Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.16 Phẩm Đâu Xuất Đà Thiên Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:34 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ có tám ức Ðâu Suất Ðà Thiên thấy A Tu La, Ca Lâu La nhẫn đến Dạ Ma Thiên cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vui mừng hớn hở và nghĩ rằng: Nơi những pháp nào mà đức Thế Tôn thọ ký cho Vô thượng Bồ đề?


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Đâu Xuất Đà Thiên Thọ Ký
Thứ Mười Sáu

    Bấy giờ có tám ức Ðâu Suất Ðà Thiên thấy A Tu La, Ca Lâu La nhẫn đến Dạ Ma Thiên cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vui mừng hớn hở và nghĩ rằng: Nơi những pháp nào mà đức Thế Tôn thọ ký cho Vô thượng Bồ đề ? Là sắc thọ ký, thọ tưởng hành thức được thọ ký Vô thượng Bồ đề ?  Chư Thiên ấy lại nghĩ rằng : Chẳng phải thọ ký cho sắc, cũng phải thọ ký Vô thượng Bồ đề cho thọ tưởng hành thức. Tại sao ? Vì sắc đã chẳng sanh, Bồ đề cũng chẳng sanh, Thế nào sắc vô sanh mà ngộ được Bồ đề vô sanh, như vậy thọ tưởng hành và thức vô hành làm sao ngộ được Bồ đề vô sanh .Sắc đã chẳng diệt Bồ đề cũng chẳng diệt, thế nào sắc bất diệt lại ngộ được

    Bồ đề bất diệt, như vậy thọ tưởng hành và thức bất diệt làm sao ngộ được Bồ đề bất diệt.

    Sắc vô phân biệt, Bồ đề cũng vô phân biệt, thế nào sắc vô phân biệt lại ngộ được Bồ đề vô phân biệt, như vậy thọ tưởng hành và thức vô phân biệt làm sao ngộ được Bồ đề vô phân biệt. 

    Sắc đã vô nhị, Bồ đề cũng vô nhị, thế nào sắc vô nhị lại ngộ được bồ đề vô nhị, như vậy thọ tưởng hành và thức vô nhị làm sao ngộ được Bồ đề vô nhị.

    Sắc đã vô tác, Bồ đề cũng vô tác, thế nào sắc vô tác lại ngộ được Bồ đề vô tác, như vậy thọ tưởng hành và thức vô tác làm sao ngộ được Bồ đề vô tác. 
    Sắc đã bất khả đắc, Bồ đề cũng bất khả đắc, thế nào sắc bất khả đắc lại ngộ được Bồ đề bất khả đắc, như vậy thọ tưởng hành và thức bất khả đắc làm sao ngộ được Bồ đề bất khả đắc.

    Ở trong các pháp bất khả đắc ấy, gì là Phật, gì là Bồ đề, gì là Bồ Tát, gì là thọ ký. Sắc ấm không, thọ tưởng hành thức cũng đều không. Tại sao ? Vì tự tánh không vậy. Thế thì Phật không, Bồ đề không, Bồ Tát không, thọ ký không. Tại sao ? Vì tự thể không vậy. Trong tất cả pháp tánh không như vậy, nói rằng Phật ấy là danh là dụng là thế đế, chỉ là ngôn thuyết, chỉ là thi thuyết. Nói rằng sắc thọ tưởng hành thức cũng chỉ là danh là dụng là thế đế là ngôn thuyết là thi thiết. Người trí ở nơi đây chẳng nên tham trước.

    Ví như có người chiêm bao hưởng thọ ngũ dục lạc, lúc thức chẳng thấy sự vui ấy, vì nhớ lại chẳng được vui ngũ dục nên sanh khổ não.

    Người an trụ nơi Bồ Tát thừa mà thủ trước, vì chẳng ngộ Bồ đề chẳng chứng Bồ đề nên chẳng được pháp vị ấy. Vì chẳng được pháp vị nên lòng sanh khổ não. Tại sao ? Vì các pháp như vậy đều như cảnh mộng chẳng thiệt có. Pháp ấy nghĩa sai biệt , hang phàm phu hiểu biết đều sai khác. Tất cả các pháp phải biết như vầy : Pháp nào là Phật, pháp nào là Bồ Tát, pháp nào là Bồ đề ? Các Phật pháp ấy đều bất khả đắc. Phàm phu bất khả đắc, pháp phàm phu cũng bất khả đắc. Thanh Văn bất khả đắc, pháp Thanh Văn cũng bất khả đắc. Bích Chi Phật bất khả đắc, pháp Bích Chi Phật cũng bất khả đắc. Bồ Tát bất khả đắc, pháp Bồ Tát cũng bất khả đắc. Chư Phật bất khả đắc, pháp chư Phật cũng bất khả đắc, Bồ đề bất khả đắc, Niết bàn cũng bất khả đắc. Trong các pháp như vậy, chúng tôi hiểu rõ không hoài nghi.

     Ðâu Suất Ðà Thiên ở trong pháp ấy không nghi ngờ rồi đối với Phật càng kính tin, thích dâng cúng dường. Họ cúng dường hơn trời Dạ Ma, đảnh lễ chưn Phật, nhiễu Phật ba vòng rồi đứng qua một phía nói kệ tán than đức Phật :

    “ Nhừng người an trụ Phật công đức
    Như Lai vì họ dạy pháp hành
    Họ được ba thứ giải thoát môn
    Tu hành trong cảnh giới vô đẳng
    Không sắc không thọ tưởng hành thức
    Không người hay thọ cũng không tâm
    Ðây là cảnh giới trí vô ngại
    Thiên Nhơn Sư thích lìa dục ấm
    Bực trí huệ đại trượng phu ấy
    Chẳng lấy tưởng phát tâm Bồ đề
    Lìa Ấm rồi được thắng thiện căn
    Nơi Phật công đức không nghi lự
    Chí nguyện Vô thượng đại Bồ đề
    Nhưng với Bồ đề lìa thủ trước
    Vì vậy nội tâm không lo mừng
    Gọi là Phật tử tu thánh đạo
    Ðồng Phật thấy pháp đều bình đẳng
    Thế nên vô pháp vô sở úy
    Người trí ở chỗ thế gian nầy
    Cầu Phật công đức khởi tu hành
    Giản trạch sắc tướng vô sở trước
    Vứt bỏ tấ cả tâm có tướng
    Nơi ba cõi kia chăảng mong muốn
    Quan sát các cõi thảy đều không
    Biết được ngũ ấm đều chẳng sanh
    Như Lai thọ ký đến Bồ đề
    Bồ đề tâm ấy cũng vô sanh
    Người nói lời nầy không ngu hoặc
    Như Lai công đức và sanh tử
    Các Phật pháp ấy đều vô sanh
    Người biết như vậy là trí huệ
    Ðây là chơn thiệt con Như Lai
    Nếu biết được các ấm bất diệt
    Giới nhập và cùng pháp Như Lai
    Phật cùng Bồ đề và thọ ký
    Các pháp như vạ-y đều bất diệt
    Nếu vì Bồ đề mà tu hành
    Phải biết người ấy cũng bất diệt
    Vì biết thế gian là bất diệt
    Nên cầu Bồ đề chẳng là khó
    Năm ấm giới nhập và Bồ đề
    Bồ Tát cùng Phật đều vô tác
    Biết rõ như vậy là Phật tử
    Hay trì chánh pháp của Như Lai
    Ấm giới các nhập đều vô giác
    Bồ đề cùng Phật và Bồ Tát
    Và cùng thọ ký đều vô giác
    Người biết như vậy là Phật tử
    Ngũ ấm giới nhập tánh không tịch
    Phật cùng Bồ đề và thọ ký
    Thiệt con của Phật người tu hành
    Tất cả cũng đều tự tánh không
    Ấm giới các nhập đều hư vọng
    Lưỡng Túc Thế Tôn và Bồ đề
    Bồ Tát thọ ký cũng hư vọng
    Biết rõ như vậy là Phật tử
    Chẳng phải y chỉ chẳng y chỉ
    Cũng phải pháp có pháp không
    Chẳng phải hữu vi và vô vi
    Biết rõ như vậy là Phật tử
    Thế Tôn thấy thế gian như vậy
    Chúng tôi biết tâm Phật như vậy
    Nên liền cúng dường lên Như Lai
    Cũng cúng tất cả chúng hiền thánh
    Chúng tôi khen Phật mà được phước
    Chỉ Phật Thế Tôn biết rõ được
    Ðem công phước đức nầy thí quần sanh
    Nguyện đều thành Phật đủ tướng tốt ».

    Ðức Thế Tôn biết trời Ðâu Suất Ðà tán thán và thâm tâm tin ưa rồi liền hiện tướng mỉm cười. 

    Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi Phật :

    « Vô Thượng Sĩ được đại thế lực
    Do đại bi tâm hiện mỉm cười
    Nguyện Phật nói rõ duyên cớ cười
    Cho chúng được nghe đều mừng rỡ
    Vì thấy Như Lai hiện tướng cười
    Nên đại chúng nầy đều hoài nghi
    Chúng tôi ân cần khắp chiêm ngưỡng
    Thảy đều nhứt tâm muốn được nghe
    Dường như thế gian có người bịnh
    Chỉ tưởng y sư và lương dược
    Ðại chúng như vậy đối với Phật
    Mong muốn được nghe Phật thọ ký
    Chúng ấy đều có trí huệ sâu
    Chí cầu Bồ đề vô sở trước
    Tất cả cung kính đồng chime ngưỡng
    Chỉ mong Như Lai nói ký biệt
    Thế Tôn nơi đây khởi đại bi
    Dùng Phật trí lực dứt lưới nghi
    Thế nên đại chúng đều mừng rỡ
    Thảy đều nguyện cầu Phật công đức
    Nay đúng là lúc Phật thọ ký
    Ngưỡng mong dứt trừ các nghi hoặc
    Phật đã từ lâu lìa oán dịch
    Nguyện dứt ngoại đạo các tà luận ”.

    Ðức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã thắng  :

    “ Nay ông thỉnh hỏi nơi Như Lai
    Nhơn duyên mỉm cười thật đúng lúc
    Vì lợi thế gian nên thưa hỏi
    Lòng vì lợi ích các chúng sanh
    Biết các chúng trời lòng ưa thích
    Nên Phật hiện tướng sáng mỉm cười
    Chúng trời biết Phật pháp thắng diệu
    Nên họ dâng cúng lên Như Lai
    Họ đều như thiệt thấy thế gian
    Tùy thuận thánh giáo được chứng pháp
    Ðã đến ba thứ giải thoát môn
    Chẳng phải thế gian mà biết được
    Quá khứ đã cúng vô lượng Phật
    Cũng đã hỏi Phật nghĩa sâu ấy
    Nơi Phật quá khứ đã tu không
    Nên ngày hôm nay hiển không nghĩa
    Do thiện căn ấy nay tại đây
    Họ được gặp gỡ Thích Ca Tôn
    Dùng lý không khen đấng Vô Thượng
    Làm lợi tất cả các thế gian
    Thế gian như đây đều vô sanh
    Chư Phật Bồ đề và thọ ký
    Bao nhiêu người tu hành Bồ đề
    Chúng ấy tất cả đều vô sanh
    Chúng sanh đều đồng có pháp nầy
    Biết như vậy rồi được Bồ đề
    Quá khứ đã được tâm Bồ đề
    Họ ở nghĩa nầy được biết rõ
    Thế gian như vậy cũng chẳng diệt
    Chúng trời Ðâu Suất khéo thông đạt
     
    Trí sáng chiếu rõ đều không nghi
    Nên chúng trời ấy đều làm Phật
    Quyết định chắc được chỗ vô y
    Nơi pháp chẳng lấy lìa phân biệt
    Tất cả thế gian đều vô tác
    Nghĩa nầy chúng trời hay biết rõ
    Tất cả pháp thể lìa tự tánh
    Chúng trời lòng sạch không nghi hoặc
    Bồ đề và cùng tâm Bồ đề
    Tất cả đều không tự tánh không
    Chư Thiên Ðâu Suất huệ kiên cố
    Thảy đều an trụ vô sở y
    Nên được Bồ đề chẳng là khó
    Chắc sẽ mau thành trí Vô Thượng
    Ở kiếp tinh tú đời vị lai
    Sẽ độ thoát được vô biên chúng
    Tất cả trời ấy đều thành Phật
    Ðồng cùng danh hiệu Trạch Pháp Vương
    như Lai đối với chúng trời nầy
    Biết họ thích ưa nên thọ ký
    Tất cả đại chúng nghe Phật nói
    Thảy đều hớn hở vừa lòng dạ ”.

Phẩm Đâu Xuất Đà Thiên Thọ Ký
Thứ Mười Sáu

HÊT

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Cách gởi bài viết về Ban Biên Tập

Nội quy đăng bài viết :Bài viết trước khi đăng phải hội đủ các điều sau :- Thứ nhất : Trang web chỉ có một mục đích đó là Hoằng Dương Phật Pháp- Thứ hai : Nội dung thuần tuý chỉ có quan điểm, kinh điển, Luật, Luận chính thống của Nhà Phật- Thứ ba : không liên quan bất...

Thống kê

  • Đang truy cập: 827
  • Khách viếng thăm: 826
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 37304
  • Tháng hiện tại: 2504036
  • Tổng lượt truy cập: 64073800

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile