Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.18 Phẩm Tha Hoá Tự Tại Thiên Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:35 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ có Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương làm đầu cùng quyến thuộc tám mươi na do tha chúng trời Tha Hóa Tự Tại thấy A Tu La nhẫn đến chúng trời Hóa Lạc cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vui mừng hớn hở được vừa lòng khác miệng đồng lời bạch đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Chúng trời Hóa Lạc nói thiệt tế, chúng tôi còn chẳng thấy thiệt huống là thấy tế.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Tha Hoá Tự Tại Thiên Thọ Ký
Thứ Mười Tám

    Bấy giờ có Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương làm đầu cùng quyến thuộc tám mươi na do tha chúng trời Tha Hóa Tự Tại thấy A Tu La nhẫn đến chúng trời Hóa Lạc cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vui mừng hớn hở được vừa lòng khác miệng đồng lời bạch đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Chúng trời Hóa Lạc nói thiệt tế, chúng tôi còn chẳng thấy thiệt huống là thấy tế. Tại sao? Bạch đức Thế Tôn! Nếu thấy thiệt mới được nói là thấy tế. Tại sao? Người ấy hành nơi hai chỗ. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn, người ở nơi thừa như vậy, phải vì họ nói hai thứ pháp ấy. Hai pháp ấy chẳng phải chơn cảnh giới.

    Bạch đức Thế Tôn! Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn ở nơi pháp bất nhị mà chẳng tin chẳng nhập, dầu người nầy có phát tâm trông được Bồ đề, phải biết người nầy đi sai đường. Tại sao? Vì nơi Bồ đề chẳng phải đường đi vậy.

    Bạch đức Thế Tôn! Nếu có chúng sanh cầu Bồ đề, người ấy chẳng thấy có một pháp được giác ngộ. Tại sao? Vì không có chút pháp gì có thể được giác ngộ Vô thượng Bồ đề vậy.

    Bạch đức Thế Tôn! Pháp ấy chẳng phải quá khứ , chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, chẳng phải hữu vi, chảng phải vô vi, chẳng  phải  có chẳng phải không, chẳng phải được hay, chẳng phải được biết, chẳng phải được xả, chẳng phải được tu, chẳng phải được chứng. Nói là Bồ đề ấy, pháp đó chẳng cùng pháp đó làm đối trị. Pháp khác cũng chẳng cùng pháp đó làm đối trị. Tại sao? Pháp đó chẳng tạp phiền não chẳng rời phiền não, pháp thể bất khả đắc, vì tánh tự ly vậy.

    Pháp nầy chẳng cùng pháp đó làm đối trị, pháp đó cũng chẳng cùng pháp nầy làm đối trị. Tại sao? Vì tất cả các pháp đều lìa tướng vậy. Vì thế nên pháp đó chẳng phải được biết, được hay, được xả, được tu, được chứng.

    Bạch đức Thế Tôn! Sắc sanh ấy lìa tướng sanh, nó cũng chẳng phải được biết được hay được xả được tu được chứng. Thọ tưởng hành và thức cũng như vậy.

    Bạch đức Thế Tôn! Sắc diệt ấy lìa tướng diệt, nó cũng chẳng phải được biết được hay được xả được tu được chứng. Thọ tưởng hành và thức cũng như vậy.

    Bạch đức Thế Tôn! Quá khứ ấy lìa tướng quá khứ, nó cũng chẵng phải biết được hay được xả được tu được chứng. Vị lai và hiện tại cũng như vậy.

    Bạch đức Thế Tôn! Hữu vi ấy lìa tướng hữu vi, nó cũng chẳng phải được biết được hay được xả được tu được chứng. Vô vi ấy củng như vậy.

    Bạch đức Thế Tôn! Nhu vậy, nhẩn đến được nhiếp nơi ấm, được nhiếp nơi quá khứ vị lai hiện tại, được nhiếp nơi hữu vi vô vi, tất cả các pháp ấy đều bất khả đắc. Vì bất khả đắc nên tất cả pháp ấy chẳng phải được biết được hay được xả được tu được chứng.

    Bạch đức Thế Tôn! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhơn như vậy vì cầu Bồ đề phát tâm tu hành, họ đều gọi là người an trụ Bồ Tátt thừa”.
     
    Tám mươi na do tha chúng trời Tha Hóa Tự Tại đều nói pháp của mình đã biết rồi, đồng nói kệ tán thán đức Phật:

    “Thế Tôn khéo nói tận hữu biên
    Vĩnh viễn chẳng thọ thân sáu đạo
    Người đời vô trí sợ sanh tử
    Phát tâm muốn qua bờ sanh tử
    Thể các ấm  ấy bất khả đắc
    Bởi tánh tướng ấm vốn tự không
    Tất cả pháp không đều vô tướng
    Vì thế các pháp lìa đối trị
    Tự thể tức không chẳng có vật
    Không có được biết và xả tu
    Cũng là chẳng phải pháp được chứng
    Như Lai nói hữu tức phi hữu
    Tướng cầu Bồ đề bất khả đắc
    Các pháp trợ đạo cũng bất đắc
    Lấy tâm cầu Phật bất khả đắc
    Tướng Bồ Tát tìm cũng chẳng được
    Nắm chặc các tướng hạng ngu si
    Bọn họ trông được ngộ Bồ đề
    Cảnh giới điên đảo chấp lấy tướng
    Chẳng phải đi đúng Bồ đề đạo
     Nhập Phật cảnh giới lìa các tướng
    Gọi là người trí hành đúng pháp
    Lìa xa các tướng và vô tướng
    Cũng lìa nơi không và bất không
    Người nầy ngộ được đạo vô thượng
    Chẳng phải cảnh giới của ngoại đạo
    Chẳng phải Thanh Văn mà biết được
    Chẳng phải Duyên Giác có thể đến
    Tâm được giải thoát tịnh vô cấu
    Pháp ấy La Hán được tương ưng
    Và cùng tất cả Bích Chi Phật
    Chẳng phải cảnh của trí huệ họ
    Câu ấy tâm có tướng chẳng biết
    Người tu thiên không cũng chẳng hiểu
    Nếu có ai hiểu không nói không
    Cũng nói các pháp không tự tánh
    Họ thọ Phật giáo không chê bai
    Ðây gọi là khéo tu không tịch
    Ngộ được đạo Bồ đề khó ngộ
    Nơi đó Phật là chơn Ðạo sư
    Khen Phật Lưỡng Túc Thế Tôn rồi
    Liền được vô lượng các công đức
    Hồi hướng cho tất cả quần sanh
    Thành Phật giác ngộ người chưa ngộ”.
     
    Ðức Phật biết Thiên Vương và tám muơi na do tha trời Tha Hóa Tự Tại sanh lòng sâu tin ưa rồi, vì muốn đại chúng thêm lớn thiện căn nên hiện mỉm cười.

    Huệ Mạng Mã Thắng nói kệ bạch hỏi đức Phật:

    “Lưỡng Túc Thế Tôn hiện mỉm cười
    Vì biết Tha Hóa tin sâu vậy
    Phật chưa tuyên nói nhơn duyên cười
    Ngưỡng mong Như Lai giải thích cho
    Ðại Thánh hôm nay chẳng không nhơn 
    Mà hiện tướng mỉm cười hi hữu
    Mong Phật nói rõ duyên cớ ấy
    Dứt trừ nghi hoặc cho đại chúng
    Vì thấy Thế Tôn hiện mỉm cười
    Nên nay chúng hội đều hoài nghi
    Ðấng thương mến  tất cả thế gian
    Ngưỡng mong giải bày nói rành rẽ
    Chúng hội thảy đều trái sanh tử
    Hiệp chưởng cung kính cầu Niết bàn
    Với cớ Phật cười đều hoài nghi
    Ðấng Vô Ngại Thuyết xin trừ dứt
     Ðại chúng đều tin pháp của Phật
    Tâm được hiểu ro’ lìa thủ trước
    Ðều có tâm tin sâu tôn trọng
    Lành thay Mâu Ni xin nói rõ
    Dũng mãnh tinh tấn nơi Phật pháp
    Lìa xa lưới nghi lên đường thánh
    Tất cả chư Phật đi đường nầy
    Vì thế  xin trừ nghi cho chúng”.

    Ðức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo:

    “Ông vì lợi ích cho đại chúng 
    Nói kệ hỏi Phật thiệt phải thời
    Ðầy đủ biện tài có xảo tiện
    Mới hay hỏi được nghĩa mỉm cười 
    Do hỏi Như Lai tướng mỉm cười
    Chắc sẽ lợi ích vô lượng chúng
    Do tất cả các chúng hội
    Ðều được an trụ thắng Bồ đề
    Biết chúng Tha Hóa tin sâu rồi
    Nên Phật mới hiện tướng cười sáng
    Tất cả tùy thuận Như Lai giáo
    Vì cầu Bồ đề tu diệu hạnh
    Quan sát thế pháp lìa các tướng
     Như thấy dương diệm chẳng chơn thiệt
    Người ngu thấy diệm cho là nưuớc
    Muốn cầu Bồ đề chớ đồng họ
    Phàm phu thủ tướng tham cảnh vui
    Vô trí thường sợ nơi vô tướng
    Người ngu chấp tướng bỏ chánh lộ
    Lìa tướng thì được diệu Bồ đề
    Vọng tưởng tư lương pháp hư ngụy
    Theo pháp phân biệt liền bị trói
    Người trí thấy tướng thảy đều không
    Ðược đà la ni thượng tịch diệt
    Phàm phu chấp tướng trụ ác tâm
    Họ đều vô trí đọa lục đạo
    Luân hồi sanh tử bị nhiều khổ
    Vì họ ngu si chấp tướng vậy
    Chúng sanh trước tướng thấy các ấm
    Phật và Bồ đề cùng Bồ Tát
    Người trí lìa tướng thấy không rồi 
    Hay được Bồ đề đại Vô thượng
    Những kẽ chấp tướng tăng phiền não
    Hay quán vô tướng trừ kiết sử
    Nói là kiết sử tức là tướng
    Quán kiết vô tướng liền dứt trừ
     Nếu người cầu đạo mà phân biệt
    Phân biệt nơi đạo là chướng ngại
    Người trí dầu là hành nơi dục
    Dục ấy tức là vô tướng hành
    Các pháp không thể bất khả đắc
    Phân biệt các pháp nói là không
    Nếu lìa phân biệt được vô tướng
    Ðó là Bồ đề không còn khác
    Nghe nơi Thiện Thệ nói lời ấy
    Ðại chúng trừ nghi được vô úy
    Ðảnh thọ lấy pháp Mâu Ni nói
    Như người đầu đội hoa chiêm bặc
    Chúng trời Tha Hóa được vô úy
    Cúng dường nơi Phật rất hơn hết
    Họ biết các pháp cảnh giới Phật 
    Sẽ làm thế gian đại Ðạo Sư ».

Phẩm Tha Hoá Tự Tại Thiên Thọ Ký
Thứ Mười Tám

HẾT

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

CÁC NGÀY VÍA PHẬT

Tháng GiêngNgày mồng một, vía Đức Phật Di Lặc Tháng HaiNgày mồng tám, vía Đức Phật Thích Ca xuất giaNgày rằm,vía Đức Phật Thích Ca nhập diệtNgày 19,vía Đức Quán Thế Âm Bồ tátNgày 21,vía Đức Phổ Hiền Bồ tát Tháng BaNgày 19,vía Đức Chuẩn Đề Bồ tát Tháng TưNgày mồng bốn,vía Đức Văn Thù Bồ tátNgày...

Thống kê

  • Đang truy cập: 337
  • Hôm nay: 26124
  • Tháng hiện tại: 876086
  • Tổng lượt truy cập: 60316103

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile