Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.03. Phẩm A Tu la Vương Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:27 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ đức Thế Tôn hiện thoại tướng. Do thoại tướng ấy nên A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Ða nghĩ rằng : Nay tôi cúng dường Phật trước nhứt.
 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm A Tu la Vương Thọ Ký
Thứ Ba

    Bấy giờ đức Thế Tôn hiện thoại tướng. Do thoại tướng ấy nên A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Ða nghĩ rằng : Nay tôi cúng dường Phật trước nhứt. 

    A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Ða cùng đồ chúng sáu mươi na do tha, quyến thuộc, phụ nữ cũng sáu mươi na do tha, đồng đem bửu châu vô giá và các vật quí trong biển dâng cúng đức Phật. 

    A Tu La Vương ấy hóa làm sáu mươi na do tha xe thất bửu. Các bửu xa ấy lại hóa làm sáu mươi na do tha ngựa điều thuận, trên ngựa lại hóa lưới linh thất bửu để trang sức, chưn ngựa đeo linh xuyến bằng chơn kim, bờm và đuôi ngựa đều bao kết bằng thất bửu, dây cương bằng chơn kim, trên xe báu đều trang nghiêm với thất bửu, càng lọng đều bằng thất bửu. Các lọng thất bửu ấy ở trên hư không bay theo xe, dây linh treo trong lọng cũng bằng thất bửu, có lưới thất bửu giăng trùm lên trên lọng. Gió nhẹ thổi động xe ngựa và lọng thất bửu ấy phát ra tiếng vang vi diệu như trăm thứ nhạc do nhạc công giỏi đồng hòa tấu khiến ngưòi nghe vui vẻ, đoạt thị thính người, đoạt tâm ý người. 

    Các xe ngựa thất bửu ấy ở trên không cách mặt đất sáu mươi do tuần, sau xe tấu âm nhạc, trên xe đều có A Tu La nữ trang sức rất đẹp. Các A Tu La nữ ấy, hoặc đứng vũ, hoặc ngồi vũ, hoặc xướng ca, hoặc thân động chuyển, hoặc rắc hương bột, hoặc rưới nước thơm, hoặc mưa các thứ hương mưa các thứ hoa mưa mạt vàng, hoặc rải hoa vàng hoa bạc hoa lưu ly hoa pha lê hoa xích chơn châu hoa mã não hoa xa cừ, hoặc cầm thất bửu rải, hoặc rải trang sức, tất cả đều để cúng dường đức Thế Tôn. Hoặc có A Tu La nữ rung động linh xuyến cho reo thành tiếng, hoặc đội vòng hoa thất bửu trang nghiêm với chơn kim, hoặc đội vòng hoa chơn kim trang nghiêm với thất bửu, hoặc cầm lưới chơn kim, hoặc cầm phan thất bửu,hoặc cầm lọng thất bửu, hoặc cầm tràng thất bửu, đều để cúng dường đức Thế Tôn. 

    Lại có các A Tu la nữ chắp tay nói kệ tán thán rằng : 

    Quy mạng Trượng Phu Ðiều Ngự Sư
    Quy mạng đấng Trượng Phu Tối Thắng
    Quy mạng Trượng Phu Lưỡng Túc Tôn
    Quy mạng Trượng Phu không ai sánh
    Quy mạng đấng soi sáng thế gian
    Quy mạng biển trí lớn tối thượng
    Quy mạng rừng đầy đủ công đức
    Quy mạng núi tối thắng vi diệu
    Quy mạng khối đầy đủ công đức
    Quy mạng người dứt sạch phiền não
    Quy mạng thầy tu các tịnh hạnh
    Quy mạng tịnh hạnh không đoạn tuyệt 
    Quy mạng vô y không khiếp nhược 
    Quy mạng không lười không tán điệu 
    Quy mạng quyết định phát tinh tấn 
    Quy mạng đấng quyết định đầy đủ.

    A Tu La Vương lại hóa làm sáu mươi na do tha màn trướng thất bửu vi diệu rất lạ nhiều màu trang nghiêm. Dưới mỗi màn trướng báu bay lững lờ ấy lại hóa sáu mươi na do tha đại địa thất bửu. Trên đại địa ấy đều hóa sáu mươi na do tha tường thành thất bửu. Trong mỗi tường thành hóa sáu mươi na do tha lâu đài cung điện thất bửu. Mỗi điện đường có sáu mươi na do tha cửa lớn cửa sổ thất bửu xen lẫn trang nghiêm. Trong mỗi điện đường có sáu mươi na do tha tòa sư tử thất bửu trải bửu y. Hai đầu sư tử tọa để gối đỏ, trước tọa có chiếc kỷ thất bửu trên để sáu ức bửu y của A Tu La Vương. Trên mỗi tòa sư tử đều có hai A Tu La nữ trang sức thất bửu đều cầm lá cây đa la thất bửu làm quạt hầu hai bên một hóa A Tu La tử ngồi trên ấy. Các điện đường ấy đều có sáu mươi na do tha tràng lọng thất bửu. 
    Các màn trướng và điện đường thất bửu ấy ở trên không bay nhiễu bên hữu đức Phật ba vòng, rải các thứ hương, mưa các thứ hoa cúng dường đức Phật. 
    Lúc ấy ngoài bốn cửa thành Ca Tỳ La đều rộng sáu mươi do tuần, do sức oai thần của A Tu La Vương phóng ánh sáng chiếu khắp sáu mươi do tuần, chiếu lên sáu vạn do tuần chu vi đầy khắp những đồ cúng dường. Các màn trướng lững lờ bay nhiễu quanh Phật rồi dừng lại. 

    Lúc ấy trong thành Ca Tỳ La chứa hoa trời mạn đà la cao bảy trượng, nước thiên hương thành bùn. Do thần lực của Phật làm cho hơi thơm ấy khắp tam thiên Ðại Thiên Ðại thừa nghe hơi thơm ấy, người mới phát Bồ đề tâm cũng còn được bất thối chuyển huống là người đã tu lâu.

    A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Ða ngồi xe thất bửu nhiễu quanh Phật ba vòng dùng bột hương chiên đàn cõi trời rải lên trên đức Phật mà nói kệ rằng: 

    "Nay tôi quy y Bà Già Bà
    Ðấng ban Trời Người đức vô úy
    Quy y đấng tối thắng bất động
    Hi vọng vô thượng đại Bồ đề
    Nay tôi quy y Bà Già Bà
    Lòng mừng chẳng đọa ba ác đạo
    Thế nên nay tôi quy y Phật 
    Mong cầu vô thượng đại Bồ đề
    Nay tôi quy y Bà Già Bà
    Ðấng trừ sanh tử biển khổ lớn 
     
    Hay dứt đồng hoang lìa phiền não
    Bực thầy hay dẫn đạo chúng sanh 
    Nay tôi quy y Bà Già Bà
    Quy y Phật rồi chẳng cầu sanh 
    Biển rất khổ bị già chết bức
    Thế Tôn là thầy của Trời Người". 
    Nói kệ tán thán Phật rồi A Tu La Vương nhiễu Phật ba vòng. 
    Các ngựa báu anh lạc trang nghiêm, các xe báu, các A Tu La, các A Tu La nữ, các tràng phan lọng báu linh lưới thất bửu bị gió thổi động vang ra tiếng vi diệu vui lòng đẹp dạ như cả trăm thứ nhạc hòa tấu rất hay.
    A Tu La Vương lại nhiễu Phật ba vòng, mưa hương bột chiên đàn cõi trời, hương bột ưu bát la, hương bột trầm thủy, hương bột đa ma la, các thứ hương bột a tu la từ trên không rơi xuống. Lại mưa các hoa trời mạn đà la, ma ha mạn đà la, mạn thù sa, ma ha mạn thù sa, ba lô sa ca, ma ha ba lô sa ca, ca ca la bà, ma ha ca sa la bà, ba tra lê, ma ha ba tra lê, chất đa la ba ra trê, ma ha chất đa la ba tra lê. Lại có các thứ hoa biến hóa, hoa vàng, hoa bạc, hoa lưu ly, hoa pha lê, hoa xích chơn châu, hoa xa cừ, hoa mã não từ trên không mưa xuống.
    Lại mưa nước thơm cõi trời, nước thơm A Tu La. Do vì nước thơm ấy nên thành Ca Tỳ La trong ngoài sáu mươi do tuần đều thành bùn thơm, hơi thơm ấy khắp tam thiên Ðại Thiên thế giới. Bồ Tát được nghe hơi thơm ấy được chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề. 
    A Tu La Vương nhiễu Phật ba vòng, do thần lực đức Phật ở trong hư không trỗi âm nhạc trời và âm nhạc A Tu La. Các âm nhạc ấy do thần lực Phật nên vang khắp tam thiên Ðại Thiên thế giới. Người tu Ðại thừa nghe tiếng âm nhạc ấy được bất thối chuyển Vô thượng Bồ đề. 
    Vô lượng trăm ngàn A Tu La nữ, hoặc ca, hoặc vũ, hoặc tấu nhạc, hoặc thân chuyển động. 
    Các A Tu La nữ lại rải các thứ hương bột, cõi trời và các thứ hoa trời, hoa biến hóa, hoa thất bửu để cúng dường đức Phật. Lại rải những y phục báu và những đồ trang sức thất bửu, các thứ hương bột, các thứ chơn châu để cúng dường Phật. 
     
    A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Ða cùng các quyến thuộc đồng thanh nói kệ rằng: 
    "Tâm tôi thường như vậy
    Gặp gỡ Phật Thế Tôn
    Vì qui y Như Lai
    Vị lai thường cúng dường". 
    A Tu La Vương Ba La Ðà bố thí cúng dường Phật cũng như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Ða, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng rồi nói kệ rằng:
    "Tôi lạy đấng được thiệt thập lực 
    Cũng lạy đấng vô úy tự tại
    Quyết định được những pháp bất cộng 
    Quy mạng Ðạo Sư các thế gian
    Tôi lạy đấng dứt trừ kiết sử
    Cũng lạy xuất ly đường sanh tử
    Ðạo Sư dẫn dắt chúng sanh nghèo 
    Tôi lạy trí sâu chẳng nghĩ bàn
    Cùng chúng hòa hiệp chẳng lay động
    Ở trong các loài tâm giải thoát
    Như hoa sen kia chẳng dính nước 
    Thế Tôn vốn tu các pháp không
     
    Rời lìa lựa chọn được vô tướng
    Nơi tất cả chỗ không nguyện cầu 
    Tôi lạy như không không chỗ nương". 
    A Tu La Vương Thiện Tý trần thiết cúng dường quảng đại vô lượng như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Ða, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng rải những lúa vàng chơn kim và nói kệ tán thán: 
    "Ðấng Ðại Mâu Ni không ai sánh 
    Trên trời dưới trời cũng vô tỉ
    Phật biết chúng sanh như dương diệm
    Chẳng phải thiệt chỉ là ý tưởng
    Nơi đây không người làm người thọ
    Cũng không sĩ phu không vô ngã
    Rời lìa tạo tác không thể tánh 
    Tuyên nói tất cả pháp tịch địch 
    Tin hiểu được nơi pháp Như Lai 
    Quán tất cả pháp đều bình đẳng 
    Người ấy sẽ được làm Phật tử
    Thuận lời Phật dạy như cha mẹ
    Nay tôi khen ngợi phước đã được 
    Tôi đem phước đức của tôi có 
    Hồi thí chúng sanh đều làm Phật". 
     
    A Tu La Vương Bạt Trì Tỳ Lô Giá Na trần thiết cúng dường như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Ða, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng dùng hoa chất da la ba tra lê rải cúng dường Phật rồi nói kệ tán thán rằng: 
    "Ðại Tiên Như Lai thân thần diệu 
    Vượt hơn tất cả các Trời Người 
    Ðã như Tu Di so hột cải 
    Lại giống biển lớn sánh dấu trâu
    Nhan dung Như Lai rất đoan chánh 
    Nhiều tướng trang nghiêm tối đệ nhứt 
    Vượt hơn tất cả các màu sắc 
    Như mặt nhựt mọc lửa đóm lu 
    Thế Tôn khối vô lượng oai đức 
    Khiến các oai đức chẳng hiện được 
    Như mặt nhựt mọc sáng đóm mờ
    Ðại Thánh Thế Tôn biển trí lớn 
    Vượt hơn trùm khắp cả ba cõi
    Che các ngoại đạo khiến chẳng hiện
    Như mặt trời sáng khuất ánh trăng". 
     

    A Tu La Vương Diệm Bà Lợi trần thiết cúng dường như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Ða, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng, dùng hoa ma ha ba tra lê rải cúng Phật rồi nói kệ tán thán rằng: 
    "Bực trí huệ thích xa ma tha 
    Trừ được ba độc tham sân si 
    Dẫn dắt chúng sanh xuất thế gian
    Như mưa rào tắt lửa lắng bụi
    Thế Tôn hừng hực mắt chánh pháp
    Cũng như dầu tô tưới lửa hừng 
    Hay dứt phiền não lưới nghi hết 
    Cũng như lửa đốt đồng hoang lớn 
    Nhan dung đoan chánh rất vi diệu 
    Các tướng trang nghiêm tối đệ nhất 
    Vượt hơn tất cả các diệu sắc 
    Như mặt nhựt mọc sáng đóm mờ 
    Như Lai nắm cầm các thiện căn
    Vô lượng ức vạn na do tha 
    Hay trừ phiền não và nghiệp ác 
    Như ăn cam lộ trừ thân độc 
    Thổi trừ tất cả tối vô minh 
    Như đêm đuốc sáng soi hắc ám
     
    Như Lai thị hiện mắt chánh pháp
    Dường như thợ ngọc rõ giá ngọc".
    A Tu La Vương Lạc Chiến trần thiết cúng dường như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Ða, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng rải những hoa báu nói kệ tán thán rằng: 
    "Ác tâm khó điều Phật điều được 
    Như dũng sĩ mạnh hàng giặc dữ 
    Khéo được nhu nhuyến tâm tự tại
    Tôi lạy đấng vô úy tâm điều 
    Ủiều được các căn lìa oán thù 
    Rời úy vô úy được an ổn 
    Thế Tôn phiền não chẳng còn phát 
    Trừ dứt độc hại đều không thừa 
    Sức na la diên khéo tu từ
    Ở trong yêu ghét lòng bình đẳng 
    Như Lai biết ý tưởng chúng sanh 
    Chẳng bị sáu đường nắm giữ được 
    Rời lìa tâm tưởng hết tham ái 
    Phóng sáng trí huệ phá tối tăm
    Ở trong các pháp lòng chẳng chấp 
    Thế Tôn siêu quá không ai sánh".
     
    A Tu La Vương Thiện Nhựt trần thiết cúng dường như Tỳ Ma Chất Ða A Tu La Vương, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng dâng các bửu tạng lên Phật nói kệ tán thán rằng: 

    "Ðại Hùng biết từ lâu 
    Thiệt tướng của các pháp 
    Ðó là tên các pháp
    Ðều riêng hòa hiệp giả
    Thể của tất cả pháp 
    Các cách cầu chẳng được 
    Nói rằng là pháp nầy 
    Nói đều là giả danh 
    Lìa danh gọi thể tánh 
    Các tướng cũng như vậy 
    Không tướng cũng không danh 
    Ðã lìa ba thứ pháp 
    Nói rằng là giải thoát 
    Thiệt thì không chỉ được 
    Người nói nói cũng không 
    Người hiểu cũng là không 
    Biết các pháp như vậy 
    Ðấng Mâu Ni vô thượng 
    Chẳng chấp nơi các pháp 
    Tu hành danh xưng lớn".

    A Tu La Vương Phục Tam Giới trần thiết cúng dường như Tỳ Ma Chất Ða A Tu La Vương, ngồi xe thất bửu nhiễu quanh Phật ba vòng dâng chơn châu anh lạc lên Phật nói kệ tán thán rằng: 

    "Nay tôi khen Phật lìa oán địch 
    Dung nhan đoan chánh sức giới trí 
    Tất cả thế gian không như Phật 
    Dùng thân vô tỉ phục thù địch 
    Sắc lực quang minh chiếu ba cõi 
    Tu các nghiệp lành được tướng tốt 
    Tám mươi tùy hảo đều nghiêm tịnh 
    Sức trì tịnh giới không bị động 
    Người trí suy lường chẳng biết được 
    Vì Phật trì giới tâm thanh tịnh 
    Nên được thành đấng Phật Thế Tôn 
    Trí lực của Phật không còn sánh 
    Vì không bố úy hơn ba cõi 
    Như vua sư tử rống giữa rừng 
    Vượt hơn tất cả các ngoại đạo".
     

    A Tu La Vương Tỳ Lô Giá Na trần thiết cúng dường như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Ða, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng tay cầm các báu rải trên Phật mà tán thán rằng:
    "Ðại chúng đều họp chỗ Mâu Ni
    Tịnh tâm chiêm ngưỡng mặt Như Lai
    Tất cả hiện tiền thấy Thế Tôn
    Ðây là tướng bất cộng của Phật
    Phật dùng một âm diễn thuyết pháp
    Mọi loài tùy tâm đều được hiểu 
    Phật thuyết pháp đúng cơ chúng sanh 
    Ðây là tướng bất cộng của Phật 
    Phật dùng một âm diễn thuyết pháp
    Chúng sanh tùy loài đều được hiểu 
    Xứng ý mong muốn biết rõ nghĩa 
    Ðây là tướng bất cộng của Phật 
    Phật dùng một âm diễn thuyết pháp 
    Hoặc có tu tấn hoặc điều phục
    Hoặc có chứng được quả vô học 
    Ðây là tướng bất cộng của Phật". 
    A Tu La Vương Mục Chơn Lân Ðà trần thiết cúng dường như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Ða, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng tay cầm xích chơn châu rải lên Phật nói kệ tán thán rằng: 
    "Tâm tịnh vui mừng kính tin Phật
    Rời lìa ngạo mạn không tà kiến 
    Thuận Phật A Hàm chẳng phóng dật 
    Ðây là bực tu hành vô tỷ 
    Các pháp tự tánh bất khả khả đắc 
    Như mộng hành dục thảy đều hư
    Chỉ theo ý tưởng chẳng thiệt có
    Thế Tôn biết pháp cũng như vậy 
    Như mây mùa thu trăng trong nước 
    Mê hoặc chúng sanh ngu vô trí 
    Chẳng mê hoặc được người mắt sáng 
    Tinh tấn rất ưa Phật chánh pháp 
    Người diệu rất diệu chẳng sai lầm 
    Ở trong Phật pháp chẳng phóng dật 
    Phân biệt các pháp đều như mộng
    Ðược thấy như thiệt diệu tam muội". 
    Bấy giờ các A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Ða v.v... có sáu mươi na do tha A Tu La trần thiết cúng dường rồi, thảy đều chắp tay làm lễ đứng yên, mừng vui hớn hở tình ý tràn đầy vui mừng vừa lòng, tâm nguyện Bồ Ðề nối tiếp chẳng tuyệt. 
    Ðức Thế Tôn biết các A Tu La tín tâm cúng dường rồi, theo pháp chư Phật mà thị hiện tướng mỉm cười. Từ diện môn của Phật phóng ra vô lượng tia sáng màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng tía pha lê vàng bạc và màu lẫn lộn. Từ miệng phóng ra rồi, các tia sáng màu ấy nhiễu Phật ba vòng trở về nhập vào đảnh Phật. 
    Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo đứng dậy trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất chắp tay làm lễ rồi nói kệ hỏi Phật rằng:
    "Hùng mãnh Mâu Ni hiện thoại tướng 
    Thương thế gian chẳng phải không nhơn 
    Thế Tôn tối thắng xin nói cho 
    Nhơn duyên gì Ðại Tiên hiện tướng 
    Thương xót chúng sanh hiện thoại ứng 
    Thấy các Tu la cúng dường lớn 
    Muốn thọ ký cho A Tu La
    Khiến đại chúng tôi được vui vẻ
    Nay có thắng tâm tin chẳng nghi 
    Trong chúng đây có người phát tâm 
     
    Thế Tôn biết tín căn họ rồi 
    Thiền Nhơn Ðạo Sư hiện tướng ấy 
    Ngày nay ai phát tâm thanh tịnh 
    Trong đại chúng ai sanh thắng tín 
    Thế Tôn biết tín căn họ rồi 
    Hiện thoại tướng mỉm cười tối diệu 
    Nay đại chúng đây muốn biết rõ
    Ðều thấy Như Lai hiện mỉm cười
    Hôm nay ai lại hàng ma oán
    Phật hiện mỉm cười vì người ấy 
    Lành thay Ðại Tiên hàng ma oán
    Mong dứt lòng nghi của đại chúng 
    Nguyện Phật nói mau chớ chần chờ 
    Cho đại chúng đây được biết rõ". 
    Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo rằng: 
    "Lành thay nghĩa hỏi của Tỳ Kheo 
    Phật hiện thoại tướng lợi thế gian 
    Phật nói quả báo không có thừa 
    Nay ông nhứt tâm khéo lắng nghe 
    Các A Tu La cúng dường Phật 
    Ðể cầu Vô thượng thắng Bồ Ðề 
    Tâm ý Tu La không chỗ nương 
     
    Như tay tại hư không chẳng chướng 
    Tu La cúng dường Thế Tôn rồi 
    Tâm ý chúng ấy đều thanh tịnh 
    Ðại trí đều bỏ đạo Tu La 
    Với Trời Người từ lâu đã thích 
    Chúng ấy ở đời vị lai sau 
    Gặp gỡ hằng sa đại Ðạo Sư 
    Ở kiếp Thiện Danh được thành Phật 
    Chư Phật ấy đồng hiệu Thiện Danh 
    Số đúng sáu mươi na do tha 
    Danh chấn mười phương soi thế gian 
    Diễn nói pháp vô y vô trước 
    Hay rộng độ thoát chúng Nhơn Thiên 
    Các Phật độ ấy rất nghiêm tịnh 
    Phật biết thế gian rời ngũ trược 
    Tịnh Phật quốc độ ba ngàn cõi 
    Số đúng sáu mươi na do tha 
    Nước kia chẳng có ba ác đạo 
    Do lòng mừng vui đất ruộng sạch 
    Phật kia hùng mãnh Vô thượng Ðại thừa 
    Chư Như Lai kia được thọ mạng 
    Ở đời sáu mươi do tha kiếp 
     Diễn nói pháp không nơi y chỉ 
    Mỗi mỗi Như Lai đều cũng vậy 
    Sau khi Như Lai kia diệt độ 
    Thế gian người trí đều cũng diệt 
    Ðủ số sáu mươi do tha kiếp 
    Chánh pháp Phật ấy còn tại thế 
    Chư Như Lai ấy đều riêng độ 
    Số chúng sanh đông như hằng sa 
    Chư Như Lai ấy số vô lượng 
    Cõi thọ chánh pháp trụ cũng vậy 
    Chư Như Lai kia hay thành thục 
    Sáu mươi do tha số chúng sanh 
    Ðều khiến an trụ trong Ðại thừa 
    Thảy đều nối tiếp giống Tam bảo 
    Hôm nay thọ ký cho Tu La 
    Ðấng Ðại Tiên độ đời tuyên nói 
    Trời Người nghe thọ ký nầy rồi 
    Thâm tâm hớn hở được tịnh tín"
Phẩm A Tu la Vương Thọ Ký
Thứ Ba

Hết

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 346
  • Khách viếng thăm: 339
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 67866
  • Tháng hiện tại: 1898545
  • Tổng lượt truy cập: 67324242

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile