Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.19 Phẩm Chư Phạm Thiên Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:35 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ có chín ngàn vạn trời Phạm Chúng thấy A Tu La nhẫn đến trời Tha Hóa Tự Tại cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vui mừng hớn hở vừa lòng.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Chư Phạm Thiên Thọ Ký
Thứ Mười Chín

    Bấy giờ có chín ngàn vạn trời Phạm Chúng thấy A Tu La nhẫn đến trời Tha Hóa Tự Tại cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vui mừng hớn hở vừa lòng. Họ ở nơi thiền thế đế lấy hỉ duyệt làm sự ăn ở trong Phật pháp cũng được trí huệ sáng, vì họ đã trồng thiện căn gần gũi cúng dường chư Phật tin sâu thanh tịnh. Ở nơi pháp thậm thâm họ được pháp nhẫn. Chư Phạm Chúng Thiên  ấy biết các pháp vô tác phi vô tác, phi sanh phi bất sanh, phi hữu phi bất hữu, phi khởi phi bất khởi, phi diệt phi bất diệt,  phi y phi bất y, phi thanh phi trược, phi tắng phi ái, phi hiền phi ngu, phi tri phi bất tri, phi kiến phi bất kiến, phi thọ phi bất thọ, phi trắc ẩn phi bất trắc ẩn, phi vô phi phi vô, phi vật phi phi vật, phi khả đắc phi bất khả đắc, phi khứ phi lai, phi thú phi bất thú, phi không phi bất không, phi tướng phi bất tướng, phi nguyện phi bất nguyện.

    Chư Phạm  Thiên ấy đối với tất cả pháp lòng không chấp trước, cũng không chỗ trụ. Ở trong phi dụng họ chẳng ý tưởng phi dụng, ở trong phi bất dụng cũng chẳng ý tưởng phi bất dụng. Ở trong ngôn ngữ họ chẳng ý tưởng ngôn ngữ, ở trong phi ngôn ngữ cũng chẳng ý tưởng phi ngôn ngữ. Ở trong hữu tác họ không ý tưởng hữu tác, ở trong vô tác cũng không ý tưởng vô tác. Ở nơi phàm phu họ không ý tưởng phàm phu, ở trong phi phàm phu cũng không ý tưởng phi phàm phu. Ở nơi pháp phàm phu họ không ý tưỏng pháp phàm phu, ở nơi pháp phi phàm phu cũng không ý tưởng pháp phi phàm phu. Ở nơi Thanh Văn họ không ý tưởng Thanh Văn, ở nơi phi Thanh Văn cũng không ý tưởng phi Thanh Văn. Ở nơi pháp Thanh Văn họ không ý tưởng pháp Thanh Văn, ở nơi pháp phi Thanh Văn cũng không ý tưởng pháp phi Thanh Văn. Ở nơi Duyên Giác họ không ý tưởng Duyên Giác, ở nơi phi Duyên Giác cũng không ý tưởng phi Duyên Giác. Ở nơi pháp Duyên Giác họ không ý tưởng pháp Duyên Giác, ở nơi pháp phi Duyên Giác cũng không ý tưởng pháp phi Duyên Giác. Ở nơi Bồ Tát họ không ý tưởng Bồ Tát. Ở nơi phi Bồ Tát cũng không ý tưởng phi Bồ Tát. Ở nơi pháp Bồ Tát họ không ý tưởng pháp Bồ Tát, ở nơi pháp phi Bồ Tát họ không ý tưởng pháp phi Bồ Tát. Ở nơi Phật họ không ý tưởng Phật, ở nơi phi  Phật cũng không ý tưởng phi Phật. Ở nơi pháp Phật họ không ý tưởng pháp Phật, ở nơi phi pháp Phật cũng không ý tưởng phi pháp Phật. Ở nơi Niết bàn, họ chẳng ý tưởng Niết bàn, ở nơi phi Niết bàn cũng không ý tưởng phi Niết bàn. Ở nơi pháp Niết bàn họ không ý tưởng pháp Niết bàn, ở nơi pháp phi Niết bàn cũng không ý tưởng pháp phi Niết bàn. Ở nơi sanh tử họ không ý tưởng sanh tử, ở nơi phi sanh tử cũng không ý tưởng phi sanh tử. Chư Phạm Chúng Thiên ấy đối với tất cả thảy đều lìa phân biệt, tâm định thanh tịnh. Họ đã được tâm thanh tịnh nên dùng pháp tịch diệt nói kệ tán thán đức Phật :

    « Ðại Thánh trí tịch tĩnh rất sâu
    Tu hành tịch diệt đến bỉ ngạn
    Diễn nói tịch diệt  độ chúng sanh
    Cũng tự thường hành pháp tịch diệt
    Bồ dề tịch diệt khéo thanh tịnh
    Pháp nầy là cảnh giới Như Lai
    Mau được tịch diệt thắng cam lộ
    Do đó nay được hết sanh tử
    Hằng nói đạo tịch diệt vi diệu
    Là chổ sở hành của người trí
    Ðường bát chánh diệt phiền não trược
    Cứu vớt tất cả các quần sanh
    Khéo tu tịch diệt chúng Bồ đề
    Là chổ sở hành của Phật trước
    Pháp ấy hay đến thành an ổn
    Chỗ chứng biết của Phật quá khứ
    Là pháp tu học của Như Lai
    Phật giáo hóa thế gian như vậy
    Nếu người hay hành pháp hữu học
    Chứng được vô học thắng Bồ đề
    Nhứt tâm xu hướng đạo tịch diệt
    Các căn tịch tĩnh lâu tu tập
    Sẽ được làm Phật Thế Gian Giải
    Sức na la diên độ quần sanh
    Nếu biết pháp tịch diệt cam lộ
    Hay hết tất cả tướng sanh tử
    Ðây là chơn thiệt con Như Lai
    Tịch diệt hay trừ khổ thế gian
    Chúng ấy chưng bày cúng dường Phật
     
    Thắng thượng hi hữu rất khác lạ
    Nói pháp tịch hết phiền não
    Nơi những vô tướng tối đệ nhứt 
    Thế gian tịch diệt lìa các tướng
    Nghĩa là tịch diệt tức Niết bàn
    Chúng sanh luân chuyễn thọ những khổ
    Vì lìa tịch diệt thủ tướng vậy
    Các pháp của Phật bất tư nghị
    Tức là Bồ đề nhứt thiết trí
    Qua khỏi sình lầy đến bờ kia
    Nên Phật trọn hẳn không nghi lự
    Nếu người lìa ấm được giải thoát
    Nơi Phật đại thừa chẳng nguyện ưa
    Muốn cầu Bồ đề nghĩ diệt độ
    Nơi năm ấm ấy sanh bố úy
    Tâm tịnh ly dục cầu Niết bàn
    Chúng ấy chúng giản trạch như vậy
    Nơi pháp thủ tướng cảnh phàm phu
    Ðó là lời dạy của Như Lai
    Nếu thủ tịch diệt tức bị trói
    Do đó chẳng được Nhứt thiết trí
    Nếu người ở nơi tướng năm ấm
    Chẳng sanh lòng giữ cầm thủ trước
     
    Họ hay lợi ích pháp Thích Ca
    Ðây  gọi hạnh hỉ lạc vô tướng
    Hay được chổ vô danh an ổn
    Ðến được Bồ đề cảnh giới Phật
    Hàng ma tranh luận diệt phiền nảo
    Mau được thành tựu Nhứt thiết trí
    Chúng tôi tán thán Vô Thượng Sĩ
    Chỗ chứng tịch diệt các công đức
    Chỉ Phật đại trí hay biết rõ
    Hồi thí chúng sanh nguyện thành Phật”.

    Lúc ấy chủ thế giới Ta Bà Ðại Phạm thiên Vương biết chư Phạm Thiên tán thán Phật rồi, đối trước Phật đứng thẳng dùng chơn thiệt công đức nói kệ khen ngợi đức Phật:

    “Pháp Vương đã biết tất cả  pháp
    Chẳng thiệt hư dối như không quyền
    Cũng như thu vân và chớp nháng
    Thế nên Ðại Thánh lìa thủ tâm
    Cũng như trong mộng người quá đói
    Ăn món cam lộ trăm vị ngon
    Người mộng đói ăn đều chẳng thiệt
    Như Lai thấy pháp cũng như vậy
    Lại như trong mộng người quá khát
     Ðược uống nước mát lạnh trong sạch
    Mộng khát uốn nước đều  hư vọng
    Phật thấy các pháp cũng như vậy
    Không tác không thọ không chúng sanh
    Không có tác nghiệp và được báo
    Cũng không được người thọ quả báo
    Thế Tôn nơi đây không nghi lự
    Ví như lời hay được người mến
    Nhưng ngôn ngữ ấy vô khả thủ
    Cũng không người nói và người nghe
    Ðại Thánh biết rõ đều chẳng thiệt
    Như nghe tiếng hay đờn không hầu
    Tiếng ấy cũng không tánh chơn thiệt
    Thế Tôn thấy các ấm như vậy
    Biết ấm không tánh bất khả đắc
    Dường ngọc ma ni chất tự sạch
    Cột nó trên áo  theo màu đổi
    Các pháp tự thể vốn thanh tịnh
    Hư vọng phân biệt thêm điên đảo 
    Ví như áo trắng sạch không dơ
    Tùy thọ màu nhuộm nhiều biến đổi
    Các pháp cũng đều tánh tự sạch
    Tùy chỗ phân biệt mà ô nhiễm
     Dường như có người nghe tiếng ốc
    Tìm tiếng ốc ấy từ đâu đến
    Tiếng ấy chẳng tự chẳng phải tha
    Ðại Tiên thấy pháp cũng như vậy
    Như người nghĩ tưởng món ăn ngon
    Món ấy các duyên hiệp lại thành
    Món ăn thảy đều không tự tánh
    Như Lai thấy pháp đều như vậy
    Vì như đất đá xây làm thành
    Suy thể của thành không tự tánh
    Các duyên như vậy thảy đều không
    Pháp Vương thấy pháp cũng như vậy
    Ví như có người đánh trống lớn
    Dầu khiến người nghe lòng mừng rỡ
    Tiếng trống các duyên thảy đều không
    Ðại Thánh thấy các pháp cũng như vậy
    Ví như có người lúc đánh trống
    Tiếng trống chẳng từ mười phương đến
    Tiếng dứt cũng chẳng đến mười phương
    Thế Tôn thấy pháp đều như vậy
    Người ấy như vậy đánh trống rồi
    Trống ấy chẳng sanh lòng yêu ghét
    Cũng chẳng phân biệt tánh các duyên
     Phật thấy các pháp đều như vậy 
    Lại như người ấy đánh trống hay
    Tiếng chẳng có ý khiến người mừng
    Và các duyên kia cũng đều vậỳ
    Ðạo Sư thấy pháp đều như vậy
    Như lúc người đánh trống hay kia
    Trống ấy chẳng sanh tưởng khổ vui
    Cũng chẳng quan sát tánh các duyên
    Như Lai thấy pháp đều như vậy
    Dường như có người đánh trống hay
    Tiếng chẳng tức duyên chẳng ly duyên 
    Và duyên nhạc kia cũng nhu vậy
    Mâu Ni thấy pháp đều như vậy”.

    Ðức Thế Tôn biết chư Phạm Thiên và Phạm Vương thâm tâm kính tín và dùng pháp tịch diệt tán thán đức Phật, lại muốn cho đại chúng sanh thiện căn nên  liền hiện tướng mỉm cười.

    Huệ Mạng Mã Thắng nói kệ bạch hỏi Phật:

    “Ðã thấy Như Lai miệng phóng ra
    Ánh sáng mỉm cười rất thanh tịnh
    Thế gian Trời Người các đại chúng
    Tất cả đều sanh lòng hi hữu
    Vì thấy Thế Tôn hiện mỉm cười
     Pháp hội đại chúng đều hoài nghi
    Tất cả chiêm ngưỡng mặt Như Lai
    Ân cần mong muốn được lắng nghe
    Mong Phật khai thị có mỉm cười
    Dứt trừ lòng nghi của đại chúng
    Tối Thắng Mâu Ni chẳng không nhơn
    Mà hiện tướng cười rất hi hữu
    Chư Phật lúc hiện ánh sáng cười
    Quyết để lợi ích các thế gian
    Nay vì ai Phật hiện tướng cười
    Ngưỡng mong giải bày nói rành rẽ
    Ðại chúng được nghe chắc vui mừng
    Vì đã được biết duyên cớ vậy
    Nay đại chúng nầy đều chắp tay
    Nhứt tâm chiêm ngưỡng ưa thích nghe
    Thế nên xin Phật giải thích cho
    Chắc sẽ trừ dứt những nghi hoặc
    Ðạo Sư vì các chúng hội nầy
    Xin thương tuyên nói cớ mỉm cười
    Chúng hội được nghe chắc mừng rỡ
    Vì đã rửa sạch lưới nghi ngờ
    Lòng chúng chắc bền đều thanh tịnh
    Chuyên niệm quí trọng đức Như Lai
     Ðại chúng chiêm ngưỡng dung nhan Phật
    Dường như nhìn thấy trăng mới mọc 
    Ðủ tám tiếng hay như Phạm Thiên
    Nhứt tâm khát ngưỡng mong sớm nghe
    Trời Người đại chúng nghe Phật nói
    Chắc trừ được nghi trụ chánh pháp
    Phạm âm diễn nói tương ưng nghĩa
    Ðược nghe xuất thế pháp rất sâu
    Phật trí thiện xảo hay vui đẹp
    Nên khiến đại chúng thêm hớn hở
    Chúng nầy lòng sạch lìa nghi ngờ
    Ưa thích Như Lai Nhứt thiết trí
    Người tinh tấn dũng mãnh hữu lực
    Mới có chí cầu vô thượng đạo
    Thế nên Ðạo Sư thương thế gian
    Ngưỡng mong giải thích cho chúng mừng
    Lành thay Thế Tôn lòng bình đẳng
    Thương xót tất cả các chúng sanh
    Khiến các đại chúng thêm thiện căn
    An tâm bất động cầu Phật trí”.

     
    Ðức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng:

    “Thương xót tất cả các thế gian
    Nên Phật thị hiện tướng cười sáng
    Ông phải lắng nghe nhơn duyên ấy
    Nghĩa đó rất sâu câu vi diệu
    Các chúng hội đây nếu được nghe
    Phát cần tinh tấn tu pháp lành
    Sẽ làm lợi ích các chúng sanh
    Nơi pháp của Phật khởi thắng hạnh
    Các Phạm Thiên đây đều mừng rỡ
    Ở trong pháp Phật đều không nghi
    Na do tha kiếp lâu tu hành
    Dường như số kiếp cát sông Hằng
    Nơi các cảnh giới đều chẳng trước
    Lòng như không gian không chướng ngại
    Dầu thích thường tu Bồ Tát hạnh
    Mà chẳng mau thủ chứng Bồ đề
    Chúng ấy lại ở đời vị lai
    Vô lượng ức kiếp số hằng sa
    Chúng trời thanh tịnh không nhơ uế
    Ðược thế lực lớn trụ thế gian
     Sau đó sẽ thành Nhứt thiết trí
    Làm đại Pháp Vương có oai lực
    Ðầy đủ công đức hết sanh tử
    Xem các thế gian đều không tịch
    Phật ấy như trước lâu tu hành
    Thọ mạng hạn lượng lâu cũng vậy
    Lúc chư Phật ấy trụ thế gian
    Hay cứu độ các chúng sanh khổ
    Quốc độ Phật ấy không đâu bằng
    Thế giới nghiêm tịnh rất thạnh vượng
    Trong vô lượng na do tha kiếp
    Như Lai diễn nói cũng chẳng hết
    Cõi nước Phật ấy sự nghiêm tịnh
    Vô lượng Phật nói cũng chẳng hết
    Phật ấy đồng hiệu Ðại Trí Lực
    Quốc độ thảy đồng tên Tối Thắng
    Vì chúng diễn nói pháp bất động
    Bất khả tư nghị vô sở y
    Quốc độ Phật ấy các chúng sanh
    Thảy đều tu hành các thiện căn
    Không một chúng sanh còn đời sau
    Trong vòng sanh tử lại sanh nữa
    Ðương thời chúng ấy có một khổ
     Nơi thế gian ấy bèn hiển hiện
    Chỉ sợ các hành đều vô thường
    Khiến các chúng sanh khởi nhàm lìa
    Thuở đó chúng sanh trong cõi ấy
    Lìa các tướng khổ già bịnh chết
    Tất cả đều nương một giáo pháp
    Ðồng chán vô thường tu thắng hạnh
    Chúng sanh cõi đó đương lúc ấy
    Tai chẳng còn nghe âm thanh khác
    Chỉ nghe bất tịnh vô thường khổ
    Vô ngã tịch diệt không vô tướng
    Cam lộ Niết bàn và Bồ đề
    An ổn thanh lương vô thượng lạc
    Những tiếng thắng diệu như vậy thảy
    Hằng thường luôn luôn mà được nghe
    Lúc đó không còn âm vang khác
    Hoặc cây hoặc vách hoặc đất trống
    Hoặc là trên không và chùa miếu
    Chỉ nghe những câu vi diệu ấy
    Nghe rồi tất cả đều đắc đạo 
    Bèn ở nơi sanh tử được giải thoát
    Ðều do thần lực của Như Lai
    Ðủ tám công đức âm thanh diệu
     Lúc đó không có tâm tạp độc
    Những là tham dục và sân khuể
    Cũng không ngu si phát tiếng ác
    Lời thô bức não đến bên tai
    Tất cả nhàm trái nơi sanh tử
    Xu hướng Niết bàn đường thẳng lớn
    Cõi ấy tất cả đều đúng không
    Phật và chúng sanh đều diệt độ
    Ðây là thần lực của Phật ấy
    Phát chí nguyện rộng chẳng nghĩ bàn
    Ðã ở quá khứ do tha kiếp
    Vì cầu Bồ đề tu đạo hạnh
    Bao nhiêu chúng sanh tại nước ấy
    Tất cả sẽ đều được làm Phật
    Chư Phạm Thiên nầy phát nguyện rộng
    Ðều do quan sát câu tịch diệt
    Ðều được chứng biết nghĩa thậm thâm
    Hiễu rõ đường cát tường của Phật
    Chỗ họ tu học đều thông đạt
    Làm Ðạo Sư tại các thế gian
    Họ quan sát được chúng sanh không
    Chẳng sanh lòng giải đãi nhàm mỏi
    Do đó nhập được các pháp tánh
    Tu tập Bồ Tát thắng diệu hạnh”.

Phẩm Chư Phạm Thiên Thọ Ký
Thứ Mười Chín

HÊT

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 655
  • Khách viếng thăm: 654
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 47320
  • Tháng hiện tại: 2514052
  • Tổng lượt truy cập: 64083816

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile