Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 37. Pháp Hội A Xà Thế Vương Tử

Đăng lúc: Thứ bảy - 14/09/2013 07:54 - Người đăng bài viết: nhuận tâm bình
Như vậy tôi nghe một lúc đức Phật ở thành Vương Xá trong núi Kỳ Ðà Quật cùng đại Tỳ Kheo ngàn hai trăm năm mươi người câu hội.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH 
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh 
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XXXVII 
PHÁP HỘI 
A XÀ THẾ VƯƠNG TỬ 
THỨ BA MƯƠi BẢY 

Hán dịch : Nhà Ðường Pháp Sư Bồ đề Lưu Chi 
Việt dịch: Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

      Như vậy tôi nghe một lúc đức Phật ở thành Vương Xá trong núi Kỳ Ðà Quật cùng đại Tỳ Kheo ngàn hai trăm năm mươi người câu hội.

     Bấy giờ con trai yêu quí của vua A Xà Thế là Vương Tử Sư Tử cùng chung đồng bạn năm trăm người đều đã hướng đếnVô thượng Bồ đề, mỗi người cầm tràng phan bửu cái xuất thành Vương Xá qua núi Kỳ Xà Quật đến chỗ đức Như Lai lễ lạy cúng dường.

   Vương Tử Sư Tử bạch Phật : “ Ngưỡng mong đức Thế Tôn vì tôi mà tuyên nói các hạnh Bồ Tát”.

Vương Tử liền nói kệ rằng :

“ Thế nào được đoan chánh  
Hóa sanh trong hoa sen 
Thế nào biết túc mạng 
 Nguyện Phật tuyên dạy cho 
Thế nào được thành tựu 
Tam muội đà la ni 
Khi có nói lời gì 
Mọi người đều kính thọ 
Thế nào được chánh niệm 
Ðầy đủ sanh trí huệ 
Như pháp mà tu hành 
Kiên cố chẳng hư hoại 
Thế nào thành diệu tướng 
Ðầy đủ ba mươi hai 
Tám mươi tùy hình hảo 
Người nhìn vui chẳng chán 
Thế nào được phạm âm 
Tiếng ca lăng tầng già 
Thế nào khiến thế gian 
Người thấy đều vui mừng 
Do đâu được hạnh nghiệp 
Ðược sanh trước chư Phật 
Hay thỉnh nghĩa vi diệu 
Ngưỡng mong Như Lai dạy 
Thế nào rời các nạn 
Mà sanh nơi thiện đạo 
 Thế nào tất cả đời 
Tánh siêng không phóng dật 
Thế nào được thần thông 
Và chứng túc mạng trí 
Hãy sạch hết các lậu 
Nguyện Phật khai diễn cho 
Thế nào tịnh nghiệp thành 
Lưới ma chẳng trục được 
Mà trong tất cả đời 
Ðược mọi ngưòi kính yêu 
Thế nào được trường thọ 
Thân ít sanh bịnh tật 
Ðược quyến thuộc vững bền 
Nguyện Mâu Ni tuyên nói ». 
Ðức Thế Tôn nói kệ đáp Vương Tử : 
Nhẫn nhục được đoan chánh 
Bố thí xen hóa sanh 
Pháp thí biết túc mạng 
Ông nên hiểu như vậy 
Tu tâm được tam muội 
Nhẫn được đà la ni 
Kính trọng các chúng sanh 
Pháp môn người kính thọ 
 Chẳng siểm được chánh định 
Quán khéo sanh trí huệ 
Tôn trọng chỗ tu hành 
Ðắc pháp tâm kiên cố 
Do thí được tướng tốt 
Hành từ được tùy hình 
Với chúng sanh bình đẳng 
Người nhìn không chán đủ 
Thành ngôn được phạm âm 
Ca lăng do nhuyến ngữ 
Lìa ỷ ngôn lưỡi thiệt 
Người thấy đều vui mừng  
Ở trong các pháp thí 
Chẳng từng bị chướng ngại 
Do đây nên thường được 
Gặp gỡ các Như Lai 
Tịnh tín lìa các nạn 
Trì giới sanh thiện đạo 
Do tu tập pháp không 
Ðời đời không phóng dật 
Thí xe được thần thông 
Giáo thọ thành túc mạng 
Bỏ rời cả hai bên 
 Do đấy hết các lậu 
Thắng giải thành tịnh nghiệp 
Tinh tiền xô dẹp ma 
Như thuyết mà tu hành 
Ðời đời được người yêu 
Chẳng hại được trường thọ 
Trừ khổ lo cho người 
Thân tráng kiện ít bịnh 
Hòa giải quyến thuộc vững”. 
Vương Tử Sư tử lại bạch hỏi : 
“Thế nào được của giàu 
Ðồ dùng không tổn giảm 
Ðời đời sanh chỗ nào 
Thành tựu oai đức lớn 
Thế nào được đại lực 
Chúng ma chẳng hại được 
Oai thế thường siêu thắng 
Duy nguyện Thế Tôn dạy 
Thế nào được thành tựu 
Thiên nhãn và thiên nhĩ 
Thế nào biết rõ được 
Các tâm của chúng sanh 
Thế nào được tịnh độ 
 Và pháp chúng viên mãn 
Ðược tùy thân viên quang 
Ðấng trọn đức xin dạy 
Thế nào chỗ sanh ra 
Tâm Bồ đề chẳng hư 
Nhẫn đến trong mộng mơ 
Cũng vẫn không quên mất 
Thế nào Ðại Mâu Ni 
Ðược đại chúng kính yêu 
Nhiếp thủ tất cả pháp 
Duy nguyện Thế Tôn dạy ». 
Ðức Thế Tôn đáp rằng : 
«Chẳng ganh được của giàu 
Chẳng xan đồ dùng tăng 
Khiêm hạ thành tôn quí 
Có oai đức tự tại 
Hằng thí món ăn ngon 
Kẻ sợ khiến an ổn 
Do đây được đại lực 
Oai thế thường siêu thắng 
Thí đèn cảm thiên nhãn 
Cúng nhạc thành thiên nhĩ 
Xa rời chấp hai bên 
 Nên được tha tâm trí 
Tịnh nguyện được tịnh độ 
Nhẫn lực pháp chúng thành 
Thí các tướng báu đẹp 
Ðược viên quang chiếu khắp 
Có du hành xứ nào 
Trong thành ấp tụ lạc 
Dạy người phát đại tâm 
Bồ đề tâm chẳng hư 
Thắng chí nguyện đầy đủ 
Chẳng thối tâm Bồ đề 
Do đây nhiếp các pháp 
Ðược đại chúng kính yêu”.

Vương Tử và đại chúng nghe đức Phật nói kệ xong, đồng bạch đức Phật rằng : 
“Như lời đức Thế Tôn dạy các hạnh vi diệu ấy, từ nay chúng tôi đều sẽ tu học hết”.

Ðức Thế Tôn liền hiện mỉm cười phóng đại quang minh chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới.

Di Lặc Bồ Tát bạch Phật : “ Bạch đức Thế Tôn ! Do nhơn duyên gì mà đức Thế Tôn hiện mỉm cười, duy nguyện tuyên nói trừ nghi hoặc cho chúng tôi”. 
  
Ðức Phật phán : “ Nầy Di Lặc ! Vương Tử Sư Tử đây cùng đồng bạn năm trăm người thuở xưa vì cầu Vô thượng bồ đề nên đã cúng dường mười na do tha tám mươi ức chư Phật, thời kỳ Phật Nhiên Ðăng ta làm Bà La Môn Tử thành thục cho họ. Các người ấy ở thời vị lai ở chỗ Di Lặc Phật và chư Thế Tôn hằng thọ hóa sanh thân thừa cúng dường. Các người ấy phụng sự mười ức Như Lai như vậy mãn ba trăm kiếp, Phật tối hậu ấy hiệu Vô Biên Tri Như Lai biết tâm nguyện của họ nên tùy sở ưng đều thọ ký Vô thượng Bồ đề đồng ở trong Kiếp An Lạc Quang Nghiêm thành Ðẳng chánh Giác đều đồng hiệu là Trí Huệ Tràng Tướng, Phật độ trang nghiêm như nước Cực Lạc của Vô Lượng Thọ Như Lai ở Tây phương.

Nầy Di Lặc ! Nếu có chúng sanh nghe lời nói nầy mà tin hiểu phát nguyện sẽ thành đại Bồ đề, thì phải biết người nầy được công đức không gì sánh bằng.

Nầy Di Lặc ! Nếu có người trong sáu trăm kiếp thường có thể đem các châu báu đến khắp các Phật độ cúng thí chư Như Lai, lại nếu có người nghe kinh điển nầy phát sanh thiện căn hơn công đức người trước, toán số so tính chẳng bằng được. 
  
Lúc đức Phật nói kinh pháp nầy, trong chúng có tám mươi ức chúng sanh đồng thời xu hướng Vô thượng Bồ đề. Tam thiên Ðại Thiên thế giới đều chấn động, trời mưa hoa đẹp.

Ðược nghe đức Phật thọ ký rồi, Vương Tử Sư Tử và năm trăm đồng bọn vui mừng hớn hở đều nghĩ rằng : Chúng ta quyết định thành Vô thượng Giác.

Vương Tử và đồng bạn đã cúng dường xong được ngũ thần thông liền ở trước Phật biến hiện nhiều cách rồi đồng xuất gia tu hành.

Chư đại Bồ Tát và chúng chư Thiên xu hướng đại Bồ đề thấy Vương Tử và đồng bạn tùy chỗ thích của đại chúng mà hiện thần biến đều rất vui mừng mà đồng nói rằng : “Vương Tử Sư Tử hỏi các điều nghi, đức Như Lai Thế Tôn đều giải quyết hết. Như vậy, đức Thế Tôn bất khả tư nghì, chánh pháp của Như Lai và người tín thọ quả báo bất khả tư nghị, công đức Như Lai vô lượng vô biên nơi tất cả pháp không gì chẳng thấu tỏ, là Ðạo Sư của đời độ người chưa độ, khắp mười phương thế giới đều rõ biết cả các pháp ba đời.

Ai là người có trí được nghe khối công đức sanh xứ an lạc như vậy mà chẳng phát khởi tin ưa mãnh lợi xu hướng cầu Vô thượng Bồ đề”.

Ðức Phật nói kinh nầy rồi, Vương Tử Sư Tử cùng đồng bạn năm trăm người, tất cả đại chúng đều vui mừng phụng hành.

PHÁP HỘI 
A XÀ THẾ VƯƠNG TỬ 
THỨ BA MƯƠi BẢY 

HẾT

 

MỤC LỤC

Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Cách gởi bài viết về Ban Biên Tập

Nội quy đăng bài viết :Bài viết trước khi đăng phải hội đủ các điều sau :- Thứ nhất : Trang web chỉ có một mục đích đó là Hoằng Dương Phật Pháp- Thứ hai : Nội dung thuần tuý chỉ có quan điểm, kinh điển, Luật, Luận chính thống của Nhà Phật- Thứ ba : không liên quan bất...

Thống kê

  • Đang truy cập: 404
  • Khách viếng thăm: 403
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 110811
  • Tháng hiện tại: 1830305
  • Tổng lượt truy cập: 67256002

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile