Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.11 Phẩm Khẩn Na La Vương Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:31 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ có tám ức Khẩn Na La chúng, Ðại Thọ Khẩn Na La vương làm thượng thủ , thấy chư A La Hán, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, Dạ Xoa cúng dường Phật được thọ ký, họ sanh lòng hi hữu chưa từng có, do vì chúng sanh bất khả đắc vậy, vì không mạng giả, không sanh giả, không có nhơn, không trượng phu, không dưỡng dục, không thọ giả, không có ngã, không ngã sở vậy.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Khẩn Na La Vương Thọ Ký
Thứ Mười Một

     Bấy giờ có tám ức Khẩn Na La  chúng, Ðại Thọ Khẩn Na La  vương làm thượng thủ , thấy chư A La Hán, Ca Lâu La, Long Nữ, Long Vương, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, Dạ Xoa cúng dường Phật được thọ ký, họ sanh lòng hi hữu chưa từng có, do vì chúng sanh bất khả đắc vậy, vì không mạng giả, không sanh giả, không có nhơn, không trượng phu, không dưỡng dục, không thọ giả, không có ngã, không ngã sở vậy. Do các ấm mà gọi là chúng sanh. Tất cả các ấm cũng bất khả đắc. Do các giới chủng gọi là chúng sanh. Tất cả giới chủng cũng bất khả đắc. Do các nhập mà gọi là chúng sanh. Tất cả các nhập cũng bất khả đắc. Do có nghiệp nên có quả báo, mà hành nghiệp ấy cũng bất khả đắc, Vô thượng Bồ đề cũng bất khả đắc, tất cả Bồ Tát cũng bất khả đắc, tất cả chư Phật cũng b ất khả đắc. Dầu vậy mà đức Thế Tôn thọ ký cho chư Bồ Tát . Do nghĩa gì mà Như Lai thọ ký cho chư Bồ Tát, nêu bày danh hiệu của họ, hiển hiện nghiệp báo, nói đương lai Bồ Tát đại chúng, cũng hiển bày chư Phật thần thông lực, cũng nói chánh pháp lực, cũng hiển hiện trang nghiêm Phật độ, tuyên nói chúng sanh có nghiệp có báo, cũng nói Phật độ thanh tịnh, cũng hiển bày Bồ Tát du hành các phật quốc từ một Phật độ, cũng nói Bồ Tát đến đó cúng dường, cũng nói thần biến cúng dường thù thắng, lại liệt bày đồ cúng vi diệu hi hữu, lại nói qua bao nhiêu kiếp sẽ được làm Phật, đức Phật ấy trụ thế bao lâu, Phật ấy sẽ có bao nhiêu Thanh Văn, sau khi diệt độ chánh pháp của Phật ấy trụ thế bao lâu, tại sao Như Lai bỏ chúng sanh mà nhập đại Niết bàn ?

    Ðại Thọ Khần Na La Vương sanh niệm nghi ấy liền cùng tám ức chúng Khẩn Na La lễ Phật chấp tay nói kệ bạch hỏi rằng :

    «  Chúng tôi nghe Phật thọ ký rồi
    Lòng sanh nghi hoặc sao Ðại Trí
    Ðã nói thọ ký lại nói không
    Nơi hai thuyết ấy tôi chẳng hiểu
    Ðã nói không tịch lìa tự tánh
    Pháp giới bình đẳng không biến động
    Mà sao Như Lai thọ cúng dường
    Việc ấy thế nào bạch Thế Tôn
    Ðức Phật đã nói pháp vô sanh
    Mà lại nói phát tâm Bồ đề
    Ðức vô lượng trí nói hai thuyết
    Thuyết ấy bí mật tôi chẳng hiểu
    Thế Tôn nói pháp không có diệt
    Màsao lại nói là có tử
    Ngưỡng mong như thiệt nói rõ cho
    Dứt hết lòng nghi tôi được mừng
    Sao đức Thế Tôn nói như ảo
    Mà lại nói rằng sanh cõi trời
    Ðức Lưỡng Túc Tôn nói như vậy
    Giáo pháp bí mật tôi chẳng hiểu
    Phật nói các pháp không sở y
    Mà lại nói y thiện tri thức
    Ðây là mật ngữ của Thế Tôn
    Tôi thiệt chẳng hiểu bạch Như Lai
    Tại sao Phật nói không sở tác
    Lại dạy chúng sanh tu hạnh nghiệp
    Ðiều Ngự Trượng Phu Thiên Nhơn Sư
    Lời nói bí mật tôi chẳng hiểu
    Tại sao Phật nói tánh tự không
    Lại nói quán không được giải thoát
    Ở nơi nghĩa nầy tôi chẳng hiểu
    Ngưỡng mong Như Lai dứt nghi cho
    Tại sao Phật nói sự tận diệt
    Lại nói các pháp tánh tịch diệt
    Chúng tôi ngưỡng mong đấng vô thượng
    Giải rõ những thuyết bí mật ấy
    Tại sao Thế Tôn cần kệ tụng
    Hiển thị các pháp như hư không
    Mà người ngu si hủy báng pháp
    Chết rồi chắc đọa đại địa ngục
    Ðại Hùng luôn nói các thiện đạo
    Mà lại còn nói các đạo khác
    Ðã nói các loài do tạo nghiệp
    Lại nói không có ai tạo nghiệp
    Ðấng Vô Thượng Tôn thường tuyên nói
    Các thuyết sai biệt chẳng biết được
    Chúng tôi nơi ấy sanh nghi hoặc
    Ngưỡng mong Thế Tôn dứt trừ cho
    Ðã nói nghiệp lành không họp được
    Lại nói tu hành được Bồ đề
    Sa Môn Pháp Vương nói như vậy
    Chúng tôi nơi ấy chẳng hiểu được
    Tại sao nói pháp bất khả tận
    Mà nói kẻ chê tội được hết
    Ðấng vô lượng trí xin khai thị
    Chúng tôi nơi ấy rất nghi ngờ
    Như Lai đã nói pháp chơn tế
    Lại nói điên đảo và thí giới
    Ðấng mắt sáng không lòa diệt tội
    Ngưỡng mong vì tôi nói nghĩa ấy
    Ngoài Phật không ai gì chúng tôi
    Giải thích được những điều nghi ấy
    Chỉ có Như Lai dứt trừ được
    Vì thế tôi kính đấng Ðại Giác’’.

    Ðức Thế Tôn nói kệ đáp Ðại Thọ Khẩn Na La Vương rằng :

    « Ông hỏi nói không lại thọ ký
    Nơi hai sự ấy chẳng hiểu được
    Các pháp nếu là chẳng phải không
    Thì Phật chẳng vì họ thọ ký
    Do nhơn duyên gì nói như vậy
    Các pháp nếu có thể tánh riêng
    Thì nó còn mãi chẳng chuyển được
    Nó phải chẳng giảm cũng chẳng tăng
    Các pháp thể tánh vốn tự không
    Dường như mặt gương bằng sạch sáng
    Hay hiện tất cả các sắc tượng
    Phải biết tất cả pháp như vậy
    Pháp giới không có tướng biến dị
    Ông nơi tất cả vật cúng dường
    Mỗi mỗi các phần  nên quan sát
    Trong những phần nào mà có tướng
    Pháp giới thường trụ không biến khác
    Người trí phải nên quán như vậy
    Các người phàm phu đều mê hoặc
    Vì không trí huệ nên không hiểu
    Ông hỏi Phật nói là vô sanh
    Lại nói phát tâm nên khó hiểu
    Các ông nay phải nhứt tâm nghe
    Ðấng thập lực nói nghĩa bí mật
    Phàm phu chìm ngập sông sanh tử
    Cũng còn buộc ràng nắm chỗ ấy
    Tâm thường ôm lấy tưởng điên đảo
    Nên thọ sanh tử các khổ não
    Từ trước đến nay chưa nghe pháp
    Phật nếu vì họ quyết định nói
    Phàm phu ngu mê nơi pháp ấy
    Càng thêm tăng trưởng các nghi hoặc
    Họ nghe Bồ đề lợi ích lớn
    Lòng họ chuyên chú nơi quả ấy
    Tâm họ lại còn sanh ham luyến
    Tự nhiên thắng trí không thông được
    Ông hỏi không diệt lại có chết
    Hai điều nầy ông chẳng biết được
    Nơi đây ông phải nhứt tâm nghe
    Phật sẽ vì ông nói chơn thiệt
    Vì các chúng sanh chấp thường kia
    Do đó Như Lai nói nghĩa diệt
    Hằng thấy những có đều suy hoại
    Không có một pháp nào là thường
    Ông hỏi các pháp như mộng ảo
    Lại nói sanh thiên nên nghi ngờ
    Hữu học phàm phu thiện ác đạo
    Pháp ấy bất định nên hư ảo
    Ông hỏi Phật nói không sở y
    Lại nói y chỉ thiện tri thức
    Vì người cầu rời bỏ y chỉ
    Nên thiện hữu nói không sở y
    Ông hỏi rốt ráo không tác năng
    Lại nói có tác nên chẳng hiểu
    Phải xem xe kia nhiều thành phần
    Cũng quán xe có những tác dụng
    Nếu lại có người chấp nơi ngã
    Cũng lại lấy những sự ngã làm
    Phật vì bọn họ nói không tác
    Dầu như vậy chẳng phải không dụng
    Ông hỏi tất cả tánh tự không
    Lại nghi quán không được giải thoát
    Người vô trí ngu si điên đảo
    Chẳng có biết được thể tánh không
    Từ nơi vọng tưởng phân biệt sanh
    Hư vọng phan duyên nên bị buộc
    Vì độ những chúng sanh như vậy
    Thế Tôn nói tánh chẳng phải có
    Như ông hỏi rằng sự tận diệt
    Tất cả các pháp tánh cũng diệt
    Các chúng sanh mê hoặc vô trí
    Vì vọng phân biệt nên khát ái
    Như kẻ khát nước thấy dương diệm
    Vì nhớ tưởng nên càng thêm khát
    Người ngu nên bị hư vọng hại
    Nơi vô sở hữu khởi phân biệt
    Người khát vọng sanh thấy tướng nước 
    Nơi chỗ dương diệm nước vốn không 
    Vọng tưởng làm hại các chúng sanh 
    Nơi các bất tịnh tưởng là tịnh
    Phàm phu ngu si bị ái trói
    Trong nhơ xấu ấy tánh chẳng sạch
    Như dương diệm kia giống tướng nước
    Trong thể tánh nắng thiệt không nước
    Như vậy trong thân không sắc sạch
    Thân sắc cũng lại tánh chẳng sạch
    Phàm phu ngu si điên đảo thấy
    Vọng tưởng là sạch nên bị trói
    Dầu nói các pháp như hư không
    Cũng nói hủy báng đọa địa ngục
    Người ngu nghe nói sanh sợ sệt
    Người trí dầu nghe tâm an ổn
    Thế gian thể tánh tự không tịch
    Ngu si vô trí tưởng có ngã
    Bọn họ nếu nghe tánh không giáo
    Sợ sệt chẳng được còn thọ sanh
    Bọn họ hủy báng pháp tánh không
    Ðều do vì họ chấp ngã kiến
    Như người trói buộc nơi hư không
    Người vô trí ấy đọa địa ngục
    Phật vốn đã nói các thiện đạo
    Và vì thế gian nói các đạo
    Nói có tạo nghiệp mà chẳng mất
    Cũng trừ chấp là có tác giả
    Tất cả các đạo dường cảnh mộng
    Phật vì ông nói biết như vậy
    Trong mộng không có tướng khứ hai
    Người thấy điên đảo chấp khứ lai
    Phật đã diễn nói xó tác nghiệp
    Suy tìm mười phương không tác giả
    Vì như gió lớn thổi cây khô
    Cây ấy chạm nhau phát sanh lửa
    Gió ấy cùng cây chẳng nghĩ tưởng
    Chúng ta hay phát xuát lửa ấy
    Dầu là như vậy mà lửa sanh 
    Phải biết có nghiệp không tác giả
    Ông hỏi phước đức không tích tụ
    Sao họp Thiện được quả Bồ đề
    Nay Phật chơn thiệt vì ông nói
    Ông phải chăm chỉ chí tâm nghe
    Ví như người đời  được trường thọ
    Mạng họ đến được hơn trăm tuổi 
    Nơi số tuổi ấy không tụ tích
    Tất cả duyên họp cũng như vậy
    Ông hỏi các pháp không có tận
    Sao Phật lại nói nghiệp được hết
    Người quán không pháp không có cùng
    Tùy thế pháp nên nghiệp có hết
    Phật dầu nói có thiệt tế pháp
    Ðiên đảo cũng chẳng ngoài thiệt tế 
    Hàng chúng sanh ngu si điên đảo 
    Chẳng biết rõ được chơn thiệt tế
    Khẩn Na La Vương phải lắng nghe
    Vì người tinh tấn đủ tinh tấn
    Tất cả các tướng là nhất tướng
    Ðó là vô tướngphải nên biết 
    Nếu hay hiểu được nơi chữ nhứt 
    Phật vì người trí nói Bồ đề
    Tất cả các tướng là nhất tướng
    Ðó là vô tướng phải nên biết
    Nếu hay hiểu được nơi chữ nhứt
    Phật vì người tri nói Bồ đề 
    Tất cả các pháp đều vô tác
    Ðây nói chữ A môn tổng trì 
    Tất cả Bồ Tát chỗ tu hành 
    Vô biên hành tướng Phật đã nói
    Ðây cũng vào được tất cả pháp
    Ðó là chữ A môn tổng trì
    Tất cả các pháp đều tịch diệt
    Dạy môn chữ A khiến chứng nhập
    Khẩn Na La Vương phải nên biết
    Ðây cũng chữ A môn tổng trì
    Tất cả các pháp vô phân biệt
    Vào pháp môn nầy Phật đã nói
    Khẩn Na La Vương phải nên biết
    Ðây cũng chữ A môn tổng trì
    Tất cả các pháp không tự tánh
    Dạy môn chữ A khiến chương nhập
    Khẩn Na La Vương phai nên biết
    Ðây cũng chữ A môn tổng trì
    Tất cả các pháp không vô biên
    Dùng môn chữ A nói các pháp
    Khẩn NaLa Vương phải nên biết
    Ðây cũng chữ A môn tổng trì
    Pháp tận vô tận Phật đã nói
    Phải nói tất cả pháp vô tận
    Tất cả Như Lai đủ thập lực
    Ðã nói môn tổng trì vô tận
    Tất cả các pháp không có môn
    Ðã nói môn tổng trì vô tận
    Tất cả các pháp không có môn
    Vì vậy không nên hiện chẳng có
    Ðây cũng tức là môn tổng trì
    Do đây vào được môn chữ A
    Nơi các pháp bất khả tư nghì
    Chư Phật biết thiệt hay hiển thị
    Thọ khẩn Na La Vương nên biết
    Ðây cũng chữ A đà la ni
    Tất cả các pháp không sở thu
    Phật vì người trí nói Bồ đề
    Ðây cũng tức là môn tổng trì
    Là môn chữ A phải nên nhập
    Tất cả các pháp không có lai
    Nếu người chẳng tu thì chẳng được
    Ðây cũng tức là môn tổng trì
    Là môn chữ A phải nên nhập
    Các pháp giả danh đều sẽ có
    Suy tự tánh nó chẳng thể được
    Ðây cũng tức là môn tổng trì
    Là môn chữ A phải nên nhập
    Tất cả các pháp không tự tánh
    Suy tự tánh nó chẳng thể được
    Ðây cũng tức là môn tổng trì
    Là đà la ni của Phật nói
    Tất cả các pháp bất khả đắc
    Vì pháp tự tánh không nên vậy
    Ðây cũng tức là môn tổng trì
    Là đà la ni Thiện Thệ nói
    Khẩn Na La Vương nên lắng nghe
    Tất cả các pháp lìa nghĩ nhớ
    Ðây cũng tức là môn tổng trì
    Là môn chữ A phải nên nhập
    Chư Phật Thế Tôn đã hiển thị
    Vì pháp không thiệt không chướng ngại
    Ðây cũng tức là môn tổng trì
    Nên nhập đà la ni chữ A
    Tất cả các pháp không chướng ngại
    Không có gì hay chướng các pháp
    Ðây cũng tức là môn tổng trì
    Nhập mô chữ A Phật đã nói
    Tất cả các pháp không có sanh
    Người trí phải biết chỉ nhứt tướng
    Tất cả pháp kia là vô sanh
    Hãy biết pháp ấy không có danh
    Tất cả các pháp không có sanh
    Sanh ấy bổn lai bất khả đắc
    Ðây cũng tức là môn tổng trì
    Là môn chữ A phải nên nhập
    Nếu pháp là không thiệt không sanh
    Chẳng nhìn thấy được chẳng chỉ được
    Các pháp tự tánh bất khả đắc
    Vì thế không có ai hay thấy
    Tất cả các pháp không có sanh
    Nên là nhứt tướng không có tướng
    Ví như hư không không có bằng
    Tất cả các pháp cũng như vậy
    Tất cả các pháp không tăng giảm
    Chẳng một chẳng hai chẳng nhiệt não
    Cũng chẳng phải lạnh chẳng phải nóng
    Vì chẳng phải có chẳng thấy được
    Không có tướng cong không tướng ngay
    Cũng không có tướng sáng tướng tối
    Cũng không những tướng thấy nghe thảy
    Là đà la ni vô sở hữu
    Chẳng phải siểm khúc chẳng chánh trực
    Không có các tướng co duỗi thảy 
    Cũng không giận hờn không vui vẻ
    Lại không khởi tác không tịch diệt
    Không có tướng nhập và tướng xuất
    Không tiến không thối không lai vãng
    Cũng lại không ngủ và không thức
    Lìa tướng giác tri cần phải biết
    Chẳng phải mắt thấy cũng chẳng mù
    Không có năng kiến và ám chướng
    Cũng không tướng mở và tướng nhắm
    Chẳng có điểu phục chẳng điều phục
    Chẳng phải điệu động chẳng chỉ tức
    Chẳng phải thế gian chẳng Niết bàn
    Chẳng phải chơn thiệt chẳng hư vọng
    Phải biết Phật cảnh là như vậy
    Vì muốn điều phục các thế gian
    Dứt trừ lòng nghi cho các ông
    Trong đệ nhứt nghĩa ngoài Phật ra
    Tất cả không ai trừ nghi được ”.

    Ðại Thọ Khẩn Na La Vương nghe đức Phật nói môn tổng trì lòng rất vui mừng phát tâm tinh tấn dũng mãnh, tức thì hóa làm tám ức lầu gác. Các lầu gác ấy hoặc ở trên cây, trên hoa sen hoặc ở trên núi, đều trang nghiêm bằng thất bửu, có lọng thất bửu, tràng thất bửu, tua tụi bữu hoa, tua tụi lụa nhiễu nhiều màu để trang sức. 

    Ðại Thọ Khẩn Na La Vương cùng tám ức Khẩn Na La cầm các thứ hoa trên đất, dưới nước tại Hương Sơn đề rải trên Phật rồi đều

    Lên lầu gác thất bửu bay nhiễu đức Phật ba vòng, lại rải hoa lên đức Phật rồi lại nhiễu đức Phật ba vòng nữa.

    Ðại Thọ Khẩn Na La Vương và chúng Khẩn Na La xuống lầu gác đi nhiễu đức Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, nhứt tâm chắp tau chiêm ngưỡng Thế Tôn mắt chẳng tạm rời đứng qua một phía suy nhớ đức Như Lai vô lượng công đức thuở quá khứ và hiện tại.

    Biết tâm nguyện của Ðại Thọ Khẩn Na La Vương và tám ức chúng Khẩn Na La, đức Thế Tôn hiện tướng mỉm cười.

    Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng :

    “ Phật chẳng phải không duyên mà cười
    Ðấng Thiên Nhơn Sư nói như thiệt
    Chúng thấy Phật cười đều hoài nghi
    Nay thấy Tối Thắng như trăng non
    Bạch đức Thế Tôn hôm nay ai
    Nơi pháp vô nhị sanh thắng huệ
    Ngày nay tôi ôm lòng nghi hoặc
    Ngưỡng mong Thế Tôn trừ nghi cho
    Ai ở Phật pháp được tịnh tâm 
    Do đó Như Lai hiện tướng cười
    Ngưỡng mong Như Lai nói rõ cho
    Chúng tôi hết nghi lòng vui mừng
    Bấy giờ tất cả hàng đại chúng 
    Nếu nghe Phật nói đều mừng rỡ 
    Nguyện trừ nghi hoặc cho đại chúng 
    Như lời Phật dạy đều làm được 
    Vì thế nên đấng Lưỡng Túc Tôn
    Dứt trừ nghi hoặc nói rõ cớ
    Nguyện vì Khẩn Na La Vương thảy
    Và vì tất cả các chúng sanh ”.

    Ðức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng rằng :

    “ Lành thay Mã Thắng hỏi phải lúc
    Nay Phật vì ông phân biệt nói
    Do vì ông hỏi Phật hiển bày
    Ðại chúng sẽ được Phật công đức
    Ông nên thanh tịnh tâm chuyên nhứt
    Nghe sự hi hữu chớ loạn ý
    Ðức Thiện Thệ có trí tối thắng
    Tri kkiến rộng lớn không chướng ngại
    Ðặt nghi vấn nơi Khẩn Na La
    Làm lợi tất cả các chúng sanh
    Nay Phật nói quả đương lai họ
    Lắng nghe Phật sẽ dứt nghi cho
    Thọ Khẩn Na La tám ức chúng
    Vương và quan dân các quyến thuộc
    Chúng ấy cúng dường nơi Phật rồi
    Từ đây mạng chung sanh cõi trời
    Từ đó về sau chín ức kiếp
    Lưu chuyển ở trong cõi Nhân Thiên
    Tu tập đầy đủ năm thần thông
    Ðược trí tự tại tâm tự tai
    Họ nơi na do tha Phật độ
    Là do chư Phật sai qua đó
    Thân ở cung trời luôn bất động
    Hằng thọ thiền duyệt vui an ổn
    Họ ở chín mươi ngàn muôn kiếp
    Tại trong Trời Người lưu chuyển rồi
    Mỗi mỗi ở trong Phật độ mình
    Ðều được thành bực vô thượng đạo
    Kiếp ấy hiệu là Thường Chiếu Diệu
    Ở trong kiếp ấy thành Phật đạo
    Ðây đều hạng nhứt sanh bổ xứ
    Chúng trí huệ ấy sẽ thành Phật
    Phật độ ấy không một người nào
    Chẳng phải người tu hành thành thục
    Ðều là bực nhứt sanh bổ xứ
    Không người cầu Thanh Văn Duyên Giác
    Tất cả đều là đại Bồ Tát
    Người soi sáng đời đều sanh đó
    Ðều là người nhứt sanh bổ xứ
    Họ đều sẽ được thành Phật đạo
    Cõi ấy các chúng đại Bồ Tát
    An trụ trong hoằng thệ đại nguyện
    Ở trong vô lượng chư Phật độ
    Ta đều sửa trị khiến thanh tịnh
    Bồ Tát ấy nguyện rất rộng lớn
    Ở trong đêm dài khéo suy lường
    Vì họ có tính nguyện thanh tịnh
    Ðều riêng sửa trị Phật độ mình
    Các Phật độ ấy trang nghiêm đẹp
    Xa rời tất cả các phiền não
    Ðất ấy khắp nơi có cung điện
    Giải thoát tất cả các ác đạo
    Bao nhiêu tội ác và tám nạn
    Các Phật độ ấy thảy đều không
    Ðã tu thanh tịnh Phật độ rồi
    Chúng sanh liền được dễ điều phục
    Như vậy Thế Tôn Thiên Trung Thiên
    Nói thọ ký cho Khẩn Na La
    Tất cả chư đại chúng hiện tại
    Nghe rồi thảy đều rất vui mừng ” .

Phẩm Khẩn Na La Vương Thọ Ký
Thứ Mười Một

HẾT

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

CÁC NGÀY VÍA PHẬT

Tháng GiêngNgày mồng một, vía Đức Phật Di Lặc Tháng HaiNgày mồng tám, vía Đức Phật Thích Ca xuất giaNgày rằm,vía Đức Phật Thích Ca nhập diệtNgày 19,vía Đức Quán Thế Âm Bồ tátNgày 21,vía Đức Phổ Hiền Bồ tát Tháng BaNgày 19,vía Đức Chuẩn Đề Bồ tát Tháng TưNgày mồng bốn,vía Đức Văn Thù Bồ tátNgày...

Thống kê

  • Đang truy cập: 39
  • Hôm nay: 8370
  • Tháng hiện tại: 991438
  • Tổng lượt truy cập: 60997176

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile