Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 12.02. Phảm Kim Tỳ La Thiên Thọ Ký Thứ Hai

Đăng lúc: Thứ sáu - 06/09/2013 14:47 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Ở giữa đường , đức Thế Tôn làm cho chư Trưởng Giả chứng nhập thánh quả,dùng oai thế Như Lai mà vào thành Vương Xá, bốn chúng vây quanh oai nghi nghiêm chỉnh.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XII
PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG
THỨ MƯỜI HAI

Hán Dịch: Nhà Đường, Pháp Sư Huyền Trang
Việt Dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

02. Phảm Kim Tỳ La Thiên Thọ Ký 
Thứ Hai
(Hán bộ đầu quyển 36 )

    Ở giữa đường , đức Thế Tôn làm cho chư Trưởng Giả chứng nhập thánh quả,dùng oai thế Như Lai mà vào thành Vương Xá, bốn chúng vây quanh oai nghi nghiêm chỉnh.
    Lúc ấy trong hàng chư Thiên Thần Dạ Xoa thủ hộ thành Vương Xá có Ðại thiện thần Vương hiệu là Kim Tỳ La nghĩ rằng : nay đức Như Lai hình tướng rất lạ, là bực tốI thắng trong thế gian khó được gặp , đáng được sự cúng dường của Trời ,của Người.Chúng ta hôm nay phảI mang những món cúng thượng diệu dâng lên đức Như Lai.
    Suy nghĩ xong, Kim tỳ La Vương đem thức uống ăn tốI thắng đầy đủ hương vị diệu sắc trọn vẹn dâng lên đức Phật.
    Ðức Thế Tôn thương sự hiến dâng ấy nên nạp thọ.
    Lúc ấy ,sáu muôn tám ngàn Ðại dược xoa của Kim Tỳ La Vương thống lãnh ở trên hư không đều sanh lòng tùy hỉ dùng âm thanh thanh viễn xường rằng : lành thay,lành thay!
    Kim Tỳ La Vương bảo chúng Dạ Xoa rằng : “ Ta đã dâng lên đức Phật những món cúng vi diệu .Các người cũng nên đem món cúng dường hiến cho chư Tỳ Kheo tăng. Do đó các ngươi sẽ được lợi ích an lạc mãi mãi”.
    Chúng Dạ Xoa tuân lờI truyền dạy của Thần Vương đem món ăn thượng vị cúng dâng cho chư Tỳ Kheo Tăng.
    Chư Tăng xót thương nhận lấy đồ cúng ấy.
    Ðức Thế Tôn vì khất thực mà vào thành Vương Xá .Khất thực xong, đức Phật trở về chỗ cũ.
    Có vô lượng ngàn chúng Thiên ,Long, Dạ Xoa, Càn Thát bà , A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La , Ma Hầu La Già , cùng vô lượng ngàn nhơn và phi nhơn ,vô luợng câu na do tha trăm ngàn chúng sanh khác đồng tùy tùng theo sau đức Phật.
    Bấy giờ đức Như Lai về đến chỗ tối thắng rộng rãi trải tọa cụ rồi ngồi như thường ngày.
    Kim Tỳ La Vương và bộ thuộc đem những hoa trời ,hoa mạn đà la ,hoa mạn thù sa , hoa ưu bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi, cũng đem các thứ hương bột cọi trời rải trên đức Phật để cúng dường rồi chắp tay kính lễ đức Phật.Lễ Phật xong, chư Thần Vương đứng yên trước đức Phật.
    Ðức Phật biết rõ tâm niệm của Kim Tỳ La Vương và bộ thuộc nên liền mỉm cười .
    Theo pháp thường của chư Phật mỗi khi mỉm cườI thì từ diện môn phóng ra nhiều thứ ánh sáng có vô lượng màu sắc , như là màu sáng xanh vàng đỏ trắng, màu sáng hồng , sáng vàng, sáng bạc, sáng màu thủy tinh. Ánh sáng ấy chiếu khắp vô lượng vô biên tất cả thế giớI che khuất cả ánh sáng mặt trời mặt trăng, dưới chiếu thấu địa ngục làm cho chúng sanh địa ngục vui vẻ, trên chiếu suốt trời Phạm Thế. Công việc chiếu soi đã xong, các ánh sáng ấy quay trở lạI vòng quanh đức Phật bảy lần, rồi hoặc rót vào đảnh đức Phật, hoặc rót vào hai vai hai gốI đức Phật.
    Theo pháp thường của chư Phật, lúc thọ ký cho chúng sanh địa ngục thì ánh sáng rót vào dướI hai bàn chưn đức Phật, nếu thọ ký cho súc sanh thì quang minh rót vào lưng đức Phật,nếu thọ ký cho loài quỷ thì quang minh rót vào trước bụng đức Phật, nếu thọ ký cho loài ngườI thì quang minh rót vào hông bên tả đức Phật,nếu thọ ký cho loài TrờI thì quang minh rót vào hông bên hữu đức Phật,nếu thọ ký cho bực Thanh Văn thì quang minh rót vào hai gốI đức phật, nếu thọ ký cho bực Ðộc Giác thì quang minh rót vào hai vai đức Phật,nếu lúc thọ ký cho chư đại Bồ Tát sẽ thành Vô thượng Chánh giác thi quang minh rót vào đỉnh đầu đức Phật.
    Trưởng Lão A Nan Ðà thấy đức Thế Tôn mỉm cườI phóng quang ,Ngài liền trịch y thất điều vai hữu ,gốI hữu chấm đất chắp tay lễ chưn đức Phật rồI nói kệ bạch Phật :
    “Ðấng soi sáng thế gian
    Cớ gì phóng quang minh
    Ðấng lợi ích thế gian
    Cớ gì hiện mỉm cườI
    Nay ai gieo giống Thánh
    Làm nhơn Phật Bồ đề
    Nay thọ ký cho ai
    Ai đáng được giảI thoát
    ÐạI Ðạo Sư hùng mãnh
    Chẳng vô cớ mà cườI
    Nguyện Mâu Ni sẽ nói
    Duyên cớ phóng quang minh ».
    Ðức Thế Tôn liền nói kệ đáp Ngài A Nan :
    « Kim Tỳ La tịnh tâm
    Dâng những đồ cúng dường
    Cho đấng cứu thế gian
    Nên ta khiện mỉm cườI
    Báo Thần Vương hết rồI
    Sanh lên trời Ðao LợI
    Hưởng mãn phước trời ấy 
    Sanh lên trờI Dạ Ma
    Rồi lại sanh Ðâu Suất 
    Hưởng báo vui cõi Trời
    Mãn phước sanh loài người
    Làm bực vua trí huệ
    Cai quản vua bốn châu
    Tự tại Chuyển Luân Vương
    Mãn báo nhơn vương rồi
    Sanh lên trời Phạm Thế
    Trên trời và nhơn gian
    Luôn qua lại chẳng ngớt
    Thường hưởng thọ diệu lạc
    Hai mươi câu chi kiếp
    ^Rất sau bỏ nghôi vua
    Xuất gia cầu Phật đạo
    Ðủ các thiện duyên rồi
    Thành Vô thượng Bồ đề
    Ba muôn chúng Dược Xoa
    Do dâng cúng đức Phật
    Bỏ báo Dược Xoa xong
    Sanh lên trờI Ðao LợI
    Sau gặp Phật Di Lặc
    Ðược quả A La Hán
    Ðã được truyền đạo hóa
    Liền gọi cúng dường Phật
    Cả chúng Dược Xoa ấy
    Vì an trụ Bồ đề
    Do nơi căn lành ấy
    Chẳng sanh các ác đạo
    Hoặc có ngàn Dược Xoa
    Thường cúng dường chư Phật
    Cầu Vô thượng Bồ đề
    Ðể lợI ích chúng sanh
    Hoặc hai ngàn ba ngàn
    Cầm hương hoa vòng hoa
    Sẽ cúng dường chư Phật
    Ðể được Phật Bồ đề
    Hoặc có nhiều câu chi
    Sẽ cúng dường chư Phật
    Tu tự tánh thanh tịnh
    Sau chứng đạI Bồ đề
    Kim Tỳ La Thần Vương
    Ðủ sức đạI thần thông
    Cũng phát nguyện rộng lớn
    Tôi sẽ thành Chánh Giác
    Từng cúng dường chư Phật
    Phát đủ những hoằng thệ
    Nay lạI cúng dường ta
    Hướng đến đạo vô thượng
    Do sức thiện căn ấy
    Bỏ rờI các ác đạo
    Sẽ gặp Phật Di Lặc
    LạI dâng nhiều lọng báu
    Dâng nhiều lọng báu rồI
    LạI dâng nhiều y báu
    Dâng nhiều y phục rồI
    Liền bỏ nhà xuất gia
    Tròn đủ năm trăm năm
    Chuyên tu hành phạm hạnh
    Cầu tốI thượng Bồ đề
    Ðể lợI ích chúng sanh
    Vì thành tựu nguyện ấy
    Nên tu hành lục độ
    Suốt hằng hà sa kiếp
    Thường chuyên cần chẳng nghỉ
    A Nan ông phảI biết
    Vì thị hiện mà nói 
    Hạnh thù thắng của họ
     Lại thêm quá số trên
    Như đã nói ví dụ
    Số kiếp hằng hà sa
    Ðược thấy chư Phật kia
    Sẽ cúng dường to lớn
    Lạ thay trí thắng diệu
    Lạ thay tâm vô thượng
    Các chúng ÐạI Ðạo Sư
    Danh xưng chẳng gọI được
    Sau sẽ thành Chánh giác
    Như Lai Phật Thế Tôn
    Hiệu Ngài là Y Vương
    Vang khắp mười phưong cõi
    Bảy mươi câu chi năm
    Thuyết pháp độ chúng sanh 
    Ðấng Lưỡng Túc Tôn ấy
    Lâu sẽ nhập tịch diệt
    Thuyết pháp hai mươi hội
    Ðiều phục tâm chúng sanh
    Một đại hội tối hậu
    Trọn hai trăm ức năm
    Những đại hội đã nói
    Ðộ vô lượng Thanh Văn
    Như số lượng Thanh Văn
    Chúng Bồ tát cũng vậy
    LợI ích chúng sanh xong
    Phật mớI nhập Niết Bàn
    Chánh pháp trụ thế gian
    TrảI qua trăm ngàn năm
    Suốt trong năm trăm kiếp
    Tỳ Kheo ấy thành Phật
    Nơi mỗI mỗI kiếp ấy
    Ngàn đức Phật xuất hiện
    Những ngườI có trí huệ
    PhảI suy gẫm pháp thủy
    PhảI phát tâm dũng mãnh
    Hành đa văn chánh lý
    PhảI tu tập đa văn
    Do đây lớn trí huệ
    Bốn pháp nghĩa căn bổn
    Tế độ các Bồ Tát
    Là thí,giớI,văn, xả
    Ðường Bồ đề hiền thiện
    Vì chúng nói pháp nầy
    Thừa vô thượng tối thắng
    Khai diễn đạo Thanh Văn
    Khéo dứt các lướI nghi
    Những ai có thỉnh hỏI
    Nay ta đều hứa khả
    Ðấng chiếu thế khó gặp
    Hay nói pháp thâm diệu”.
    Kim Tỳ La Vương ở trước đức Phật được nghe thọ ký hớn hở vui mừng được chưa từng có ,nghĩ rằng : nay đức Thế Tôn sẽ lên núi Linh Thứu .Tôi phảI vun trồng chút í căn lành nơi đức Phật.
    Suy nghĩ xong ,Kim Tỳ La Vương bảo bộ thuộc rằng : “ Chúng ngươi nên biết rằng đức Như Lai sẽ lên núi Linh Thứu.Chúng ngươi phài tâm dũng mãnh tùy theo khả năng của mình mà sắm sửa cúng dường”.
    Liền đó Thần Vương cùng bộ thuộc rờI thành Vương Xá thẳng đến núi Linh Thứu, toàn con đường chặng giữa đều dọn hết cỏ rác gai góc ngói gạch sỏI đá,khắp nơi sạch sẽ như mặt gương sáng.Chúng Thần lạI rướI nước thơm rồI lót thảm tốt cùng rảI hoa đẹp  khắp con đường ,xông hương thơm dọv theo bên dường và dựng những tráng phan, treo những bửu cái ,trên cao giăng che vớI những lụa màu,rồI lạI trổI những âm nhạc trờI .Con đường ấy rất rộng bằng suốt một lằn tên.Khắp nơi theo hai bên đường che rợp vớI những loài hoa mọc dướI nước như các thứ sen xanh vàng đỏ trắng, xen trong hoa sen có những chim đẹp như uyên ương. Dùng lụa màu dệt bằng chỉ vàng ròng trảI lên mặt đường, trên đó lạI trảI lướI bảy báu.
    Kim Tỳ La Vương trần thiết trang nghiêm con đường đức Phật sẽ đi qua xong, liền tự biến hóa thân mình rất cao lớn, cùng các bộ thuộc hớn hở vui mừng phát những tâm thù thắng như :
    Tâm sướng thích, tâm điều thiện, tâm nhu nhuyến,tâm thanh tịnh, tâm ly cái,ntâm sung mỹ, tâm quy y Phật,tâm quy y Pháp, tâm quy y Tăng, tâm Bồ đề bất động, tâm bất thốI chuyển,tâm vô đẳng ,tâm vô đẳng đẳng, tâm siêu tam giớI, tâm đạI từ,tâm đạI bi đốI vớI tất cả chúng sanh, tâm đạI hỉ,tâm đâi xả,tâm Phật pháp khí,tâm kiên ,tâm cố,tâm bất khả hoạI,tâm bất hủ bạI, tâm rờI bỏ bực Thanh Văn và Ðộc Giác,tâm thành lập Bồ Tát địa.
    Phát và an trụ trong những tâm nguyện ấy ,chư Thần Vương đến chỗ đức Như Lai đảnh lễ chưn đức Phật đi nhiễu ba vòng đứng qua một bên chắp tay nói kệ bạch đức Phật rằng :
    “ Tôi đã vì Thế Tôn
    Sắm đồ cúng vô thượng
    Phật là đấng tôn quý
    Diễn nói pháp vô thượng
    Thập lực đều thành tựu
    An trụ các vô úy
    Những sự lợI chúng sanh
    Như Ðạo Sư đã làm
    Phật đủ băm hai tướng
    Tám mươi tùy hình hảo
    ÐờI nhờ như mặt trờI
    Chiếu sáng khắp thế gian
    Chuyển vi diệu pháp luân
    MườI hai hành tốI thắng
    Tuyên bố pháp sâu diệu
    LợI ích các chúng sanh
    Hiển thị các thần biến
    Như nghi thức của Phật
    Vì nhiều câu chi chúng
    Mà làm sự lợI ích
    Vị lai chư ÐạI Hùng
    Giúp đờI như mặt nhựt
    Tuyên dương thánh pháp ấy
    Giác ngộ thành Vô Thượng
    Làm nhà làm thuyền bè
    Làm đường làm nẻo về
    Vì các chúng sanh manh
    Bố thí cho huệ nhãn
    Năm loài các chúng sanh
    Tôi sẽ làm chỗ dựa
    GiảI thoát các sự khổ
    Như chư Phật đã lià
    Tôi làm Lưỡng Túc Tôn
    Là trờI trong các trờI
    Thiên Ðế, chúng Long Thần
    A Tu La thờ kính
    Sắm sửa đồ cúng dường
    Trong đời không gì bằng
    Tôi tạo nghiệp thượng diệu
    Không có ai tương tợ
    Như Pháp Vương Thế Tôn
    Ðủ ba mươi hai tướng
    Tám mươi tướng phước diệu
    ÐờI không ai sánh kịp”.
    Ðức Thế Tôn vì Kim Tỳ La Vương mà nói kệ rằng :
    “Các ngườI cúng dường Phật
    Làm pháp nhơn tốI thượng
    Thù thắng trong hữu tình
    Chẳng khó được Bồ đề
    Cúng dường đấng Thế Tôn
    Chiếu sáng đờI nương theo
    Bực đáng được cúng dường
    Của TrờI, Rồng và NgườI
    Ngộ Bồ đề thượng diệu
    NgồI đạo thọ tốI thắng
    Dẹp trừ các ác ma
    Vì chúng sanh thuyết pháp ».

    Lúc bấy giờ đức Như Lai ở giữa đạI chúng dùng đạI oai đức, đạI thần thông, đạI tông thế và các thứ đạI tự tạI biến hóa mà phóng đạI quang minh chấn động cả đạI địa,hoa sen lớn mưa xuống khắp hư không ,trăm ngàn na do tha câu chi nhạc trờI đồng hòa tấu.Cả đạI chúng đều được chưa từng có,thấy thần biến ấy lạI càng kíng ngưỡng đức Phật hơn.
    Ðức Như Lai chưn bước trên hoa sen lớn như bánh xe theo đường đã trang nghiêm mà đến núi Linh Thứu. Ðến núi rồI, đức Phật bảo Ngài A Nan rằng : “Ông vì đức Như Lai mà sắp đặt bửu tọa thù thắng,ta sẽ ngồI trên ấy vì muốn lợI ích cho tất cả chúng sanh mà nói kinh đạI thừa Bồ Tát hạnh sở nhơn tên là Vi Diệu Cát Tường Bồ Tát Tạng.Kinh ấy có thể làm cho núi nghi ngờ của tất cả chúng sanh lở sụp.Kinh ấy có thể làm cho lướI nghi ngờ của tất cả chúng sanh đứt tuyệt.Kinh ấy có thể làm cho gốc nghi ngờ của tất cả chúng sanh chẳng mọc được.Vì kinh đạI thừa ấy lợI ích an lạc các chúng sanh, ta vì thương xót đạI chúng và hàng thiên nhơn nên mớI mở dạy”.
    Ngài A Nan y theo lờI đức Phật mà sắp đặt pháp tọa.Trong đạI chúng sáu mươi tám câu chi Thiên Tử cởI thượng y mà trảI trên pháp tọa.
    Ðức Phật như thường lệ ngồI lên pháp tọa ngó chư Thiên Tử mà nói kê( rằng :
    “Chư Thiên trảI y phục
    Tối thắng thượng vi diệu
    Ðại Ðạo Sư cứu thế 
    Ngồi yên trên pháp tọa
    Ðến bờ kia cáp pháp
    Như Lai lên ngồi rồi
    Ðại địa động sáu cách
    Khiến chúng đều vui mừng
    Phóng quang chiếu Phật độ
    Và chói các núi cao
    Thế Tôn hiện thần thông
    Tế độ người ưa pháp
    Chư Thiên ,Long và Nhơn
    Cưu Bàn Trà, Ngạ quỷ
    Những chúng Bố Ðát Na
    Thấy nhau không chứng cách
    Trăm ngàn na do tha
    Câu chi các Thiên Tử
    Thấy Phật phóng quang minh
    Rất là khó gặp gỡ
    Vua Tần Bà Ta La
    Cùng các quan vây quanh
    Ðến chỗ đức Thế Tôn
    Như Lai đời nương dựa
    Phật biết Trời,Rồng,Người
    Ðại chúng đều ngồi xong
    Vì Lợi ích chúng sanh
    Nhìn ngó khắp bốn phương
    Tuyên cáo ngườI có nghi
    Nên hỏI nơi Thế Tôn
    Phật dìu dắt chúng sanh
    Khéo dứt trừ lướI nghi”.
    Lúc ấy bao nhiêu chúng sanh tron cõi ÐạI Thiên đều đến hộI họp để nghe pháp.Vì nghe pháp nên họ đều dứt lặng ngoạI duyên tâm an trụ một cảnh.
    Ðức Phật bảo Ngài ÐạI Mục Kiền Liên rằng : “Ông coi hôm nay có Tỳ Kheo nào ở xa chưa về dự hộI thì nên mờI về”.
    Bấy giờ Ngài ÐạI Ca Diếp đương ở phía Nam núi Tuyết.Ngài ÐạI Mục Kiền Liên đã biết nên dùng thần thông đến thưa rằng :”Hôm nay đức Như Lai ở tạI núi Linh Thứu vì đạI chúng chư Thiên,Ma Vương,Phạm Vương, Sa Môn , Bà La Môn, A Tu La mà nói diệu pháp. Ðức Thế Tôn đương chờ Ngài đấy.Ngài nên mau về,chớ để chúng tôi phảI chướng ngạI sự nghe pháp”.
    Ngài ÐạI Ca Diếp bảo Ngài ÐạI Mục Kiền Liên rằng : “ Ngài về trước ,tôi sẽ đến sau”.
    Nói xong, Ngài ÐạI Ca Diếp chẳng đứng dậy,hiện thần thông lực vào thành Vương Xá dẫn đạo bốn bộ chúng cùng theo Ngài đến núi Linh Thứu đảnh lể chưn đức Phật rồI ngồI gần bên đức Phật.
    Ngài ÐạI Mục Kiền Liên dùng thần thông lực về đến chỗ đức Phật đã thấy Ngài ÐạI Ca Diếp đã ngồI ở đó rồI liền thưa rằng : “ Thưa Ngài ÐạI Ca Diếp! Tôn giả đã thành tựu đạI thần thông lực rất mau chóng,có thể chẳng cần đứng dậy rờI chỗ ngồI mà hiện thần thông biến hóa như vậy”.
    Ngài ÐạI Ca Diếp nói : “Ðức Thế Tôn khen Ngài là thần thông đệ nhứt,nay tôi hiện chút pháp mọn có gì đáng kể”.

Pháp HộI Bồ Tát Tạng
Phẩm Kim Tỳ La Vương Thọ Ký 
Thứ Hai

Hết

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Cách gởi bài viết về Ban Biên Tập

Nội quy đăng bài viết :Bài viết trước khi đăng phải hội đủ các điều sau :- Thứ nhất : Trang web chỉ có một mục đích đó là Hoằng Dương Phật Pháp- Thứ hai : Nội dung thuần tuý chỉ có quan điểm, kinh điển, Luật, Luận chính thống của Nhà Phật- Thứ ba : không liên quan bất...

Thống kê

  • Đang truy cập: 533
  • Khách viếng thăm: 531
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 108306
  • Tháng hiện tại: 1827800
  • Tổng lượt truy cập: 67253497

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile