Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.21 Phẩm Biến Tịnh Thiên Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:36 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ có mười hai na do tha chúng trời Biến Tịnh thấy A Tu La nhẫn đến trời Quang Âm cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vừa mừng hớn hở tự hiện oai lực bạch đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Có tam muội tên Siêu quá tất cả pháp


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Biến Tịnh Thiên Thọ Ký
Thứ Hai Mươi Mốt

    Bấy giờ có mười hai na do tha chúng trời Biến Tịnh thấy A Tu La nhẫn đến trời Quang Âm cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vừa mừng  hớn hở tự hiện oai lực bạch đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Có tam muội tên Siêu quá tất cả pháp. Ðại Bồ Tát được tam muội ấy rồi, ở nơi các phan duyên và tất cả sự đều sanh lạc thọ mà chẳng sanh khổ thọ. Giả sử ở trong sự địa ngục khổ não, cũng đều sanh ý tưởng vui vẻ, hoặc nơi súc sanh đạo thọ báo súc sanh đạo thọ báo súc sanh cũng ý tưởng vui, hoặc tại ngạ quỉ  đạo thọ đói khát cũng sanh tưởng vui, hoặc ở trong A Tu La đạo cũng sanh tưởng vui, hoặc trong loài người bị khổ cũng sanh ý tưởng vui mà chẳng hề sanh ý tưởng khổ. Giả sử bị chặt tay chặt chưn, lắt tai xẻo mũi hay dao gậy chém đập thân người, hoặc tù ngục giam cầm, treo ngược, xẻo da thịt như lột áo, cột trói thái thịt, chày giã ép nghiền như bã mía, chà đạp dập nát như lau cói, hoặc bị thiêu đốt như tim đèn như đuốc sáng, hoặc bị cho sư tử cọp sói xé ăn, hoặc bị rót nước dấm nước cay vào miệng mũi, hoặc bị nung nấu hay thui đốt , hoặc cho voi ngựa chà đạp, hoặc bị móc mắt, hoặc bị mâu sóc đâm giơ lên cao, hoặc bị chặt đầu,tất cả sự ấy đều sanh ý tưởng vui.

    Tại sao vậy?

    Vì đại Bồ tát ấy trong đêm dài tu hạnh Bồ Tát phát nguyện như vầy : Nếu có chúng sanh bố thí vật thực cho tôi,nguyện họ được vui Niết bàn, nếu có chúng sanh ở nơi tôi bố thí cúng dường lễ bái tôn trọng cung kính khen tặng hoặc chê bai xua đuổi quở mắng đánhgiết, đều nguyện cho tất cả đều được vui Niết bàn và giác ngộ Vô thượng Bồ đề.

    Ðại Bồ Tát ấy thành tựu tâm như vậy, đầy đủ nghiệp như vậy, cũng lại trọn vẹn nguyện như vậy, đối với tất cả chúng sanh đều sanh ý tưởng vui, thường hay tu tập luôn chẳng hở dứt. Do nghiệp báo ấy mà được tam muội Nhứt thiết pháp lạc rất thiện thắng ấy. Lúc đại Bồ Tát được tam muội ấy chẳng bị các ma nhiễu hoại, cũng chẳng bị các ma sự ràng buộc. Phải biết đại Bồ Tát nầy được năm thứ tự tại : một là thọ mạng tự tại, hai là sanh tự tại, ba là nghiệp tự tại, bốn là giác quán tự tại, năm là những món quả báo tự tại. Ðại Bồ Tát nầy nếu muốn quá một đời chứng Vô thượng Bồ đề, do nơi sức tam muội ấy nên liền có thể được chứng. Nếu chẳng thích mau chứng Vô thượng Bồ đề thì có thể ở đời vô lượng a tăng kỳ kiếp cứu độ chúng sanh. Tại sao vậy? Phải biết Bồ Tát ấy an trụ đại thừa thường làm Ðạo Sư cho chư Bồ Tát nhiếp thọ tất cả chư Bồ Tát khác. Ðại Bồ Tát nầy nhàm lìa các loài mà vì độ chúng sanh nên lại sanh vào trong các loài, cứu cánh sở học của tất cả Bồ Tát được Bát Nhã Ba la mật nhiếp thọ, đầy đủ tất cả xảo phương tiện biết các ma nghiệp được pháp cứu cánh. Thừa Phật oai thần, chư đại Bồ Tát ấy nơi tất cả pháp đều biết được hết”.

    Chúng trời Biến Tịnh nói kệ tán thán đức Phật :

    “Chúng tôi tất cả trời Biến Tịnh
    Ở nơi Phật pháp đều biết hết
    Ðầu mặt quy kính Thiên Nhơn Sư
    Các căn tịch tĩnh như tịch diệt
     
    Hiểu rõ các nghĩa được cúng dường
    Ðấng Mâu Ni đã qua sanh tử
    Tôi nay tán thán đại Ðạo Sư
    Hay dắt dẫn người chẳng bị dắt
    Các pháp tánh tướng chẳng cứu cánh
    Cũng lại chẳng có chỗ y trụ
    Như Lai khéo biết sự vọng tưởng
    Như nhà ảo thuật biết sự ảo
    Người trí hiểu rõ tiếng ngữ ngôn
    Dụ như hang sâu dột tiếng vang
    Thế Tôn tri kiến khéo như vậy
    Tất cả thế gian Trời Người thảy
    Không có chúng sanh không thọ mạng
    Cũng lại không nhơn  không có ngã
    Ðại trí quan sát tất cả tưởng
    Rõ thấu ý tưởng đều về không
    Lưỡng Túc Thế tôn đại từ bi
    Hằng thường hành từ chẳng tạm bỏ
    Tất cả thế gian các Trời Người
    Chẳng lường biết được trí Như Lai
    Ðạo Sư diễn nói duyên chúng sanh
    Ðó là từ tâm căn lành lớn
    Biết rõ tất cả các chúng sanh
     
    Không có chúng sanh và thọ mạng giả
    Nơi đây chúng tôi  không cấu trược
    Tâm trí thanh tịnh lìa nghi hoặc
    Thế nên nơi Phật thắng trí huệ
    Ðấng đáng thọ cúng dâng cúng dường
    Ở trong mười phương thế giới kia
    Tìm khổ rốt ráo chẳng có được
    Như Lai vô thượng trời trong trời
    Nói duyên chúng sanh phát từ tâm
    Ðây là lời dạy của Thế Tôn
    Nay tôi được hiểu cũng như Phật
    Vì thế tôi đối Thế Gian giải
    Nay được cúng dường bực đáng cúng
    Ðã không chúng sanh cũng không khổ
    Thế nên không có được cứu độ
    Ðã khiển trừ được lòng ưu muộn
    Bèn được mừng vui rất hớn hở
    Phật giáo như vậy bất tư nghị
    Chúng tôi đã được biết như thiệt
    Thế nên nay tôi cúng dường Phật
    Nguyện được trí vô thượng Như Lai
    Phật ở các loài chẳng thấy khổ
    Niết bàn cũng lại bất khả đắc
     
    Tăng thượng vứt bỏ nơi sanh tử
    Dùng đây lợi ích các thế gian
    Không khổ không loài không chúng sanh
    Cũng không Niết bàn để y trụ
    Biết được Phật pháp như vậy rồi
    Thế nên chúng tôi nay cúng dường
    Phật đủ từ bi và hỉ xả
    Chuyễn vì chúng sanh thường diễn thuyết
    Mà lại chẳng thấy có chúng sanh
    Ðược trụ nơi bốn tâm vô lượng
    Chẳng thấy có ai là phóng dật
    Cũng lại chẳng thấy bất phóng dật
    Biết được giáo pháp của Phật rồi
    Nay tôi cúng dường đại Ðạo Sư
    Vô Thượng Sĩ nơi thân lìa thân
    Quán thân cứu cánh bất khả đắc
    Dầu vậy chẳng phải chẳng nói niệm
    Mà nói có niệm và thất niệm
    Thiện Thệ thường nói tu học niệm
    Ðó là quán thân chánh niệm xứ
     
    Nay được cúng dường đấng cứu độ
    Thế Tôn quán thọ bất khả đắc
    Vì thọ không có thể tánh vậy
    Cũng lại quán sát nơi thọ giả
    Cứu cánh không có tánh chơn thiệt
    Và quán người tu niệm xứ ấy
    Cứu cánh cũng lại bất khả đắc
    Chúng tôi biết Phật pháp như vậy
    Nay được cúng dường Thiên Nhơn Sư
    Quán tâm và quán tâm số pháp
    Cứu cánh thể tánh bất khả đắc
    Cũng lại chẳng thấy có tu niệm
    Và không ai chánh trụ niệm xứ
    Phật nói niệm cùng tâm hòa hiệp
    Người cầu giải thoát phải tu học
    Chúng tôi biết Phật giáo như vậy
    Nay được cúng dường Chánh Biến Tri
    Như Lai chẳng thấy có các pháp
    Cũng chẳng thấy có người tu pháp
    Ðại Thánh chỉ dạy tụ tập niệm
    Niệm ấy cũng lại tánh tự không
    Lại nói niệm cùng pháp hòa hiệp
    Muốn cầu giải thoát phải nên tu
     
    Chúng tôi biết Phật pháp như vậy
    Nay được cúng dường Nhứt thiết trí
    Một niệm xứ còn bất khả đắc
    Huống lại còn có ba và bốn
    Nghĩa là nơi niệm trụ xứ ấy
    Các niệm xứ ấy thảy đều không
    Thế nên thiệt cầu bất khả đắc
    Cứu cánh không người thọ khổ lạc
    Chúng tôi biết thánh giáo như vậy
    Nay được cúng dường Phật Thế Tôn
    Mâu Ni tuyên dạy tứ chánh cần
    Nếu có Tỳ Kheo chuyên tu tập
    Ðây thì hay làm đường giải thoát
    Sẽ được ra khỏi biển sanh tử
    Mà không ai thoát không ai trói
    Không Phật không giáo không Bồ đề
    Nhưng lại chẳng hoại giả danh dụng
    Thế nên nay tôi cúng  Ðại Thánh
    Phật dạy bốn thứ như ý túc
    Ðường an ổn giải thoát thắng diệu
    Hàng chúng sanh các căn tịch tĩnh
    Tu hành đạo nầy được Niết bàn
     Như ý và túc cùng người tu
     
    Chơn thiệt quán sát bất khả đắc
    Nhưng chẳng đoạn tuyệt nêu có làm
    Cảnh giới trí huệ chẳng thấy có
    Trong giáo pháp Thế Tôn như vậy
    Nơi đây chúng tôi đều biết cả
    Tâm trí thanh tịnh không cấu uế
    Ðều được xa rời các nghi hoặc
    Dùng đây tức là thượng cúng dường
    Cúng đấng kham thọ đấng thù thắng
    Thế nên diệu trí không ngang sánh
    Nay tôi đều được dâng cúng dường
    Ðấng Thế Gian Giải nói ngủ căn
    Xuất thế được đến giải thoát
    Cẩn thận chớ lười thường siêng tu
    Ðó là xu hướng Niết bàn lộ
    Căn và người tu thảy đều không
    Cũng không giải thoát và người thoát
    Nơi đây chúng tôi đều không nghi
    Thế nên nay được cúng dường Phật
    Ðạo Sư chỉ dạy năm thứ lực
    Ðường chánh đến được thành Niết bàn
    Ðây dứt được hết phiền não phược
    Khiến người bị trói được giải thoát
     
    Thể các lực ấy tánh tự không
    Phiền não và Phật đều cũng không
    Chúng   tôi nơi đây không nghi lự
    Thế nên nay được cúng Như Lai
    Ðại Tiên diễn nói bảy giác chi
    Bồ đề phần pháp đạo tối thắng
    Hay mở sự trói các chúng sanh
    Hướng đến Niết bàn đường lớn thẳng
    Không có trói buộc và giải thoát
    Cũng không ai bị trói được mở
    Nơi đây chúng tôi không nghi hoặc
    Thế nên nay được cúng dường Phật
    Thế Tôn tuyên dạy bát chánh đạo
    Hiển thị tất cả các quần sanh
    Ðây là gốc khổ các phiền não
    Tu học thánh đạo dứt trừ được
    Cả hai pháp ấy lìa đối trị
    Ðó là thánh đạo và phiền não
    Chúng tôi nơi đây đều không nghi
    Thế nên được cúng đấng đáng cúng
    Tu xa ma tha và xá na
    Ðạo ấy hay hết các mé khổ
    Chỉ bày thọ khổ tập khí dơ
     
    Thể các lực ấy tánh tự không
    Phiền não và Phật đều cũng không
    Chúng   tôi nơi đây không nghi lự
    Thế nên nay được cúng Như Lai
    Ðại Tiên diễn nói bảy giác chi
    Bồ đề phần pháp đạo tối thắng
    Hay mở sự trói các chúng sanh
    Hướng đến Niết bàn đường lớn thẳng
    Không có trói buộc và giải thoát
    Cũng không ai bị trói được mở
    Nơi đây chúng tôi không nghi hoặc
    Thế nên nay được cúng dường Phật
    Thế Tôn tuyên dạy bát chánh đạo
    Hiển thị tất cả các quần sanh
    Ðây là gốc khổ các phiền não
    Tu học thánh đạo dứt trừ được
    Cả hai pháp ấy lìa đối trị
    Ðó là thánh đạo và phiền não
    Chúng tôi nơi đây đều không nghi
    Thế nên được cúng đấng đáng cúng
    Tu xa ma tha và xá na
    Ðạo ấy hay hết các mé khổ
    Chỉ bày thọ khổ tập khí dơ
     
    Kiếp xa Thế Tôn đã trừ sạch
    Quả xa ma tha và xá na
    Tất cả thứ ấy thảy đều không
    Chúng trời nơi đây lìa nghi hoặc
    Vì thế chúng tôi nay cúng dường
    Phật nói bất tịnh trị tham dục
    Từ tâm đối trị các sân khuể
    Tỳ bà xá na đối trị si
    Như Lai hiển thị các chúng sanh
    Ðây đều vô tác không tạm dừng
    Thế nên không cấu cũng không tịnh
    Chúng tôi nơi ấy đều không nghi
    Thường thích cúng dường đại Ðạo Sư
    Mười nghiệp bất thiện của Phật nói
    Thứ ấy gọi là nghiệp đạo ác
    Sát sanh thâu đạo và tà dâm
    Vọng ngữ lưỡng thiệt cùng ác khẩu
    Ỷ ngữ tham dục và sân khuể
    Tối hậu thứ mười tên tà kiến
    Phật nói thứ ấy là bất thiện
    Là nghiệp đạo ác của chúng sanh
    Ðã không chúng sanh cũng không hại
    Cả chín nghiệp kia cũng đều không
     
    Không có đối trị các thiện ác
    Vì tự tánh nó vốn không tịch
    Nhưng chẳng phải không lời Phật dạy
    Bởi vì chẳng hoại pháp thể tánh
    Tôi nơi Phật huệ cũng chẳng nghi
    Thế nên nay cúng trí vô thượng
    Nếu người tu pháp của Như Lai
    Người ấy tức là chơn Phật tử
    Người ấy xứ xứ đều thọ vui
    Hằng thường xa lìa các khổ não
    Thiện Thệ trí huệ thắng như vậy
    An ổn dẫn đạo các quần sanh
    Chúng tôi nơi đây lìa lòng nghi
    Nay đều cúng dường đấng đáng cúng ».

    Chúng trời Biến Tịnh nói kệ tán thán đức Phật rồi đều yên lặng đứng một phía.

    Ðức Thế Tôn thấy chúng trời ấy đứng yên lặng, và biết lòng thâm tín của họ nên hiện tướng mỉm cười.

    Huệ Mạng Mã Thắng nói kệ bạch hỏi đức Phật :

    « Nay Phật Thế Tôn trí thù thắng
    Vì lợi ích đời hiện mỉm cười
     Thập Lực  Thế Hùng siêu tất cả
    Mà hay hóa phục các đại chúng
    Giỏi hiểu các pháp đại Ðạo Sư
    Phật hiện tướng cười chẳng không nhơn
    Ðấng Thế Gian Giải lòng không thiếu
    Ngưỡng mong giải nói nghĩa mĩm cười
    Các đại chúng đây đều một lòng
    Không có loạn tưởng ở chánh niệm
    Lòng vui chiêm ngưỡng núi công đức
    Chỉ muốn được nghe cung kính đứng
    Nơi Ðại Luận Sư tự tại Phật
    Nếu được nghe nói đều vui mừng
    Giỏi hiểu các pháp trí quyết định
    Sẽ được làm Phật độ quần sanh
    Nếu ai nơi Phật sanh tịnh tín
    Chắc thành đại trí nhứt thế gian
    Lường biết câu cam lộ vi diệu
    Người nầy thấy được khắp mười phương
    Ai ở trong kiếp đời vị lai
    Sẽ được làm Phật thường thế gian
    Ðấng đại Ðạo Sư diệu ngôn từ
    Ngưỡng mong nói rõ cho chúng vui
    Nếu ở nơi đấng Ðại Thánh Hùng
     
    Mà sanh kính tin lòng tôn trọng
    Cũng ở chánh pháp sanh tín huệ
    Tất cả các ma chẳng động được
    Nếu hay sanh tín được quyết định
    Tức là Phật tử từ tâm sanh
    Ngưỡng mong Thế Tôn diễn nói pháp
    Do đó đại chúng được trừ nghi
    Nếu có ai đối với chúng sanh
    Tâm từ che chở khắp thế gian
    Trí huệ kiên cố sẽ thành Phật
    Bèn được an trụ Nhứt thiết trí
    Ðấng vô thượng trăm phước trang nghiêm
    Ngưỡng mong giải bày trừ lưới nghi
    Chỉ muốn thọ trì pháp Thế Tôn
    Như Lai vì họ hiện tướng cười
    Mong được nghe Phật lời thiện xảo
    Âm thanh tám đức rất vi diệu
    Trước tự được đến nơi thiện đạo
    Sau hay dẫn dắt các quần sanh
    Phật pháp vi diệu là như vậy
    Phật tử an trụ ở trong ấy
    Giống Phật Thế Tôn chẳng đoạn tuyệt
    Chắc được ở lâu tại thế gian”.
     
    Ðức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo :

    “Mã Thắng nay ông hỏi cớ cười
    Phật vì lợi ích các thế gian
    Ông được phước đức vừa lòng mình
    Phước ấy vô lượng chẳng hết được
    Người trí mới hay hỏi đúng lúc
    Do đó lợi lớn các chúng sanh
    Ông cùng tất cả hàng đại chúng
    Mừng vui một lòng nghe Phật nói
    Chúng trời Biến Tịnh hiện diện đây
    Ở trong pháp Phật đều không nghi
    Tất cả mừng vui lòng tịnh tín
    Dùng kệ khen ngợi Phật công đức
    Trời ấy đã ở đời quá khứ
    Cúng dường ngàn ức do tha Phật
    Cũng hỏi Phật ấy những nghĩa nầy
    Trong tất cả pháp đều không nghi
    Do các nhơn duyên thuở xưa ấy
    Nay nói được kệ tán thán Phật
    Cũng lại tịnh tâm sẽ tán thán
    Hiền kiếp tất cả chư Như Lai
     
    Trong kiếp Ưu Ba La họ sẽ
    Thành Phật đại lực na la diên
    Giáo hóa chúng sanh bất khả tư
    Dẫn dắt vào nơi thành Niết bàn
    Lúc chư Ðại Thánh ấy thành Phật
    Ðược danh hiệu Phật rất vi diệu
    Nay ta vì ông nói hiệu ấy
    Ðồng trong kiếp ấy đều làm Phật
    Hiệu là Pháp Tràng Phật Như Lai
    Thảy đều cứu độ bất tư nghị
    Na do tha chúng nhập Niết nàn
    Các Như Lai ấy diệt độ rồi
    Ðốt thân lưu bố những Xá lợi
    Ðem Xá lợi ấy đều xây tháp
    Ðầy trong quốc độ như rãi hoa
    Bấy giờ tất cả Phật Xá lợi
    Mỗi mỗi thảy đều lưu bố rộng
    Sau mỗi mỗi Phật ấy nhập diệt
    Thảy đều lợi ích các thế gian
    Bất tư nghị do tha chúng sanh
    Cúng dường Xá lợi Phật ấy rồi
    Sẽ được cam lộ diệu Niết bàn
    Tam thế chư Phật đều tán thán
     
    Nếu ai xưng niệm danh Phật ấy
    Thì được thiện căn thắng vi diệu
    Sẽ được thành tựu đạo hữu học
    Gặp Phật chuyễn được quả thù thắng
    Dường như vô lượng nan tư chúng
    Ðều ở chỗ ta trồng căn lành
    Mừng ưa tin thích tâm thanh tịnh
    Sẽ được gặp gỡ Phật Di Lặc
    Chúng Thanh Văn của chư Phật ấy
    Từ Phật ấy đến chỗ chư Phật
    Sẽ được gặp Phật nhập chúng hội
    Ðều do cúng dường Xá lợi ấy
    Ðược nghe lời Phật như vậy rồi
    Tất cả đại chúng sanh hi hữu
    Công đức thắng diệu có oai thần
    Chúng trời Biến Tịnh thanh tín sĩ
    Và hàng đại chúng khắp vui vẻ
    Thảy đều lưu chú hướng Bồ đề
    Ðược biết Như Lai thế lực lớn
    Thảy đều dảnh lễ chưn Thế Tôn”.

Phẩm Biến Tịnh Thiên Thọ Ký
Thứ Hai Mươi Mốt

HẾT

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

CÁC NGÀY VÍA PHẬT

Tháng GiêngNgày mồng một, vía Đức Phật Di Lặc Tháng HaiNgày mồng tám, vía Đức Phật Thích Ca xuất giaNgày rằm,vía Đức Phật Thích Ca nhập diệtNgày 19,vía Đức Quán Thế Âm Bồ tátNgày 21,vía Đức Phổ Hiền Bồ tát Tháng BaNgày 19,vía Đức Chuẩn Đề Bồ tát Tháng TưNgày mồng bốn,vía Đức Văn Thù Bồ tátNgày...

Thống kê

  • Đang truy cập: 378
  • Hôm nay: 34504
  • Tháng hiện tại: 884466
  • Tổng lượt truy cập: 60324483

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile