Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.05 - Phẩm Ca Lâu La Vương Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:28 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ lại có tám ức sáu vạn Kim sí Ðiểu Vương thấy A Tu La cúng dường Phật và được thọ ký rồi, đối với Như Lai lòng tin vô lượng vui mừng hớn hở. Vì để cúng dường nên chư Kim Sí điểu Vương hóa hiện tám ức sáu ngàn vạn đền đài thuần nghiêm sức với thất bửu cõi trời rất lạ vi diệu. Mỗi mỗi đền đài có bảy lớp câu lan bằng tứ bửu la vàng bạc lưu ly và pha lê vi diệu đệ nhứt xen lẫn hiệp thành.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Ca Lâu La Vương Thọ Ký
Thứ Năm

    Bấy giờ lại có tám ức sáu vạn Kim sí Ðiểu Vương thấy A Tu La cúng dường Phật và được thọ ký rồi, đối với Như Lai lòng tin vô lượng vui mừng hớn hở. Vì để cúng dường nên chư Kim Sí điểu Vương hóa hiện tám ức sáu ngàn vạn đền đài thuần nghiêm sức với thất bửu cõi trời rất lạ vi diệu. Mỗi mỗi đền đài có bảy lớp câu lan bằng tứ bửu la vàng bạc lưu ly và pha lê vi diệu đệ nhứt xen lẫn hiệp thành. 

    Vòng quanh bốn mặt đền đài ấy treo thòng những linh thất bửu là vàng bạc lưu ly pha lê xa cừ mã não và chơn châu, báu ấy tinh kỳ vi diệu đệ nhứt. Lại có màn lưới thất bửu, tràn thất bửu, phan thất bửu và tám ức sáu ngàn vạn trướng thất bửu.

    Chư Kim Sí Ðiểu Vương cầm tám ức sáu ngàn vạn  đền đài thất bửu ấy, lọng phan tràng trướng thất bửu ấy dưng lên đức Phật Như Lai . Ðã cúng dường xong, chư Kim Sí Ðiểu Vương và những vật cúng dường bay trên hư không nhiễu quanh đức Phật ba vòng như tượng vương Yên La Bà Na ở cõi trời Ðao Lợi đầu đội chư Thiên bay trên không đến cây ba lợi chất đa la. Chư Ðiểu Vương ấy mang đền đài lọng tràng phan trướng thất bửu bay trên không nhiễu quanh Phật ba vòng cũng như vậy.

    Chư Ðiểu Vương bay nhiễu Phật rồi dừng ở một phía cung kính đồng thanh nói kệ tán thán rằng :

    “ Quy mạng đấng xuất ly sanh tử
    Quy mạng đấng cứu độ sanh tử
    Quy mạng đấng kiên cố vô thương
    Quy mạng đấng vô thượng vô đẳng
    Nghuyện tôi sẽ được thân kiên cố
    Ba mươi hai tướng tự nghiêm sức
    Lại có tám mươi tùy hình hảo
    Nguyện cầu chúng tôi như Ðạo Sư
    Nguyện tôi viên quang đủ oai đức
    Hình nhan công đức đều thành tựu
    Nguyện được Phật oai nghi đệ nhứt
    Khiến tâm người tịnh chứng tịch diệt
    Nguyện đủ giới đức tam ma đề
    Cũng được Phật trí huệ vô thượng
    Nguyện đều làm Phật độ chúng sanh
    Như nay Phật làm thế Ðạo Sư
     Bạch Phật tôi nguyện đủ thập lực
    Cũng được mười tám pháp bất cộng
    Thành Phật trí huệ hơn thế gian
    Như nay là Phật thượng trong thượng
    Cũng biết chúng sanh không thể tánh
    Như ảo như mộng không sở y
    Tuyên nói như hướng như hư không 
    Như Phật hôm nay vì chúng nói ”.

    Ðức Phật biết chư Ðiểu Vương kính tin rồi, liền hiện tướng mỉm cười.

    Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng : 

    Ðấng vô thượng thắng đại Ðạo Sư
    Chẳng vô sự mà hiện tướng cười
    Ðấng thương thế gian xin nói cho
    Hiện tướng mỉm cười do cớ gì
    Chư Ðiểu Vương kia đã cúng Phật
    Ðiện lọng tràng phan hiện hư không
    Khiến Trời Người thấy sanh ngưỡng mộ
    Nguyện Lưỡng Túc Tôn nói nghĩa ấy
    Tất cả đại chúng chấp tay đứng
    Thân tâm thanh tịnh đều mừng rỡ
    Nguyện nghe Ðiểu Vương quả vị lai
    Xin Lưỡng Túc Tôn tuyên nghĩa ấy
    Néu đức Thế Tôn tuyên nói rồi
    Tất cả đại chúng đều không nghi
    Ðại chúng rời nghi được vô úy
    Trí Như Lai hay làm mừng rỡ
    Ðại chúng vui mừng được vô úy
    Rời những lỗi ác tâm thanh tịnh
    Chúng ấy thích nghe Như Lai nói
    Dường như đệ tử nhận lời thầy
    Nguyện dứt lòng nghi của đại chúng
    Nguyện Phật nhiếp thọ cho mừng rỡ
    Ðại chúng mừng vui đều đến họp
    Nguyện nói Ðiểu Vương quả đương lai ”.

    Ðức Phật nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng rằng :

    Thập lực chơn thiệt siêu tất cả
    Viên âm phạm thanh đều đầy đủ
    Hàng phục các căn vì Mã Thắng
    Nói quả vị lai của Kim Sí
    Lành thay Mã Thắng hỏi nghĩa ấy
    Phật hiện mỉm cười thương thế gian
    Lắng nghe báo ấy để vui dạ
    Lòng sẽ mừng rỡ trừ nghi hoặc
    Ðiểu Vương cúng dường lớn nơi Phật
    Ðể cầu quả Bồ đề Vô thượng
    Bốn vô sở úy mười trí lực
    Vì được pháp ấy thành Ðạo Sư
    Lại cầu mười tám pháp bất cộng
    Kim Sí Vương ấy cúng dường Phật
    Cũng cầu thân kiên cố chẳng hoại
    Ba mươi hai tướng tám mươi tốt
    Cầu Phật tịnh giới tam ma đề
    Cảnh giới đại trí huệ của Phật
    Thành tựu tịnh độ độ thế gian
    Vì cầu đây Ðiểu Vương cúng Phật
    Ðiểu Vương lòng tin cúng Phật rồi
    Kẻ trí hay rời súc sanh đạo
    Quyết sẽ được sanh tại cõi trời
    Thân chim nầy là thân tối hậu
    Hằng sa kiếp sau chúng họ sẽ
    Thường sanh nhơn gian và thiên thượng
    Cúng dường vô lượng chư Phật rồi
    Sẽ được làm Phật phục các căn
    Quốc độ Phật ấy không ác thú
    Ðầy đủ thân tướng lìa tám nạn
    Phật ấy đồng hiệu Phổ Ðoan Chánh
    Kiếp ấy tên là Tu Di Tràng
    Trong tám ức bốn ngàn vạn năm
    Vì thương thế gian Phật trụ thế
    Thuở ấy tất cả chư Như Lai
    Tuổi thọ Phật sự thảy đều đồng
    Phật ấy lìa nhiệt dứt phiền não
    Mỗi mỗi đức Phật tám mươi hội
    Trong mỗi mỗi hội tám ức người
    Rời lìa kiêu mạn được tự tại
    Vì họ sẵn có thân kim sắc
    Sức mạnh nên lòng thường kiêu mạn
    Sau nầy thành Phật thương chúng sanh
    Dứt trừ kiêu mạn chuyển pháp luân
    Quá khứ chúng họ đã từng làm
    Chúng tiên nhơn tu hành khổ hạnh
    Số đủ tám ức sáu ngàn vạn
    Phàm chỗ tu hành vì thần thông
    Lúc chúng tiên nhơn được thần thông
    Khen mình khổ hạnh là hi hữu
    Chẳng phạm cấm giới đủ công đức
    Ở trong rừng núi sanh kiêu mạn
    Do kiêu mạn nên sanh Kim Sí
    Do tâm thông nên có thần lực
    Do giới thanh tịnh nên thấy Phật
    Do mạn nên quên tâm Bồ đề
    Nay Phật thọ ký Bồ đề rồi
    Và nói gốc sanh ra Kim Sí
    Ðại chúng nghe rồi đều vui mừng
    Mừng rồi đều thành Bồ đề khí ”.
Phẩm Ca Lâu La Vương Thọ Ký
Thứ Năm

Hết

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

CÁC NGÀY VÍA PHẬT

Tháng GiêngNgày mồng một, vía Đức Phật Di Lặc Tháng HaiNgày mồng tám, vía Đức Phật Thích Ca xuất giaNgày rằm,vía Đức Phật Thích Ca nhập diệtNgày 19,vía Đức Quán Thế Âm Bồ tátNgày 21,vía Đức Phổ Hiền Bồ tát Tháng BaNgày 19,vía Đức Chuẩn Đề Bồ tát Tháng TưNgày mồng bốn,vía Đức Văn Thù Bồ tátNgày...

Thống kê

  • Đang truy cập: 347
  • Khách viếng thăm: 344
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 71886
  • Tháng hiện tại: 1902565
  • Tổng lượt truy cập: 67328262

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile