Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.02. Phẩm Tịnh Phạn Vương đến Phật

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:26 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ đức Thế Tôn ăn cơm rửa tay rửa bát xong, hiện thoại tướng. Tức thì Tỳ Sa Môn Thiên Vương cùng vô lượng na do tha trăm ngàn ức chúng Dạ Xoa vây quanh, như thời gian tráng sĩ co duỗi cánh tay từ thiên cung, hiện ra trước Phật lễ chưn Phật rồi đứng qua hướng Bắc trên hư không. Chúng Dạ Xoa trước sau vây quanh chắp tay cung kính Phật và chúng Tăng.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

 Phẩm Tịnh Phạn Vương đến Phật 
Thứ Hai

    Bấy giờ đức Thế Tôn ăn cơm rửa tay rửa bát xong, hiện thoại tướng.  Tức thì Tỳ Sa Môn Thiên Vương cùng vô lượng na do tha trăm ngàn ức chúng Dạ Xoa vây quanh, như thời gian tráng sĩ co duỗi cánh tay từ thiên cung, hiện ra trước Phật lễ chưn Phật rồi đứng qua hướng Bắc trên hư không.  Chúng Dạ Xoa trước sau vây quanh chắp tay cung kính Phật và chúng Tăng.

    Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương cùng vô lượng trăm ngàn ức na do tha chúng Càn Thát Bà vây quanh từ thiên cung hiện ra trước Phật lễ chưn Phật rồi đứng qua hướng Đông trên hư không, chúng Càn Thát Bà trước sau vây quanh chắp tay cung kính Phật và chúng Tăng.

    Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên Vương cùng vô lượng trăm ngàn ức na do tha chúng Cưu Bàn Trà vây quanh từ thiên cung hiện ra trước Phật lễ chưn Phật rồi đứng qua phương Nam trên hư không, chúng Cưu Bàn Trà trước sau vây quanh chắp tay cung kính Phật và Tăng.

    Tỳ Lâu Bát Xoa Thiên Vương cùng vô lượng trăm ngàn ức na do tha chư Long vây quanh từ thiên cung hiện ra trước Phật lễ chưn Phật rồi đứng qua phương Tây, trên hư không, chư Long trước sau vây quanh, chắp tay cung kính Phật và chúng Tỳ Kheo Tăng.

    Thích Đề Hoàn Nhơn Thiên Đế cùng vô lượng trăm ngàn ức na do tha chư Thiên vây quanh từ cung trời Đao Lợi hiện ra trước Phật lễ chưn Phật rồi đứng trên hư không chắp tay cung kính Như Lai và Tỳ Kheo Tăng.

    Dạ Ma Thiên Vương, Đâu Xuất Đà Thiên Vương, Hóa Lạc Thiên Vương, Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương, Đại Phạm Thiên Vương, Quang Âm Thiên Vương, Biến Tịnh Thiên Vương, Quảng Quả Thiên Vương, Tịnh Cư Thiên Vương đều cùng vô lượng trăm ngàn ức na do tha chư Thiên vây quanh, từ thiên cung hiện ra trước Phật lễ chưn Phật rồi đứng trên hư không chắp tay cung kính Như Lai và Tỳ Kheo Tăng.

    Tỳ Ma Chất Đa A Tu La Vương cùng sáu mươi na do tha quyến thuộc vây quanh, như thời gian tráng sĩ co duỗi cánh tay, từ cung điện mình hiện ra trước Phật, đảnh lễ chưn Phật, hiện tướng cung kính đứng qua một phía.

    Kim Sí Điểu Vương cùng tám vạn sáu ngàn chúng Ca Lâu La quyến thuộc vây quanh, từ cung điện mình hiện ra trước Phật đảnh lễ chưn Phật hiện tướng cung kính đứng qua một phía.

    Lại có tám ức các nhà ngoại đạo từ bốn phương đến mà nói kệ rằng :

    "Trong hư không thanh tịnh

    Vầng trăng tròn đêm rằm

    Vượt hơn các tinh tú

    Ánh sáng riêng chói rỡ

    Phật như trăng tròn sáng

    Diệt tối trừ ba cấu

    Hay siêu các ngoại đạo

    Dường trăng giữa hư không

    Mặt nhựt ngàn quang minh

    Hay trừ các tối tăm

    Vượt hơn ánh sáng trăng

    Làm nở ao hoa sen

    Phật quang hơn mặt nhựt

    Chiếu khắp cõi Đại Thiên

    Như Lai hay nở bày

    Rừng hoa sen Thanh Văn

    Thiên Chúa Kiều Thi Ca

    Ngồin tại nhà Thiện Pháp

    Vượt hơn chúng chư Thiên

    Chày kim cương chói rực

    Thập lực núi công đức

    Pháp Vương Lưỡng Túc Tôn

    Vượt hơn các ngoại đạo

    Dường như Thiên Đế Thích

    Tu Dạ Ma Thiên Vương

    Được chư Thiên cúng dường

    Ở trong hàng Thiên chúng

    Chói sáng ngồi bửu tọa

    Thập lực oai vô biên 

    Vượt hơn các ác đạo

    Đức vô úy quang minh 

    Nói rõ Bát chánh đạo

    Như Đâu Xuất Thiên Vương

    Chúng chư Thiên vây quanh

    Vượt hơn các Thiên chúng

    Đức lành mà chói sáng

    Điều Ngự Thầy Trời Người

    Được Bát Bộ chúng dường

    Vượt hơn các thế gian

    Vô úy nói pháp rõ

    Như Hóa Lạc Thiên Vương

    Ở tại trong thiên cung

    Vượt hơn chúng chư Thiên

    Công đức riêng sáng rõ

    Phật hơn các thế gian

    Rời được khỏi ba cõi

    Hay điều vua chưa điều

    Đủ thập lực sáng chói

    Như Tự Tại Thiên Vương

    Ở tại trong thiên cung

    Vượt hơn các Thiên chúng

    Đức lành mà rạng rỡ

    Phật quang minh như vậy

    Đầy đủ thập lực hành

    Vượt hơn chúng Trời Người

    Do công đức lành trước

    Như Đại Phạm Thiên Vương

    Vượt hơn các Phạm chúng

    Sáng rực lời ngọt hay

    Hiển bày đường Bát chánh

    Như Lai hơn Phạm Vương

    Vua trong chúng Sa Môn 

    Quang minh soi ba cõi

    Chuyển pháp luân tứ đế

    Chúng tri kiến họp xong

    Trời Rồng Người nghe pháp

    Vua tối thắng Trời Người

    Tuyên nói đường Bát chánh

    Hư không đo lường được

    Biển lấy bình đong hết

    Núi Tu Di cân được

    Phật đức khó biết được".

    Bấy giờ Tịnh Phạn Vương nói với hàng Thích chủng rằng :  "Nầy các Ngài !  Như mặt nhựt sắp mọc trước tiên hiện tướng sáng đẹp, như lúc sao mai mọc thì biết mặt nhựt sè mọc chẳng lâu.  Cũng vậy, Ca Lưu Đà Di ở nơi đức Phật Như Lai Nhứt thiết chủng trí mà trước hiện tướng lành, Tỳ Kheo ấy nói công đức của Như Lai tức là tướng Nhứt thiết trí vậy.  Các ông mau xếp đặt xe tốt, ta sẽ đến chỗ Phật ngự".

    Các Thích chủng tâu rằng :  "Lành thay Đại vương !  Nay đã phải lúc, những thứ cần dùng nay đã lo xong".

    Vua lại truyền cho các quan từ thành Ca Tỳ La đến rừng Ni Câu Đà phải sửa sang đường xá, dùng cát mịn tốt trải đất, rải các thứ hoa treo những lục màu, trổi âm nhạc và các thứ ca vũ.

    Vua ngồi xe tốt xuất thành Ca Tỳ La thẳng đến vườn Ni Câu Đà.  Sau xe vua có tám vạn bạch tượng cùng những châu báu xen lẫn trang nghiêm.  Trên mỗi thớt tượng  đều trần thiết tòa thất bửu rất lạ hi hữu.  Sau đoàn voi, có tám vạn ngựa quí, trên mỗi ngựa quí đều có tràng vàng, ngựa và tràng đều trang nghiêm với bảy báu xinh đẹp đệ nhứt.

    Trong thành có vô lượng người nghiêm sức xe cộ :  ngựa xanh xe xanh lọng xanh đao xanh y phục tất yên cương cả đều xanh cầm tràng xanh.  Sau mỗi xe có trăm người y phục xanh đi theo.  Vàng đỏ và trắng ba đội người ngựa ba màu kia cũng như vậy.

    Lại có hàng Thích chủng đều riêng nghiêm sức các thứ xe đẹp xanh vàng đỏ trắng :  trang nghiêm nhiều màu, xe ngựa nhiều màu, nghiêm sức nhiều màu, mỗi xe ngựa đều có trăm người trang nghiêm nhiều màu.

    Đức Thế Tôn xa trông Tịnh Phạn Vương đến liền bảo chư Tỳ Kheo rằng :  "Các ông muốn thấy chúng trời Đao Lợi đi dạo chơi thì nên xem Thích chủng xuất thành Ca Tỳ La.  Tại sao ?  Vì Thích chủng du hành cùng chư Thiên không khác".

    Đức Thế Tôn nói kệ rằng :

    "Trong thành Ca Tỳ La Vệ kia

    Tịnh Phạn Đại Vương và quyến thuộc

    Tối Thắng Nhơn Vương hôm nay đến

    Lắng nghe lắng nghe Phật sẽ nói

    Tượng mã xe cộ hơn trăm ngàn

    Nhiều thứ trang nghiêm rất đẹp lạ

    Từ Ca Tỳ La mà dẫn ra

    Nhơn Vương bửu tạng và các xe

    Ngựa xanh xe xanh trang nghiêm xanh

    Y ohục người theo đều màu xanh

    Giày mang dao đeo thảy đều xanh

    Roi xanh cương xanh lạc lưới xanh

    Người áo xanh cầm phan lọng xanh

    Người ngựa đều xanh rất đẹp lạ

    Ngựa vàng xe vàng nghiêm sức vàng

    Người theo y phục đều màu vàng

    Giày mang dao đeo cũng đều vàng

    Roi vàng cương vàng lạc lưới vàng

    Người áo vàng cầm phan lọng vàng

    Người ngựa đều vàng rất đẹp lạ

    Ngựa đỏ xe đỏ nghiêm sức đỏ

    Người theo y phục đều màu đỏ

    Giày mang dao đeo cũng đều đỏ

    Roi đỏ cương đỏ lạc lưới đỏ

    Người áo đỏ cầm phan lọng đỏ

    Người ngựa đều đỏ rất đẹp lạ

    Ngựa trắng xe trắng trang nghiêm trắng

    Người theo y phục đều màu trắng

    Giày mang dao đeo cũng đều trắng

    Roi trắng cương trắng lạc lưới trắng

    Người áo trắng cầm phan lọng trắng

    Người ngựa đều trắng rất đẹp lạ

    Xe ngựa bốn màu trang nghiêm bốn

    Người theo y phục đều bốn màu

    Giày mang dao đeo cũng bốn màu

    Roi cương lạc lưới bốn màu đủ

    Người và phan lọng đều bốn màu

    Người ngựa bốn màu rất đẹp lạ

    Sau các xe kia trang nghiêm voi

    Số voi ấy đủ tám mươi ngàn

    Yên vàng nệm vàng trang nghiêm vàng

    Lưng voi đều có điện bảy báu

    Các thứ trang nghiêm ngựa rồng quí

    Số ngựa cũng đủ tám mươi ngàn

    Bảy báu trang nghiêm rất lạ đẹp

    Người phục sức đẹp theo sau xe

    Dùng những hoa đẹp rải đường ngự

    Dùng năm thứ hương làm thơm đất

    Treo những bình hương và lụa màu

    Tráng sĩ diễn trò đoàn ca vũ

    Nhiều thứ trang nghiêm khắp cả đường

    Hòa tấu âm nhạc theo sau vua".

    Tịnh Phạn Vương và đoàn tùy tùng đến vườn Ni Câu Đà xuống xe đi bộ vào.

    Đức Thế Tôn biết Phụ Vương từ lâu có lòng oán hận, vì độ Phụ Vương nên đức Phật bước lên hư không cao quá đầu người tự tại đi ra.  Lúc đức Phật đi, bên hữu có Đại Phạm Thiên Vương, bên tả có Thiên Đế Thích, Dạ Ma Thiên Vương, Đâu Xuất Thiên Vương, Hóa Lạc Thiên Vương, Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương đều cầm các thứ lọng trời cúng dường Như Lai.

    Bấy giờ Tỳ Sa Môn Thiên Vương và Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương ở phía Đông Như Lai quỳ gối chắp tay hiện tướng cung kính.

    Chúng chư Thiên các cõi trời Tứ Vương Thiên, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Suất Thiên, Hóa Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên ở giữa hư không mưa hoa trời ưu bát la, mạn đà la và hương bột chiên đàn, tấu các âm nhạc và ca vũ, lại mưa nước thơm, từ trước tới nay chưa từng thấy sự cúng dường Như Lai như vậy.

    Đức Như Lai lại hiện thần thông, do sức thần của Phật làm cho mọi người đều thấy rõ tướng dạng chư Thiên.

    Tịnh Phạn Vương thấy chư Thiên Tử cúng dường Như Lai, vua sanh lòng hi hữu, lại thấy lâu đài thất bửu nghiêm sức đầy cả hư không, Vua nói rằng :  "Đức Như Lai ngày xưa lúc còn là đồng tử chẳng sanh lòng cố luyến nơi ngôi  Chuyển Luân Thánh Vương cai trị tứ thiên hạ.  Nay đức Như Lai ở trong tam thiên Đại Thiên thế giới làm đại Pháp Vương có vô số Trời và Người thị vệ.  Nay tôi tại đây làm người đứng quanh".

    Tịnh Phạn Vương trịch y vai hữu gối hữu chấm đất đầu mặt lễ chưn Phật chắp tay bạch Phật rằng :  "Đức Thế Tôn lúc sơ sanh không người phò trì mà tự đi bảy bước nhìn ngó mười phương rồi
    mới nói lời này :  Ta ở thế gian tối tôn tối thắng, sẽ được độ thoát bờ lão bịnh tử.  Lúc đó tôi rập đầu lạy chưn Thế Tôn.  Thời gian sau Thế Tôn đến thôn ruộng ngồi trong bóng mát dưới cây Diêm Phù, mặt trời dầu đã xế về Tây mà bóng cây vẫn ở nguyên chỗ, còn có chư Thiên đồng sáu cõi trời ở trước Thế Tôn chắp tay làm lễ, lúc đó tôi cúi đầu lễ chưn đức Thế Tôn.  Hôm nay, lần thứ ba, tôi lại cũng đầu mặt lễ chưn đức Thế Tôn".

    Tịnh Phạn Vương nói kệ rằng :

    "Lưỡng Túc Thế Tôn lúc sơ sanh

    Không người phò trì đi bảy bước

    Tự nói ta tối thắng trong đời

    Lúc ấy tôi lạy bực trí sáng

    Thế Tôn xuất thành đến thôn ruộng

    Bóng cây Diêm Phù che chẳng rời

    Lục thiên đồng tử dâng cúng dường

    Lúc ấy tôi lạy đấng Ứng Cúng

    Nay lần thứ ba tôi cúi lạy

    Cung kính đấng thương xót thế gian

    Đáng được Trời Người dâng cúng dường

    Đời không ai hơn được đức Phật

    Thế Tôn trước hiệu Tất Đạt Đa

    Tên ấy cha mẹ lấy làm mừng

    Mới biết Như Lai danh hiệu thiệt

    Được nguyện đầy đủ được cam lộ".

    Bấy giờ chư Thiên cõi dục vì đức Như Lai mà trải tòa sư tử, dùng thiên y vi diệu lót trên tòa và trải khắp vườn Ni Câu Đà, lại dùng thiên y kiếp ba thọ che giăng trên không.  Đức Thế Tôn từ hư không xuống ngồi trên tòa sư tử. Tịnh Phạn Vương và quyến thuộc đầu mặt lạy chưn Phật rồi lui ngồi một phía.  Chư Thiên cõi dục, cõi sắc cũng đảnh lễ đức Phật rồi lui ngồi một phía trên hư không.

    Đức Thế Tôn nói kệ rằng :

    "Tịnh Phạn Đại Vương và quyến thuộc

    Đến chỗ Thế Tôn dâng cúng dường

    Từ thành Ca Tỳ La Vệ ra

    Đến vườn khả ái Ni Câu Đà

    Phật cùng vô lượng chúng vây quanh

    A Tu La Vương và Long Vương

    Cưu Bàn Trà Vương Kim Sí Vương

    Càn Thát Bà Vương và quyến thuộc

    Dạ Xoa Đại Vương chúng quỉ thần

    Khẩn Na La Vương và Thiên Tử

    Tất cả đều sanh lòng mừng rỡ

    Dục giới lục thiên đã như vậy

    Sắc giới Phạm chúng Phụ Phạm Vương

    Quang Âm Biến Tịnh và quyến thuộc

    Nhẫn đến Quảng Quả Tịnh Cư Thiên

    Sa Môn đại chúng Bà La Môn

    Tăng Khư Vệ Thế Ni Kiền Tử

    Cùng các ngoại đạo tất cả phái

    Thuật sĩ tu hành các thứ lạ

    Đại chúng bốn phương đều đến họp

    Như Lai tự hiện đại thần thông

    Khiến Tịnh Phạn Vương và Thích chủng

    Đều được tín tâm lòng mừng rỡ

    Như Lai khắp vì tất cả chúng

    Dùng lời vi diệu câu nghĩa hay

    Như Lai ý tại Tịnh Phạn Vương

    Hiện hóa các thứ thần thông lực

    Vua vốn chẳng cho Phật xuất gia

    Tướng sư ngày trước đoán đồng tử

    Tại gia tất làm Chuyển Luân Vương

    Vô lượng Nhơn chúng đồng phục thị

    Đầy đủ Thánh Vương bảy thứ báu

    Cũng lại có đủ bốn thần thông

    Như pháp trị chánh gìn quốc độ

    Kim Luân gồm trị tứ thiên hạ

    Bấy giờ Bồ Tát nói lời nầy

    Ta xưa vô lượng do tha kiếp

    Tất cả thời gian thường nói thiệt

    Phụ Vương lắng nghe lời ta nói

    Phụ Vương từ xưa đối với ta

    Từ đầu thiệt không lòng tin kính

    Muốn đem Luân Vương bảo ta làm

    Đem tứ thiên hạ sánh luyến tiếc

    Ví như thuở xưa có thần qui

    Theo biển thủy triều lên lục địa

    Hải thủy triều ấy rút về biển

    Thần qui sa vào trong giếng sâu

    Trong giếng ba ba hỏi hải qui

    Người từ nơi nào nay đến đây

    Hải qui trí rộng nói ba ba

    Tôi theo thủy triều sa xuống giếng

    Lúc thủy triều kia rút về biển

    Tôi đi chậm chạp theo chẳng kịp

    Vì vậy nay tôi mất thời tiết

    Sa vào giếng nhỏ cùng anh ở

    Ba ba lại hỏi hải qui rằng

    Nước biển có nhiều hơn nước giếng

    Há lại rộng lớn hơn đây chăng

    Là lớn hay nhỏ xin nói lẹ

    Hải qui trí rộng bảo ba ba

    Anh ngu ở chỗ người đào bới

    Tôi ở trong nước biển cả kia

    Đã trải quá lâu nhiều năm tháng

    Còn chẳng biết được trong lòng biển

    Huống là thấu rõ bờ biển ấy

    Ngày xưa Phụ Vương điều chẳng biết

    Sức đại thần thông oai đức tôi

    Muốn đem Luân Vương tứ thiên hạ

    Hào quí trong đời quyến rũ ta

    Nay ta hiện làm Pháp Luân Vương

    Thống lãnh tam thiên Đại Thiên giới

    Như pháp chánh trị lìa vũ khí

    Được Bát Bộ chúng đồng cúng dường

    Nay ta xưng tụng lời ngày xưa

    Nên đến ứng hiện đại chúng nầy

    Dùng sức thần thông tu tâm mình

    Dùng niệm từ bi triệu tập chúng

    Tất cả các cõi đều vân hội

    Đồng muốn Phụ Vương được tịnh tín".

Phẩm Tịnh Phạn Vương đến Phật 
Thứ Hai

Hết


MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 341
  • Khách viếng thăm: 339
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 66612
  • Tháng hiện tại: 1897291
  • Tổng lượt truy cập: 67322988

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile