Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

Là Phật Tử - Phần 4

Đăng lúc: Thứ hai - 26/12/2011 09:33 - Người đăng bài viết: Tịnh Cường
Là Phật Tử - Phần 4

Là Phật Tử - Phần 4

Máy Đạo không xa xôi,Quay đầu lại thấy rồi;Thấy ra mau hay chậm,Là do sức tỉnh hồi. Thanh-Sĩ.

Là Phật Tử - Phần 4Là Phật tử mau tay cứu đỡ,
Lúc nhơn sanh khổ sở nạn tai;
Khổ vì tư tưởng khác sai,
1696. Khổ vì danh lợi quyền oai tranh giành.
Là Phật tử không tranh thế sự,
Và muốn người việc dữ chớ tranh;
Dù người có lắm khôn lanh,
Cũng đừng lấy đó mà sanh hại đời.
Là Phật tử vạch nơi phải trái,
Để làm cho nhơn loại cùng hòa;
Hòa dân hòa nước hòa nhà,
1704. Hòa trong quốc nội hòa ra nước ngoài.
Là Phật tử muốn ai cũng phước,
Phước mình và quyến thuộc phước luôn;
Phước khi sống ở trần dương,
Phước sau khi thác hồn nương Phật đài.
Là Phật tử nghĩ ngay kẻ khác,
Không muốn gây tội ác cho người;
Muốn mình trọn vẹn tốt tươi,
1712. Muốn người cũng được nên người hiền lương.
Là Phật tử rộng thương rộng độ,
Thương không cùng, độ có đâu cùng;
Ngày nào còn kẻ lao lung,
Tình thương sức độ còn dùng chưa thôi.
Là Phật tử ở đời văn vật,
Muốn độ người việc rất khó khăn;
Ngôn hành cần phải có căn,
1720. Khiến người có đủ chứng bằng để tin.
Là Phật tử gặp ngh.n cảnh khó,
Vượt cho qua đâu có dễ gì;
Phải là thật tánh từ bi,
Phải là thật chí tu trì mới xong.
Là Phật tử ngược dòng thế tục,
Đâu phải là công việc tầm thường;
Nếu không đủ sức cự đương,
1728. Bị đời lôi trở lại đường trần gian.
Là Phật tử thau vàng muốn rõ,
Đừng than van lửa đỏ hồng trần;
Nếu không bị thử nhiều lần,
Thì đâu chứng chắc là chân vàng ròng.
Là Phật tử tu không nản chí,
Mà càng tu đạo lý càng ưa;
Như qua sông gặp đò đưa,
1736. Như trời nắng hạn được mưa xối vào.
Là Phật tử đạo cao ma khảo,
Khảo không rơi thì bảo ma nghe;
Khảo rơi ma chúng đồng phe,
Công tu như bọt nước khe trên nguồn.
Là Phật tử tròn vuông đạo cả,
Phần lớn nhờ vô ngã chấp tâm;
Sự đời đã hết nhiễm thâm,
1744. Nên đời khó gạt cho lâm tội tình.
Là Phật tử đưa mình tới Phật,
Mặc dù là cao ngất sơn phong;
Núi to đục mãi còn thông,
Cố tu nhứt định là công quả thành.
Là Phật tử tử sanh vì đạo,
Đạo quí hơn châu báu ngọc ngà;
Đạo mầu của Phật Thích Ca,
1752. Là đường giải thoát Ta bà chúng sanh.
Là Phật tử chí thành chí tín,
Câu kệ kinh nhứt định làm theo;
Tấm lòng thành tín như keo,
Được sang không đổi bị nghèo chẳng thay.
Là Phật tử đường dài sức ngựa,
Việc nên hư đều ở tại mình;
Nên là do sức mình tin,
1760. Hư là vì tại lòng mình lòng xao.
Là Phật tử thì nào trách Phật,
Chỉ trách mình đi trật mà thôi;
Phật là chỉ muốn giác đời,
Phật đâu có muốn cho người còn mê.
Là Phật tử nhiều bề đối ứng,
Nghịch thì nhiều còn thuận ít oi;
Nếu trong tâm chẳng thường soi,
1768. Một cơn bất giác đủ ngòi ác sanh.
Là Phật tử gặp lành càng tiến,
Gặp dữ không thối chuyển từ tâm;
Nhờ lòng hiểu đạo rất thâm,
Nhờ tin quả báo, nhờ ham tu hiền.
Là Phật tử nếu kiên nhẫn yếu,
Đời ghẹo trêu khó chịu cho qua;
Được thành Phật hoặc thành ma,
1776. Chỉ trong giây phút chỉ xa tơ mành.
Là Phật tử không tranh danh lợi,
Lợi danh không thể xúi được lòng;
Với điều tham nhũng thì không,
Với điều bố thí thì lòng có luôn.
Là Phật tử vì đường giải thoát,
Không vì mưu bán chát đạo mầu;
Phàm trần, danh lợi khó câu,
1784. Đạo mầu từ trước tới sau một tình.
Là Phật tử tâm linh lo mở,
Tránh thói đời cản trở đường tu;
Không cho đời nó làm mù,
Lấy đời làm sáng việc tu của mình.
Là Phật tử khi sanh vì thiện,
Diệt cũng là vì chuyện tốt lành;
Sanh vì phước lợi chúng sanh,
1792. Diệt là cũng bởi vì tình từ bi.
Là Phật tử lòng vì đại đạo,
Nhắm chúng sanh mà giáo mà hành;
Không lo riêng phước riêng thành,
Ấy là đường lối tu hành Thích Ca.
Là Phật tử tạo ra phước huệ,
Không hưởng riêng mà để người nhờ;
Chẳng phân biệt kẻ thân sơ,
1800. Phước hay huệ cũng hiến cho đồng đều.
Là Phật tử luôn kêu đạo đức,
Nghe hay không cũng mặc cứ kêu;
Đồng thời gương thiện đem nêu,
Cốt làm cho khắp người đều hiền lương.
Là Phật tử gọi bươn chớ trễ,
Người đời nay quỉ kế nan tri;
Nếu không lấy đạo từ bi,
1808. Dễ sanh đại họa bất kỳ nay mai.
Là Phật tử đưa tay can gián,
Khi người đời bất mãn lẫn nhau;
Có hòa thì chẳng xáo xào,
Còn gây tất có cấu cào chẳng không.
Là Phật tử rất mong đời tịnh,
Nên muốn người có tính hiếu hòa;
Khiến đời sống khỏi can qua,
1816. Và khi chết khỏi đọa sa linh hồn.
Là Phật tử khuyên khôn giúp dại,
Kẻ trí không nên hại người ngu;
Người gây thân chớ gây thù,
Mạnh nên giúp yếu chớ âu đạp chà.
Là Phật tử muốn tha thứ lẫn,
Không muốn ai gây hấn với ai;
Thứ tha nhau sống lâu dài,
1824. Khắt khe nhau tất giảm ngày tồn sanh.
Là Phật tử không đành hại mạng,
Cũng chẳng gây khốn nạn cho người;
Muốn người được sống được vui,
Muốn người hạnh phước, muốn người vinh quang.
Là Phật tử mở đàng thong thả,
Không muốn người đày đọa con người;
Vì rằng nhơn loại khắp nơi,
1832. Khác da khác nước, thân người giống nhau.
Là Phật tử người đâu cũng thế,
Vẫn là người không kể sắc màu;
Phải nên đối đãi như nhau,
Đồng câu vật chất, đồng câu tinh thần.
Là Phật tử không phân giai cấp,
Đối với ai cũng chắp tay chào;
Xem mình với kẻ đồng nhau,
1840. Mình tu thành kẻ khác tu cũng thành.
Là Phật tử chúng sanh là Phật,
Bởi còn mê chưa đắc vậy thôi;
Nếu như được tỏ ngộ rồi,
Chúng sanh tức trở nên ngôi Phật liền.
Là Phật tử Phật truyền nhớ rõ,
Rằng chúng sanh đều có Phật tâm;
Nhưng vì không chịu kiếm tầm,
1848. Thành ra cái kiếp mê lầm còn đeo.
Là Phật tử rán leo tới mé,
Dù từ lâu đã té sông mê;
Nhà xưa cảnh cũ muốn về,
Mau lên bến giác kẻo bê trễ kỳ.
Là Phật tử không si mê nữa,
Tánh si mê là lửa thiêu mình;
Mê danh mê lợi mê tình,
1856. Mê nào cũng khiến hồn linh đọa đày.
Là Phật tử thường ngày lo đạo,
Giải quyết bao khổ não trần gian;
Khiến cho đời hết lầm than,
Được no được ấm được an được hòa.
Là Phật tử đứng ra giáo độ,
Không thể ngồi một chỗ mà tu;
Thế gian trong cảnh rối bù,
1864. Con người đang lúc như mù đi đêm.
Là Phật tử thù hềm lo giải,
Không muốn ai gây lấy oán hờn;
Muốn ai cũng ở có nhơn,
Cho thân khỏi khổ, cho hồn được siêu.
Là Phật tử độ nhiều hoặc ít,
Không bao giờ ngơ việc độ đời;
Dù rằng gần lúc tắt hơi,
1872. Cũng còn phương tiện độ người chẳng không.
Là Phật tử đầy lòng tế độ,
Chẳng bỏ qua việc khổ của người;
Nếu người chưa được an vui,
Thì mình nhứt quyết không ngồi thung dung.
Là Phật tử việc hung khuyên bỏ,
Khuyên thế-gian lớn nhỏ làm hiền;
Làm hung không thể nào yên,
1880. Hung dân, hung nước, hoặc riêng hung nhà.
Là Phật tử hiền là việc trước,
Dân được hiền thì nước được an;
Nước hiền dân khỏi lầm than,
Nhà hiền thì cả họ hàng đều vui.
Là Phật tử khuyên người hướng thiện,
Dù gặp cơn nước biến dân loàn;
Cũng đừng làm việc ác gian,
1888. Nên làm lành để bớt đàng thảm thê.
Là Phật tử thấy mê cứu tỉnh,
Thấy khổ thì đem cảnh vui cho;
Đói thì lo giúp được no,
Rách thì lo giúp đỡ cho ấm lành.
Là Phật tử tu hành tích cực,
Sẵn lòng lo hạnh phúc nhơn sinh;
Xác thân cho đến hồn linh,
1896. Cả hai phương diện tận tình giúp cho.
Là Phật tử không lo riêng sống,
Đạo hay đời đều cũng lo chung;
Cùng người chung hưởng thung dung,
Cùng người chung chịu lao lung khổ nàn.
Là Phật tử an bang tế thế,
Bằng phương châm mưu kế nhân từ;
Không làm trái đạo nhà sư,
1904. Cứu nguy nước được, cứu người khổ qua.
Là Phật tử là nhà tích thiện,
Không bao giờ tạo chuyện bất lành;
Mặc dù giữa cảnh ác sanh,
Vẫn làm việc thiện, vẫn thanh được lòng.
Là Phật tử thật trong hết cặn,
Dù khuấy lên chẳng bợn được tâm;
Trong khi hành đạo huyền thâm,
1912. Tuy nhiều đụng chạm không làm hoại hư.
Là Phật tử cũng như viên ngọc,
Mài giũa nhiều màu sắc càng tươi;
Khó khăn chẳng những không lùi,
Mà còn tiến mạnh hơn hồi trước kia.
Là Phật tử không lìa mối đạo,
Như cầm chèo mà lạo qua sông;
Buông chèo thuyền ở giữa dòng,
1920. Còn buông mối đạo thì không thoát trần.
Là Phật tử phàm thân Thánh tánh,
Thế mới là chơn chánh đường tu;
Tiếng đời không thể nào ru,
Lúc nào cũng vẹt gút mù trần gian.
Là Phật tử tuy mang xác tục,
Nhưng mà không ô trược tấm lòng;
Thật là giá sạch tuyết trong,
1928. Màu đời khó nhuộm, bụi hồng khó đeo.
Là Phật tử khó xeo cho ngã,
Có thể đem núi đá ví vào;
Tu hành trước cũng như sau,
Không thay đổi hướng, chẳng nao núng tình.
Là Phật tử nên hình phải chạm,
Có khổ lao mới đặng an vui;
Đừng buồn những cảnh ngược xuôi,
1936. Nếu tu thành dễ cõi người hết lâu.
Là Phật tử muốn cầu đắc đạo,
Không kiên tâm khẩn đảo luống công;
Trồng cây gần lúc ra bông,
Bỏ đi chẳng tưới cũng không nên gì.
Là Phật tử cố trì chí mãi,
Tu chừng nào được giải quả căn;
Lỗi lầm thì cố ăn năn,
1944. Chông chênh thì cố ban bằng đi qua.
Là Phật tử thiết tha cõi Phật,
Nơi hoàn toàn bất diệt bất sanh;
Cho nên cố gắng làm lành,
Quyết lòng niệm Phật tu hành sớm khuya.
Là Phật tử bên kia bến giác,
Ấy là nơi ký thác linh hồn;
Ngoài vòng chi phối càn khôn,
1952. Không còn chịu kiếp nhốt chôn cõi phàm.
Là Phật tử không làm đọa kiếp,
Cố tu cho thoát nghiệp hồng trần;
Hồng trần là chốn mê tân,
Quyết tu cho hết bị thân luân hồi.
Là Phật tử một lời nguyện chắc,
Lấy hoại thân đổi bất tử thân;
Cùng chư Phật hưởng trường xuân,
1960. Không già không bịnh không thần chết đeo.
Là Phật tử quyết theo tột đạo,
Nơi nhiệm mầu Phật giáo đã truyền;
Hoàn toàn siêu thoát trần duyên,
Xưa nay đã có vô biên người tầm.
Là Phật tử qui tâm làm một,
Không để lòng rời rạt lao chao;
Tuy đời có lắm sắc màu,
1968. Nhưng mình thì chỉ s.ng nâu một đường.
Là Phật tử hướng phương chẳng đổi,
Trên đường đi nhiều lối mặc tình;
Tu hành một dạ kiên trinh,
Niết Bàn là chỗ gởi mình không quên.
Là Phật tử quyết nên như Phật,
Dù hy sinh đến mực độ nào;
Miễn là ra khỏi trần lao,
1976. Là nơi chôn xác đã bao nhiêu đời.
Là Phật tử nhắm nơi giải thoát,
Lánh xa đường đọa lạc xích xiềng;
Cho nên học đạo Phật Tiên,
Không theo học thứ ảo huyền thế gian.
Là Phật tử rộng đàng lớn việc,
Đàng từ bi, việc dứt luân hồi;
Trong lòng còn chút lôi thôi,
1984. Tất hai điều ấy không rồi được đâu.
Là Phật tử đạo mầu muốn đạt,
Nếu thiếu lòng tự giác khó trông;
Dốt thì phải học cho thông,
Mê thì cố tỉnh cho không còn lầm.
Là Phật tử trì tâm hôm sớm,
Cho đến khi hết bợn nhơ lòng;
Như trăng sáng giữa trời không,
1992. Như gương soi mãi vẫn trong một màu.
Là Phật tử càng trau càng tỏ,
Càng gian lao càng rõ chí tu;
Không hề giảm sức công phu,
Không hề giảm tánh đại từ đại bi.
Là Phật tử chết vì tế độ,
Sống cũng vì giác ngộ nhơn sanh;
Sống vì lành, chết vì lành,
2000. Thật tu đại độ, thật hành đại bi.
Là Phật tử phạm vi rộng lớn,
Không vật chi so sánh cho bằng;
Cứu dân độ thế vô ngằn,
Đem sanh tử đổi Niết Bàn cho dân.
Là Phật tử không ngừng việc Phật,
Nếu thế gian còn một kẻ phàm,
Cũng còn lo độ cho kham,
2008. Quyết không để một ai giam trong trần.
Là Phật tử việc phân sao hết,
Nói không cùng và viết chẳng cùng;
Tu hành là dạ thỉ chung,
Ban vui cứu khổ do lòng từ bi.
Ấy là những hành vi thường sự,
Đối với hàng Phật tử xưa nay;
Cuộc đời dù có đổi thay,
2016. Từ bi nhà Phật chẳng phai tấm lòng.
Độ bá tánh chẳng trong một lúc,
Cứu thế gian đến phút cuối cùng;
Người đời làm dữ làm hung,
Nhưng nhà Phật tử thỉ chung làm hiền.
Lúc nào cũng lo khuyên đạo lý,
Buổi loạn ly càng chỉ đường tu;
Giải hòa các mối hận thù,
2024. Xây nền hạnh phúc, tạo câu hòa bình.
Kêu thế giới đồng tình cứu trợ,
Khuyên người đời rộng mở từ tâm;
Cùng nhau quyền lợi chẳng xâm,
Cùng nhau giúp đỡ áo cơm đủ đầy.
Tâm hồn được thanh bai sáng suốt,
Thân sống không trói buộc khổ đau;
Trong trần mà chẳng trần lao,
2032. Ấy là Phật tử lúc nào cũng mong.
Vắn tắt có mấy dòng đã kể,
Dừng bút nghiên không thể cạn lời;
Đây xin nhắc lại người đời,
Nhớ rằng Phật tử là người từ bi.
THANH SĨ.
Ghi chú:
(1)‘trước’ (từ Hán Việt):dính chặt, không thoát ly được.
(2) ‘thẳng bằng’: không cao thấp lồi lõm,
có bản ghi ‘thăng bằng’ nghĩa là vững vàng.

Tác giả bài viết: Thanh sĩ Thích Huệ Duyên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Tổ Truyền Đăng

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cách nay 2556 năm 1. TỔ MA HA CA DIẾP Đồng thời đức Phật 2. TỔ A NAN Sanh sau Phật 30 năm 3. Tổ Thương-Na-Hòa-Tu ( Sanakavasa)  Thế kỷ đầu sau Phật Niết-bàn 4. Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta)  Cuối thế kỷ thứ nhất sau Phật Niết-bàn 5. Tổ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 381
  • Khách viếng thăm: 375
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 96007
  • Tháng hiện tại: 1926686
  • Tổng lượt truy cập: 67352383

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile