khinh khi người, tham cầu lợi dưỡng và làm nhiều điều phi pháp.

  
Còn có bốn pháp nên biết là ác Tỳ Kheo: đó là có nhiều gian ngụy, huyễn hoặc người, làm nhiều tà mạng và nói nhiều ác ngôn.

Còn có bốn pháp nên biết là ác Tỳ Kheo: đó là hiện thọ ơn người chẳng biết báo đáp, làm ơn nhỏ mong báo lớn, trước đã thọ ơn người mà chẳng ghi nhớ và xâm tổn thân hữu.

Còn có bốn pháp nên biết là ác Tỳ Kheo: đó là thọ của tín thí làm tổn thất phước báo của người, chẳng khéo giữ giới, khinh giới đã thọ, chẳng trì luật vững chắc.

Còn có bốn pháp thành tựu nên biết là ác Tỳ Kheo: đó là luận có ngã, luận có nhơn, luận có chúng sanh và luận có thọ mạng.

Còn có bốn pháp nên biết là ác Tỳ Kheo: đó là chẳng kính Phật, chẳng kính Pháp, chẳng kính Tăng và chẳng kính giới.

Còn có bốn pháp nên biết là ác Tỳ Kheo: đó là nếu Tăng hòa hiệp thì lòng chẳng vui, chẳng ưa ở một mình, ưa ở trong chúng và khi nói chuyện thường luận thế tục.

Còn có bốn pháp nên biết là ác Tỳ Kheo: đó là cầu lợi, cầu danh, cầu nhiều tri thức và chẳng an trụ thánh chủng. 
  
Còn có bốn pháp nên biết là Ác Tỳ Kheo: đó là hệ thuộc nơi ma, bị ma làm hại, ngủ nghỉ nhiều và làm lành chẳng mừng.

Còn có bốn pháp nên biết là ác Tỳ Kheo: đó là hủ bại trong Phật pháp, tâm nhiều siểm khúc, bị phiền não hại và lìa Sa Môn quả.

Còn có bốn pháp nên biết là ác Tỳ Kheo: đó là bị dâm dục thiêu đốt, bị sân khuể thiêu đốt, bị ngu si thiêu đốt và bị tất cả phiền não thiêu đốt.

Còn có bốn pháp nên biết là ác Tỳ Kheo: đó là đi nhiều vào xóm dâm chẳng biết tội lỗi, chẳng biết tri túc dầu học vấn nhiều, chẳng biết tri túc nơi vật cần dùng và thường có lòng bỏn xẻn chẳng hay bố thí.

Còn có bốn pháp nên biết là ác Tỳ Kheo: đó là từ tối vào nơi tối, từ si vào nơi si, chẳng thấy thánh đế lòng nhiều nghi hoặc và bị sanh tử cột trói đóng cửa Niết bàn.

Còn có bốn pháp nên biết là ác Tỳ Kheo: đó là thân nhiều gian hành, khẩu nhiều gian hành, ý nhiều gian hành và nghi thức nhiều gian hành.

Những gì là thân gian hành?  An tường mà đi là thân gian hành.  Chẳng ngó hai bên là thân gian hành.  Nếu ngó hai bên chẳng quá một tầm là thân gian hành.  Tà mạng mặc y là thân gian hành.  Siểm khúc đi nơi không nhàn mà chẳng cầu pháp hành không nhàn, siểm khúc khất thực mà chẳng quán tướng khất thực, siểm khúc mặc y phấn tảo mà chẳng biết là vì tàm quí, siểm khúc đi nơi núi rừng dưới cây mà chẳng biết phân biệt thập nhị duyên hành, siểm khúc uống thuốc cũ bỏ mà chẳng cầu pháp dược cam lộ đây gọi là thân nhiều gian hành.

Những gì gọi là khẩu nhiều gian hành?  Như nói rằng: họ biết tôi, họ thỉnh tôi, như sở cầu tôi đã được, tôi chẳng cầu lợi dưỡng mà thọ đưa đến cho tôi, đồ cúng dường tế diệu tôi đều được, nhiều lợi dưỡng tôi đều được, tôi thường hành thiện pháp đáng thọ cúng dường, tôi vấn đáp giỏi, tôi hay thuận hay nghịch pháp tướng, với tất cả pháp tôi hiểu nghĩa và phi nghĩa, nếu họ hỏi tôi như vậy tôi có thể đáp như vậy, tôi đáp rồi chế phục họ khiến họ nín lặng, tôi nói như vậy rồi có thể khiến đại chúng vui đẹp cũng khiến mọi người khen thiện tai khiến đại chúng ấy thỉnh tôi cúng dường, cúng dường rồi còn khiến thí chủ thỉnh tôi nhiều lần.

Nầy Ðại Ca Diếp!  Nếu người chẳng điều phục khẩu mà có nói ra điều gì, tất cả lời nói đều chẳng phải chánh ngôn, là khẩu nhiều gian hành.

Những gì là ý nhiều gian hành?  Lòng luôn nghĩ tưởng tham cầu lợi dưỡng y bát ẩm thực ngọa cụ y dược mà miệng nói tôi chẳng cầu tất cả lợi dưỡng, lòng thì cầu nhiều mà dối nói tri túc, đây gọi là ý nhiều gian hành”.

Ðức Thế Tôn nói kệ rằng:

Lòng cầu lợi dưỡng 
Miệng nói tri túc 
Tà mạng cầu lợi 
Thường không vui sướng 
Lòng họ nhiều gian 
Khi dối mọi người 
Tâm mà như vậy 
Ðều chẳng thanh tịnh 
Chư Thiên Long Thần 
Người có thiên nhãn 
Chư Phật Bồ Tát 
Ðều thấy biết rõ.

Nầy Ðại Ca Diếp!  Ác Tỳ Kheo như vậy rời lìa thiện pháp nghi thức mà làm hạnh tà mạng phải đọa ba ác đạo.

PHẨM TỲ KHEO THỨ HAI

HẾT

MỤC LỤC

KINH ÐẠI BẢO TÍCH - HT.Thích Trí Tịnh
00.Lời Nói Đầu của Dịch Giả
01. Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi
02. Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm
03. Pháp Hội Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ
04. Pháp Hội Tịnh Cư Thiên Tử
05. Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai
06. Pháp Hội Bất Động Như Lai
07. Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm
08. Pháp Hội Pháp Giới Thể Tánh Vô  Biệt
09. Pháp Hội Đại Thừa Thập Pháp
10. Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn
11. Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh
12. Pháp Hội Bồ Tát Tạng
12.01. Phẩm Khai Hoá Trưởng Giả Thứ Nhất
12.02. Phảm Kim Tỳ La Thiên Thọ Ký Thứ Hai
12.03. Phẩm Thí Nghiệm Bồ Tát Thứ Ba
12.04. Phẩm Như Lai Bất Tư Nghì Tánh  Thứ Tư
12.05. Phẩm Tứ Vô Lượng Thứ Năm
12.06. Phẩm Đàn Na Ba La Mật Đa Thứ Sáu
12.07. Phẩm Thi La Ba La Mật Thứ Bẩy
12.08. Phẩm Sằn Đề Ba La Mật Thứ Tám
12.09. Phẩm Tỳ Lê Gia Ba La Mật Thứ Chín
12.10. Phẩm Tĩnh Lự Ba La Mật Thứ Mười
12.11. Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Thứ  Mười Một
12.12. Phẩm Đại Tự Tại Thiên Thọ Ký Thứ Mười Hai
13. Pháp Hội Phật Thuyết Nhơn Xử Thái
14. Pháp Hội Phật Thuyết Nhập Thai Tạng
15. Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký
16. Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt
16.01. Phẩm Tự
16.02. Phẩm Tịnh Phạn Vương đến Phật
16.03. Phẩm A Tu la Vương Thọ Ký
16.04 Phẩm Bổn Sự
16.05 - Phẩm Ca Lâu La Vương Thọ Ký
16.06 - Phẩm Long Nữ Thọ Ký
16.07 - Phẩm Long Vương Thọ Ký
16.08 - Phẩm Cưu Bàn Trà Thọ Ký
16.09 Phẩm Càn Thát Bà Thọ Ký
16.10 Phẩm Dạ Xoa Thọ Ký
16.11 Phẩm Khẩn Na La Vương Thọ Ký
16.12 Phẩm Hư Không Hành Thiên Thọ Ký
16.13 Phẩm Tứ Thiên Vương Thọ Ký
16.14 Phẩm Tam Thập Tam Thiên Thọ Ký
16.15 Phẩm Dạ Ma Thiên Thọ Ký
16.16 Phẩm Đâu Xuất Đà Thiên Thọ Ký
16.17 Phẩm Hoá Lạc Thiên Thọ Ký
16.18 Phẩm Tha Hoá Tự Tại Thiên Thọ Ký
16.19 Phẩm Chư Phạm Thiên Thọ Ký
16.20 Phẩm Quang Âm Thiên Thọ Ký
16.21 Phẩm Biến Tịnh Thiên Thọ Ký
16.22 Phẩm Quảng Quả Thiên Thọ Ký
16.23 Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ
16.24 Phẩm Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca Ngoại Đạo
16.25 Phẩm Lục Giới Sai Biệt
16.26 Phẩm Tứ Chuyển Luân Vương
17. Pháp Hội Phú Lâu Na
18. Pháp hội hộ quốc Bồ Tát thứ XVIII
19. Pháp hội Úc già trưởng lão
20. Pháp Hội Vô Tận Phục Tạng
21. Pháp Hội Thọ Ký Ảo Sư Bạt Ðà La
22. Pháp Hội Ðại Thần Biến
23. Pháp Hội Ma Ha Ca Diếp
24. Pháp Hội Ưu Ba Ly
25. Pháp Hội Phát Thắng Chí Nguyện
26. Pháp Hội Thiện Tý Bồ Tát
27. Pháp Hội Thiện Thuận Bồ tát
28. Pháp Hội Dũng Mãnh Thọ trưởng Gỉa
29. Pháp Hội Ưu Ðà Diên Vương
30. Pháp Hội Diệu Huệ Ðồng Nữ
31. Pháp Hội Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di
32. Pháp Hội Vô Uý Ðức Bồ tát
33. Pháp Hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện
34. Pháp Hội Công Ðức Bửu Hoa Phu Bồ 
35. Pháp Hội Thiện Ðức Thiên Tử
36. Pháp Hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử
36.01 Phẩm Duyên Khởi
36.02 Phẩm Khai Thiệt Nghĩa
36.03 Phẩm Văn Thù Thần Biến
36.04 Phẩm Phá Ma
36.05 Phẩm Bồ Tát Thân Hành
36.06 Phẩm Bồ tát Tướng
36.07 Phẩm Nhị Thừa Tướng
36.08 Phẩm Phàm Phu Tướng
36.09 Phẩm Thần Thông Chứng Thuyết
36.10 Phẩm Xưng Tán Phó Pháp
37. Pháp Hội A Xà Thế Vương Tử
38. Pháp Hội Ðại Thừa Phương Tiện
39. Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Gỉa
40. Pháp Hội Tịnh Tín Ðồng Nữ
41. Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp
42. Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Sở Vấn
43. Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát
44. Pháp Hội Bửu Lương Tụ
44.01 Phẩm Sa Môn Thứ Nhất
44.02 Phẩm Tỳ Kheo Thứ Hai
44.03 Phẩm Chiên Đà La Sa Môn Thứ Ba
44.04 Phẩm Doanh Sự Tỳ Kheo Thứ Tư
44.05 Phẩm A lan Nhã Tỳ Kheo Thứ Năm
44.06 Phẩm Tỳ Kheo Khất Thực Thứ Sáu
44.07 Phẩm Phất Tảo y Tỳ Kheo Thứ Bảy
45. Pháp Hội Vô Tận Huệ Bồ Tát
46. Pháp Hội Văn Thù Thuyết Bát Nhã
47. Pháp Hội Bửu Kế Bồ Tát
48. Pháp Hội Thắng man Phu Nhân
49. Pháp Hội Quảng Bác Tiên Nhân
50. Pháp Hội Nhập Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm
51. Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ tát
52. Pháp Hội Bửu Nữ
53. Pháp Hội Bất Thuấn Bồ Tát
54. Pháp Hội Hải Huệ Bồ Tát
55. Pháp Hội Hư Không Tạng Bồ Tát
56. Pháp Hội Vô Ngôn Bồ Tát
57. Pháp Hội Bất Khả Thuyết Bồ Tát
58. Pháp Hội Bửu Tràng
59. Pháp Hội Hư Không Mục
60. Pháp Hội Nhựt Mật Bồ Tát
61. Pháp Hội Vô Tận Ý Bồ Tát
62. Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật
Lời Ghi Nhận Sau Kinh của Người Dịch

 

Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 270
  • Khách viếng thăm: 264
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 65560
  • Tháng hiện tại: 3067179
  • Tổng lượt truy cập: 64636943

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile