Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.10 Phẩm Dạ Xoa Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:30 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ lại có tám ức Dạ Xoa thấy A Tu La , Ca LâuLa, Long Nữ, Long Vương, Cưu bàn Trà, Càn Thát Bà cúng dường Phật được thọ ký , họ vui mừng hớn hở đều sanh lòng hi hữu, chưa từng có biết Phật Thế Tôn trí huệ vô tận tối tôn tối thắng trí huệ vô ngại bất khả tư nghì.


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Dạ Xoa Thọ Ký
Thứ Mười

    Bấy giờ lại có tám ức Dạ Xoa thấy A Tu La , Ca LâuLa, Long Nữ, Long Vương, Cưu bàn Trà, Càn Thát Bà cúng dường Phật được thọ ký , họ vui mừng hớn hở đều sanh lòng hi hữu, chưa từng có biết Phật Thế Tôn trí huệ vô tận tối tôn tối thắng trí huệ vô ngại bất khả tư nghì. Họ còn lại được nghe pháp môn thứ đệ. Ðối với Phật, họ tưởng là Ðạo Sư, là vô tận huệ. Ðối với chánh pháp của Phật sanh lòng yêu thích. Vì cúng dường nên phát khởi tinh tấn nói kệ tán thán rằng :

    «  Chúng tôi tán thán đấng cứu thế
    Vì Phật đầy đủ trí lực vậy
    Vô tận vô lượng như biển cả
    Thế Tôn thân tốt không ai bằng
    Tu Di còn biết được khinh trọng
    Hư không còn biết được rộng hẹp
    Sức trí huệ của đức Như Lai
    Tất cả chẳng ai đo lường được
    Biết các chúng sanh lòng kính tin
    Những người đáng độ đều độ xong
    Nơi người được độ biết xu hướng
    Nên Phật là không ai sánh bằng
    Tùy chúng tu tạo nghiệp thiện ád
    Tất cả chỗ sanh thọ thân hình
    Biết rõ căn tính đáng thọ pháp
    Nên Phật là không ai sánh bằng
    Tham dục ác hành sân khuể hành
    Si hành phiền não Phật đều biết
    Kiêu mạn tật đố cũng biết rõ
    Nên Phật là không ai sánh bằng
    Chúng sanh nơi đây nhiều lầm lỗi
    Như Lai biết rõ nghiệp đạo họ
    Thế Tôn biết họ rất lanh lẹ
    Nên Phật là không ai sánh bằng
    Thiện Thệ thấy rõ các htế gian
    Tùy phương diện họ có lỗi lầm
    Và cùng ngữ ngôn họ sai lỗi
    Thế Tôn thấy rõ hết tất cả
    Tại trong lục đạo ở bao lâu
    Tùy họ thọ khổ nhiều hay ít
    Và họ thọ lấy các thứ thân
    Tất cả Thế Tôn đều thấy biết 
    Tùy sức phiền não họ phát khởi
    Phương tiện tạo tác và gây nghiệp
    Theo nghiệp thọ lấy các thứ khổ
    Tất cả Ðạo Sư đều biết rõ
    Tùy họ chỗ cầu đạo giải thoát
    Ở trong Phật pháp đã xuất gia
    Tinh tấn tu học thánh đạo rồi
    Dứt hết phiền não Phật đều biết 
    Ở trong Phật pháp có phàm phu
    Dầu được xuất gia chẳng biết nghĩa
    Chê bai pháp diệu của người trí
    Thế Tôn cũng lại biết rõ họ
    Những kẻ chê bai chánh pháp ấy
    Nghiệp hành ấy mắc những khổ não
    Tùy tại địa ngục ở lâu mau
    Như Lai cũng đều biết rõ cả
    Nơi Phật đã được kính tin sâu
    Xuất gia thọ trì tạng chánh pháp
    Quán sát các pháp thảy đều không
    Dứt trừ tất cả đường sanh tử
    Chẳng muốn tất cả thân sanh tử
    Quan sát thân nầy dường như ảo
    Biết các âm thanh đều như hưởng
    Ở vững nơi đạo Phật cũng biết
    Tán thán Ðạo Sư không sánh bằng
    Nay tôi chỗ được khối phước đức
    Dùng phước đức này nguyện thành Phật
    Cũng nguyện chúng sanh thành Chánh giác ” .

    Ðức Thế Tôn biết chúng Dạ Xoa thâm tâm kinh tín nên hiện tượng mỉm cười.

    Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo  nói kệ bạch hỏi rằng :

    “Ðức Thế Tôn hiên tướng mỉm cười 
    Ngưỡng mong cho biết bhơn duyên cười
    Tất cả chư Phật chẳng vô cớ
    Mà hiện ra tưởng mỉm cười ấy
    Nay đại chúng nầy đều hoài nghi
    Vì thấy Ðạo Sư mỉm cười vậy 
    Ngưỡng mong Thế Tôn trừ nghi cho
    Khiến tất cả chúng được mừng rỡ
    Nay người được kính tin nơi Phật
    Và người biết chánh pháp vi diệu
    người tâm kiên cố bất động ấy
    Nguyện Phật tuyên nói cho họ nghe
    Ðại chúng tại đây đều hoài nghi
    Tất cả chiêm ngưỡng mặt Như Lai
    Hôm nay sẽ có những sự gì
    Duy nguyện Thế Tôn dứt nghi cho
    Hôm nay ai hiện đại thần lực
    Hôm nay ai phát đại tinh tấn
    Hôm nay Phật cùng ai thân hữu
    Nơi đại chúng nầy xin hiển hiện
    Lành thay Mâu Ni thương thế gian
    Ngưỡng mong dứt trừ các nghi hoặc
    Trời Người đại chúng đều được nghe
    Hôm nay tất cả rất mừng vui ”.

    Ðức Thế Tôn nói đáp Mã Thắng Tỳ Kheo rằng :

    “ Lành thay lời hỏi của Mã Thắng
    Nay sẽ lợi ích lớn thế gian
    Do ông hỏi được nhơn duyên cười
    Nên khen ông khéo hiểu ý Phật
    Nay Phật sẽ đáp hết nghĩa ấy
    Ông nên nhứt tâm chuyên lắng nghe
    Biết tâm ý các Dạ Xoa rồi
    Phật vì thế gian hiện mỉm cười
    Các chúng Dạ Xoa lòng kính tin
    Vì họ biết Bồ đề tịch diệt
    Khen Phật công đức chơn thiệt rồi
    Phát tâm xu hướng đại Bồ đề
    Vì họ biết các pháp không tịch
    Trừ khiến tất cả tướng hư vọng
    Nguyện bỏ tất cả loài sanh tử
    Phát tâm xu hướng đại Bồ đề
    Do sức thiền định biết các ấm
    Chỉ là thế đế chẳng chấp trước
    Chẳng trước sanh tử như hoa sen
    Phát tâm sanh tử đại Bồ đề
    Những sự chướng ngại trong sanh tử
    Họ thấy là không chẳng bị buộc
    Biết Phật Bồ đề vô thượng rồi
    Họ có thể tu Bồ đề hạnh
    Những sanh lão tử thảy đều không
    Ðây là đâo Bồ đề vô thượng
    Biết pháp tự tánh không tịch rồi
    Nay được đại Bồ đề an ổn
    Biết ấm tự tánh không tịch rồi
    Bồ đề tịch tĩnh tánh cũng lìa
    Hạnh Bồ đề được tu cũng không
    Trí biết như vậy phàm chẳng rõ
    Hay quán trí huệ tánh tự không
    Cảnh giới được quán đều tịch diệt
    Người biết pháp biết thảy đều không
    Người nầy hay tu Bồ đề đạo
    Phải biết không cũng tánh tự không
    Tướng và nguyện cũng không thể tánh
    Nếu người có thể biết như vậy
    Người nầy hay tu hạnh chơn thiệt
    Trời Người đại chúng nghe đây rồi
    Sanh lòng mừng rỡ được lợi ích
    Nơi Phật tất cả kính tin rồi
    Tâm trụ câu Bồ đề tịch tĩnh
    Nay cúng dường thù thắng nầy rồi
    Tâm chúng Dạ Xoa đều thanh tịnh
    Những bực trí nầy bỏ quỉ đạo
    Hưởng thọ vui trong thiện đạo
    Nơi nhiều ức Phật thuở vị lai
    Họ dùng thần thông trong một niệm
    Nơi nhiều Phật độ sắm cúng dường
    Ở chỗ chư Phật được pháp nhẫn
    Nơi các thế giới chẳng khởi tướng
    Người trí hay dùng thần lực đến
    Quán thế gian nầy như ảo hóa
    Người trí du hành không thủ trước 
    Dạ Xoa dũng mãnh cúng dường Phật
    Sẽ được vô thượng đại Bồ đề
    Cũng được vô thượng tịnh Phật độ
    Trong ấy sẽ độ vô lượng chúng
    Chúng ấy sẽ thành Thế Gian Giải
    Tất cả đồng hiệu Vô Biên Trí
    Danh nghe mười phương thọ ngàn kiếp
    Trí huệ thọ mạng tịch diệt đồng
    Chư Phật ấy có chúng Thanh Văn
    Dường như tinh tú giữa đêm vắng
    Chúng ấy dễ được đại Bồ đề
    Tất cả không có sự nặn khổ
    Trời Người đại chúng nghe đây rồi
    Vì đạo Bồ đề lòng mừng rỡ
    Tâm họ kiên cố phát tinh cần 
    Dùng sức tinh tấn gìn công hạnh ”.
Phẩm Dạ Xoa Thọ Ký
Thứ Mười

HẾT

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Giới thiệu về Thiền Lâm

LỜI NGỎ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni ! Kính thưa quý Phật tử và quý Thiện hữu tri thức ! Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn bị thôi thúc, cuốn hút bởi rất nhiều thông tin từ mọi hướng nhưng không ai trong chúng ta lại không nhìn nhận rằng, công nghệ...

Thống kê

  • Đang truy cập: 354
  • Hôm nay: 27824
  • Tháng hiện tại: 877786
  • Tổng lượt truy cập: 60317803

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile