Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.20 Phẩm Quang Âm Thiên Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:36 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ có năm mươi tám ngàn vạn trời Quang Âm thấy A Tu La nhẫn đến chư Phạm Thiên cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vui mừng hớn hở vừa lòng.
 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Quang Âm Thiên Thọ Ký
Thứ Hai Mươi

    Bấy giờ có năm mươi tám ngàn vạn trời Quang Âm thấy A Tu La nhẫn đến chư Phạm Thiên cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vui mừng hớn hở vừa lòng. Họ trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất chắp tay lễ Phật cung kính bạch đức Phật rằng: “ Bạch Ðức Thế Tôn! Có tam muội tên chiếu diệu tất cả pháp. Nếu đại Bồ Tát học tam muội nầy thì được quang minh trong tất cả pháp được chứng nhập pháp môn Bồ Tát tạng. Ðại Bồ Tát hiểu biết rõ rồi thì được vô biên biện tài, vô ngại biện tài, tương tục biện tài, nhiều thứ biện tài, mỹ diệu biện tài, chơn thiện biện tài, tương ưng biện tài, giải thoát biện tài, vi tế biện tài, bất cộng biện tài, thậm thâm biện tài, nhẫn đến được biện tài của Như Lai.
     
    Bạch đức Thế Tôn! Những gì là chiếu diệu nhứt thiết pháp tam muội? Bồ Tát nhập pháp môn nầy niệm các giác quán biết tất cả pháp không giác lìa giác, pháp không giác ấy khắp tất cả chỗ, không một pháp nào là hay giác sát. Tại sao? Vì tánh tự lìa vậy. Nếu pháp không tánh thì làm sao hay giác được. Biết tất cả pháp không giác tri rồi nhập vào môn chữ A được biện tài trên. Bồ Tát ấy nhập môn chữ A rồi được vô biên biện tài, chữ A vô biên, chữ A chẳng phải phổ biến, chữ A vô tác, chữ A chẳng phải hữu vi, chữ A chẳng phải thành tựu, chữ A không phải sự, chữ A không sở y, chữ A không động chuyễn, chữ A chẳng phải lược, chữ A chẳng phải quảng, chữ A chẳng phải phân biệt, chữ A chẳng phải các sự thành, chữ A chẳng xuyên qua được, chữ A chẳng phải sắc, chữ A chẳng hiển thị được, chữ A chẳng xem được, chữ A không ai thấy được, chữ A chẳng suy nghĩ được, chữ A tánh bất định, chữ A chẳng phải bị biết, chữ A chẳng phải hay biết, chữ A chẳng lường được, chữ A chẳng tự hiển thị được, chữ A chẳng hiển thị được cái khác, chữ A chẳng phải tư nghị, chữ A chẳng đi, chữ A chẳng đến, chữ A chẳng phải gần, chữ A chẳng phải xa, chữ A chẳng  phải ngôn thuyết, chữ A chẳng phải là pháp có thể nói được, chữ A chẳng phải danh, chữ A chẳng phải dụng, chữ A chẳng phải hiện tiền, chữ A chẳng phải che ngăn, chữ A chẳng phải di chuyễn, chữ A chẳng cải đổi được, chữ A chẳng phải sai biệt, chữ A không hai, chữ A chẳng phải sanh, chữ A chẳng phải hư vọng, chữ A chẳng phải chơn thiệt, chữ A bất khả thuyết, chữ A chẳng phải sanh diệt, chữ A chẳng phải thanh tịnh. Chữ A chẳng phải pháp bị tịnh, chữ A chẳng phải chấp trì, chữ A chẳng phải nhiếp lấy cái khác, chữ A chẳng phải vứt bỏ, chữ A chẳng phải vì pháp khác mà làm, chữ A chẳng làm pháp khác, chữ A chẳng sanh, chữ A chẳng diệt, chữ A chẳng hay sanh pháp khác, chữ A chẳng hay diệt pháp khác, chữ A chẳng phải sanh chẳng sanh, chữ A chẳng làm sanh nhơn cho pháp sanh cũng chẳng làm duyên bất sanh, chữ A chẳng phải y tựa, chữ A chẳng phải giả chẳng giả, chữ A chẳng phải từ chẳng từ , chữ A chẳng phải hứa chẳng hứa, chữ A chẳng phải khả đắc bất khả đắc, chữ A chẳng phải không bất không, chữ A chẳng phải phân biệt bất phân biệt, chữ A chẳng phải tướng bất tướng, chữ A chẳng phải nguyện bất nguyện.
     
    Bạch đức Thế Tôn! Các pháp đều là tướng  như vậy đó là vô tướng. Các pháp đều đồng một thiệt đó là vô thiệt, đều đồng một lý thú đó là vô lý thú, đều đồng một nhập đó là vô nhập, đều đồng một giả đó là vô giả, đều đồng một dụng đó là vô dụng, đều đồng một thuyết đó là vô thuyết.

    Bạch đức Thế Tôn! Tất cả các pháp vô khởi, vì bất khả đắc vậy. Các pháp chẳng phải có, vì không có vậy. Các pháp vô sanh, vì chẳng sanh vậy. Các pháp vô diệt , vì chẳng diệt vậy. Là pháp vô vi, vì không có tạo tác vậy.

    Bạch đức Thế Tôn! Tất cả các pháp đều đồng nhứt như, phải biết như vậy.

    Bạch đức Thế Tôn! Những pháp bất sanh ấy, thế nào biết được sự dụng của pháp ấy.

    Thí như có người tác động trong chiêm bao, phải biết các pháp cũng như vậy. Tại sao?

    Vì sự tác động trong chiêm bao chẳng sanh chẳng khởi cũng chẳng phải có vậy. Chiêm bao dầu chẳng thiệt, mà chẳng phải không giả danh nói là có chiêm bao làm. Tất cả các pháp cũng đều như vậy.
     
    Bạch đức Thế Tôn! Thí như tiếng vang chỉ có giả danh. Các pháp chỉ giả danh cũng như vậy.

    Bạch đức Thế Tôn! Dụ như người ảo chỉ là giả danh. Phải biết các pháp cũng chỉ là giả danh như vậy.

    Bạch đức Thế Tôn! Thí như dương diệm chỉ là giả danh. Các pháp giả danh cũng như vậy.

    Bạch đức Thế Tôn! Như tượng trong gương chỉ có danh dụng. Phải biết các pháp cũng như vậy.

    Bạch đức Thế Tôn! Vì vui đẹp kẻ phàm ngu mà nói có sự chiêm bao, sự việc trong chiêm bao đều chẳng phải chơn thiệt, vang ảo diệm ảnh cũng đều như vậy, chỉ có giả danh đều không có sự thiệt .

    Bạch đức Thế Tôn! Chúng tôi hiểu biết nghĩa ý những pháp được Như Lai tuyên nói”.

    Chúng trời Quang Âm nói kệ tán thán đức Phật:

    “Thế Tôn khéo biết pháp nghĩa nầy
    Và vô biên những thứ pháp khác
    Như Lai có những hàng Phật tử
    Ðược tiền của cha thường du hí
    Người đời ít trí chẳng vào được
    Vì luôn có tâm chấp ngã vậy
    Mười phương tâm ngã chẵng thễ được
    Ngã thễ bổn lai tánh tự không
    Như dương diệm chẳng phải thiệt nước
    Ngu si thấy nắng tưởng là nước
    Ðều do vô trí sanh mê lầm
    Hư vọng điên đảo chấp ngã nhơn
    Họ mê lầm lời dạy của Phật
    Nên họ chẳng hiểu nghĩa thú sâu
    Phàm phu tâm thức như nắng nước
    Chẳng thể biết được nghĩa các ấm
    Lòng ưa sanh tử dính tên độc
    Các căn bị dòng nước mạnh cuốn
    Ðó đều cứu cánh không tự tánh
    Vì si che lấp vọng thọ khổ
    Họ đều mất trí lòng mê loạn
    Ở trong các khổ sanh tưởng vui
    Tâm thường điên đảo thuận ba độc 
    Các phiền não ấy rất đáng sợ
    Tham dục sân khuể và ngu si
    Các kiết sử nầy thường theo dõi     
    Ham thọ vui nên sanh khát ái
    Ngu si chẳng biết nên thọ khổ
    Vô trí tùy thuận các phiền não
    Như người ngu cõng kẻ thù đi
    Nghe pháp môn không của Phật dạy
    Lại sợ pháp không mất giải thoát
    Như người khiếp sợ tay cầm dao
    Lẽ ra an ổn lại sanh sợ
    Thế Tôn đại trí chỗ thuyết pháp
    Ðó là môn chữ A vi diệu
    Hay sanh trí huệ thắng chơn thiệt
    Dường như đất bằng mọc cây lớn
    Hàng phục ma oán vô lượng chúng
    Hay ngộ Bồ đề diệu an ổn 
    Dùng thuyền bè lớn bát chánh kia
    Nơi biển sanh tử độ quần sanh
    Bao nhiêu Phật tử của Thế Tôn
    Biết rõ giáo pháp của Như Lai
    Chóng diệt phiền não các oán địch
    Mau chứng Vô thượng đại Bồ đề
    Ðã tự giải thoát lìa tâm độc
    Thấy các kẻ độc cho thuốc trí
    Ðược đến cứu cánh quả bỉ ngạn     
    Ðược chỗ vô vi  rất an vui
    Tất cả các pháp thảy đều không
    Những thế ngoại luận vọng phân biệt
    Người sáng bỏ ác lên đường chánh
    Ðều do bổn lai tu học lâu
    Lòng không chấp trước tức giải thoát
    Các pháp thể tánh tự như vậy
    Người hay biết rõ được như vậy
    Thành Phật đại lực na la diên
    Không có trói buộc không ai trói
    Các pháp tánh không đều cũng không
    Chơn như tịch diệt và phi như
    Chẳng phải cấu uế chẳng phải tịnh
    Phiền não vô tướng cũng không đoạn
    Bởi nó bổn lai tánh tự không
    Biết pháp chơn thiệt được như vậy
    Người ấy sẽ được Nhứt thiết trí
    Tự chứng giải thoát lại độ người
    Tất cả chẳng sanh cũng chẳng diệt
    Thế gian Trời Người đều mê hoặc
    Như cầm thú kia thấy nắng nước
    Hư vọng phân biệt sanh thèm khát 
    Tưởng thấy nam nữ thọ khổ não     
    Do nhiều thứ nghiệp sanh các loài
    Do tâm gây tạo mà sai khác
    Chúng tôi hiểu Phật pháp như vậy
    Là diệu cảnh giới của Như Lai
    Thế nên Như Lai tâm điều phục
    Các căn tịch tĩnh hay nhẫn nhục
    Thế Tôn như pháp được cúng dường 
    Thanh tịnh vô cấu hết ô uế
    Ðầy đủ công đức lìa tối tăm
    Chỉ Phật hay làm mắt ba cõi
    Nay tôi khen Phật chỗ được phước
    Chỉ có đại Ðạo Sư xuất thế
    Thế Tôn Lưỡng Túc khối công đức
    Biết được quả báo chúng tôi được
    Dùng thắng thiện căn vi diệu nầy
    Hồi thí tất cả các quần sanh
    Nguyện họ ở nơi đời vị lai
    Ðều được thành tựu Nhứt thiết trí”.

    Ðức Thế Tôn biết chúng trời Quang Âm thâm tâm tin ưa rồi, và biết họ tu hành biện tài đầy đủ, muốn khiến công đức thiện căn của đại chúng lại sẽ lần lần thắng tấn tăng trưởng, đức Phật liền hiện tướng mỉm cười.

     
    Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi Ðức Phật:

    “Ðại bi Thiện Thệ chẳng không nhơn
    Mà hiện tướng cười rất hi hữu
    Vô Thượng Sĩ hay lợi ích đời
    Chánh giác trí huệ siêu quần sanh
    Lưỡng túc Thế Tôn khối công đức
    Thương xót chúng sanh xin tuyên nói 
    Vì ai mà hiện  mỉm cười ấy
    Phóng sáng thù thắng hiển thế gian
    Tất cả chúng sanh nếu được nghe
    Tâm ý quyết định sẽ rất mừng
    Tu hành nghiệp lành chứng quả Phật
    Ðược lìa sanh tử đến Niết bàn
    Các chúng Trời Người thế gian nầy
    Bị sanh tử khổ não bức bách
    Xin độ quần sanh thoát biển khổ
    Diễn nói bát chánh thuyền bè lớn
    Chúng đây được nghe Ðại Tiên nói
    Ðủ tám công đức đạo tối thắng
    Nơi đây thế gian sanh mừng rỡ
    Ưa tu nghiệp lành nguyện thành Phật
    Dũng mãnh tinh tấn có sức lớn     
    Nội tâm thanh tịnh lìa lưới nghi
    Sẽ truyền pháp của Như Lai nói
    Là chơn Phật tử thọ thánh giáo
    Chúng hội tại đây không nghĩ  khác
    Một lòng chiêm ngưỡng đại Cù Ðàm
    Xin Phật nói bày sự thợ ký
    Cho chúng quyết đoán lòng nghi hoặc
    Chắp tay cung kính chánh ý niệm
    Thảy đều mong miốn được lắng nghe
    Lành thay xin nói vị cam lồ
    Những người khát pháp sẽ được uống
    Tất cả đại chúng tại hội nầy
    Lòng sạch ưa mến thắng công đức
    Chiêm ngưỡng Phật nhan rất thù thắng
    Dường như trẻ thơ nhìn mặt mẹ
    Ðại huệ xin thọ ký chúng trời
    Giải bày nhơn duyên Phật mỉm cười
    Ðược nghe Như Lai thọ ký rồi
    Thế gian sẽ được lợi ích lớn
    Ai ở nơi Phật thêm căn lành
    Và đã phát nguyện được đầy đủ
    Ðược tạng công đức thắng vi diệu
    Nay tôi muốn nghe họ thọ ký     
    Ðại chúng chắc sanh lòng mừng vui
    Vì được nghe Phật nói thọ ký
    Quyết định sẽ đủ sức niệm huệ
    Và được tu hành tam muội định”.

    Ðức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng:

    “Lành thay việc hỏi của Mã Thắng
    Biện tài ứng cơ nay đúng lúc
    Ðây là thần thông của Như Lai
    Do đó nay ông sanh trí huệ
    Vì lợi ích đời nên thêm biện
    Vì thế nay ông hay hỏi Phật
    Nay Phật vì họ nói thọ ký
    Lặng bặt các căn nhứt tâm nghe
    Chúng trời Quang Âm huệ thù thắng
    Quá khứ đã cúng vô lượng Phật
    Thấy thế gian nầy không ai cứu
    Phát tâm rộng lớn muốn làm Phật
    Tu trị thiệt hạnh chơn vi diệu
    Quyết định sẽ thành Nhứt thiết trí
    Vì các chúng sanh cầu Phật đạo
    Như mê lạc đường dạy đường chánh
    Ðược nghe Thế Tôn dạy như vậy     
    Tiếng Phật tối thắng không ngang bằnng
    Người trí huệ ưa Phật công đức
    Quyết được cứu cánh đến bờ kia
    Họ có trí lực biết căn lành
    Quyết định sẽ được Phật Bồ đề
    Mừng vui đã phát Bồ đề nguyện
    Như mẹ sanh trai rất hài lòng
    Chúng trời vì người cầu Bồ đề
    Hiển thị đuường chánh chơn xuất thế
    Trong bất khả thuyết do tha kiếp
    Tu tập hạnh thắng diệu Bồ Tát
    Giáo hóa chúng sanh hơn tinh tú
    Ðã an trí nơi Phật Bồ đề
    Ðời sau đầy đủ Thế Gian Giải
    Tự nhiên thành tựu Nhứt thiết trí
    Quốc độ của họ bất khả thuyết
    Thế giới lớn rộng có trăm ức
    Các quốc độ ấy rất nghiêm tịnh
    Vô lượng nhiều thứ thắng trang nghiêm 
    Các chúng sanh trong cõi Phật ấy
    Không ba ác ác đạo và tám nạn
    Tất cả đều phát tâm Bồ đề
    Thảy đều ở bực bất thối chuyễn     
    Trong quốc độ các Như Lai ấy
    Cũng lại chẳng có pháp Tiểu thừa
    Chúng sanh thảy đều cầu Phật đạo
    Bèn được thẳng đến bực bất thối
    Các chúng sanh trong quốc độ ấy
    Tất cả thọ mạng đều bằng nhau
    Tuổi đến mười ức hằng sa kiếp
    Vì họ được gặp chư Phật vậy
    Nếu dạy chúng sanh do tha cõi
    Ðều được chứng nhập tiểu Niết bàn
    Nếu lại có người dạỳ một người
    Hoặc nam hay nữ vào Ðại thừa
    Phước trước so sánh khối đức nầy
    Toán số thí dụ chẳng bằng được
    Vì thế người đã ở Ðại thừa
    Phải nên chuyễ dạy cho người khác
    Mã Thắng nên biết vì cớ ấy
    Như Lai xuất thế rất là khó
    Như hoa ưu đàm rất khó gặp
    Vô biên đại trí nói như vậy
    Bởi thiện tri thức trí khéo sâu
    Giỏi biết phương tiện chỉ đường chánh
    An ổn vô thượng thắng Bồ đề     
    Nếu ai mong cầu phải thân cận
    Từ miệng Phật nghe lời như vậy
    Ðầy đủ nghĩa vi diệu thậm thâm
    Tất cả đại chúng đều vui mừng
    Hớn hở sung mãn vừa lòng dạ
    Do tha chư Thiên ở hư không
    Ðều rải thiên y bay lần xuống
    Ðầy tiếng mừng khen khắp hư không
    Kính lễ vô thượng đại thần lực
    Trí diệu thanh tịnh độ thế gian
    Hay trừ chúng sanh phiền não nhiệt
    Phật nói cam lộ dứt ba độc
    Như thuốc A Dà Ðà tiêu độc
    Ðược nghe trí huệ dứt kiết sử
    Thế gian mê hoặc nhiều khổ não
    Nơi sanh tử ấy sẽ được thoát
    Vì nghe thắng pháp nơi Phật vậy”.

Phẩm Quang Âm Thiên Thọ Ký
Thứ Hai Mươi

HẾT

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

CÁC NGÀY VÍA PHẬT

Tháng GiêngNgày mồng một, vía Đức Phật Di Lặc Tháng HaiNgày mồng tám, vía Đức Phật Thích Ca xuất giaNgày rằm,vía Đức Phật Thích Ca nhập diệtNgày 19,vía Đức Quán Thế Âm Bồ tátNgày 21,vía Đức Phổ Hiền Bồ tát Tháng BaNgày 19,vía Đức Chuẩn Đề Bồ tát Tháng TưNgày mồng bốn,vía Đức Văn Thù Bồ tátNgày...

Thống kê

  • Đang truy cập: 356
  • Khách viếng thăm: 353
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 64930
  • Tháng hiện tại: 1895609
  • Tổng lượt truy cập: 67321306

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile