Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.06 - Phẩm Long Nữ Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:29 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ chín ức sáu ngàn vạn Long Nữ thấy chư A Tu La và chư Ca Lâu La cúng dường Thế Tôn và được thọ ký rồi sanh lòng mừng vui hớn hở vừa ý phát khởi tâm cúng dường Thế Tôn


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Long Nữ Thọ Ký
Thứ Sáu

    Bấy giờ chín ức sáu ngàn vạn Long Nữ thấy chư A Tu La và chư Ca Lâu La cúng dường Thế Tôn và được thọ ký rồi sanh lòng mừng vui hớn hở vừa ý phát khởi tâm cúng dường Thế Tôn. Họ liền hóa hiện chín ức sáu ngàn vạn lọng thất bửu, thân lọng bằng tỳ lưu ly, cán lọng bằng chơn kim, lưới tỳ lưu ly trùm trên lọng, viền bằng lưới xích chơn châu, trăm ngàn lọng con bằng tỳ lưu ly và lưu tô bảy báu thòng rủ bốn phía. Chư Long Nữ lại hóa hiện chín ức sáu ngàn vạn ngựa quí, ngựa xanh màu xanh thân xanh ánh sáng xanh, tất cả đồ trang sức đều xanh, báu tỳ lưu ly làm cương khớp,lại hóa hiện trên không xe báu ma ni đại oai đức trên xe ấy có điện báu ngang rộng đều sáu mươi do tuần, điện báu ấy che trùm
    khắp cả chúng tại đại hội, bốn mặt điện có chín ức sáu ngàn vạn lưu tô bằng những châu báu thòng xuống các nơi vi diệu rất lạ, màu sáng chóa mắt. Có lưới báu trùm trên điện báu ấy. Lại có linh báu treo bốn mái điện hóa làm các thứ chim thất bửu thứ tự bay liệng, nhiều vòng bốn mặt điện báu ấy. Lại hóa hiện chín ức sáu ngàn vạn thứ âm nhạc rồng. Chư Long Nữ ấy ngồi trên ngựa xanh ném lọng báu lên hư không tự nhiên bay đi . Chư Long Nữ đều cầm nhạc khí hòa tấu nhiễu quanh Phật ba vòng, dùng bột thơm chiên đàn và trầm thủy cõi trời và bột la đa ma la, bột vàng chơn kim cõi trời cùng các thứ hoa rải lên trên đức Phật, lại đem các thứ vòng hoa, các thứ y phục quý lạ, các thứ hương, các thứ anh lạc rải lên trên đức Phật để cúng dường.

    Lúc chín ức sáu ngàn vạn Long Nữ tấu nhạc, do thần lực của Phật, âm thanh ấy vang khắp tam thiên Ðại thiên thế giới. Chúng sanh được nghe âm thanh ấy thì được chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề.

    Trong điện báu đại oai đức và trong khoảng kê của lưu tô thất bửu, các chim thất bửu, những linh báu do gió nhẹ thổi đọ-ng phát ra âm thanh vi diệu hòa nhã rất đáng ưa thích
    như trăm thứ nhạc do các nhạc công giỏi cùng hòa tấu. Âm thanh  ấy do thần lực của Phật, cũng vang khắp Ðại Thiên thế giới, chúng sanh được nghe đều được chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề.

    Chư Long Nữ lại mua các thứ hoa trời, các thứ hương trời cùng nước thơm. Hơi thơm ấy bất luận gió nghịch gió thuận đèu bay đi vô ngại. Do nước thơm mưa xuống ấy mà cả thành Ca Tỳ La ngang rộng sáu mươi do tuần đều thành bùn thơm. Hơi thơm ấy xông khắp Ðại Thiên thế giới. Chúng sanh được ngửi hơi thơm ấy đều được bất thối chuyển Vô thượng Bồ đề.

    Chín ức sáu ngàn vạn Long Nữ ấy cúng dường đức Phật rồi và cùng chín ức sáu ngàn vạn lọng báu, ngựa báu, âm nhạc báu, tất cả các báu trang nghiêm ở trên hư không đảnh lễ Phật nhiễu quanh Phật ba vòng rồi dừng ở một phía cung kính nói kệ tán thán rằng :

    “ Hàng Long Nữ có trí huệ tốt
    Tâm ý hớn hở sanh mừng vui
    Cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nguyện cầu an  đại Bồ đề
    Hóa làm chín ức sáu ngàn vạn
    Lọng báu và các trang nghiêm đẹp
    Cúng dường đức Phật khéo điều tâm
    Xuất ly tất cả các chướng ngại
    Lại hóa chín ức sáu ngàn vạn
    Ngựa quí và đồ trang nghiêm báu
    Ngựa và trang nghiêm đều màu xanh
    Cũng lại hóa hiện tràng màu xanh
    Ngựa ấy đều đi trên hư không
    Ðến chỗ Phật ngự dâng lễ cúng
    Long Nữ đều có lòng kính tin
    Ðầu mặt đảnh lễ chư Như Lai
    Những hóa nhạc khí ở Long cung
    Vì cúng dường Phật mà đem đến
    Ðến rồi dâng lên Thích Ca Phật
    Ðáng thọ cúng dường đại Ðạo Sư
    Thế Tôn khiến tiếng âm nhạc ấy
    Vang khắp cõi tam thiên Ðại Thiên
    Vô lượng chúng sanh được nghe rồi
    Ðều được tâm Bồ đề bất thối
    Chúng Long Nữ ấy ở không trung
    Hóa làm một đại chúng bửu điện
    Rộng rãi có sáu mươi do tuần
    Trùm khắp toàn hội các đại chúng
    Báu ấy tên ma ni oai đức
    Chiều khắp mười phương cõi Ðại Thiên
    Hàng Long Nữ ấy đều tiến lên
    Tâm tịnh mừng vui cúng dường Phật
    Phát sanh lòng hớn hở vô lượng
    Vì cầu quả Bồ đề an ổn
    Nguyện cho chúng tôi sẽ làm Phật
    Vì lợi ích tất cả chúng sanh
    Chúng tôi nguyện vì vô lượng chúng
    Thuyết pháp cứu khỏi vòng phiền não
    Cũng như thập lực đại Ðạo Sư
    Hiện nay cứu khổ chúng sanh vậy
    Tất cả các pháp như ảo mộng
    Cũng như bọt nước chẳng chắc bền
    Lại như mưa xối nổi bóng nước
    Nên biết các pháp không có chủ
    Chúng sanh như ảnh cũng như tượng
    Quan sát thế gian như vậy rồi
    Mong nguyện chúng tôi vì chúng nói
    Pháp tánh chơn như và thiệt tế
    Như Phật trí sáng khéo thấy pháp
    Vọng tưởng hư ngụy dối thế gian
    Như ảo trang nghiêm không có thiệt
    Chỉ hay noặc loạn các phàm phu
    Với pháp chúng sanh mê vô trí
    Chẳng biết các pháp chơn thiệt tánh
    Ðạo Sư đã thấy pháp bỉ ngạn
    Lại hay khiến các chúng khác hiểu
    Hư không nổi mây che khắp đất
    Thấy mây hư không kia như ảnh
    Nó không thể thiệt không sở y
    Cũng lại như ảnh không có thiệt
    Chúng sanh như vậy không thể tánh
    Chỉ hay dối lầm các căn môn
    Phật trí thấy các loài như vậy
    Chỉ hay dối lầm kẻ vô tri
    Thế gian tôn trọng lấy nghiệp ấy
    Nơi người trí huệ làm lợi ích
    Như Lai thị hiện không thể tánh
    Vì chúng sanh thấy chơn thiệt vậy
    Chỉ dùng thiệt pháp vui lòng chúng
    Trong bùn sanh tử làm cầu đò
    Thiệt pháp chẳng phải cảnh người ngu
    Vì họ chấp danh chẳng cầu nghĩa
    Vì Phật trí sáng tôi quy y
    Ðấng đầy đủ thị hiện chơn thiệt
    Hay làm thân cứu cho kẻ ngu
    Làm thiện tri thức làm nhà về
    Như vậy vì cầu đại Bồ đề
    Chúng tôi cúng dường đại Ðạo Sư
    Nguyện được làm Phật giác ngộ người
    Lợi ích thế gian như Phật vậy ”.

    Ðức Thế Tôn biết các Long Nữ đã thâm tín nên hiện tướng mỉm cười; huệ Mạng Mã Thắng nói kệ bạch hỏi rằng :

    Ðấng thắng trí ở trong thế trí
    Ðạo Sư tối thắng hiện mỉm cười
    Ðức trọng kiên cố dường như núi
    Phật hiện mỉm cười chẳng không nhơn
    Ðấng chứa tối thượng hơn trong người
    Mong nói nhơn duyên tướng mỉm cười
    Trời Người Rồng Quỉ nếu được nghe
    Nơi Phật đều sanh lòng mừng rỡ
    Thế gian Ðạo Sư với thế gian
    Thương biết tất cả pháp nhơn duyên
    Không có một pháp Phật chẳng hiểu
    Nhơn duyên chủng loại Phật đều biết
    Ngưỡng mong đức Phật thương nói cho
    Duyên cớ do đó Phật mỉm cười
    Tất cả đại chúng nếu được nghe
    Sanh lòng mừng rỡ hết nghi hoặc
    Như Lai diệu pháp có lợi lớn
    Những đại chúng đây quyết sẽ được
    Ðại chúng nếu được tâm tịch định
    Do ưa diệu pháp được lợi ích
    Phật lực khiến dứt phân biệt rồi
    Chỉ thích Bồ đề nghe Phật nói
    Nếu được nghe nhơn duyên mỉm cười
    Quyết sẽ thành tựu nơi Phật đạo
    Nếu người nơi pháp lòng có nghi
    Tâm họ xao động sanh khổ não
    Hiện nay đại chúng trong hội này
    Chẳng biết duyên do Phật mỉm cười
    Ðại chúng có thể dứt lòng nghi
    Ngưỡng mong Ðạo Sư trừ dứt cho
    Mau thương tuyên nói độ chúng tôi
    Do nhơn duyên gì Phật mỉm cười
    Ngày nay ai tâm được thanh tịnh
    Ngày nay ai trừ được ma oán
    Ngày nay ai kính tin nơi Phật
    Ngày nay ai được cúng duờngPhật
    Ngưỡng mong Ðại Sư ở trước chúng
    Tuyên nói ai có công đức ấy
    Chúng tôi nghe nói sanh lòng mừng
    Lòngmừng vui rồi được an ổn
    Các đại chúng đây đều kính lễ
    Tất cả đều có lòng muốn biết
    Nguyện nghe cớ cười dể được mừng
    Ngưỡng mong Thế Tôn tuyên nói rõ
    Các Trời Người nầy được nghe rồi
    Tất cả đại chúng không còn nghi
    Nếu được nghe lời Như Lai nói
    Tất cả sẽ được lòng mừng rỡ ”.

    Ðức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo rằng :

    “ Lành thay Huệ Mã Thắng Tỳ Kheo
    Hỏi nơi Như Lai nhơn duyên cười
    Thấy các Long Nữ cúng dường rồi
    Phật thương thế gian nên mỉm cười
    Nay Phật vì ông nói quả ấy
    Rời lìa tội lỗi chí tâm nghe
    Duyên cớ nay Phật hiện mỉm cười
    Mã Thắng các người nghe Phật nói
    Các Long Nữ nầy tâm không chấp
    Cầu đại Bồ đề tu tinh tấn
    Dùng trí huệ tu thế gian không
    Quyết  định an trú đạo Bồ đề
    Nơi đây không tác không người thọ
    Cũng không kẻ sanh kẻ dưỡng dục
    Chỉ có các pháp không việc khác
    Pháp ấy cũng vọng như ảo mộng
    Do vì biết ơn cúng dường Phật
    Hay dùng trí huệ biết chơn thiệt
    Lành thay Phật hiểu các thế gian
    Nghĩa là thấy được không vô ngã
    Họ thích không ấy khéo tu tập
    Dầu bày cúng dường xem như ảo
    Nơi thắng Bồ đề đã phát nguyện
    Quán Bồ đề ấy cũng chẳng chấp
    Họ đem tối thắng ấy cúng dường Phật
    Cũng quán chúng sanh không tịch rồi
    Lìa hẳn loài rồng thân ác thú
    Cùng trời Ðế Thích kia đồng ở
    Tại trời Ðao Lợi thọ vui lớn
    Hưởng hết thọ mạng Ðao Lợi rồi
    Không ai chê được tiếng tâm họ
    Lại được sanh lên trời Dạ Ma
    Lúc họ ở cung trời Dạ Ma
    Hưởng đủ vui sướng cung trời ấy
    Các Phật tử ở trời Dạ Ma
    Cho đến mãn hết thọ lượng ấy
    Các Phật tử nầy hưởng đủ vui
    Hết thọ mạng nơi Dạ Ma rồi
    Lại được sanh lên trời Ðâu Suất
    Cùng trời cõi ấy đồng một loại
    Ðược các Thiên nữ thường vây quanh
    Hưởng đủ diệu lạc rất thù thắng
    Lòng không luyến trước gìn đạo lành
    Như hoa sen kia nước chẳng ngấm
    Trời ấy dùng được trí huệ lớn
    Quan sát tất cả thế gian không
    Dường như khác đá chớ chẳng mất
    Ðạo niệm chẳng mất cũng như vậy
    Các Thiên Tử ấy ở Ðâu Suất
    Hưởng đủ diệu lạc rất thù thắng
    Ở nơi Ðâu Suất mãn thọ rồi
    Lại được sanh lên trời Hóa Lạc
    Họ được danh tốt không hư hoại
    Ðược các Thiên Nữ thường cúng dường
    Dầu ở cung trời tâm không trước
    Cho đến hết hạn thọ lượng ấy
    Ở trong cung trời Hóa Lạc kia
    Hưởng đủ diệu lạc rất thù thắng
    Chủng trí huệ ấy mãn thọ rồi
    Nơi tất cả pháp được cứu cánh
    Sanh lên Tha Hóa Tự tại Thiên
    Làm thương chủ lớn tín thanh tịnh
    Ở trời Tha Hóa lòng không nhiễm
    Lúc ở trời ấy ưa chánh pháp
    Phật tử ở cung trời Tha Hóa
    Hưởng ngũ dục lạc rất vi diệu
    Không có ngu si gìn đạo lành
    Cho đến hết hạn thọ mạng ấy
    Dầu hưởng lạc dục mà thấy lỗi
    Ưa cầu chánh định và Niết bàn
    Tu tập chứng được thiền định rồi
    Mạng chung liền sanh trời Phạm Thiên
    Ở cung Phạm Thiên giỏi biết thiền
    Hưởng vui tịch diệt quả thiền ấy
    Trí huệ rất lớn trụ một kiếp
    Nguyện cầu Vô thượng đại Bồ đề
    Lúc ở Phạm cung trong một kiếp              
    Khéo dùng oai nghi cầu trí huệ
    Phương tiện để lợi ích thế gian
    Rộng làm vô biên và vô lượng
    Trí ở Phạm cung vui tại thiền
    Chẳng trước nơi thiền mà tịch diệt
    Biết trước thiền lạc cũng là lỗi
    Các căn tịch định cầu Bồ đề
    Nơi tất cả pháp lòng tin hiểu
    Ðều được an trụ Bồ Tát hạnh
    Biết các thiền định tướng hư dối
    Chỉ cầu tịch diệt đại Niết bàn
    Các Phật tử ấy ở trong đó
    Cầu được Bồ đề quả an ổn
    Ở tại Phạm cung tâm thanh tịnh
    Nghĩ lại chúng sanh khéo điều tâm
    Giáo pháp tự nhiên của Phạm Thiên
    Thuyết giáo Phạm Thiên chẳng xuất thế
    Chỉ có Bồ đề đạo chư Phật
    Cứu cánh hay được xuất thế gian
    Ðương thời Phạm Thiên sanh tin rồi
    Phát tâm an trụ nơi Phật đạo
    Biết giáo tự nhiên của Phạm Thiên
    Chẳng phải cứu cánh đạo xuất thế
    Nơi pháp Như Lai họ tương ưng
    Vì các thế gian nói pháp ấy
    Như pháp nhãn họ nói quả ấy
    Khiến người nghe kia mau được biết
    Phật tự ở tại Phạm cung kia
    Làm những lợi ích thế gian rồi
    Hay khiến vô lượng na do tha
    Ức chúng an trụ đạo Bồ đề
    Họ ở vô lượng na do tha
    Sẽ được cúng dường tất cả Phật
    Vị lai kiếp tinh tú sau đây
    Các căn tịch tịnh sẽ làm Phật
    Các Trời Người Rồng A Tu La
    Kim Sí Dạ Xoa Càn Thát Bà
    Cưu Bàn Trà Quí Khẩn Na La
    Tất cả đại chúng đều mừng rỡ
    Chúng ấy được chư Phật giáo hóa
    Ở trong Phật pháp đắc lực rồi
    Thảy đều mừng vui chấp tay kính
    Cúi đầu đảnh lễ nơi chưn Phật » .

Phẩm Long Nữ Thọ Ký
Thứ Sáu

Hết

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Cách gởi bài viết về Ban Biên Tập

Nội quy đăng bài viết :Bài viết trước khi đăng phải hội đủ các điều sau :- Thứ nhất : Trang web chỉ có một mục đích đó là Hoằng Dương Phật Pháp- Thứ hai : Nội dung thuần tuý chỉ có quan điểm, kinh điển, Luật, Luận chính thống của Nhà Phật- Thứ ba : không liên quan bất...

Thống kê

  • Đang truy cập: 641
  • Khách viếng thăm: 639
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 95267
  • Tháng hiện tại: 1587663
  • Tổng lượt truy cập: 63157427

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile