Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 36.03 Phẩm Văn Thù Thần Biến

Đăng lúc: Thứ bảy - 14/09/2013 07:35 - Người đăng bài viết: nhuận tâm bình
Bấy giờ Thiện Trụ Ý Thiên Tử bạch Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát : “Bạch Ðại sĩ ! Nay nên cùng đến chỗ đức Như Lai thân cận đảnh lễ thỉnh hỏi chỗ chưa nghe, cũng nhơn thời gian ấy mà hỏi gạn như pháp”.GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

KINH ÐẠI BẢO TÍCH 
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh 
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XXXVI 
PHÁP HỘI 
THIỆN TRỤ Ý THIÊN TỬ 
THỨ BA MƯƠi SÁU 

Hán dịch : Tùy: Pháp Sư Ðạt Ma Cấp Ða 
Việt dịch : Việt Nam : Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

PHẨM VĂN THÙ THẦN BIẾN 
THỨ BA

Bấy giờ Thiện Trụ Ý Thiên Tử bạch Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát : “Bạch Ðại sĩ ! Nay nên cùng đến chỗ đức Như Lai thân cận đảnh lễ thỉnh hỏi chỗ chưa nghe, cũng nhơn thời gian ấy mà hỏi gạn như pháp”. 
            
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói : “ Nầy Thiên Tử ! Ngài chớ phân biệt thủ trước Như Lai”.    
            
Thiện Trụ Ý Thiên Tử nói : “ Bạch Ðại Sĩ ! Như Lai ở tại đâu mà bảo chớ thủ trước ?”. 
            
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói : “ Chính tại hiện tiền. 
            
 - Bạch Ðại Sĩ ! Nếu như vậy sao tôi chẳng thấy ? 
            
- Nầy Thiên Tử ! Nếu nay Ngài có thể tất cả chẳng thấy thì gọi là chơn thiệt thấy Như Lai. 
        
 - Bạch Ðại Sĩ ! Nếu là hiện tiền sao bảo tôi chớ thủ trước Như Lai ?

- Nầy Thiên Tử ! Ngài cho rằng nay đây hiện tiền có gì ?

- Bạch Ðại Sĩ  có hư không giới.

- Nầy Thiên Tử ! Ðúng vậy, nói là Như Lai chính là nói hư không giới. Tại sao? Vì các pháp bình đẳng như hư không vậy. Thế nên hư không tức là Như Lai, Như Lai tức là hư không. Hư Không và Như Lai không hai không khác. Nầy Thiên Tử  ! Do nghĩa ấy nên người muốn cầu thấy Như Lai phải quan sát như vầy : chơn tế như thiệt biết rõ trong ấy không có một vật có thể phân biệt được”. 
            
Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại dùng thần lực hóa làm ba mươi hai sở nhà báu nhiều từng mái hiên đầy đủ bốn mặt vuông  vức bốn góc có trụ giáp vòng  có bao lơn lưới báu giăng xen rất đẹp vi diệu cao vọi nguy nga hoàn toàn trang nghiêm rất đáng ưa thích. Trong nhà đều có giường báu thù thắng trải với thiên y, trên giường đều có Hóa Bồ Tát ngồi đủ ba mươi hai tướng đại nhơn. 
         
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hiển hiện sự trang nghiêm như vậy rồi cùng các tòa liên hoa Hóa Phật Hóa Bồ Tát và nhà báu nhiều từng nầy cùng với chúng Bồ Tát đồng đến chỗ Phật hữu nhiễu bảy vòng cũng vi nhiễu chúng Tỳ Kheo rồi thăng lên hư không sáng chói chiếu khắp chúng hội đạo tràng an trụ nơi bốn phía. 
        
Lúc ấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đi sau Thiện Trụ Ý Thiên Tử mà bỗng đến chỗ Phật trước, còn Thiện Trụ Ý Thiên Tử lại đến sau. Thiện Trụ Ý Thiên Tử hỏi : « Bạch Ðại Sĩ ! Tôi đi trước mà đến sau. Ðại Sĩ từ con đường nào đến đây ? ».

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói : « Nầy Thiên Tử ! giả sử có người cúng dường hằng sa Như Lai cúi đầu đảnh lễ cũng trọn chẳng thấy được tôi qua lại đi đứng ». 
      
Bấy giờ chư Hóa Bồ Tát trên hoa đài và trong nhà báu đồng thanh nói kệ tán thán đức Như Lai :

« Ðã từng cúng dường quá hằng sa 
Bất khả tư nghị các Thế Tôn 
Dũng mãnh tu hành cầu Bồ đề 
Thế nên siêu xuất trên Thiên Nhơn 
Ánh sáng sắc đẹp hơn tam giới 
Mâu Ni tướng tốt thiệt kỳ đặc 
Vì chúng tuyên nói pháp thậm thâm 
Không có thọ mạng không nhơn ngã 
Thế Tôn hành thí trì tịnh giới 
Nhẫn nhục tinh tiến đủ thiền định 
Trí huệ thanh tịnh sáng ba cõi 
Tôi lạy đấng thắng Ba la mật 
Có ai phát tâm cầu Bồ đề 
Thì thọ cúng dường của Thiên Nhơn 
Nếu nơi thâm không chẳng nghi hoặc 
Sẽ nối Pháp Vương xuất thế gian 
Quá khứ chư Phật Ðẳng Chánh Giác 
Hiện tại tất cả Lưỡng Túc Tôn 
Thường nói các pháp không như vậy 
Bổn lai vô tướng cũng vô tác 
Chúng sanh thể tánh bất khả đắc 
Nào có kẻ sanh và tử diệt 
Vốn đã không lai cũng không khứ 
Tất cả các pháp như hư không 
Như các hóa nhơn xem các sự 
Dẫu lại thị hiện mà không thiệt 
 Thế Tôn thuyết pháp cũng như vậy 
Ðều là hư giả đồng ảo mộng 
Hằng sa thế giới đầy châu báu 
Mang đem bố thí tất cả người 
Nếu hay tu nhẫn khéo nói không 
Thí pháp như đây hơn tài thí 
Lại trong số kiếp như hằng sa 
Cúng dường chư Phật Thiên Nhơn Sư 
Phụng hiến hương hoa và tư cụ 
Vì cầu Bồ đề lìa thế gian 
Ðược nghe thâm pháp rất sâu nầy 
Không có ngã chúng sanh thọ mạng 
Nên biết người nầy được tịnh nhẫn 
Ðây là cúng dường thập phương Phật 
Trong vô số kiếp hành bố thí 
Y thực tượng mã và trân bửu 
Nên biết chẳng phải nhơn giải thoát 
Bởi có tưởng ngã nhơn chúng sanh 
Quy mạng đấng Vô thượng Niết bàn 
Cứu tế chúng sanh số vô lượng 
Các pháp đều không vốn thanh tịnh 
Giải thoát như vậy trí trang nghiêm 
Chư Phật xuất thế rất khó gặp 
 Ðược nghe chánh pháp sanh tin khó 
Thân người khó dược nay đã được 
Lành thay Phật pháp người thuận tu 
Ðã được bỏ trừ tám chướng nạn 
Tuyệt hẳn chật hẹp ở không nhàn 
Nơi các chánh pháp được tín hành 
Phải nên dũng mãnh phát tinh tiến 
Nếu nghe pháp rồi phải chánh tư 
Chẳng nên nghe tiếng liền nắm lấy 
Các người thường tu a lan nhã 
Chắc sẽ mau chóng thành nhơn hùng 
Gần thiện tri thức và pháp sư 
Phải mau xa rời các ác hữu 
Người nơi chúng sanh tưởng bình đẳng 
Cẩn thận chớ khởi tâm ngã nhơn 
Thường thích đa văn trì cấm giới 
Lìa bỏ cửa nhà ngồi trong rừng 
Hũ dược trị bịnh chớ dối tốt 
Cũng luôn khất thực thọ phấn tảo 
Tất cả hữu vi tức vô vi 
Ðồng đều nhứt tướng như dương diệm 
Nếu rõ thiệt tế thấy chơn như 
Mau thành Vô thượng Bồ đề đạo 
Nên quán ngũ ấm dường mộng ảo 
Các nhập trong ngoài như nhà hoang 
Thế Tôn thường nói pháp như đây 
Pháp cũng mộng ảo chớ chấp trước 
Tham dục sân khuể tánh tự không 
Ngu si ngã mạn phân biệt khởi 
Pháp ấy đã diệt nay cũng không 
Biết được như vậy thì thành Phật ». 
            
Lúc chư Hóa Bồ Tát nói kệ nầy , trong chúng hội có hai vạn hai ngàn chúng sanh phát tâm Vô thượng Bồ đề, năm trăm Tỳ Kheo lậu tận ý giải tâm được giải thoát, năm trăm Tỳ Kheo Ni xa trần lìa cấu được pháp nhãn tịnh, bảy ngàn Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, hai  vạn năm ngàn Thiên tử cũng đều được lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh, ba trăm Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Cả đại địa tam thiên Ðại Thiên thế giới chấn động sáu cách. 

PHẨM VĂN THÙ THẦN BIẾN 
THỨ BA

HẾT

 

MỤC LỤC

Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 63
  • Hôm nay: 15890
  • Tháng hiện tại: 144109
  • Tổng lượt truy cập: 45759877

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile