Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.07 - Phẩm Long Vương Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:29 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ Long Vương Nan Ðà và Bạt Nan Ðà v.v...chín ức chư Long thấy các Long Nữ cúng dưòng Phật và được thọ ký rồi, họ sanh tâm hi hữu


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Long Vương Thọ Ký
Thứ Bẩy

    Bấy giờ Long Vương Nan Ðà và Bạt Nan Ðà v.v...chín ức chư Long thấy các Long Nữ cúng dưòng Phật và được thọ ký rồi, họ sanh tâm hi hữu, tâm chưa từng có mà nghĩ rằng : Ðức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri thiệt là hi hữu chưa từng có, đức Như Lai biết các chúng sanh căn cơ thâm tín, đức Như Lai không có chút phần nào là chẳng thấy chẳng nghe chẳng chứng. Chánh pháp của Như lai do Phật khéo tuyên nói hay khiến đại chúng nghe rồi hiện biết, không có thời tiết, tùy cơ trao pháp quyết định làm cho đắc quả, khiến các người trí hiện được chứng biết. Cho đến hàng nữ nhơn động chuyển khinh tháo trí huệ cạn kém mà còn hiểu được thâm pháp của Phật nói, huống là những người trí khéo an trụ trong pháp Phật làm chúng đệ tử. Hàng nữ nhơn ấy dục tâm tăng thượng , sân tâm tăng thượng, si tâm tăng thượng còn có thể biết được chỗ tuyên nói của Như Lai. Vì suy nghĩ như vạ-y nên đối với đức Phật, chư Long Vương Nan Ðà, Bạt Nan Ðà v.v...sanh tâm hi hữu chưa từng có. Vì cúng dường Phật nên chư Long nổi mây trùm khắp tất cả thế gian mưa nước thơm làm thành bùn thơm, hơi thơm ấy đầy khắp tam thiên Ðại Thiên thế giới. Chúng sanh nghe hơi thơm ấy đều đuợc chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề. Nơi thành Ca Tỳ La ngang rộng sáu mươi do tuần mưa xích chơn châu khắp mọi nơi , lại có các thứ báu vô giá trùm khắp giáp vòng vườn Ni Câu Ðà. Lại lấy long hoa hóa thành nhà đẹp rộng sáu mươi do tuần, toàn nhà đều bằng thất bửu. Lại có vô lượng nhạc khí đồng tấu cúng dường. Nhà thất bửu long hoa ấy hóa làm chín ức hoa tràng nhiều màu treo khắp nhà, lưới tỳ lưu ly trùm trên cột báu, bửu châu vô giá trải đầy mặt tiền, bửu châu ấy rất nhu nhuyến như bà lá thạch  ở trời Ðao Lợi, đá ấy màu như tỳ lưu ly, chạm đến mềm nhuyển như thiên y vi diệu khả ái. Trong các thứ ma ni bửu ấy, hoặc có thứ phát xuất tia sáng mát lạnh, hoặc phát xuất nước xanh, nước vàng, nước đỏ; nước trắng, hoặc phát xuất nước nhiều màu, hoặc phát xuất gió mát mẻ, hoặc có bửu châu tùy ý chúng sanh mà phát xuất những đồ cần dùng, hoặc có bửu châu phát xuất dầu trơn, hoặc có bửu châu có thể làm gương sáng hiện bóng tất cả đại chúng. Tất cả nhân dân từ thành Ca Tỳ La ra đều hiện rõ bóng trong ấy. Tất cả đại chúng đều thấy Phật và Thanh Văn hiện các thứ thần thông biến hóa. Do thần lực của báu ma ni ấy, trong thềm nhà phát xuất những lọng báu nhiều màu, những tràng báu nhiều màu, những phan báu nhiều màu, những vòng hoa nhiều màu, những vòng hương, những vòng báu, những vòng chơn châu, những lưới linh báu, lại phát xuất những ngựa quý nhiều màu. Long Vương Nan Ðà và chín ức chư Long xua các ngựa quí đi bộ theo nhiễu quanh bên hữuPhật ba vòng rồi dùng báu nhu nhuyến rải nơi Thế Tôn. Các thứ báu từ dưới nền nhà đẹp ấy phát xuất đều bay lên hư không che đức Phật và chúng Thanh Văn. Các nhạc khí tại hư không tự nhiên phát xuất âm thanh vi diệu cúng dường đức Phật.

    Chín ức chư Long nhiễu Phật xong, Ở trước Phật chấp tay yên lặng niệm Phật công đức chiêm ngưỡng Như Lai mắt chẳng tạm rời, thích Phật công đức thêm tâm an trụ Vô thượng Bồ đề. Chư Long yên lặng niệm Phật công đức giây lát rồi cùng đảnh lễ chưn Phật đồng thanh nói kệ tán thán rằng :

    “Lâu tu oai nghi tướng trăm phước
    Bi tâm ly cấu hạnh đầy đủ
    Dứt bỏ vô tận đất báu quý
    Thế Tôn rời khỏi thành Ca Tỳ
    Trong sáu năm dài tu khổ hạnh
    Như Lai chẳng được đạo cam lộ
    Ý Thế Tôn còn chẳng chán buồn
    Bởi Ngài đã lâu tu trí huệ
    Như Lai thiệt là thầy Trời Người
    Vì thế gian mà tu khổ hạnh
    Thế gian nghe rồi còn chẳng kham
    Huống là có thể lấy mắt ngó
    Thế Tôn quá khứ bỏ đầu mắt
    Như thánh chứa hộp tâm Bồ đề
    Nghe tin ấy chúng tôi chẳng vui
    Vì nghĩ đến Phật quá khổ hạnh
    Như Phật xưa làm tiên nhẫn nhục
    Bị vua Ca Lợi chặt tay chân
    Thẻo tai lắc mũi chẳng oán giận
    Chúng tôi nghe tin chẳng nhẫn được
    Như Phật đem thân lên bàn cân
    Vì chim nương cứu chẳng nở bỏ
    Chúng tôi nghe tin cũng chẳng vui
    Như Lai quá khứ quá cần khổ
    Tại sao lòng chúng tôi chẳng vui
    Vì Thế Tôn chịu quá khổ sở
    Kẻ ác hại đến đức Như Lai
    Họ đọa ác đạo Phật lại thương
    Ðầy đủ thánh huệ đại Ðạo Sư
    Sao hành được tâm bất hại ấy
    Tu tập đạo hạnh không sai sót
    Ngưỡng mong Phật nói hạnh an lạc
    Nay chư Long nầy đã phát tâm
    Cầu nơi Như Lai Bồ đề hạnh
    Như Phật tuyên dạy đều làm được 
    Ngưỡng mong Phật nói đạo Bồ đề
    Chúng chư Long nầy rất khác ngưỡng
    Chỉ cầu chỗ bất tử bất sanh
    Nguyện nói Như Lai hạnh an ổn
    Khiến các chúng sanh dễ giáo hóa” .

    Ðức Phật thấy các Long chúng cúng dường và phát nguyện. Biết họ đã thâm tín rồi, Phật liền hiện mỉm cười. Chư Phật pháp nhỉ nếu hiện tướng mỉm cười thì từ diện môn phóng vô lượng tia sáng màu chiếu đến Phạm Thiên rồi trở về nhập vào đảnh Phật.

    Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng :

    “ Lành thay Sa Môn Ðại Mâu Ni
    Chẳng phải không cớ hiện mỉm cười
    Thế Tôn từ bi xin nói rõ
    Vô thượng Chánh Giác cớ sao cười
    Ðại chúng chiêm ngưỡng cầu được nghe
    Thế Tôn vô lượng công đức hạnh
    Thấy cười sanh nghi lòng chẳng vui
    Ngưỡng mong Pháp Vương dứt nghi cho
    Ai nay ở trong pháp Thích Ca
    Sanh lòng kính tin và mừng rỡ
    Ai khiến ngày nay ma Ba Tuần
    Tâm ý mê loạn và lo rầu
    Ai ngày hôm nay hay cung phụng
    Cha lành công đức đại Ðạo Sư
    Ai dâng cúng dường thắng đệ nhứt
    Mong đức Như Lai Vô thượng nói
    Toàn đại chúng đây đồng chấp tay
    Thảy đều đối Phật chiêm ngưỡng đứng
    Ngưỡng mong Ðạo Sư trừ lưới nghi
    Vì chúng mà nói duyên cớ cười
    Ðại chúng nghe rồi lòng mừng rỡ
    Biết được chánh pháp Thế Tôn dạy
    Ðại trí Thế Tôn khiến chúng mừng
    Tùy thuận chánh giáo khéo an trụ ”.

    Ðức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng rằng :

    “Trí huệ rộng sâu đại Ðạo Sư
    Lúc nói phạm âm đủ tám đức
    Tâm Phật thanh tịnh rời uế trược
    Lắng nghe Phật nói nhơn duyên cười
    Các Long Vương nầy lòng kính tin
    Cúng dường nơi Phật hơn tất cả
    Chúng ấy vì cầu Phật Bồ đề
    Ðể lợi ích tất cả thế gian
    Lòng bi tăng thượng quán thế gian
    Không có Ðạo Sư vui sao được
    Tôi làm sao được đại Bồ đề
    Thành thục chúng sanh chẳng mỏi nhọc
    Rất ưa tịch tịnh đủ trí huệ
    Tu thừa an lạc tâm thanh tịnh
    Nơi không vô tướng và vô nguyện
    Từ vô lượng kiếp đã tu lâu
    Tâm Phật bình đẳng quán thế gian
    Như Phật đã được tướng trí huệ
    Tâm từ bi hỉ đều bình đẳng
    Vì khiến thế gian an ổn vậy
    Tâm bi đệ nhứt lòng thương xót
    Sẽ được làm Phật vừa ý mình
    Chúng ấy quán sát chúng sanh rồi
    Sẽ thành Ðạo Sư hiệu Vô Oán
    Lúc các chúng ấy được cam lộ
    Không có ma oán cũng không dư
    Hằng thường diễn nói pháp vô ngã
    Một bề không có thế tục thuyết
    Chư Như Lai ấy đủ đại bi
    Khiến các chúng sanh nhập trí Phật
    Lúc Chư Như Lai ấy thuyết pháp
    Tất cả chúng sanh đều tín hiểu
    Lúc chúng ấy đời đời tu hành
    Thành thục chúng sanh chẳng khó lắm
    Chúng sanh thành thục nghe pháp rồi
    Sẽ được giải thoát chứng cam lộ
    Những người nghe pháp đều giải thoát
    Các chúng sanh ấy đều đoan nghiêm
    Tất cả chúng sanh đều biết hiểu
    Chánh pháp của chư Phật ấy nói
    Tất cả quỉ thần và súc sanh
    Không ai chẳng hiểu lời Phật ấy
    Tất cả đều được niệm pháp rồi
    Hiểu được Như Lai pháp cam lộ
    Không có chúng sanh nghe Phật dạy
    Mà họ chẳng sanh lòng yêu thích
    Yêu thích chánh pháp Phật nói rồi
    Tất cả thảy đều được cam lộ
    Thuở ấy những người được giáo hóa
    Sẽ được giải thoát bịnh sanh tử
    Và giải thoát khổ chết buồn lo
    Nghe Phật nói rồi lòng không nhơ
    Như vậy Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nói ý chư Long đáp Phật tử
    Như tâm kiên quyết của chư Long
    Vì được Bồ đề Vô thượng vậy
    Như Lai thọ ký cho chư Long
    Ðại chúng nghe rồi đều vui mừng
    Ðại chúng mừng rồi quy y Phật
    Tất cả thảy đều tâm tịch tĩnh ”

Phẩm Long Vương Thọ Ký
Thứ Bẩy

Hết

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Tổ Truyền Đăng

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cách nay 2556 năm 1. TỔ MA HA CA DIẾP Đồng thời đức Phật 2. TỔ A NAN Sanh sau Phật 30 năm 3. Tổ Thương-Na-Hòa-Tu ( Sanakavasa)  Thế kỷ đầu sau Phật Niết-bàn 4. Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa (Upagupta)  Cuối thế kỷ thứ nhất sau Phật Niết-bàn 5. Tổ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 618
  • Khách viếng thăm: 614
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 109709
  • Tháng hiện tại: 1829203
  • Tổng lượt truy cập: 67254900

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile