Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.08 - Phẩm Cưu Bàn Trà Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:30 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ lại có một ức tám ngàn vạn Cưu Bàn Trà thấy chư A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ và Long Vương cúng dường Phật được thọ ký

 
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Cưu Bàn Trà Thọ Ký
Thứ Tám

     Bấy giờ lại có một ức tám ngàn vạn Cưu Bàn Trà thấy chư A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ và Long Vương cúng dường Phật được thọ ký

    họ rất vừa lòng hớn hở vui mừng sanh lòng hi hữu chưa từng có, nghĩ rằng đức Như Lai Thế Tôn công đức trí tuệ vi diệu thù thắng được sự cúng dường hi hữu như vậy mà chẳng mừng chẳng kỳ lạ, vì trí tuệ của Phật là tối tôn thắng trong các trí huệ vậy. Ví như đại hải chẳng tăng chẳng giảm. Tại sao ? Vì sâu rộng vậy. Ðức Thế Tôn được cúng dường thù thắng mà tâm Phật chẳng tăng giảm. Tại sao ? Vì đối với tất cả pháp không chỗ nghi vậy. 

    Lúc ấy một ức tám ngàn vạn Cưu Bàn Trà vì cúng dường nên hóa hiện một ức tám ngàn vạn lọng thất bửu treo những vòng thất bửu

    Lại hóa một ức tám ngàn vạn xe thất bửu, trên xe lại hóa một ức tám ngàn vạn lọng báu, những xe ấy liền nhau, lọng báu đều treo những tụi báu, có màn lưới xích chơn châu trùm lên trên. Lại hóa những âm nhạc Cưu Bàn Trà hòa tấu cúng dường Phật. Lại hóa một ức tám ngàn vạn ngựa nhiều màu báu rất điều phục để kéo xe ấy. Chư Cưu Bàn Trà đều ngồi xe thất bửu nhiễu bên hữu Phật ba vòng, dùng hoa thất bửu rải trên Phật rồi xuống xe đến lê’ chưn Phật nhiễu Phật ba vòng chấp tay đứng một phía nói kệ tán thán rằng :

    “ Chẳng tăng chẳng gjảm Ðại Mâu Ni
    Dường như Tu Di các núi chúa
    Thọ sự cúng dường vô thượng nầy
    Vì Như Lai được vô úy vậy
    Quan sát chúng sanh chỉ có danh
    Và chỉ có dụng chẳng nắm lấy
    Ðạo Sư do tu hạnh tịch diệt
    Do đó người trí không cống cao
    Thế Tôn biềt đời dường ảo mộng 
    Trong ảo trong mộng thọ dục lạc
    Lại giống thủy nguyệt và dương diệm
    Quán sát như vậy không còn thừa
    Ví như càn thành không có thiệt
    Khắp mười phương cầu chẳng thể được
    Thành ấy không thiệt chỉ có danh
    Phật thấy thế pháp đều như vậy
    Tất cả Trời Người cúng dường Phật
    Xe báu lọng báu và âm nhạc
    Tràng hoa tua tụi cùng chấp tay
    Thế Tôn xem biết như ảnh hưởng
    Chúng tôi trần thiết như cúng dường rồi
    Nguyện tôi đương lai sẽ làm Phật
    Cũng nguyện tôi biết đời như mộng
    Biết rồi thuyết pháp như Thế Tôn
    Chúng tôi thấy những người khổ não
    Bị sanh già ịnh chết bứt ngăt
    Nguyện biết Phật Bồ đề Vô thượng
    Nói cho kẻ nghe được giải thoát
    Ở chỗ các chúng sanh vô trí
    Nguyện được Bồ đề để thuyết pháp
    Diễn thuyết không có pháp cấu trược
    Trong chúng không đạo làm Ðạo Sư ”.

    Ðức Thế Tôn biết chư Cưu Bàn Trà sanh lòng tín sâu nên hiện tướng mỉm cười.

    Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng :

    “ Phật chẳng không cớ hiện mỉm cười
    Chẳng cho tất cả là hi hữu
    Phật chẳng hi hữu mà mỉm cười
    Nay tôi nguyện nghe nhơn duyên ấy 
    Tất cả Trời Người đều có nghi
    Thấy nơi miệng Phật hiện mỉm cười
    Ngưỡng mong dứt trừ các lưới nghi
    Diễn nói sự mỉm cười của Phật
    Ai nói chánh pháp được tín sâu
    Ai hay như pháp thấy từ phụ
    Ai được Phật khen dâng cúng dường
    Tôi nguyện được nghe Thế Tôn nói
    Ngày nay đối với hành hữu vi
    Ai thấy lỗi nó mà vứt bỏ
    Ngày nay ai an trụ thiệt tế
    Tâm họ thanh tịnh tôi nguyện nghe
    Ai hàng phục ma và quyến thuộc
    Ai khiến được Phật tâm vui vẻ
    Ai hay được đáy hữu vi sâu
    Tôi muốn được nghe để dứt nghi
    Tất cả đại chúng đứng chắp tay
    Cầu nghe nhơn duyên Phật mỉm cười
    Nguyện dứt tất cả chúng sanh nghi
    Ðấng thế Tôn tuyên thọ ký họ ”.

    Ðức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng rằng :

    “ Lành thay Mã Thắng hỏi nghĩa ấy
    Ðem lợi ích lớn cho thế gian
    Vì ông hỏi nhơn duyên mỉm cười
    Mã Thắng lắng nghe nay Phật nói
    Chúng Cưu Bàn Trà cúng dường Phật
    Nơi pháp tịch diệt tâm an trụ
    Chúng ấy thấy Phật chẳng kinh quái
    Sanh lòng hi hữu mà nguyện cầu
    Chúng ấy hôm nay cúng dường Phật
    Tâm họ chọn lấy pháp tịch diệt
    Do lòng tin sâu khởi đại bi
    Nơi người lạc đường làm Ðạo Sư
    Vì thương chúng sanh nên cúng Phật
    Vì kẻ lạc đường khởi lòng 
    Chúng hiền trí ấy làm vậy rồi
    Ðược bỏ thân quỉ sanh Ðao Lợi
    Thiên Vương thường dùng lòng từ bi
    Tại trời luôn luôn dạy dỗ họ
    Họ có các pháp được không nghi
    Ðược làm thân quyến Thiên Ðế Thích
    Họ có vô lượng hằng sa kiếp
    Mỗi mỗi quốc độ làm Phật hạnh
    Mặc giáp hằng thệ rất kiên cố
    Cúng dường đấng Pháp Vương tự tại
    Họ có vô lượng các quốc độ
    Lòng không mỏi nhọc được thanh tịnh
    Lợi ích đại chúng làm Ðạo Sư
    Sẽ được làm Phật hiệu Bất Quái
    Lúc họ ở các nước tu hành
    Người nước ấy tất biết thành Phật
    Do phương tiện nầy đời vị lai
    Dầu độ chúng sanh không tâm quái
    Vì cầu đạo vô thượng an ổn
    Tịnh các quốc độ đều chẳng quái
    Nơi việc được làm tâm không trước
    Nơi đại Bồ đề cũng như vậy
    Hỏi duyên cớ cười Phật đã đáp
    Chúng sanh đều được dứt lòng nghi
    Ðại chúng hết nghi đều mừng rỡ
    Quyết định biết rõ họ cúng dường”

Phẩm Cưu Bàn Trà Thọ Ký
Thứ Tám

Hết

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 721
  • Khách viếng thăm: 719
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 69974
  • Tháng hiện tại: 1727699
  • Tổng lượt truy cập: 63297463

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile