Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.23 Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:38 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ chư Tịnh Cư Thiên Tử biết vô lượng chúng sanh được an trụ Bồ Ðề ở trong Phật pháp không có nghi lự, họ đều vừa ý vui mừng đều riêng nói kệ vi diệu tán thán Phật công đức.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ
Thứ Hai Mươi Ba

    Bấy giờ chư Tịnh Cư Thiên Tử biết vô lượng chúng sanh được an trụ Bồ Ðề ở trong Phật pháp không có nghi lự, họ đều vừa ý vui mừng đều riêng nói kệ vi diệu tán thán Phật công đức. 

    Tín Thí Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Xả thí vợ con yêu 
    Và xả thân được trọng 
    Ðến ngôi vua của cải 
    Tôi lạy đấng Ðàn Ðộ”

    Lạc Trì Giới Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Như Lai bổn trì giới 
    Tất cả không chấp trước 
    Ðược quả đến bờ kia 
    Tôi lạy đấng Giới Ðộ”

    Lạc Nhẫn Thiên Tử nói kệ tán thán:
    “Xưa Phật tu nhẫn nhục 
    Chịu được chặt tay chưn 
    Lòng không hề hối não 
    Tôi lạy đấng Nhẫn Ðộ” 

    Lạc Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðấng dũng kiện bất thối 
    Tinh tấn có đại lực 
    Ðã được thượng Bồ Ðề 
    Tôi lạy đấng Tấn Ðộ”

    Lạc Thiền Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật bổn tu thiền định 
    Thế gian chẳng hay biết 
    Tam tế được bình đẳng 
    Tôi lạy đấng Thiền Ðộ” 

    Oai Ðức Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðại Hùng nơi Bát nhã 
    Tương tục mà tu hành 
    Chứng được vô tận huệ
    Tôi lạy đấng Trí Ðộ”

    Giới Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Bố thí và ái ngữ
    Lợi hành cùng đồng sự 
    Tứ nhiếp độ chúng sanh 
    Tôi lạy đại Ðạo Sư”

    Tịnh Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Nơi đại từ bi hỉ 
    Ðêm  dài thường tu tập 
    Dùng đây cứu quần sanh 
    Quy mạng Ðại Thuyền Sư”

    Tịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    Ðến được hạnh vô tranh 
    Ðiều tâm đại Mâu Ni 
    Ðiều được kẻ chưa điều 
    Tôi lạy Ðiều Ngự Sư”

    Vô Cấu Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Tâm rộng tâm nhu nhuyến 
    Tâm điều và các căn 
    Biết tâm các chúng sanh 
    Tôi lạy đấng biết rõ”

    Tịnh Ý Thiên Tử nói kệ tán thán:
    “Ðấng đầy đủ chánh niệm 
    An trị trong kiên huệ 
    Sáng suốt biết rõ ràng
    Lạy đấng Giác Giác tha” 

    Trang Nghiêm Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Từ lâu tâm Phật tịnh 
    Cũng tịnh Phật quốc độ
    Và tịnh quần sanh huệ 
    Tôi lạy Tịnh Pháp Vương”

    Vô Thắng Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Sở nguyện không bị hoại 
    Sức hàng phục ma oán 
    Mãn túc các nguyện lớn 
    Vui đẹp chúng chư Thiên”

    Tốc Doanh Sự Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Như Lai mau biết pháp 
    Cũng chóng tịnh chúng sanh 
    Ðã thấy pháp khó thấy 
    Tôi lạy đấng Ứng Cúng “

    Kiên Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Xứ xứ đều giải thoát 
    Lìa si không phiền não 
    Ðã đến ở bờ kia
    Lạy đấng Kiên Cố Lực” 

    Lạc Oai Nghi Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ly dục không các lỗi 
    Trừ tối được lậu cận 
    Thắng phước điền cho đời 

    Thiện Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán : 
    “Thế Tôn trụ chánh pháp  
    Ðược tam giới cúng dường 
    Một đường an ổn đi
    Vì thế tôi kính lễ”

    Vô Ðộng Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    Chẳng bị gió làm động: 
    Vô Ðộng thiên tử nói kệ tán thán: 
    “Phật như núi tâm kiên cố  
    Chẳng bị gió làm đông  
    Chê khen thường bình đẳng
    Vì thế tôi kính lạy” 

    Ðắc Bình Ðẳng Thiên Tử nói kệ tán thán:  
    “Ðại hùng sắc thù thắng
    Ðủ ba mươi hai tướng
    Có trí huệ lớn sâu
    Tôi lạy Ðoan Chánh Trí”

    Thâm Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:
    “Ðấng đại thân phi thân 
    An trụ pháp chơn như
    Nói rõ nơi thiệt tế 
    Thế gian không ai bằng”  

    Vô Ðẳng Ngại Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Cứu cánh đồng bất nhị
    Dũng kiện hay phục ma 
    Chẳng nghi nơi nghĩa sâu 
    Chiếu pháp đến bờ kia “

    Hỉ Ý Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Hỉ Ý bổn dũng kiện 
    Sở học đều thông lợi 
    Bỏ lìa ba cõi ấy 
    Như rắn thoát da cũ”

    Ðịnh Ý Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Như đèn trong nhà tối 
    Hết dầu nên mất sáng 
    Người trí dứt như vậy 
    Do nghe Phật pháp vậy “

    Trụ Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Như Lai khắp quan sát 
    Bị dục nó trói buộc 
    Phật đoạn được lưới dục 
    Do cầm gương trí vậy”

    Ða Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðịnh tâm và định hành
    Ðịnh oai nghi cảnh giới 
    Phật diệt được phiền não 
    Tôi lạy đấng phục oán”

    Vô Úy Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Học Phật xa ma tha 
    Bồ Tát được danh xưng
     Vì chánh định dạo dẫn 
    Thành tựu định tâm Phật”

    Ðịnh Thực Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Tịch diệt tất cả pháp 
    Của Ðại Hùng diễn nói 
    Ðấng Ðại Trí hiểu đó 
    Mau thành Phật Như Lai”

    Thường Quán Thiên Tử nói kệ tán thán:
    “Thường quán các chúng sanh 
    Ðều theo Như Lai học 
    Chứng được thắng Bồ đề
    Ðầy đủ trí huệ lớn”

    Trì Ðức Thiên Tử nói kệ tán thán:
    “Phật trí Ba la mật 
    Vì Bồ tát tu học 
    Thành bực đại oai đức 
    Thấy được vô lượng pháp”

    Tạo Quang Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Người được bất tư quang 
    Sẽ được vui vô cấu 
    Chỗ Như Lai chiếu thế 
    Ðược nghe trí cảnh giới” 

    Vô Cấu Quang Thiên Tử nói kệ tán thán:
    “Các pháp vô  phân biệt 
    Do thiện phương tiện vậy 
    Tu tập trí như vậy 
    Nên thành Diệu Trượng Phu”

    Vô Sở Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Vô trụ không xúc nhiễu 
    Các pháp không chỗ thấy 
    Chẳng thấy có tự tha 
    Phật y chơn thiệt thấy” 

    Trạch Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Các Pháp không quật trạch 
    Ðạo Sư thấy như vậy 
    Vì chúng sanh mà nói 
    Tùy thuận lấy pháp tướng”

    Vô Y Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Các pháp vô sở y 
    Xa lìa nơi bỉ thử 
    Như Lai hiển hơn thiệt 
    Như am la trong tay”

    Hư Không Hành Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Biết pháp như hư không 
    Chẳng sanh cũng chẳng diệt 
    Phật thấy pháp như vậy 
    Nên lìa được thế gian” 

    Vô Tích Tụ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Không cầu cũng không mạn 
    Không giác không bất giác 
    Y chơn không tụ tánh 
    Là Phật thấy thế gian”

    Tu Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Như nhà ảo thuật giỏi 
    Ảo hóa các thứ vật 
    Chẳng thiệt mà thấy thiệt
     Nên Phật không ai bằng”

    Hỉ Ngộ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Như hình tượng trong gương 
    Dầu thấy mà chẳng thiệt 
    Phật thấy pháp như vậy 
    Chẳng mẻ nơi thế gian“

    Trừ nghi Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật như vang theo tiếng 
    Các pháp cũng như vậy 
    Nói nghe đếu chẳng thiệt 
    Là Phật thấy thế gian” 

    Vô Ngại Biện Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Người an trụ chánh pháp 
    Biện tài thuyết thâm diệu 
    Từ lâu Phật chứng pháp 
    Nên đầy đủ biện tài”

    Vô Chướng Trí Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Y chơn không tự tánh 
    Tất cả pháp như vậy 
    Như Lai biết như vậy 
    Nên trừ được tối tăm”

    Vô Ưu Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Không ưu cũng không não 
    Không tránh không nhiễu trược 
    Các pháp không cấu nhiễm 
    Phật thấy tánh chơn thiệt “

    Hành Cụ Túc Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Không lai cũng không khứ 
    Các pháp vô sở hữu 
    Như Lai chơn thiệt thấy 
    Vì đời nói như vậy”

    Thắng Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Không nhiễm cũng không tịnh 
    Chẳng ngu cũng chẳng trí 
    Các pháp không năng sở 
    Phật thấu biết như thiệt”

    Ðắc Vô Ngại Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Chẳng sáng cũng chẳng tối 
    Chẳng sắc chẳng phi sắc 
    Chẳng được chẳng giải thoát 
    Phật huệ như thiệt thấy”

    Dũng Mục Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Chẳng  cuộc cũng chẳng khắp 
    Chẳng không cũng chẳng có 
    Như mộng thọ ngũ dục 
    Phật thấy pháp như thiệt” 

    Bất Thuấn  Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Chẳng sanh cũng chẳng diệt 
    Chẳng dừng ở trung gian 
    Mê đó là vô trí 
    Chỉ Phật thấy chơn thiệt” 

    Trụ Không Thiên  Tử nói kệ tán thán: 
    “Chẳng nhơn chẳng chúng sanh 
    Chẳng dụng chẳng của đời 
    Theo thuyết nên có dụng 
    Phật hay thấy chơn thiệt “

    Trụ Vô Tướng Thiên  Tử nói kệ tán thán: 
    “Tất cả pháp được dùng 
    Nó đều không có tướng 
    Các pháp tánh tướng ly 
    Ðạo Sư thấy như vậy “
    Vô Nguyện Thiên  Tử nói kệ tán thán: 
    “Do pháp không vô tướng 
    Thế nên chẳng khởi nguyện 
    Giả đặt có nguyện cầu 
    Chỉ Phật biết như thiệt”
    Tam Muội Lưu Chú Thiên  Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðã được môn giải thoát 
    Không có người giải thoát 
    Phiền não gốc cũng không 
    Phật thấy tánh chơn thiệt” 
    Vô Hủy Thiên  Tử nói kệ tán thán: 
    “Lìa bỏ tất cả ác 
    Họp những khối công đức 
    Nên Phật không bị chê 
    Cũng không có sự chê” 
    Ðiện Vân Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Dường như mây sấm chớp
    Mưa xuống khắp mặt đất
    Phật tuôn mưa chánh pháp
    Sung túc các quần sanh"
    Bất Ðường Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Lời của Phật vô thượng
    Hay chuyển chánh pháp luân
    Sáng thấu lý pháp sâu
    Ðầy đủ Nhất thiết trí"
    Cụ Trí Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Không sanh cũng không diệt
    Các pháp tự tánh không 
    Vì Như Lai khéo biết
    Nên dạy lại mọi người"
    Sư Tử Hống Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Như Lai sư tử hống
    Lúc di­n nói pháp không 
    Ngoại đạo đều kinh sợ
    Như thú sợ sư tử"
    Nghiệp Vô Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Hiện tiền không phóng dật
    Phật tu thành Bồ đề
    Ðạo Sư nơi chánh pháp
    Không dật đến bờ kia"
    Trụ Vô Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "An trụ chẳng phóng dật
    Tăng ích Phật chánh pháp
    Thập lực cũng công hạnh
    Phật pháp bất tư nghị"
    Vô Phóng Dật Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán :"
    "Hội nơi không phóng dật
    Trợ đạo được sanh thiên
    Dùng đây cứu quần sanh
    Phật cũng tự giải thoát"
    Thành Vô Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Không dật được thành tựu
    Các cõi nương giải thoát
    Thanh văn và Bồ tát
    Ðều từ đây mà học"
    Bất Dật Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Bao nhiêu các Phật tử
    Thường hành chẳng phóng dật
    Hay được Nhất thiết trí
    Vì khéo quán thế gian"
    Vô Dật Hộ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Lúc Phật tu Bồ đề
    Thủ hộ chẳng phóng dật
    Ðến được thắng Bồ đề
    Vì đại bi trang nghiêm"
    Trụ Bất Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Nếu trụ chẳng phóng dật
    Giản trạch pháp nhứt tướng
    Phật tử đại dũng kiện
    Sẽ được sự nghiệp cha"
    Lạc Bất Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Dũng kiện ưa chẳng dật
    Hay phá núi phiền não
    Ðây đồng dùng Phật trí
    Mau dứt khối cao mạn"
    Kiên Trì Bất Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Thủ hộ không phóng dật
    Xưa cầu Nhứt thiết trí
    A tăng kỳ ức kiếp
    Phật tâm không mỏi mệt"
    Xa Ma Tha Hiện Tiền Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Pháp tánh tự tịch diệt
    Là cảnh giới chư Phật
    Người trí y đó trụ
    Hay đến thẳng Bồ đề"
    Y Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Chư Phật y xa ma
    Y mà chẳng thủ trước
    Chúng sanh phiền não diệt
    Như mưa sạch bụi dơ"
    Trụ Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Chư Phật trụ xa ma,
    Bất động như Thái Sơn
    Thiên ma chẳng hoại được
    Tâm tịch nên tôi lạy"
    Xa Ma Tha Ðiều Phục Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Xa ma chỗ điều phục
    Phật tử không chê bai
    Ức ma chẳng động được
    Ly dục như La hán"
    Tu Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Ðại hùng xưa lúc tập
    Xa ma tha đại định
    Không ai biết tâm Phật
    Y đâu được thiền định"
    Xa Ma Tha Thượng Thủ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Phật chuyển chánh pháp luân
    Liền được xa ma tha
    Pháp khác đều y đó
    Vì thế được Bồ đề"
    Lưu Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Phật nói xa ma tha
    Ðây là lồng lưới tâm
    Chúng sanh xa ngục mê
    Phật dạy hàng phục tâm"
    Xa Ma Tha Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Chư Phật diệu cảnh giới
    Ðó là xa ma tha
    Tu đây được vô ngại
    Thành tựu đại Ðạo Sư"
    Mãn Túc Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Dùng thiền sung mãn tâm
    Rồi lại tu tập huệ 
    Nên Phật được Bồ đề
    Lại hay an chúng sanh"
    Trọng Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Chẳng thấy có đạo khác
    Chỉ ở trong Phật pháp
    Chứng được đại trí huệ
    Thành bực Vô Thượng Sĩ"
    Hân Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Phật y tỳ xá na
    Hay thấy tất cả pháp
    Bồ tát tùy thuần học
    Thành tựu tự nhiên trí"
    Sanh Tỳ Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Vì đến trí bờ kia
    Nên thành đại Y Vương
    Hiển thị bốn chơn đế
    Ðều do tỳ xá na"
    Trụ Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Trụ tì bà xá na
    Như thiệt biết các pháp
    Dũng kiện chứng Bồ đề
    Hay thành đại Ðạo Sư"
    Tu Tận Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Ðại Sĩ dùng trí huệ
    Tu tập thắng Bồ đề
    Chẳng sanh cảnh giới thức
    Thành tựu đại Ðạo Sư"
    Lạc Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Người trí y chơn thiệt
    Quan sát pháp như đây
    Hay được quả vô đẳng
    Thành Phật hiệu Ðạo Sư"
    Cần Tập Tì  Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Do siêng tu trí huệ
    Hay lập các khổ hạnh 
    Kia thành khó hàng phục
    Chẳng bị tà đạo hoại"
    Tì Bà Xá Ma Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Bao nhiêu các Phật tử
    Do quan sát pháp tướng
    Biết pháp tướng ấy rồi
    Thành tựu Ðiều Ngự Sư"
    Tu Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Như Lai nơi đêm dài
    Tu tập thắng trí huệ
    Hay thành Nhứt thiết trí
    Ðộ thoát vô lượng chúng"
    Thù Thắng Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Phật tu Nhứt thiết trí
    Thành tựu đại Ðạo Sư
    Dùng pháp cứu thế gian
    Vượt khỏi dòng nước xiết"
    Trụ Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Trụ tì bà xá na
    Quan sát tất cả pháp
    Xuất sanh các Phật pháp
    Ðất sanh cây Ni câu"
    Trì Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Thế Tôn các Phật tử
    Nhiếp thọ thắng trí huệ
    Ðược thượng Bồ đề rồi
    Hay độ các chúng sanh"
    Du Hí Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Du hí nói các pháp
    Ðược Phật vô sở úy
    Không khiếp cũng không sợ
    Thắng trí đại mâu ni"
    Tùy Thuận Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Ðại hùng nơi các pháp
    Ðều hội tì xá na
    Quan sát không tự tánh
    Ðây là Phật Bồ đề"
    Tì Bà Xá Na Kiên Cố Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Chư Phật trí kiên cố
    Nói pháp không chỗ sợ
    Xem thấy quần sanh khổ
    Hay khởi đại bi tâm"
    Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Do trí đến Bồ đề
    Có trí hay khéo học
    Phật được thắng Bồ đề
    Ðộ thoát các chúng sanh"
    Tu Không Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Tu tập nói pháp không
    Người trí ngộ Bồ đề
    Phá hoại các lao ngục
    Cũng độ kẻ bị trói"
    Giải Không Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Vì Thế Tôn giải không
    Nên chẳng thấy thân mạng
    Không duyên không tự tánh
    Y đây vì đời nói"
    Không Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Cảnh giới của chư Phật
    Các pháp tánh tự không
    Ðại Hùng học trong đó
    Vì thương cứu chúng sanh"
    Tín Không Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Như Lai lìa xú uế
    Bố úy khỏi đã lâu
    Chẳng trước ở các pháp
    Như gió không tựa đâu"
    Lạc Không Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Người tu tập pháp không
    Hay ưa cảnh giới Phật
    Tức là cúng dường Phật
    Cũng thành vô thượng cúng"
    Không Kiến Lập Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Do tu tập pháp không
    Ðạo Sư hay kiến lập
    Thông đạt pháp không rời
    Thành tựu Thế Gian Giải"
    Hướng Không Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Phật biết không một pháp
    Chẳng là Niết bàn ấy
    Các pháp đến Niết bàn
    Ðây là Phật Bồ đề"
    Không thành Tựu Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Ðã được không tịch định
    Phật tử được thành tựu
    Chúng ấy cúng dường Phật
    Là người tu pháp không"
    Thú Không Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Bao nhiêu người quy không
    Có trí chẳng ngu si
    Vô trược đoạn phiền não
    Ly cấu được Bồ đề"
    Mãn Túc Không Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Phật pháp được mãn túc
    Thành tựu khó hàng phục 
    Bao nhiêu người tu không
    Hay lợi ích thế gian"
    Trụ Không Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "An trụ trong Phật pháp
    Người hay tu không trí
    Vô lượng các ma chúng
    Chẳng động được chúng ấy"
    Lạc Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Mừng ưa nơi vô tướng
    Chẳng trước trong hữu tướng
    Giản trạch các pháp rồi
    Phật hay siêu thế gian"
    Vô Tướng Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Lúc tập hành vô tướng
    Thanh tịnh tịch diệt hạnh
    Ly tướng chúng sanh thảy
    Ma chẳng biết chỗ họ"
    Vô Tướng Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Vô tướng Phật cảnh giới
    Như Lai tu trong ấy
    Vô tướng khó chứng hiểu
    Tôi lạy đấng định hành"
    Khát Lạc Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Tất cả đại chúng đây
    Khát Ba pháp vô tướng
    Mong cầu Phật Bồ đề
    Cúng dường Thiên Nhơn Sư"
    Tu Vô Tuớng Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Như Lai nơi vô tướng
    Ngày đêm thường tu hành
    Trời  Người và quỉ thần
    Chẳng biết chư Phật đến"
    Vô Tướng Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Ðại Hùng trụ vô tướng
    Tư lương tất cả pháp
    Ðạo Sư chỗ tu học
    Vì thế tôi kính lạy"
    Vô Tướng Du Hí Thiên tử nói kệ tán thán :
    "Ðại từ hiện du hí
    Thượng y pháp vô tướng
    Vì thành thục chúng sanh
    An trụ trong Phật trí"
    Vô Tướng Thành Tựu Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Người khéo tu ly tướng
    Hay được Phật Bồ đề
    Cũng hay cúng dường Phật
    Như con kính mến cha"
    Cửu Lạc Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Người mến Phật chánh pháp
    Tức là tháp chúng sanh
    Bao nhiêu người ly tướng
    Ðược ở chỗ của Thầy"
    Vô Tướng Ðạo Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Chúng sanh những chỗ về
    Y đạo được tế độ
    Vô trước tịch diệt hạnh
    Như Lai tối  vô thượng"
    Tín Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Người tin hiểu vô tướng
    Tịch diệt lìa các oán
    Tôi lạy tất cả Phật
    Ðấng tự độ độ người"
    Thú Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Thế Tôn có những nguyện
    Cầu tìm bất khả đắc
    Chúng ấy lìa sở tác
    Là Phật xuất thế gian"
    Tu Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Nơi có chẳng khởi nguyện
    Tu hành tâm tịch diệt
    Dứt trừ dây khát ái
    Là Phật lìa thế gian"
    Vô Nguyện Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Người được đại tinh tấn
    Nơi có lìa khát ái
    Những Như Lai tử ấy
    Ðều lạy cha của mình"
    Tùng Vô Nguyện Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Chúng ấy chẳng khởi nguyện
    Nơi có mà phá có
    Dứt rời được dây ái
    Phật tử lìa chê bai"
    Vô Nguyện Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Vô nguyện được giải thoát
    Chẳng cầu lìa trói buộc
    Buông bỏ chẳng khởi nguyện
    Phật tử giữ oai đức"
    Xuất Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Xuất ly đồng hoang ưu
    Nhổ đứt gốc ái nhiễm
    Chúng ấy lạy Như Lai
    Ðồng trừ được đói khát"
    Tất Ðịnh Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Người khéo biết hữu khổ
    Biết thế lạc hư vọng
    Phật là cha chúng ấy
    Họ là con Ðại Sư"
    Hướng Vô nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Người nơi hữu thấy khổ
    Người ấy được điều phục
    Tôi lạy khéo điều phục
    Phá hữu Ðiều Ngũ Sư"
    Siêu Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Vượt khỏi đồng hoang hữu
    Ðược ở chỗ an ổn
    Khắp lạy đại Ðạo Sư 
    Ðã phục phiền não oán"
    Bị Vô Nguyện Khải Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Chiến thắng phá oán địch
    Kẻ tối cường khó phục
    Hàng các ma chúng rồi
    Dũng kiện chẳng cầu hữu"
    Vô Nguyện Lực Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Ðại lực nơi giải thoát
    Dứt được các dây ma
    Các hàng Phật tử nầy
    Xem ma như cỏ nhỏ"
    Quán Thân Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Các hữu quán thân nầy
    Họ hay mến Phật pháp 
    Không thân không tác giả
    Chúng ấy tùy thuận pháp"
    Niệm Thân Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Suy niệm nơi thân này
    Dơ nhớp không thanh tịnh
    Ðã biết thân như thiệt 
    Kính lạy đại Ðạo Sư"
    Yểm Hoạn Thân Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Buộc niệm nội nơi thân 
    Xem thấy tướng bất tịnh
    Họ lìa được thân khổ
    Ðiều phục nên kính lễ"
    Xả Thân Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Bỏ thân máu mủ nầy
    Như rắn thoát da cũ
    Kính lạy nơi phi thân
    Là thân đại Như Lai"
    Yểm Ố Thân Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Chán ghét thân máu mủ
    Chẳng sạch rất hôi dơ
    Bỏ thân bất tịnh nầy
    Quy kính Thiên Nhơn Sư"
    Hoạn Thân Bì Lao Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Thân hư rã đáng sợ
    Phật tử cầu thanh tịnh
    Chúng ấy đều lạy Phậ
    Ðược tu thân chánh pháp"
    Bố Thân Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Xem biết tứ đại nầy
    Dường như rắn độc ác
    Chúng ấy vượt khỏi thân
    Kính lạy đại Ðạo Sư"
    Kiến Thân Quá Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Hiện tiền thấy thân lỗi
    Là đượcc mắt trí tuệ 
    Chiếu rõ ba kiếp nầy
    Người trí y Phật huệ"
    Bất Lạc Thân Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Những ai chẳng ưa thân
    Chẳng dựa ở pháp tướng
    Không mắc nơi kiết sử
    Chúng ấy lạy Ðiều Ngự"
    Ư Hữu Khởi Oán Tưởng Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Nơi hữu tướng oán thù
    Tu quán phá các hữu
    Phật tử học như vậy
    Sanh trí ngộ Bồ đề"
    Hoại Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Nơi hữu thấy lỗi rồi
    Biết được diệt vô úy
    Phật tử siêng cầu đạo
    Ðược hưởng di sản cha"
    Khí Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Tu học bỏ các hữu
    Thích ở đại Niết bàn
    Tâm định lìa kiết sử
    Tôi lạy đại Ðạo Sư"
    Ðoạn Hầu Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Dứt trừ gốc rễ hữu
    Chiếu suốt cõi Ðại Thiên
    Các con của Thế Tôn
    Sở học đều thông lợi"
    Ðộ Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Ðã qua khỏi biển hữu
    Cứu tế kẻ cô độc
    Ở trong ba cõi nầy
    Chúng ấy chẳng tại số"
    Phá Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Phật tử người hành đạo
    Phá được hết tam hữu
    Họ đã cúng dường Phật
    Vì giáo hóa chúng sanh"
    Ư Hữu Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Giải thoát được dòng hữu
    Cứu cánh trụ hậu tế 
    Ðại Hùng xuất thế gian
    Kính lạy đấng đoạn hữu"
    Diệt Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Diệt trừ gốc rễ hữu
    Khỏi hữu đến bờ kia
    Ðã đoạn nơi hậu thế
    Thế gian không bằng Phật"
    Trụ Hậu Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Như Lai trụ hậu tế
    Tịch diệt đến bỉ ngạn
    Nhứt thiết trí độ hầu
    Giác ngộ người chưa ngộ" 
    Ư Hữu Trụ Hậu Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Phật trụ nơi hậu tế
    Nói rõ nhơn ba hữu
    Chẳng thấy có kiết sở
    Sau được chẳng sanh hữu"
    Ðắc Diệt Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Biết hữu không tịch rồi
    Mở được nhơn ba hữu
    Tinh tấn chẳng khiếp nhược
    Tôi lạy đấng bình đẳng"
    Ðộ Hữu Ðáo Bỉ Ngạn Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Khỏi hữu đến bờ kia
    Nhổ trừ nguồn gốc hữu
    Cứu độ các quần sanh
    Ðạo Sư thương tất cả"
    Ư Thọ Vô Não Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Nơi thọ không cống cao
    Không tư cũng không lự 
    Thiền sự đều hiểu biết
    Xem thọ như bóng nước"
    Giải Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Như Lai biết các thọ
    Bổn Lai không tự tánh
    Chỉ phàm phu chấp trước
    Như mộng thọ dục lạc"
    Quán Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Có trí quán các thọ
    Hay được nói thiện đạo
    Chẳng sanh thọ vị lai
    Như vậy thấy Ðạo Sư"
    Ly Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Năng thọ và sở thọ
    Phật thấy không tự tánh
    Liền nói cho chúng sanh
    Câu thậm thâm khó biết"
    Quyết Ðịnh Tri Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Các thọ chỉ thế đế
    Trong nhứt nghĩa không có
    Như Lai nói chơn thiệt
    Trừ dứt nghi thế gian"
    Thiện Giải Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Thế Tôn khéo biết thọ
    Dường mây trong hư không
    Ai mê người vô trí
    Riêng có Phật thiệt hiểu"
    Thông Ðạt Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Như Lai đạt các thọ 
    Hiểu thọ đến bờ kia
    Biết thọ không ngã sở
    Thuyết pháp là tối thượng"
    Ðộ Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Thế Tôn lâu đã khỏi
    Biển ba thọ khó qua
    Bỏ rời bùn lầy xấu
    Phật trí hiện vô thượng"
    Ðoạn Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Ðạo Sư nơi các thọ
    Biết rõ xuất thế gian
    Lìa khỏi bùn ô nhiễm
    Chẳng trước chấp các hữu"
    Tư Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Như Lai niệm các thọ
    Do thọ mà đời khổ
    Chúng sanh phiền não trói
    Phật trí chơn thiệt tánh"
    Giải Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Phật tâm phục phiền não
    Cũng hàng các ma oán
    Y chơn không bị phá
    Nên Phật hiệu Mâu Ni"
    Thức Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Phật biết rõ tâm tưởng
    Như nhà ảo thuật giỏi
    Thuật ra các thứ hình
    Nên Phật hiện Ứng Cúng"
    Tâm Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Ðại Hùng đã tu hành
    Dứt được tâm sở duyên
    Ức kiếp a tăng kỳ
    Tâm tánh bất khả đắc"
    Nhiếp Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Tháo động khó điều phục
    Không thể mà ở hang
    Phật đoạn tâm tốc tật
    Nên được thọ cúng dường"
    Giảng Trạch Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Phật đã giảng trạch tâm
    Chúng sanh bị tâm trói
    Phật biết được chơn thiệt
    Như ảo sư dạy con"
    Tu Tâm Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Sở hành tâm cảnh giới
    Ðạo Sư quyết định thấy
    Như mộng thọ ngũ dục
    Làm mê kẻ ngu si"
    Tâm Tự Tại Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Ðiều phục tác nghiệp rồi
    Tâm không phân biệt sự
    Như Lai thấy tâm tướng"
    Tâm Dũng Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Nói rằng người tâm dũng
    Hay phá chúng ma quân
    Người dùng tâm thấy tâm
    Quán tâm chẳng mỏi mệt"
    Kiến Lập Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Như Lai quán chúng sanh
    Người kiến lập nơi pháp
    Dùng tâm biết được tâm
    Họ là chơn Phật tử"
    Ðịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Những người phục được tâm
    Họ hay hành tịch diệt
    Người ấy lìa trói buộc
    Chẳng bị ma làm não"
    Nhu Nhuyến Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Tâm dũng kiện nhu nhuyến
    Ðiều phục các chúng sanh
    Những người ưa Phật pháp
    Chẳng chấp trước dục lạc"
    Tịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Thiện tâm thích thanh tịnh
     Suy gẫm mà tác nghiệp
    Nghe Phật Chánh pháp rồi
    Không còn nghi nghĩa sâu"
    Trụ Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Người tâm xu hướng pháp
    Rất thích chẳng lui mất
    Họ là chơn Phật tử
    Ðã đến chỉ điều phục"
    Tư Duy Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Tư duy nơi pháp giới
    Cảnh giới nơi cảnh một
    Nhứt pháp giới thanh tịnh
    Là chỗ học của Phật"
    Pháp Giới Kiến Lập Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Pháp giới được kiến lập
    Là tâm đại từ bi
    Trụ được trong nhứt tướng
    Họ là chơn Phật tử"
    Pháp Giới Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Thế Tôn nói pháp giới
    Ðó là các Phật độ
    Ðại sĩ chỗ sở hành
    Trí ấy bất tư nghì"
    Pháp Giới Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Pháp giới chỗ xuất sanh
    Trí ấy khó nghĩ bàn
    Chẳng nghi Phật pháp sâu
    Cũng biết các căn tánh"
    Nhập Pháp Giải Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Người nhập thâm pháp giải
    Hiểu pháp không gì bằng
    Trí lực bất tư nghì
    Cũng được các điều nguyện"
    Pháp Giới Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Ðã được pháp vô úy
    Là trụ chỗ an ổn
    Có được sức biện tài
    Không ai sánh bằng được"
    Thiện Giải Pháp Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Như Lai hiểu pháp giới
    Cũng đạt nhứt thiết trí
    Thị hiện tướng pháp giới
    Như am la trong tay"
    Trụ Pháp Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Thế Tôn trụ pháp giới
    Thấy pháp chơn thiệt tánh
    Chẳng y cũng chẳng ly
    Chẳng thủ cũng chẳng xả"
    Pháp Giới Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Như Lai hành pháp giới
    Tịch tĩnh như hư không
    Cảnh giới Ðại Mâu Ni
    Kính lạy từ bi phụ"
    Quy Pháp Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Theo nhiều thứ pháp môn
    Thế Tôn nói pháp giải
    Trong các pháp môn ấy
    Không tâm cũng không sắc"
    Pháp Giải Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Thế Tôn nói tinh tấn
    Biết được nơi pháp giải
    Nhơn vì tu tinh tấn
    Giác trí đến bờ kia"
    Pháp Giới Sung Mãn Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Ðại từ dùng chánh pháp
    No đầy các thế gian
    Người biết được pháp giới
    Thì được trụ Bồ đề"
    Triệt Pháp Giới Thiên Tử nói kệ tán thán ;
    "Thế Tôn suốt thâm pháp
    Nên hay quán thế gian
    Biết rõ pháp giới rồi
    Tôi lạy Thiên Nhân Sư"
    Trụ Trí Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Xứ ấy trên tất cả 
    Trí Như Lai chứng được 
    Pháp giới và mười phương
     Chỗ đi của Ðạo Sư" 
    Trụ Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:
    "Pháp giới là trụ xứ
    Ðường được đi của trí
    Trọn tất cả các pháp
    Ðều hiểu là một tướng"
    Tri Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Thế Tôn biết pháp giới
    Ðã làm một tướng tu
    Chúng sanh các dục tánh
    Phật cũng đều biết rõ"
    Xuất Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Lấy được Nhất thiết trí
    Gọi là hàng Phật tử
    Ở chỗ pháp giới nầy
    Chỉ trí biết được thôi"
    Học Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Người tu tập pháp giới
    An trụ trong Bồ đề
    Thấu được chỗ tự nhiên
    Mau thành Phật Như Lai"
    Phi Xứ Học Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Người được thấy phi xứ
    Hay thich Như Lai giáo
    Ngàn ức chúng ma quân
    Chẳng mê hoặc được họ"
    Tri Phi Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Thấy biết được phi xứ
    Người trí được mừng vui
    Chúng tôi tu chánh giác
    Ức ma chẳng động được"
    Thâm Mật Xử thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Khéo học chỗ thâm trí
    An trụ trong chánh pháp
    Cưỡi được ma Ba Tuần
    Như xe đóng ngựa thuần"
    Thiện Phi Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Phi xứ thiện pháp giới
    Tập học nơi nhứt tướng
    Nếu ma mà não được
    Phật nói không hề có"
    Trụ Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Thị xứ và phi xứ
    Chỉ bày người ngu si
    Như Lai tự giác rồi
    Lời nói dạy chúng sanh"
    Thiện Thủ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Nhơn ấy lấy được sự
    Và tác nghiệp thuở xưa
    Chỗ nhơn ấy tu nghiệp
    Thế Tôn đều biết rõ"
    Xảo Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Tham dục và khuể si
    Phật cũng biết nghiệp nhơn
    Là nhơn là nghiệp ấy
    Như Lai đều biết rõ"
    Tri Ðương Lai Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Biết đời đương lai ấy
    Chúng sanh sở tác nghiệp
    Nhơn ấy sở tác nghiệp
    Xứ ấy Phật biết rõ"
    Tư Hiện Tại Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Khắp đến mười phương cõi
    Chúng sanh nghiệp và nhơn
    Xứ và nhơn nghiệp sự
    Ðạo Sư đều biết rõ"
    Lực Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Hoặc nghiệp hoặc là nhơn
    Xứ sở và xuất sanh
    Như Lai đều biết rõ
    Nên hiểu Thiên Nhân Sư"
    Lạc Lực Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Nhơn nghiệp và xứ sở
    Trong quả báo ba cõi
    Kia có sự sở tác
    Như Lai đều biết rõ"
    Lực Chư Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Nhơn nghiệp sở tác sự
    Báo nhơn và nhơn duyên
    Xứ sở tánh tự ly
    Là chỗ Phật không có" 
    Lực Cát Tường Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Nhơn nhiệp sở tác sự
    Xứ nhơn duyên thế đế
    Quả báo được thọ dụng
    Phật biết nó đều không"
    Lục Duyệt thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Nhơn nghiệp sở tác sự
    Chỗ nhơn duyên tục đế
    Phật tự biết rõ rồi
    Nói nó không tự tánh"
    Lực Du Hí Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Nhơn duyên sở tác sự
    Xứ nhơn duyên thế đế
    Chẳng do tự tha sanh
    Phật biết từ duyên khởi"
    Lực Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Nếu những nhơn duyên nghiệp
    Và quả báo chỉ được
    Thể tánh nó đều không
    Phật nói như sư tử"
    Tùy Thuận Lực Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Nếu dùng nghiệp nhơn duyên
    Tăng trưởng các quả báo
    Ðấng Lượng Túc biết rõ
    Vì thế Phật vô thượng"
    Thuận Hành Lực Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Tu tập pháp giới ấy
    Tạo tác những nghiệp ấy
    Sẽ lại được quả ấy
    Phật nhãn thấy biết rõ"
    Lực Khởi Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Tu tập pháp giới ấy
    Thành tựu tánh như vậy
    Phật biết các chúng sanh
    Như nhìn năm ngón tay"
    Lực Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Tu tập pháp giới ấy
    Lại gặp bạn như vậy
    Thân cận nhau như vậy
    Thắng trượng phu biết rõ"
    Lực Gia Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Gia trì nói pháp giới
    Ðạo Sư biết rõ cả 
    Thân cận nơi các bạn
    Thế Tôn đều soi thấy"
    Quyết Ðịnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Giới ấy yếu kỳ ấy
    Bạn ấy tương ưng ấy
    Phật đều quyết định biết
    Nên trừ được nghi hoặc"
    Chánh Ðịnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Giới ấy tương tục ấy
    Tùy chỉ ở thế gian
    Chỉ làm và chỉ được
    Thắng Nhơn đều biết rõ"
    Học Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Ở trong các giới ấy
    Ðạo Sư trí biết rõ
    Trí ấy thể tánh không
    Thắng trí mới nói vậy"
    Thừa Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Tu tập pháp giới ấy
    Tùy thời cơ ở đời
    Phật đều biết như thiệt
    Nên hiệu Vô Tỷ Thân"
    Tùy Thuận Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Tu tập pháp giới ấy
    Tùy chỗ được công đức
    Y nhơn và quả báo
    Phật đều biết không dư"
    Cộng Giới Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Tùy chỗ tu pháp giới
    Tùy đạo kia được hướng
    Phật đều biết không thừa
    Nên được người trí kính"
    Trí Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Tùy pháp giới tu tập
    Tùy đạo ấy được hướng
    Phật biết chúng sanh hành
    Nên hiệu đấng học trí"
    Hành Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:
    "Chánh định và tà định
    Cùng bất định chúng sanh
    Ở trong ba khối này
    Phật quyết định biết được"
    Thừa Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Nếu chánh định chúng sanh
    Người kham đến Niết bàn
    Phật là mặt nhựt sáng
    Soi đời trí vô ngại"
    Giải Thoát Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Nếu có những chúng sanh
    Trụ nơi khối bất định
    Ðọa trong các ác đạo
    Phật cũng dạy Niết bàn"
    Lực Kỳ Hội Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Phật ấy chỉ giả danh
    Lực trí cũng như vậy
    Và tứ vô úy thảy
    Chỉ có nghe ngôn thuyết"
    Kiến Thiệt Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Không Phật không Phật pháp
    Cũng không khối trí khác
    Hiển thị nghĩa đệ nhứt
    Như Lai biết như thiệt"
    Lực Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Trụ nơi sức Phật pháp
    Nhơn đây được vô úy
    Tự tại tùy sở dục
    Ðều là hàng Phật tử"
    Pháp Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Thế đế và chơn đế
    Hiển thị hai đế nầy
    Ở trong chơn đế ấy
    Ngôn thuyết bất khả đắc"
    Trí Tôn Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Pháp ngôn thuyết đều khác
    Pháp tướng cũng sai khác
    Ngôn thuyết ấy vô tướng
    Phật biết pháp tướng ấy"
    Hành Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Phi xứ chúng bất định
    Hoặc hướng đến dị đạo
    Tà định tất cả xứ
    Mâu Ni đều biết rõ"
    Tín Lực Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Tu tập nơi giới ấy
    Như khởi tâm tin ưa
    Thấy tham cho là sạch
    Mâu Ni đều biết rõ"
    Bất Tịnh Thừa Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Chẳng thiệt vọng phân biệt 
    Tăng trưởng tham dục giới
    Tin thì đi đạo ấy
    Mâu Ni biết như thiệt"
    Từ Thừa Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Chẳng thiệt vọng phân biệt
    Tăng trưởng sân khuể giới
    Tin thì đi đường ấy
    Mâu Ni biết như thiệt"
    Thừa Nhơn Duyên Ðạo Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Chẳng thiệt vọng phân biệt
    Tăng trưởng ngu si giới
    Tin thì đi đường ấy
    Mâu Ni biết như thiệt"
    Thùa Xả Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Có người sợ chẳng sống
    Tăng trưởng lòng tật đố
    Tin thì tập làm theo
    Mâu Ni biết như thiệt"
    Tập Cận Thiên tri Thức Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Gần bạn  tốt bạn xấu
    Trở lại tăng tịnh tín
    Hoặc lại tăng ác nghiệp
    Mâu Ni biết như thiệt"
    Thức Kiên cố Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Lưu chuyển trong thế gian
    Tùy giải được tu tập
    Tùy thuận tin theo đó
    Phật biết rõ không dư"
    Hành Kiên cố Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Lưu chuyển nơi sanh tử
    Tu tập hạnh như vậy
    Tùy thuận tin nơi ấy
    Phật biết rõ không dư"
    Tín Căn Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Nếu có những chúng sanh
    Tùy giới được tu tập
    Phật đều biết rõ cả
    Nên hiểu Trí Vô Ngại"
    Căn Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:
    "Phật biết rõ các căn
    Tùy theo phương tiện khởi
    Phan duyên và cảnh giới
    Tùy chỗ nhập như sanh"
    Thừa Căn Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Thân bị khổ bức bách
    Do tham trước khát ái
    Ðoạn diệt những khát ái
    Chỉ Phật trí hơn cả"
    Căn Cảnh Giải Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Dạy chúng sanh hạ căn
    Xa lìa nơi sắc ái
    Dạy lợi căn quán sát
    Là lời dạy của Phật"
    Căn Thắng Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Hạ căn trụ không nhàn
    Diệt được các tham dục
    Chánh quán nơi khát ái
    Lưỡng Túc Tôn biết rõ"
    Căn Quyết Ðịnh Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Nơi ái dục khởi trước
    Phật quán vô sở đắc
    Tri vô tri đều diệt
    Nên gọi là thắng căn"
    Bất Ly Căn Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Xa lìa chẳng giận hờn
    Là lìa đối trị sân
    Là hạ căn sở hành
    Phật biết chúng sanh dục"
    Tín Căn Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Hành từ trừ sân khuể
    Hay khởi trí chúng sanh
    Họ diệt được sân khuể
    Thế Tôn đều biết rõ"
    Cầu Căn Thiên Tử nói kệ tán thán :
    "Chẳng sân không lỗi ác
    Hành từ tánh tịch diệt
    Tịnh uế bất khả đắc
    Nên hiệu Thiên Nhơn Sư"
    Căn Thuận Hành Thiên Tử nói kệ tán thán : 
    “Hành nơi tà phân biệt
    Vì người nói tà hạnh
    Mê nặng không phương tiện
    Phật thấy nên giải thoát”
    Trí Khởi Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Tham sân si phiền não 
    Thủ trước nơi sự việc 
    Trái nó thì được trí 
    Vô Thượng Sĩ biết rõ”
    Ly Trí Ái Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Tham sân và ngu si 
    Cùng cảnh sự sáng tối 
    Tánh nó bất khả đắc 
    Ðấng Lưỡng Túc biết rõ”  
    Trì Oai Ðức Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Chúng sanh chỗ được trí 
    Tùy được trí nhiều ít 
    Theo đó thành trí khí 
    Ðức Như Lai biết rõ” 
    Cầu Căn Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Dùng trí biết nơi trí 
    Xa lìa các phiền não 
    Thiên Nhơn Sư biết rõ 
    Nên tôi cúi đầu lạy”
    Nhứt Hướng Lạc Căn Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Quốc độ và thời tiết 
    Quan sát pháp phương tiện 
    Phiền não uế và tịnh 
    Phật biết nó đều không” 
    Trí Tràng Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Chúng sanh căn dục tín 
    Thượng trung hạ sai biệt 
    Phược giải và trí huệ
    Ðều thấy vô giác tri”
    Căn Tràng Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Các căn thượng trung hạ 
    Phiền não trí và thọ 
    Ðiều phục chẳng điều phục 
    Phật nói đều vô tướng”
    Tu Căn Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Thiền giải thoát phiền não 
    Chánh thọ tam ma đề 
    Khởi thanh tịnh chúng sanh 
    Như Lai đều biết rõ” 
    Lực Tốc Tật Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Vì được thiền tịch diệt 
    Nơi các pháp tự tánh 
    Thảy đều biết rõ được 
    Nên hiệu Nhứt Thiết trí”
    Lục Khải Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Nếu pháp và tự tánh 
    Nói được nơi pháp nầy 
    Ðược như thiệt chánh thọ 
    Thì chẳng trước ba cõi” 
    Lạc Thực Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Phiền não tà phân biệt 
    Phát sanh ra bốn thứ 
    Biết được nghiệp chỗ sanh 
    Nên hiệu đấng Vô Tỉ ” 
    Tri Lực Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Biết được pháp thanh tịnh 
    Ðối trị các phiền não 
    Hay tuyên nói nơi nghiệp 
    Nên hiệu Phật Vô Tỉ ” 
    Lực Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Nơi thiền giải thoát khởi 
    Tam ma đề chánh thọ 
    Phiền não và thanh tịnh 
    Phật đều nói hư giả ” 
    Lực Sanh Khởi Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Thiền giải thoát thanh tịnh 
    Tam muội và chánh thọ 
    Từ bất phóng dật sanh 
    Nơi đây Phật biết rõ ” 
    Lực Tăng Trưởng Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Ðại hùng ở trong đây 
    Ðược nơi thiền khắp chuyển 
    Biết nhập xả vô ngại 
    Như gió thổi hư không ” 
    Tri Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Nơi vô số ức kiếp 
    Ở nơi trong các cõi 
    Chẳng bị lỗi ô nhiễm 
    Nên hiệu Thắng Trượng Phu ” 
    Trụ Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Nơi vô số ức Phật 
    Ðã từng tu cúng dường 
    Vì cầu đạo vô thượng 
    Do đó tôi quy y ” 
    Kiến Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Từng ở đời quá khứ 
    Nhiều thứ cúng dường Phật 
    Nơi các thứ biện tài 
    Thế Tôn đều được cả ” 
    Tiền Tế Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Xưa lưu chuyển thế gian 
    Như pháp học như hành 
    Từng thấy vô lượng Phật 
    Nên sâu hiểu được Pháp ” 
    Học Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Chỗ chư Phật Pháp Vương 
    Ðại Hùng xưa tu hành 
    Ở bên Phật học rồi 
    Nên lạy đấng Biến Tri ” 
    Bổn Phương Tiện Cụ Túc Thiên Tử nói kệ tán thán :
    “Nơi vô lượng ức kiếp 
    Vô biên chư Phật hành 
    Tu hành thắng tinh tấn 
    Vì cầu Phật trí vậy ” 
    Bổn Phương Tiện Quyết Ðịnh Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Tất cả pháp quyết định 
    Nhiều ức kiếp quan sát 
    Tất cả pháp không nhập 
    Chỉ nói duyên hòa hiệp ” 
    Tư Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Nơi vô lượng ức kiếp 
    Ðạo Sư từng tu hành 
    Biết nơi xứ phi xứ 
    Nên hiện Thế Gian Giải ” 
    Giảng Trạch Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Trụ nơi xứ phi xứ 
    Quan sát nơi nghiệp nhơn 
    Giới căn thiền giải thoát 
    Phật đều biết rõ hết ” 
    Quan Sát Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Quá khứ từng quan sát 
    Tăng trưởng sức trí huệ 
    Thập Lực đại hùng mãnh 
    Dùng trí quán thế gian” 
    Tiền Tế Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Ðại Hùng bổn tu hành 
    Biết tất cả chúng sanh 
    Tịnh hành bất tịnh hành 
    Nên trị được chúng sanh ” 
    Quan Sát Tiền Tế Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Trước quán nơi chúng sanh 
    Quá khứ chỗ sở hành 
    Tin ưa và cùng giới 
    Rồi sau trị chúng sanh ” 
    Tín Lực Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Nay tôi tin Như Lai 
    Bất khả tư nghị kiếp 
    Quan sát bổn sở hành 
    Tâm đều vô sở trước” 
    Trí Tín Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Nơi vô số ức kiếp 
    Suy Phật xưa sở hành 
    Không một ai có thể 
    Lường công đức Như Lai ” 
    Quán Hậu Tế Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Như Lai dùng Phật nhãn 
    Quán chúng sanh mười phương 
    Sơ sanh và già chết 
    Nhiều thứ nghiệp tương ưng ” 
    Học Hậu Tế Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Nếu nhơn và với nghiệp 
    Tùy xu hướng Phật đạo 
    Mâu Ni đều biết hết 
    Nên hiệu Nhứt thiết trí ” 
    Thức Sanh Tử Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Nếu chúng sanh dùng giới 
    Huân tập tạo các nghiệp 
    Chúng sanh và nghiệp tập 
    Phật biết rõ vô giác ” 
    Trí Sanh Tử Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Gần bằng hữu như vậy 
    Gây tạo nghiệp như vậy 
    Xu hướng đạo như vậy 
    Mâu Ni đều biết rõ ”
    Sở Tu Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Biết được nơi sở tu 
    Tùy theo chỗ tác nghiệp 
    Tác nghiệp như vậy rồi 
    Như Lai đều biết rõ ” 
    Sự Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Nương nơi sự như vậy
    Tạo các nghiệp như vậy
    Phật đều biết được hết
    Ðều là cảnh giới Phật ” 
    Tri Sự Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Tùy nơi sự chấp trước 
    Có được chỗ tạo tác 
    Vì Phật biết rõ các căn 
    Nên biết rõ nghiệp ấy ” 
    Trí Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Hoặc trí hoặc cảnh sự 
    Phật biết nó vọng tưởng 
    Tùy nó như chấp trước 
    Phật cũng biết không dư ” 
    Tu Tác Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Tùy chấp trước tạo nghiệp 
    Do nơi phiền não vậy 
    Phật đều biết rõ được nó 
    Nên được thế gian quy ” 
    Thú Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Tùy thú như tạo nghiệp 
    Tùy nghiệp được quả ấy 
    Tùy sở duyên tác nghiệp 
    Phật nhãn đều biết rõ ” 
    Phan Duyên Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Biết được nơi sở duyên 
    Tùy duyên nghiệp thành thục 
    Nơi các thú thọ báo 
    Phật đều biết không mất ” 
    Tập Khí Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Biết ác nghiệp tập khí 
    Thiện nghiệp cũng như vậy 
    Biết quá khứ sở hành 
    Chúng sanh đến trong thú” 
    Nghiệp Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Biết được ba thứ nghiệp 
    Hiện vị và quá khứ 
    Chúng sanh ở trong thú 
    Trong ấy phàm phu mê ” 
    Báo Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Làm ít được báo nhiều 
    Làm nhiều được báo ít 
    Và biết nhiều í thảy 
    Ngoại đạo mê trong đó ” 
    Học Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Biết nơi nghiệp thiện báo 
    Cũng biết nghiệp sanh báo 
    Và biết nghiệp hậu báo 
    Phật nhãn đều biết rõ ”
    Tri Hiện Pháp Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Hoặc hiện đời tác nghiệp 
    Hiện tại được thọ báo 
    Phật đều biết rõ ràng 
    Phàm phu chẳng hiểu được ”
    Tri Sanh Báo Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Hoặc tác nghiệp hiện tại 
    Ðời kế được thọ báo 
    Phật đều biết rõ ràng 
    Phàm phu chẳng hiểu được ” 
    Tri Hậu Báo Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Hoặc nghiệp nhiều ức kiếp 
    Rồi sau được thọ báo 
    Hoặc còn quá xa hơn 
    Như Lai đều biết rõ ”
    Tri Nghiệp Bất Thục Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Hoặc nghiệp được thọ tạo tác 
    Nghiệp duyên ấy chưa thục 
    Chưa được thọ quả báo 
    Như Lai đều biết rõ ” 
    Quán Nghiệp Vị Thục Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Như Lai khéo quán nghiệp 
    Hoặc lúc nghiệp tương ưng 
    Sanh nơi các chúng sanh 
    Thảy đều hay khéo nói ” 
    Thiện Tri Nghiệp Thục Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Nghiệp ấy hoặc thành thục
    Hay thọ báo đương lai 
    Phật đều biết như thiệt 
    Cũng biết trí ấy không ”
    Nghiệp Thục Quyết Ðịnh Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Nhứt thiết trí rõ thấu 
    Nghiệp khinh và nghiệp trọng 
    Biết được chúng sanh dục 
    Nên được làm Thế Tôn ” 
    Tri Nghiệp Khinh Trọng  Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Chúng sanh đến ác đạo 
    Theo nghiệp thấy như vậy 
    Nghiệp ấy hoặc khinh trọng 
    Người trí đều biết rõ ” 
    Tri Chúng Sanh Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Thấy chúng sanh sở hành 
    Và những nghiệp khinh trọng 
    Hùng mãnh tùy thuận biết 
    Ngoại đạo chẳng biết được ” 
    Quán Chúng Sanh Hành Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Quán nơi chúng sanh hành 
    Tuyên nói nơi nghiệp báo 
    Như cả nước sông Hằng 
    Ném muối chừng một lượng ” 
    Học Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Hoặc thọ nơi tu nghiệp 
    Phật nói nghiệp cứu cánh 
    Cũng báo học vô học 
    Thắng Tiên đã tuyên nói ” 
    Lạc Phật Trí Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Phật nhãn chỗ thấy biết 
    Ngu trí trong ba cõi 
    Tùy nghiệp thọ được báo 
    Tôi đảnh lễ Phật trí ” 
    Thuyết Nghiệp Tận Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Chỗ sanh tử chúng sanh 
    Thế Tôn đại Ðạo Sư 
    Ðều biết rõ không dư 
    Nên lạy trí vô úy ” 
    Vô Sở Ðắc Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Hoặc nghiệp và sanh tử 
    Chỗ chúng sanh riêng đến 
    Báo ấy như cảnh mộng 
    Lưỡng Túc Tôn đều biết ” 
    Cầu Phiền Não Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Tham dục sân ngu si 
    Lưỡng Túc Tôn biết hết  
    Dường người mơ khát nước 
    Mơ uống nước mát trong ”
    Ly Phân Biệt Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Từ nơi phân biệt sanh 
    Tham dục sân ngu si 
    Như chơi đùa trong mộng 
    Quy mạng đấng Thắng Thuyết ” 
    Diệt Phân Biệt Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Nếu diệt được phân biệt 
    Thì gọi hết phiền não 
    Như mộng thấy mây  tan 
    Thế Tôn hiển hiện đấy ”
    Quan Sát Lậu Tận Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Như mộng thấy trời mưa 
    Khởi lậu cũng như vậy 
    Ðại Hùng hay hiển thị 
    Nhơn duyên phát khởi lậu” 
    Quan Sát Mộng Tận Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Như mộng thấy trời mưa 
    Khởi lậu cũng như vậy 
    Ðại Hùng hay hiển thị 
    Phàm phu mê sanh lậu”
    Như Tự Tánh Tri Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Như mẹ mộng sanh con 
    Sanh rồi con lại chết 
    Sanh mừng cũng sanh buồn 
    Phật thấy đời cũng vậy” 
    Tư Lương Mộng Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Như mộng thấy chặt đầu 
    Hết lậu cũng như vậy 
    Tự hiểu cũng dạy người 
    Tôi lạy đại Ðạo Sư” 
    Tu Tập Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Thấy pháp hay hiểu rõ 
    Như mộng gặp sự mến 
    Xa lìa nó chẳng thiệt 
    Như vậy vui thế gian” 
    Trí Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Nghe nơi pháp Như Lai 
    Lấy pháp không tự vui 
    Như trong mộng nói mộng 
    Như vậy hiểu thế gian” 
    Hoan Hỉ Ý Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Người thiền định hay khiến 
    Trời Người thế gian mừng 
    Quan sát nơi các thú 
    Dường như tượng trong gương” 
    Quyết Ðịnh Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Nghe nơi pháp Như Lai 
    Như tiếng đờn không hầu 
    Ðộ Trời Người nghi hối 
    Nên tôi lạy Pháp Vương” 
    Ảo Hỉ Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Như người làm ảo thuật 
    Mê hoặc các kẻ ngu 
    Người trí trọn chẳng mê 
    Vì biết ảo chẳng thiệt” 
    Trừ Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Quán tất cả thế gian 
    Như trong mộng làm ảo 
    Trong ấy tôi không nghi 
    Do nghe Phật pháp vậy” 
    Học Ảo Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Như ảo sư làm ảo 
    Từ nơi ảo chẳng mê 
    Vì biết ảo hư giả 
    Phật thấy đời cũng vậy” 
    Quán Vọng Tưởng Thiên Tử nói kệ tán thán :  
    “Vọng tưởng sanh thế gian 
    Ðại Ðạo Sư đều biết 
    Như tinh tấn niệm Phật 
    Trong mộng liền thấy Phật” 
    Diệt vọng Tưởng Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Chẳng phải sự sanh dục 
    Ðều do vọng tưởng khởi 
    Chẳng thiệt vọng khởi dục 
    Thế Tôn biết như thiệt ”
    Thức Giải Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Như tiếng vang hang sâu 
    Vang ấy không có thiệt 
    Vì thế chẳng chấp trước 
    Quán thế gian như vậy ”
    Thuyết Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Tiếng ấy không có thiệt 
    Mà trong ấy lắng nghe 
    Phật tuyên nói pháp ấy 
    Cứu vớt các phàm ngu ” 
    Như Thuyết Hành Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ở trong pháp biệt nghĩa 
    Chúng sanh vọng lấy khác 
    Người ta hành biết pháp 
    Trong ấy trừ nghi hoặc” 
    Thuận Nghĩa Hành Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Nếu nghĩa và pháp thiệt 
    Không có ai biết được 
    Không nói cũng không chứng 
    Mâu Ni nói thuyết ấy ”
    Pháp Giả Danh Hành Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Nếu nghĩa và pháp thiệt 
    Không có ai biết đưọc 
    Không nói cũng không chứng 
    Mâu Ni nói thuyết ấy” 
    Pháp Giả Danh Hành Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phiền não cấu lậu tập 
    Ðều tưởng vọng phân biệt 
    Uế ô và thanh tịnh 
    Chỉ giả danh ngôn thuyết ”
    Phân Biệt Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Tất cả chỉ danh tự 
    Gọi phiền não lậu thảy 
    Uế ô và thanh tịnh 
    Là lời dạy của Phật ” 
    Vô Y Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Nơi ba cõi chẳng trước 
    Tâm ấy như hư không 
    Lìa ác thiệt phước điền 
    Tôi lạy tâm tịch diệt ”
    Bất Hạ Liệt Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Chẳng sắc chẳng không sắc 
    Chẳng dục chẳng Niết Bàn 
    Phật tâm vô sở y 
    Nó như là hư không ” 
    Vô Dục Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Lìa nơi dục giới ái 
    Sắc vô sắc cũng lìa 
    Giải thoát nơi tham si 
    Ðảnh Lễ đấng Ái Tận ” 
    Viễn Ly Ái Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ở trong có không có 
    Phật dứt hẳn xa lìa 
    Chẳng trước chấp ba cõi 
    Ðảnh lễ đấng Tự Tại” 
    Chướng Ái Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Chướng che nơi ba cõi 
    Hành nơi trượng phu hành 
    Hay giải thoát chúng sanh 
    Quy mạng đấng Cứu Tế” 
    Giải Thoát Khát Ái Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Lìa xa các kiết sử 
    Sau đó hết sanh diệt 
    Thân tâm đều thanh tịnh 
    Ðảnh lễ đấng Bình Ðẳng” 
    Tri Tự Tánh Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðại Hùng hiểu tự tánh 
    Biết trong pháp không sự 
    Không phược cũng không giải 
    Ðảnh lễ đấng Kiến Thiệt” 
    Xuất Ứ Nê Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Xa lìa bùn ái dục 
    Cũng rời lìa các cõi 
    Không thủ cũng không xả 
    Ðảnh lễ đấng Vô Sanh ” 
    Thổ Khí Tư Duyên Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Vứt cấu và tư duyên 
    Bỏ tội cũng xa ái 
    Lìa bỏ các chướng ngại 
    Quy mạng Ðại Ðạo Sư” 
    Khí Dục Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Vứt bỏ lợi bất lợi 
    Vô trước hành quyết định 
    Ra khỏi nơi lưới ma 
    Ðảnh lễ đấng Vô Trước”
    Lạc Lợi Ích Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Hoặc tự đạo tha đạo 
    Người xa lìa não nhiệt 
    Ðại Hùng thấy đạo ấy 
    Ðảnh lễ Vô Ngại Kiến ” 
    Ðắc Danh Xưng Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Tương ưng cùng Phật trí 
    Người như thuyết như quán 
    Họ trừ được phiền não 
    Ðảnh lễ Thế Gian Giải” 
    Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Quyết định nơi các nghiệp 
    Không ai đương đối được 
    Sư Tử hống vô úy 
    Biển trí rống cũng vậy” 
    Nhứt Thiết Xứ Vô Sở Úy Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Khéo độ tất cả xứ 
    Xa lìa các tên độc 
    Vô úy chẳng khiếp nhược 
    Tôi lạy đấng Tối Thắng” 
    Vô Sở Hí Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Chẳng phải Trời Càn Thát 
    Ma Vương cùng Phạm Vương 
    Có thể nạn hỏi được 
    Nên Phật như sư tử” 
    Sư tử Du Bộ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật nơi pháp vô úy 
    Vì hiểu rõ các pháp 
    Vô ngại nên vô trước 
    Không ai nạn hỏi được” 
    Vô Bố Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Như sư tử ở rừng 
    Không hề có kinh sợ 
    Dẹp phục các cầm thú 
    Giữa rừng rống lớn lên 
    Thế Tôn rống như vậy 
    Kinh bố các ngoại đạo 
    Trời Rồng Càn Thát Bà 
    Chẳng thấy ai đối địch” 
    Nhứt Thiết Xứ Siêu Thắng Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Tất cả trong ba cõi 
    Tất cả đều không có 
    Ai địch nổi nơi Phật 
    Vì thế tôi quy y” 
    Sư Tử Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðại trí thất tất cả 
    Nơi các pháp vô úy 
    Thế gian không ai bằng 
    Tôi lạy đấng Vô Úy” 
    Xứng Thuận Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Tự biết là chánh giác 
    Như pháp không nạn được 
    Thế gian đều không có 
    Ai có thể nạn được” 
    Trì Tạng Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật làm sư tử hống 
    Mở bày các pháp tạng 
    Ức Phạm Thiên nghe nói 
    Ðều phát tâm Bồ Ðề” 
    Thuận Oai Nghi Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Chứng ấy được lợi lớn 
    Người thuận Phật oai nghi 
    Pháp tâm Bồ Ðề rồi 
    Quyết làm Thắng Ðạo Sư” 
    Thuận Lạc Pháp  Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðại chúng sanh thuở ấy 
    Ðược nghe Phật pháp rồi 
    Hay phát tâm Bồ Ðề 
    Quyết thành Diệu Trượng Phu” 
    Tịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðược nghe Phật dạy rồi 
    Thế gian không gì bằn 
    Ngàn muôn ức chúng sanh 
    Phát thắng Bồ đề tâm” 
    Thanh Tịnh Lưu Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Nhơn Vương nơi đêm dài 
    Khéo tu tập Phật học 
    Nên thân Phật thanh tịnh 
    Ba mươi hai nghiêm tướng” 
    Vô Lậu Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Vì Phật được vô lậu 
    Mà làm sư tử hống 
    Ðược núi thượng trí huệ 
    Không ai nạn hỏi được” 
    Thuận Chúng Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Trông ba cõi đều không
    Trời Người A Tu La
    Nói Phật lậu chẳng hết
    Nên Phật đủ thập lực”
    Xảo Tận Lậu Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Tất cả những lậu tận 
    Phật đều hết không thừa 
    Không ai vấn nạn được 
    Nên Phật là cha tôi” 
    Thường Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thế gian chẳng thể có 
    Ai nạn được Pháp Vương 
    Rằng còn có phiền não 
    Nên là cha tự tại” 
    Tịch Diệt Hành Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật đã dứt tham sân 
    Ngu si và tập khí  
    Cũng diệt ác nghiệp hành 
    Tôi lạy đấng tịch diệt” 
    Phương Tiện Hành Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Nếu dùng phương tiện quán 
    Dứt hết các phiền não 
    Phật trí đã đầy đủ 
    Nên tôi đảnh lễ Phật”
    Phương Tiện Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðạo Sư chiếu thế gian 
    Xảo huệ không cùng tận 
    Nên dứt hết phiền não 
    Cũng dứt hết tập khí ” 
    Tu Tịch Diệt Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Vì dứt các phiền não 
    Tập khí đều không thừa 
    Do đó Phật đại trí 
    Bất động vô sở úy” 
    Quán Ðạo Lý Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật dứt hết phiền não 
    Và dứt các tập khí 
    Chiếu sáng như đức Phật 
    Thế gian không còn sánh” 
    Ðoạn Sử Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật dứt các tập khí 
    Không có sự tanh hôi 
    Nên Phật Nhứt thiết trí 
    Huệ tối thắng trong trời” 
    Trụ Biên Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Nay Phật tối hậu thân 
    Ðã dứt nhơn duyên sanh 
    Do vì hết các lậu 
    Nên Phật được vô úy” 
    Vô Lượng Trí Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðại Hùng dứt chủng tử 
    Ðốt cháy mầm khổ não 
    Khô rụi nhánh dây ưu 
    Tôi lạy đấng ly não” 
    Xuất Khanh Giản Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thế Tôn Nhứt thiết trí
    Ðã lìa hố vô minh
    Phật hành đã được tịnh
    Nên Phật được vô úy”
    Ðộ Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðã độ biển sanh tử 
    Ðạo Sư việc làm xong 
    Cũng bỏ nơi bờ kia 
    Tự lợi được vô úy” 
    Nhập Niết Bàn Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật đã được tịch diệt 
    Phá hết các phiền não 
    Nhẫn đến chút tập khí 
    Thế Tôn thảy đều không ” 
    Pháp Tràng Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật dựng tràng chánh pháp 
    Xô gãy tràng kiêu mạn 
    Ðại Hùng đã hiển thị 
    Vô Lượng những pháp hạnh ” 
    Pháp Tánh Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Tánh cùng những trí biết 
    Mâu Ni đạt các pháp 
    Bạn lành của quần sanh 
    Tôi lạy biển Tối Thắng” 
    Pháp Sung Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Khát ưa nơi Phật pháp 
    Nên đuợc vô sở úy 
    Các Phật tử vô trước 
    Mà làm sư tử hống ” 
    Cầu Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Vì cầu các pháp nên
    Phật tử được phát tâm 
    Và thấy Phật vô úy 
    Có trí cầu Bồ đề ” 
    Kháp Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Vì khát ưa Phật pháp 
    Nên nhiều ức chúng sanh 
    Nghe Phật vô úy rồi 
    Sâu pháp đại tinh tấn ” 
    Pháp Khởi Tinh Tấn nói kệ tán thán: 
    “Thấy Phật nói pháp thắng 
    Kiến lập nơi chánh pháp 
    Vô úy bố thí rồi 
    Phật tử cầu Bồ đề” 
    Trì Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Pháp được Thế Tôn nói
    Thậm thâm khó thấy được 
    Phật tử được nghe rồi 
    Cầu Vô thượng Bồ đề ” 
    Vô Lẫn Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thân mạng và của cải 
    Phật tử không lẫn tiếc 
    Nghe Phật sư tử hống 
    Ðều cầu diệu Bồ Ðề” 
    Vô Dị Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Nghe Phật nói pháp rồi 
    Tâm tư không có khác 
    Ở chỗ Phật vô úy 
    Cầu pháp giữ luật nghi ” 
    Vô Dị Hành Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Nghe Pháp Vương hống rồi 
    Chẳng đến các dị lộ 
    Xa rời nơi hai thừa 
    Cầu Vô thượng Bồ đề ” 
    Cận Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thấy Phật sư tử hống 
    Phật tử được nghe rồi 
    Quyết được thắng Bồ Ðề 
    Sẽ thành thân Như Lai ” 
    Cận Biện Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ở chỗ Phật Thế Tôn 
    Ðược nghe biện tài rồi 
    Trong diệu pháp Như Lai 
    Rất sanh lòng mừng vui ” 
    Ðắc Biện Tài Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Lúc Phật hống vô úy 
    Nói pháp chẳng hủy được 
    Lòng tin ưa quyết định 
    Trọn không ý thối chuyển ” 
    Thường Hỉ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thập Lực hống vô úy 
    Bao nhiêu các Phật tử 
    Tất cả thời hoan hỷ 
    Tầm thuận cầu Bồ Ðề ”
    Vô Khiếp Nhược Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thường mừng chẳng khiếp nhược 
    Thế Tôn các Phật tử 
    Ưa cầu thắng Bồ đề 
    Vì được nghe lời Phật ” 
    Vô Ngại Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Chúng ấy tìm Phật tâm 
    Trọn chẳng có thối chuyển 
    Tâm mừng vui vi diệu 
    Vì nghe Phật khéo nói” 
    Xảo Tri Vô Biên Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Do vì tu chánh pháp 
    Khối pháp lành chẳng giảm 
    Ðạo Sư biết phi xứ 
    Chẳng sanh lòng nhàm đủ” 
    Xảo Thuyết Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Tu hành nếu pháp ác 
    Mà chẳng thối giảm đó 
    Thế Tôn biết phi xứ 
    Nên Phật vô sở úy” 
    Pháp Tánh Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Pháp ác thể tánh nó 
    Sẽ ô uế pháp lành 
    Nó chẳng ô nhiễm tâm 
    Phật biết là phi xứ” 
    Xảo Tương Ưng Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Pháp ác và pháp lành 
    Hai thứ khác chẳng hiệp 
    Phật nói nơi nghĩa ấy 
    Nên Phật là Thầy tôi ”
    Xảo Tri Thiện Bất Thiện Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðại Hùng đều biết hết 
    Các pháp chẳng tạp tụ 
    Vì vọng tưởng phân biệt 
    Trong pháp lành mà thối” 
    Như Thuyết Hành Mãn Túc Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Người hiện hành phiền não 
    Trọn chẳng sanh pháp lành 
    Vì chẳng sanh pháp lành 
    Nên biết chắc thối giảm” 
    Lạc Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Nếu người ưa giải thoát
    Mà tu hành pháp ác 
    Phật nói họ có chướng  
    Nên Phật Nhứt thiết trí ” 
    Tịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Người lòng ưa giải thoát 
    Cần biết sự phiền não 
    Ðại Hùng nói pháp ấy 
    Nên Phật đáng thọ cúng” 
    Kiến Phiền Não Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ði ở trong phiền não 
    Mà chẳng biết phiền não 
    Họ chẳng biết chánh pháp 
    Thiện Thệ nói như vậy 
    Nếu nói làm việc ác 
    Mà chẳng thối pháp lành 
    Chẳng phải khí giải thoát 
    Lời Lưỡng Túc Tôn nói ”
    Ðiều Phục Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Lìa dục lìa ồn náo 
    Cũng lìa sân si thảy 
    Như pháp được Phật nói 
    Phải nên tu như vậy 
    Phiền não với pháp lành 
    Ngu si chẳng biết rõ 
    Phật chẳng phải thầy họ 
    Ðại Tiên nói như vậy ” 
    Cần Tu Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật nói pháp đối trị 
    Ðể trừ phiền não vậy 
    Y theo trừ hết lậu 
    Không ai vấn nạn được ”
    Hướng Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật nói pháp như vậy 
    Vì để dứt phiền não 
    Tu theo dứt hết hoặc 
    Không ai nạn vấn được” 
    Phương Tiện Tương Ưng Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật là người thuyết pháp 
    Vì các chúng Thanh Văn 
    Tu hành theo được chúng 
    Không ai nạn được Phật ” 
    Thú Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật nói pháp như vậy
    Vì muốn dứt phiền não
    Tu hành theo diệt hoặc
    Không ai nạn được Phật ”
    Vô Úy Công Ðức Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Vì để dứt phiền não
    Phật nói bất tịnh quán
    Hành theo diệt hết hoặc
    Không ai nạn được Phật ”
    Thiện Phát Tâm Tất Tu Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Từ tâm dứt sân khuể
    Tu từ dứt được hoặc
    Không ai nạn được Phật
    Thế Tôn được vô úy ”
    Tịnh Mục Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật nói tu trí huệ
    Thì trừ diệt ngu si
    Nếu tu huệ chẳng diệt
    Không ai nạn được Phật ”
    Diệt Giác Quán Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Vì đối trị giác quán
    Phật nói pháp tức quán
    Tu theo dứt giác quán
    Không ai nạn được Phật ”
    Tôn Trọng Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Vì dứt trừ ngô ngã
    Phật nói không tịch diệt
    Hành theo diệt ngã chấp
    Không ai nạn được Phật ”
    Tịnh Thân Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thâm tâm tin thanh tịnh
    Tất cả phiền não hết
    Tu theo dứt phiền não
    Không ai nạn được Phật ”
    Thâm Giải Tưởng Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðối trị và bạn đảng
    Cầu tìm nơi phiền não
    Người vô úy nạn Phật
    Không bao giờ thấy có ”
    Giải Dụng Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thế Tôn chỉ danh dụng
    Thử bỉ tận bất tận
    Người vô úy vấn nạn
    Họ cũng chỉ giả danh”
    Ðiều Phục Thân Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Dùng trí khéo hiểu rồi
    Thân nghiệp được lưu hành
    Thế Tôn đều biết khắp
    Nên hiệu Nhứt thiết trí”
    Trí Thân Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thân nghiệp rất thanh tịnh
    Ðại Hùng đều không thừa
    Ðấng thương xót quần sanh
    Tôi lạy Thế Gian Phụ”
    Thân Nghiệp Giảng Trạch Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Khéo giảng trạch thân nghiệp
    Thương xót các chúng sanh
    Chiếu thế mà tạo tác
    Nên hiệu Thắng Trượng Phu”
    Thiện Kiến Thân Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thân nghiệp được thanh tịnh
    Ðạo Sư đều xem thấy
    Thương xót các quần sanh
    Nên hiệu Nhứt thiết trí”
    Thiện Quán Thân Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Khéo quán đưọc thanh tịnh
    Thân nghiệp được tương ưng
    Vì thương xót quần sanh
    Thắng Trượng Phu du hành”
    Thành Tựu Ngữ Ngôn Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðủ công đức cam mỹ
    Rời lìa lời dệt thô
    Trí huệ vây quanh nhau
    Như Lai thường diễn nói ”
    Thời Ngữ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Y thời nghĩa tương ưng
    Xa lìa sự vô ích
    Lời Phật đều trung thực
    Chúng sanh vui thọ hành ”
    Thành Tựu Trí Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thương chúng sanh chẳng não
    Thành tương ưng chẳng trược
    Chẳng hư hoại nhơn quả
    Phật vốn nói như vậy ” 
    Bất Tương Vi Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Nhẫn đến vì thân mạng
    Chưa từng có vọng ngữ
    Vì thế Phật công đức
    Nơi đời không chướng ngại ”
    Thiệt Ngữ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật tu nhơn thiệt ngữ
    Vì thế đời chiêm ngưỡng
    Chí tâm ưa lắng nghe
    Ðể được Phật pháp vậy”
    Tùng Thiệt Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thế Tôn do thiệt ngữ
    Lần đủ thành Bồ đề
    Các pháp chơn thiệt tánh
    Thế Tôn đều biết rõ ”
    Thiệt Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Nơi các pháp hữu vi
    Như tánh chơn thiệt thấy
    Thế Tôn đều biết rõ
    Các pháp chơn thiệt tướng ”
    Giảng Trạch Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Nơi mình và nơi người
    Biết thân khẩu ý nghiệp
    Bởi trí ấy thanh tịnh
    Nên hiệu Phật Vô Ðẳng ”
    Quan Sát Ý Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Pháp Vương tâm ý nghiệp
    Bao nhiêu sự tư lương
    Thương nhớ nơi chúng sanh
    Nên tôi lạy Từ Phụ ”
    Xảo Giác Quán Ý Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thế Tôn chỗ tâm duyên
    Tâm ấy đều điều thuận
    Thương nhớ nơi chúng sanh
    Tôi lạy đấng thương đời ”
    Xảo Phương Tiện Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Chúng sanh tâm sở duyên
    Ý nghiệp chỗ khởi tác
    Các thứ trí huệ sanh
    Thế Tôn đều biết rõ ”
    Giải Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ý nghiệp là Phật địa
    Vì thương nhớ chúng sanh
    Phương tiện trí thanh tịnh
    Phật trí không thể tánh”
    Xảo Trí Quá Khứ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật biết đời quá khứ
    Nếu người chỗ tạo nghiệp
    Giới nhẫn tấn định trí
    Phật đều biết rõ cả ”
    Quan Sát Quá Khứ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Quan sát quá khứ hành
    Biết được nhiều ức Phật
    Chỗ sở hành quá khứ
    Vì cầu thắng Bồ đề”
    Bổn Hạnh Cụ Túc Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Nhớ biết sự bổn hành
    Ức kiếp a tăng kỳ
    Phật tâm vô sở trước
    Chỗ bổn hành của Phật”
    Quan Sát Bổn Hành Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “A tăng kỳ ức Phật
    Ðạo Sư đều từng học
    Xuất sanh tam muội lực
    Thành các thứ Phật pháp”
    Bổn Hành Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Vô lượng a tăng kỳ
    Ðạo Sư tam muội môn
    Chỗ chư Phật quá khứ
    Từng học cũng tu hành”
    Quan Sát Bổn Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Trong sanh tử nhiều lỗi
    Ứng cúng phi ứng cúng
    Quán rồi độ chúng sanh
    Ðộ thoát kẻ mù lòa ”
    Yểm Quá Khứ Thế Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Kia đây ăn nuốt nhau
    Cũng từng vui đùa nhau
    Cùng giết hại lẫn nhau
    Thế Tôn đều biết rõ ”
    Tri Vị Lai Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðạo Sư thuở vị lai
    Trí huệ được vô ngại
    Chúng sanh tin nghiệp báo
    Các loài Phật đều biết ”
    Tùng Bổn Hàn Lai Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thế Tôn nơi quá khứ
    Trí huệ không chướng ngại
    Thiện nghiệp tam ma đề
    Lìa loài biết các loài”
    Xảo Tri Vị Lai Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật nơi thuở vị lai
    Trí huệ không chướng ngại
    Chúng sanh chết và sanh
    Nghiệp báo đều biết rõ”
    Ly Hữu Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thế Tôn vua ba cõi
    Thuyết thắng trong ba đời
    Phật trí thường vô ngại
    Khéo biết cảnh giới hữu”
    Dụng Hành Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Chúng sanh chỗ nghiệp hành
    Và sự thọ quả báo
    Thứ ấy chỉ giả danh
    Thế Tôn nói như vậy”
    Quan Sát Hiện Tại Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thế Tôn vua hiện tại
    Trí huệ trọn vô ngại
    Nơi vô số Phật độ
    Mâu Ni đều biết rõ”
    Hiện Tại Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thế Tôn chánh quan sát
    Ba đời đều bình đẳng
    Cứu cánh vô sở hữu
    Mê hoặc trí phàm phu”
    Trí Vô Sở Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðạo Sư thấy như vậy
    Ba đời vô sở trụ
    Bởi y nơi pháp tánh
    Nên các pháp vô sự”
    Giáo Tam Thế Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Quá khứ và vị lai
    Ấm sanh tất bại hoại
    Không sự không tự tánh
    Ðạo Sư dạy như vậy”
    Ý Vô Thức Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thế Tôn nói vô trước
    Thảy đều không bền chắc
    Như ảo như dương diệm
    Nói năng như tiếng vang”
    Tam Thế Tự Tại Phú Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thế Tôn nơi tam thế
    Thường siêng thêm trí huệ
    Biết các hành như ảo
    Các căn vô sở trước”
    Dục Ðáo Bỉ Ngạn Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðại Hùng nơi đêm ấy
    Ðược chứng đại Bồ đề
    Thế Tôn tinh tấn dục
    Ðến nay không thối giảm”
    Dục Tác Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thế Ðăng chỗ có dục
    Thường chẳng có thối giảm
    Các con của Thế Tôn
    Rất ưa tinh tấn dục”
    Kiến Lập Dục Tác Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thế Tôn từ dục khởi
    Như hoa sen trong nước
    Chẳng bị đời ô nhiễm
    Như sen ở trong nước”
    Dục Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Dục và Thế Gian Phụ
    Hai ấy gọi pháp giới
    Chẳng hai không hai thể
    Thế Tôn thảy đều thấy”
    Tinh Tấn Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Do tinh tấn oai đức
    Chứng được đại Bồ đề
    Nơi pháp thị pháp phi
    Trọn chẳng bỏ tinh tấn”
    Niệm Cụ Túc Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật ở tất cả chỗ
    Phát tâm đều tùy thuận
    Nơi pháp thiện pháp ác
    Phật niệm chẳng tổn giảm”
    Nhiếp Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thế Phụ thường nhiếp tâm
    Biết hành nghiệp chúng sanh
    Theo chỗ họ tu hành
    Mà vì họ thuyết pháp”
    Kính Trọng Bát Nhã Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thế Tôn biển trí huệ
    Biên tế bất khả đắc
    Dầu ức vô số kiếp
    Phật nói cũng chẳng hết”
    Học Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Vô Ðẳng Phật Thế Tôn
    Giải thoát chẳng tổn giảm
    Giải thoát và người thoát
    Phật tìm chẳng thể được”
    Hội Giải Thoát Trí Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thế Tôn đấng giải thoát
    Tri kiến khắp giải thoát
    Hiểu chơn thiệt chẳng giảm
    Vì biết không tự tánh”
    Quan Sát Thân Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật nơi Phật Nhiên Ðăng
    Thường tu hành chơn thiệt
    Ba nghiệp không lỗi lầm
    Nên hiệu là Như Lai”
    Thâm Hành Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Thế Tôn không lỗi lầm
    Chẳng như chúng sanh khác
    Biết các pháp tự tánh
    Phật tự tánh chẳng mê”
    Ðại Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Phật nơi nhứt thiết chủng
    Tâm niệm chẳng mê hoặc
    Niệm ấy thường hiện tiền
    Ví như dầu đầy chén”
    Tâm Bất Tán Loạn Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Nhẫn đến thời gian ngắn
    Tâm niệm chẳng tán loạn
    Phật được pháp bất cộng
    Chúng sanh đều chẳng biết”
    Thiện Giải Trí Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán: 
     “Nếu có tư lương xả  
    Thiện Thệ không sự ấy
    Thế Tôn bất cộng pháp
    Ðức ấy bất tư nghì”
    Siêu Nhứt Thiết Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ở trong ba cõi nầy
    Biết tất cả pháp đó
    Tất cả không bằng Phật
    Nên hiệu Nan Hàng Phục”
    Kiên Trì Thiên Tử nói kệ tán thán: 
    “Ðấng Vô Thượng Kiên Cố
    Nơi pháp vô sở úy
    Bằng đồng tất cả Phật
    Giác ngộ kẻ chưa ngộ”.

Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ
Thứ Hai Mươi Ba

HẾT

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

CÁC NGÀY VÍA PHẬT

Tháng GiêngNgày mồng một, vía Đức Phật Di Lặc Tháng HaiNgày mồng tám, vía Đức Phật Thích Ca xuất giaNgày rằm,vía Đức Phật Thích Ca nhập diệtNgày 19,vía Đức Quán Thế Âm Bồ tátNgày 21,vía Đức Phổ Hiền Bồ tát Tháng BaNgày 19,vía Đức Chuẩn Đề Bồ tát Tháng TưNgày mồng bốn,vía Đức Văn Thù Bồ tátNgày...

Thống kê

  • Đang truy cập: 553
  • Khách viếng thăm: 551
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 67285
  • Tháng hiện tại: 1725010
  • Tổng lượt truy cập: 63294774

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile