Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Kinh Vu Lan Bồn

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/08/2012 09:25 - Người đăng bài viết: Thiền Lâm

Ta từng nghe nói lời tạc như vầy:


Một thuở nọ Thế-tôn an-trụ
Xá-vệ thành Kỳ-thụ viên trung.
Mục-liên mới đặng lục-thông,
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm-luân.
Công dưỡng-dục thâm-ân dốc trả,
Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền,
Làm con hiếu-hạnh vi tiên,
Bèn dùng huệ-nhãn dưới trên kiếm tầm.

Thấy vong-mẫu sanh làm ngạ-quỷ,
Không uống ăn tiều-tụy hình-hài.
Mục-liên thấy vậy bi-ai,
Biết mẹ đói khát ai-hoài tình thâm.
La phẩm-vật đem dâng từ-mẫu,
Đặng đỡ lòng cực-khổ bấy lâu.

Thấy cơm, mẹ rất lo âu,
Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn.
Lòng bỏn-xẻn tiền-căn chưa dứt,
Sợ chúng ma cướp giựt của bà.
Cơm đưa chưa tới miệng đà,
Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu!

Thấy như vậy âu-sầu thê-thảm,
Mục-kiền-liên bi cảm xót thương,
Mau mau về đến giảng-đường,
Bạch cùng sư-phụ tìm phương giải-nàn.

Phật mới bảo rõ-ràng căn-cội,
Rằng: "Mẹ ông gốc tội rất sâu.
Dầu ông thần-lực nhiệm-mầu,
Một mình không thể ai cầu được đâu.
Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn,
Tiếng vang đồn thấu đến Cửu-thiên
Cùng là các bậc Thần-kỳ
Tà, ma ngoại-đạo, bốn vì Thiên-vương
Cộng ba cõi sáu phương tu-tập,
Cũng không phương cứu-tế mẹ ngươi.
Muốn cho cứu đặng mẹ người.
Phải nhờ thần-lực của mười phương Tăng.
Pháp cứu-tế ta toan giải nói,
Cho mọi người thoát khỏi ách-nàn!"

Bèn kêu Mục-thị đến gần,
Truyền cho diệu-pháp ân cần thiết thi:
"Rằm tháng bảy là ngày tự-tứ
Mười phương tăng đều dự lễ này
Phải toan sắm-sửa chớ chầy
Thức ăn trăm món, trái cây năm màu
Lại phải sắm giường nằm nệm lót
Cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang, dầu
Món ăn tinh-sạch báu mầu
Đựng trong bình-bát vọng-cầu kính dâng

Chư Đại-đức mười phương thọ-thực
Trong bảy đời sẽ đặng siêu thiên
Lại thêm cha mẹ hiện-tiền
Đặng nhờ phước lực tiêu-khiên ác-nàn

Vì ngày ấy Thánh-tăng đầy đủ
Dầu ở đâu cũng tụ hội về.
Như người thiền-định sơn-khê
Tránh điều phiền-não chăm về thiền-na
Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả
Công tu hành-nguyện thỏa vô-sanh
Hoặc người thọ hạ kinh-hành
Chẳng ham quyền-qúy ẩn danh lâm-tòng
Hoặc người đặng lục-thông tấn-phát
Và những hàng Duyên-giác, Thanh-văn
Hoặc chư Bồ-tát mười phương
Hiện hình làm sãi ở gần chúng-sanh
Đều trì giới rất thanh, rất tịnh
Đạo-đức dày chánh-định chơn-tâm
Tất cả các bực Thánh, Phàm
Đồng lòng thọ lãnh bát-cơm lục-hòa

Người nào có sắm ra vật thực
Đặng cúng-dường Tự-tứ Tăng thời
Hiện-tiền phụ mẫu của ngươi
Bà con quyến-thuộc thảy đều nhờ ơn
Tam-đồ khổ chắc rằng ra khỏi
Cảnh thanh nhàn hưởng-thọ tự-nhiên.
Như còn cha mẹ hiện-tiền
Đó nhờ cũng đặng bá niên thọ-trường
Như cha mẹ bảy đời quá-vãng
Sẽ hóa sanh về cõi thiên cung
Người thời tuấn-tú hình-dung
Hào-quang chiếu sáng khắp cùng châu-thân!"

Phật dạy bảo mười phương Tăng-chúng
Phải tuân theo thể-thức sau nầy:

"Trước khi thọ-thực đàn chay
Phải cầu chú nguyện cho người tín-gia.
Cầu thất-thế mẹ cha thí-chủ
Định tâm-thần quán đủ đừng quên
Cho xong ý định hành-thiền
Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dưng.
Khi thọ dụng, nên an vật-thực.
Trước Phật đài hoặc tự tháp trung:
Chư tăng chú nguyện viên dung
Sau rồi tự tiện thọ cùng bữa trưa".

Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt
Mục-liên cùng Bồ-tát chư tăng
Đồng nhau tỏ dạ vui mừng
Mục-liên cũng hết khóc thương rầu buồn
Mục-liên mẫu cũng trong ngày ấy
Kiếp khổ về ngạ-quỉ được tan

Mục-liên bạch với Phật rằng:
"Mẹ con nhờ sức Thánh-Tăng khỏi nàn
Lại cũng nhờ oai thần Tam-bảo
Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra
Như sau đệ-tử xuất-gia
Vu-lan-Bồn pháp dùng mà độ sanh
Độ cha mẹ còn đương tại thế
Hoặc bảy đời có thể đặng không?"

Phật rằng: "Lời hỏi rất thông
Ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo
Thiện-nam tử, tỳ-kheo nam nữ
Cùng Quốc-vương, Thái-tử, Đại-thần
Tam-công, tể-tướng, bá-quan
Cùng hàng lê-thứ vạn dân cõi trần
Như chí muốn đền ơn cha mẹ
Hiện tại cùng thất-thế tình thâm
Đến rằm tháng bảy mỗi năm
Sau khi kiết-hạ chư Tăng tựu về
Chính ngày ấy Phật-đà hoan-hỷ
Phải sắm sanh bá vị cơm canh
Đựng trong bình bát tinh anh,
Chờ giờ Tự-tứ chúng Tăng cúng-dường
Đặng cầu-nguyện song-đường trường-thọ
Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi
Cùng cầu thất-thế đồng thì
Lìa nơi ngạ-qủy sanh về nhơn, thiên
Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp
Lại xa lìa nạn khổ cực thân
Môn-sanh Phật-tử ân cần
Hạnh tu hiều-thuận phải cần phải chuyên
Thường cầu nguyện thung-huyên an-hảo
Cùng bảy đời phụ-mẫu siêu-sanh
Ngày rằm tháng bảy mỗi năm
Vì lòng hiếu-thảo ơn-thâm phải đền
Lễ cứu-tế chí thành sắp đặt
Ngõ cúng-dường chư Phật chư Tăng
Ấy là báo đáp, thù ân
Sanh-thành dưỡng-dục song-thân buổi đầu
Đệ-tử Phật, lo âu gìn-giữ
Mới phải là Thích-tử Thiền-môn!"

Vừa nghe dứt pháp Lan-bồn
Môn sanh tứ-chúng thảy đồng hỷ-hoan
Mục-liên với bốn ban Phật-tử
Nguyện một lòng tín-sự phụng-hành.

Nam-mô đại hiếu Mục kiền liên Bồ-tát!

PHẬT THUYẾT KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU ÂN

          Một thuở nọ, Thế Tôn an trụ
          Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung
          Chư Tăng câu hội rất đông
          Tính ra tới số hai muôn tám ngàn.
                    Lại cũng có các hàng Bồ-tát
                    Hội tại đây đủ mặt thường thường.
                    Bây giờ, Phật mới lên đường
                    Cùng hàng đại chúng Nam phương tiến hành. 
          Đáo bán lộ, đành rành mắt thấy
          Núi xương khô bỏ đấy lâu đời
          Thế Tôn bèn vội đến nơi
          Lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng.
                    Ðức A Nan tủi lòng ái ngại
                    Chẳng hiểu sao Phật lạy đống xương? 
                    Vội vàng xin Phật dạy tường
                    Thầy là Từ Phụ ba phương, bốn loài 
          Ai ai cũng kính Thầy dường ấy
          Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?
          Phật rằng: Trong các môn đồ, 
          Ngươi là đệ tử đứng đầu dày công
                    Bởi chưa biết đục trong cho rõ
                    Nên vì ngươi, ta tỏ đuôi đầu:
                    Ðống xương dồn dập bấy lâu
                    Cho nên trong đó biết bao cốt hài
          Chắc cũng có ông bà cha mẹ
          Hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh
          Luân hồi sanh tử, tử sanh
          Lục thân đời trước thi hài còn đây
                    Ta lễ bái kính người tiền bối
                    Và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa
                    Ðống xương hỗn tạp chẳng vừa
                    Không phân trai gái bỏ bừa khó coi 
          Ngươi chịu khó xét soi cho kỹ
          Phân làm hai, bên nữ bên nam
          Ðể cho phân biệt cốt phàm
          Không còn lộn lạo nữ nam chất chồng.
                     Ðức A Nan trong lòng tha thiết 
                    Biết làm sao phân biệt khỏi sai
                    Ngài bèn xin Phật chỉ bày
                    Vì khó chọn lựa gái trai lúc này
          Còn sanh tiền dễ bề sắp đặt
          Cách đứng đi ăn mặc phân minh
          Chớ khi rã xác tiêu hình
          Xương ai như nấy khó nhìn khó phân.
                    Phật mới bảo: A Nan nên biết 
                    Xương nữ nam phân biệt rõ ràng
                    Ðàn ông xương trắng nặng hoằng
                    Ðàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. 
          Ngươi có biết cớ chi đen nhẹ?
          Bởi đàn bà sanh đẻ mà ra
          Sanh con ba đấu huyết ra
          Tám hộc, bốn đấu sữa hòa nuôi con
                    Vì cớ ấy hao mòn thân thể
                    Xương đàn bà đen nhẹ hơn trai.
                    A Nan nghe vậy bi ai 
                    Xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh. 
          Bèn cầu Phật thi ân dạy bảo
          Phương pháp nào báo hiếu song thân?
          Thế Tôn mới bảo lời rằng:
          Vì ngươi, ta sẽ phân trần, khá nghe!
                     Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc 
                    Sanh đặng con thập ngoạt cưu mang 
                    Tháng đầu, thai đậu tợ sương
                    Mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. 
          Tháng thứ nhì dường như sữa đặc
          Tháng thứ ba như cục huyết ngưng
          Bốn tháng đã tượng ra hình
          Năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng.
                    Tháng thứ sáu lục căn đều đủ
                    Bảy tháng thì đủ bộ cốt xương
                    Lại thêm đủ lỗ chân lông
                    Cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn. 
          Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ
          Chín tháng thì đầy đủ vóc hình
          Mười tháng thì đến kỳ sinh
          Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn.
                    Bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu 
                    Nó vẫy vùng, đạp quấu lung tung
                    Làm cho cha mẹ hãi hùng
                    Sự đau, sự khổ, khôn cùng tỏ phân
          Khi sản xuất muôn phần an lạc
          Cũng ví như được bạc, được vàng.
                    Thế Tôn lại bảo A Nan: 
                    Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. 
          Ðiều thứ nhứt:   giữ gìn thai giáo
          Mười tháng trường châu đáo mọi bề.
                    Thứ hai:   sanh đẻ gớm ghê
                    Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. 
          Ðiều thứ ba:   thâm ân nuôi dưỡng
          Cực đến đâu bền vững chẳng lay.
                    Thứ tư:   ăn đắng uống cay
                    Ðể dành bùi ngọt đủ đầy cho con.
          Ðiều thứ năm:   lại còn khi ngủ
          Ướt mẹ nằm, khô ráo phần con.
                    Thứ sáu :  bú sữa nhai cơm
                    Miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê. 
          Ðiều thứ bảy:   không chê ô uế
          Giặt đồ dơ của trẻ không phiền.
                    Thứ tám:   chẳng nỡ chia riêng
                    Nếu con đi vắng cha phiền, mẹ lo.
          Ðiều thứ chín:   miễn con sung sướng
          Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam
          Tính sao có lợi thì làm
          Chẳng màng tội lỗi, bị giam, bị cầm.
                    Ðiều thứ mười:   chẳng ham trau chuốt
                    Dành cho con các cuộc thanh nhàn
                    Thương con như ngọc như vàng
                    Ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. 
          Phật lại bảo:  A Nan nên biết, 
          Trong chúng-sanh tuy thiệt phẩm người
          Mười phần mê muội cả mười
          Không tường ơn trọng đức dày song thân.
                    Chẳng kính mến quên ơn trái đức
                    Không xót thương dưỡng dục cù lao
                    Ấy là bất hiếu mạc giao 
                    Vì những người ấy đời nào nên thân. 
          Mẹ sanh con cưu mang mười tháng
          Cực khổ dường gánh nặng trên vai
          Uống ăn chẳng đặng vì thai
          Cho nên thân thể hình hài kém suy.
                    Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết
                    Sanh đặng rồi tinh huyết dầm dề
                    Ví như thọc huyết trâu dê
                    Nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. 
          Con còn nhỏ phải lo săn sóc
          Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con
          Phải tắm phải giặt rửa trôn
          Biết rằng dơ dáy, mẹ không ngại gì.
                    Nằm phía ướt, con nằm phía ráo
                    Sợ cho con ướt áo, ướt chăn
                    Hoặc khi ghẻ chóc khắp thân
                    Ắt con phải chịu trăm phần thảm thương. 
          Trọn ba năm bú nương sữa mẹ
          Thân gầy mòn nào nệ với con
          Khi con vừa được lớn khôn 
          Cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng.  
                    Cho đi học mở thông trí huệ
                    Dựng vợ chồng có thế làm ăn
                    Ước mong con được nên thân
                    Dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi.
          Con đau ốm tức thì lo chạy
          Dầu tốn hao đến mấy cũng đành
          Khi con căn bệnh đặng lành
          Thì cha mẹ mới an thần định tâm.
                    Công dưỡng dục sánh bằng non biển
                    Cớ sao con chẳng biết ơn này
                    Hoặc khi lầm lỗi bị rầy
                    Chẳng tuân thì chớ, lại bày ngỗ ngang. 
          Hỗn cha mẹ, phùng mang trợn mắt
          Khinh trưởng huynh, nộ nạt thê nhi
          Bà con chẳng kể ra chi
          Không tuân sư phụ, lễ nghi chẳng tường.
                    Lời dạy bảo song đường không kể
                    Tiếng khuyên răn anh chị chẳng màng 
                    Trái ngang chống báng mọi đàng
                    Ra vào lui tới mắng càn người trên. 
          Vì lỗ mãng tánh quen càn bướng
          Chẳng kể lời trưởng thượng dạy răn
          Lớn lên theo thói hung hăng
          Ðã không nhẫn nhịn, lại càng hành hung.
                    Bỏ bạn lành, theo cùng chúng dữ
                    Nết tập quen, làm sự trái ngang
                    Nghe lời dụ dỗ quân hoang
                    Bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người.
          Trước còn tập theo thời theo thế
          Thân lập thân, tìm kế sanh nhai
          Hoặc đi buôn bán kiếm lời
          Hoặc vào quân lính với đời lập công.
                    Vì ràng buộc đồn công mối nợ
                    Hoặc trở ngăn vì vợ, vì con
                    Quên cha, quên mẹ tình thâm
                    Quên xứ, quên sở, lâu năm không về. 
          Ấy là nói những người có chí
          Chớ phần nhiều du hí mà thôi
          Sau khi phá hết của rồi
          Phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài.
                    Theo trộm cướp, hoặc là bài bạc
                    Phạm tội hình, tù rạc phải vương
                    Hoặc khi mang bệnh giữa đường
                    Không người nuôi dưỡng, bỏ thân ngoài đồng. 
          Hay tin dữ bà con cô bác
          Cùng mẹ cha xao xác buồn rầu
          Thương con than khóc âu sầu
          Có khi mang bịnh đui mù vấn vương.
                    Hoặc bịnh nặng vì thương quá lẽ
                    Phải bỏ mình làm quỉ giữ hồn
                    Hoặc nghe con chẳng lo lường
                    Trà đình tửu điếm phố phường ngao du. 
          Cứ mải miết với đồng bất chính
          Chẳng mấy khi thần tỉnh mộ khang
          Làm cho cha mẹ than van
          Sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời.
                     Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu 
                    Không ai nuôi thốn thiếu mọi điều
                    Ốm đau đói rách kêu rêu
                    Con không cấp dưỡng, bỏ liều chẳng thương. 
          Phận con gái còn nương cha mẹ
          Thì có lòng hiếu đễ thuận hòa 
          Cần lao phục dịch trong nhà
          Dễ sai, dễ khiến hơn là nam nhi.
                    Song đến lúc, tùng phu xuất giá
                    Lo bên chồng chẳng sá bên mình
                    Trước còn lai vãng đến thăm
                    Lần lần nguội lạnh biệt tăm biệt nhàn. 
          Quên dưỡng dục song thân ân trọng
          Không nhớ công mang nặng đẻ đau
          Chẳng lo báo bổ cù lao
          Làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay!
                    Nếu cha mẹ la rầy quở mắng
                    Trở sanh lòng hờn giận chẳng kiêng 
                    Chớ chi chồng đánh liên miên
                    Thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. 
          Tội bất hiếu lưỡng ban nam nữ
          Nói không cùng nghiệp dữ phải mang
          Nghe Phật chỉ rõ mọi đàng
          Trong hàng đại chúng lòng càng thảm thay.
                    Gieo xuống đất, lấy cây lấy củi
                    Ðập vào mình, vào mũi, vào hông
                    Làm cho các lỗ chân lông
                    Thảy đều rướm máu ướt đầm cả thân. 
          Ðến hôn mê tâm thần bất định
          Một giây lâu mới tỉnh than rằng:
          Bọn con quả thật tội nhân
          Xưa nay chẳng rõ, không hơn người mù.
                    Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc
                    Ruột gan dường như nát như tan
                    Tội tình khó nỗi than van
                    Làm sao trả đặng muôn ngàn ân sâu. 
          Trước Phật tiền, ai cầu trần tố
          Xin Thế Tôn mẫn cố bi lân
          Làm sao báo đáp thù ân
          Tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình?
                    Phật bèn dùng phạm thanh sáu món
                    Phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe:
                    Ân cha, nghĩa mẹ nặng nề
                    Không phương báo đáp cho vừa sức đâu. 
          Ví có người ân sâu dốc trả
          Cõng mẹ cha tất cả hai vai
          Giáp Tu Di núi chẳng sai
          Ðến trăm ngàn kiếp ân kia chưa vừa.
                    Ví có người gặp cơn đói rét
                    Nuôi song thân dâng hết thân này
                    Xương nghiền thịt nát phân thây
                    Trải trăm ngàn kiếp ân đây chưa đồng. 
          Ví có người vì công sanh dưỡng
          Tự tay mình khoét thủng song ngươi
          Chịu thân mù tối như vầy
          Ðến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu.
                    Ví có người cầm dao thật bén
                    Mổ bụng ra rút hết tâm can
                    Huyết ra khắp đất chẳng than
                    Ðến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. 
          Ví có người dùng ngàn mũi nhọn
          Ðâm vào mình bất luận chỗ nào
          Tuy là sự khó biết bao
          Trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền.
                    Ví có người vì công dưỡng dục
                    Tự treo mình, cúng Phật thế đèn
                    Cứ treo như vậy trọn năm
                    Trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. 
          Ví có người xương nghiền ra mỡ
          Hoặc dùng dao chặt bửa thân mình
          Xương tan, thịt nát chẳng phiền
          Ðến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng.
                     Ví có người vì công dưỡng dục 
                    Nuốt sắt nóng thấu ruột thấu gan
                    Làm cho thân thể tiêu tan
                    Ðến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. 
          Nghe Phật nói thảy đều kinh khủng
          Giọt lệ tràn khó nỗi cấm ngăn
          Ðồng thanh bạch Phật lời rằng:
          Làm sao trả đặng ân thâm song đường?
                    Phật mới bảo các hàng Phật tử: 
                    Phải lắng nghe ta chỉ sau này
                    Các ngươi muốn đáp ơn dày
                    Phải nên biên chép Kinh đây lưu truyền. 
          Vì cha mẹ trì chuyên phúng tụng 
          Cùng ăn năn những tội lỗi xưa
          Cúng dường Tam Bảo sớm trưa
          Cùng là tu phước, chẳng chừa món chi.
                    Rằm tháng Bảy đến kỳ Tự Tứ
                    Thập phương Tăng đều dự lễ này
                    Sắm sanh lễ vật đủ đầy
                    Chờ giờ câu hội đặt bày cúng dâng. 
          Ðặng cầu nguyện song đường trường thọ
          Hoặc sanh về Tịnh Ðộ an nhàn
          Ấy là báo đáp thù ân
          Sanh thành dưỡng dục song thân của mình.
                    Mình cần phải tụng Kinh lạy Phật   
                    Pháp Tam Quy, bậc nhất giới trai 
                    Những lời ta dạy hôm nay
                    Các ngươi nhớ lấy từ đây phụng hành. 
          Ðược như vậy mới là khỏi tội
          Bằng chẳng thì ngục tối phải sa
          Trong năm đại tội kể ra
          Bất hiếu thứ nhứt, thật là trọng thay.
                    Sau khi chết, bị đày vào ngục
                    Ngũ Vô Gián cũng gọi A Tỳ
                    Ngục này trong núi Thiết Vi
                    Vách phên bằng sắt vây quanh bốn bề. 
          Trong ngục này hằng ngày lửa cháy
          Ðốt tội nhân hết thảy thành than
          Có lò nấu sắt cho tan
          Rót vào trong miệng tội cang hành hình.
                    Vì bất hiếu nên mình thọ khổ
                    Lột thịt ra máu đổ tràn lan
                    Lại có chó sắt cắn gan
                    Phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. 
          Ở trong ngục có giường bằng sắt
          Bắt tội nhơn nằm khắp đó xong
          Rồi cho một ngọn lửa hồng
          Nướng quay chúng nó da phồng thịt phao.
                    Móc bằng sắt thương đao gươm giáo
                    Trên không trung đổ tháo như mưa
                    Gặp ai chém nấy chẳng chừa
                    Làm cho thân thể nát nhừ như tương. 
          Những hình phạt vô phương kể hết
          Mỗi ngục đều có cách trị riêng
          Như là xe sắt phân thây
          Chim ưng mổ bụng, trâu cày lưỡi lê.
                    Nếu mà đặng chết liền đã đỡ
                    Vì nghiệp duyên không nỡ hành thân 
                    Ngày đêm chết sống muôn lần
                    Ðến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. 
          Sự hành phạt tại A Tỳ ngục
          Rất nặng nề ngỗ nghịch song thân
          Chúng ngươi đều phải ân cần
          Thừa hành các việc phân trần khoảng trên.
                    Nhứt là phải Kinh nầy in chép
                    Truyền bá ra cho khắp Ðông Tây
                    Như ai chép một quyển nầy
                    Ví bằng đặng thấy một vì Thế Tôn.
          Nếu in được ngàn muôn quyển ấy
          Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên
          Do theo nguyện lực tùy duyên
          Chư Phật ủng hộ y như sở nguyền.
                    Cha mẹ đặng xa miền khốc lãnh
                    Lại hóa sanh về cõi thiên cung
                    Khi lời Phật giảng vừa xong
                    Khắp trong tứ chúng một lòng kính vâng. 
          Lại phát nguyện thà thân này nát
          Ra bụi tro muôn kiếp chẳng nài
          Dầu cho kéo lưỡi trâu cày
          Đến trăm ngàn kiếp lời Thầy không quên.
                    Ví như bị bá thiên đao kiếm
                    Khắp thân này đâm chém phanh thây
                    Hoặc như lưỡi trói thân này
                    Trải trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai. 
          Dẫu thân này bị cưa bị chặt
          Phân chia ra muôn đoạn rã rời
          Đến trăm ngàn kiếp như vầy
          Chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên.
                    Ðức A Nan kiền thiền đảnh lễ
                    Cầu Thế Tôn đặt để hiệu kinh
                    Ngày sau truyền bá chúng-sanh
                    Dễ bề phúng tụng kiên tinh tu hành   
          Phật mới bảo: A Nan nên biết
          Quyển Kinh này quả thiệt cao xa
          Ðặt tên "BÁO HIẾU MẸ CHA"
          Cùng là "ÂN TRỌNG" thật là chơn kinh.
                    Các ngươi phải giữ gìn châu đáo
                    Ðặng đời sau, y giáo phụng hành.
                    Sau khi Phật dạy đành rành
                    Bốn hàng Phật tử rất mừng rất vui
          Thảy một lòng vâng theo lời Phật 
          Và kính thành tin chắc vẹn tuyền
          Ðồng nhau trở lại Phật tiền
          Nhất tâm đảnh lễ, rồi liền lui ra.

Tác giả bài viết: HT Thích Huệ Duyên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Avata
Hoằng Đảm - Đăng lúc: 03/03/2013 11:46
Bạn có thể vào đây để thỉnh đĩa miễn phí mà không cần download.http://www.dieuphapam.net/archives/713
Hoặc nếu bạn muốn tự mình download về thì chỉ cần cài phần mềm: http://www.internetdownloadmanager.com/ về là được.
Avata
vietha1411 - Đăng lúc: 27/02/2013 21:38
tôi muốn dowload các bài sám văn của thầy thích huệ duyên về ghi đĩa CD cho mọi người trong làng tôi cùng nghe, vay xin hỏi làm thế nào để load về đc?

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

CÁC NGÀY VÍA PHẬT

Tháng GiêngNgày mồng một, vía Đức Phật Di Lặc Tháng HaiNgày mồng tám, vía Đức Phật Thích Ca xuất giaNgày rằm,vía Đức Phật Thích Ca nhập diệtNgày 19,vía Đức Quán Thế Âm Bồ tátNgày 21,vía Đức Phổ Hiền Bồ tát Tháng BaNgày 19,vía Đức Chuẩn Đề Bồ tát Tháng TưNgày mồng bốn,vía Đức Văn Thù Bồ tátNgày...

Thống kê

  • Đang truy cập: 353
  • Khách viếng thăm: 348
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 92869
  • Tháng hiện tại: 1923548
  • Tổng lượt truy cập: 67349245

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile