Nguyền mong thân cận minh sư, quả Bồ Đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đâm bông.
Rss Feed

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - 16.22 Phẩm Quảng Quả Thiên Thọ Ký

Đăng lúc: Thứ năm - 12/09/2013 22:37 - Người đăng bài viết: Diệu Thành
Bấy giờ có tám ức chúng trời Quảng Quả thấy A Tu La nhẫn đến trời Biến Tịnh cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vừa lòng vui mừng hớn hở nhập mỗi mỗi pháp môn
 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KINH ÐẠI BẢO TÍCH
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Xuất bản: Ban Văn Hóa Thành Hội TP. Hồ Chí Minh PL 2543 - DL 1999

XVI
PHÁP HỘI 
BỒ TÁT KIẾN THIỆT
THỨ MƯỜI SÁU

Hán Dịch: Cao Tế, Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh

Phẩm Quảng Quả Thiên Thọ Ký
Thứ Hai Mươi Hai

    Bấy giờ có tám ức chúng trời Quảng Quả thấy A Tu La nhẫn đến trời Biến Tịnh cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vừa lòng vui mừng hớn hở nhập mỗi mỗi pháp môn, từ mỗi mỗi pháp môn được vô lượng môn, nơi tất cả pháp môn được vô lượng biện tài, bất đoạn biện tài, tương ưng biện tài, giải thoát biện tài, vô trước biện tài, vô ngại biện tài, vi tế biện tài, thậm thâm biện tài, chủng chủng biện tài, mỹ diệu biện tài, tương tục biện tài. Ở nơi các biện tài thảy đều biết rồi, chúng trời Quảng Quả ấy đối với Như Lai, kính tin tôn trọng mà bạch rằng : “Bạch đức Thế Tôn! Có đà la ni tên Vô Lượng Môn. Nếu có Bồ Tát tu tâp đà la ni vô lượng môn ấy, thì được các biện tài bất đoạn V.V…ấy, ở trong tất cả cảnh giới tâm chẳng mê hoặc. Các cảnh giới ấy không có một pháp nào chẳng phải đà la ni. Lúc đại Bồ Tát được đà la ni ấy, ở trong các pháp đều được đà la ni trí biện tài vô ngại. Lúc đại Bồ Tát an trụ đá la ni vô lượng pháp môn ấy thì nhập nơi ngũ ấm, nhập nơi thập nhị xứ, nhập nơi thập bát giới, nhập nơi các căn, nhập nơi tứ đế , thập nhị nhơn duyên, nhập nơi chúng sanh, nhập nơi phi chúng sanh , nhập nơi hữu, nhập nơi phi hữu, nhập nơi thủ tưởng, nhập nơi phi thủ tưởng, nhập nơi y nơi phi y,nhập nơi không nhập nơi ngã, nhập nơi tướng nơi phi tướng, nhập nơi nguyện nơi phi nguyện, nhập nơi hữu vi nơi vô vi, tất cả xứ như vậy được bất hoại biện tài.

    Ðại Bồ Tát ấy nhập trong ngũ ấm được đà la ni. Nghĩa là sắc ấm ấy tức chẳng phải thành tựu, tại sao, vì không có chút sắc pháp được thành tựu, tại sao, vì địa giới tánh chẳng phải thành tựu, thủy giới hỏa giới và phong giới tánh đều chẳng phải thành tựu, tại sa, vì địa giới tánh ly vậy, nếu pháp không có thể tánh thì gọi là chẳng phải thành tựu, thủy hỏa và phong giới tánh tự ly, vì không thể tánh nên chẳng phải thành tựu. Sắc chẳng phải thành tựu như vậy, do vì chẳng phải thành tựu nên chẳng thể nói là quá khứ hiện tại và vị lai, tại sao, vì sắc chẳng phải pháp có nên là bất khả đắc. Nếu sắc đã bất sanh tức laé bất diệt, do vì bất sanh diệt nên tức là bất khả thuyét, lại còn có thuyết như vầy, những sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai, các sắc ấy hòa hiệp gọi là sắc ấm, sắc ấy thể tánh cũng bất khả đắc, nào có quá khứ hiện tại vị lai, thế nên sắc ấm chẳng phải là khả thuyết, thọ tưởng hành và thức cũng như vậy. Vì vậy nhập nơi ấm tức là nhập nơi đà la ni. Do vì nhập đà la ni nên ấm bất khả đắc, vì ấm bất khả đắc nên đà la ni cũng bất khả đắc, do đó mà nhập đà la ni bất khả đắc, chỉ có rieng danh, riêng dụng, riêng giả, chỉ là thế tục, chỉ là ngôn thuyết, chỉ là thi thiết, chẳng phải ấm chẳng sắc, chẳng phải nhập nơi sắc, cũng chẳng đà la ni thể tánh khả đắc. Tại sao?

    Nghiã là ấm v.v…chă »ng phải là tác pháp, vì chẳng phải tải tác pháp nên không có tích tụ. Do vì tích tụ nên giả gọi là ấm, như thế gian nhiều vật liệu tích tụ lại giả gọi là thành là nhà v.v…Các sắc ấy tánh bất khả đắc, không có tích tụ, vì không tích tụ nên là không sắc , cũng hông sắc ấm. Thọ tưởng hành và thức cũng như vậy, tánh bất khả đắc không có tích tụ, vì không tích tụ nên không thọ tưởng hành thức, cũng không thọ tưởng hành thức ấm. Nhập nơi các ấm ấy phải biết như các ấm.

    Nhập nơi nhãn rồi là ai nhập, nghĩa là khổ nhập. Gì là nhãn ? Ðó là thanh tịnh tứ đại tạo nên sắc gọi đó là nhãn. Những gì là tư đại ? Ðó là thanh ti(nh địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới, địa giới ấy tánh tự ly, đã là tánh tự ly thì là pháp thể bất khả đắc, nó là chẳng phải thành tựu. Như vậy thủy hỏa và phong giới tánh đều tự ly, vì pháp thể bất khả đắc nên nó chẳng phải thành tựu. Nhãn nhập chẳng phải thành tựu như vậy nên chẳng thể nói là quá khứ hiện tại vị lai. Tại sao ?Vì nhãn nhập chẳng phải là vật. Vì chẳng phải là vật nên chẳng sanh chẳng diệt. Nếu chẳng sanh chẳng diệt tức là bất khả thuyết. Như vậy nhãn chẳng sanh diệt, nhập cũng chẳng sanh diệt, vì chẳng sanh diệt nên cũng bất khả thuyết. Phải hiểu biết như vầy : Chỉ là riêng danh, riêng dụng, riêng giả, chỉ là thế tục, chỉ là ngôn thuyết. Danh ấy và danh thể cũng tư( tánh ly. Tại sao ? Vì không có một pháp gọi là nhãn, gọi là nhập, gọi là khổ. Vì danh bất khả đắc nên nhãn nhập cũng bất khả đắc.
     
    Vì nhãn bất khả đắc nên tức là đà la ni nhập. Ðà la ni nhập nầy cũng bất khả đắc, tại sao, vì tánh tự ly vậy, chỉ là danh dụng giả, chỉ là thế tục, ngôn thuyết thi thiết. Vì thế nên do nhãn nhập mà được đà la ni. Ðược đà la ni rồi thì được biện tài.

    Nên biết nhĩ tỉ thiệt thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp cũng đều như vậy.Nhập nơi giới ấy được đà la ni nhãn, nhãn thể bất khả đắc, giới thể bất khả đắc. Tại sao ? Vì nhã ly nhãn tánhvậy, vì giới ly giới tánh vậy. Bởi pháp thể bất khả đắc nên nó chẳng phải vật nên chẳng phải thành tựu. Chẳng thành tựu thì là chẳng sanh chẳng diệt. Vì chẳng sanh diệt nên nó chẳng phải quá khứ hiện tại vị lai, chỉ là dan h dụng giả, chỉ là thế tục ngôn thuyết thi thiết. Danh ấy ly danh tự tánh, nhẫn đến thi thiết ly thi thiết tự tánh. Nếu pháp không tự tánh bất khả đắc tức là chẳng phải vật. Ðã chẳng phải vật thì chẳng phải thành tựu. Ðã chẳng phải thành tựu thì chẳng sanh chẳng diệt. Bởi bất sanh diệt nên chẳng phải quá khứ hiện tại vị lai. Nếu chẳng nhiếp ở danh ấy tức chẳng phải tướng cũng chẳng phải tưởng, chẳng phải dụng, chẳng phải giả, chẳng phải hữu vi, chẳng phải khả thuyết, chẳng phải lai chẳng phải khứ, chẳng phải được nói cho người, chẳng phải được hiển thị, chẳng phải được biết, chẳng phải được rõ, chẳng phải đen, chẳng phải trắng, chằng phải nhà cửa. Vì ly nhà cửa vậy, vì chẳng phải đến, chẳng phải được đến vậy, vì chẳng phải được, chẳng phải bị được vậy, vì chẳng phải chứng, chẳng phải được chứng vậy, chẳng phải phàm phu cũng chẳng phải phàm phu địa, chẳng phải Thanh Văn cũng chẳng phải Thanh văn địa, chẳng phải Duyên Giác cũng chẳng phải duyên Giác địa, chẳng phải Bồ Tát cũng chẳng phải Bồ Tát địa, chẳng phải Phật cũng chẳng phải Phật địa, chẳng phải địa cũng chẳng phải phi địa, đây tức là chơn như, chẳng dị như, chẳng phải phi như, tịch diệt vô tướng, chỉ riêng dụng riêng giả. Nói rằng Như Lai chỉ riêng vì thế tục nên nói danh Như Lai, chẳng phải đệ nhứt nghĩa mà có Như Lai vậy. Tại sao ? Vì pháp ấy bất khả đắc nên không có Như Lai ở nơi giới ấy mà nhập. Phải nên nhập nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý giới pháp giới ý thức giới như vậy. Tất cả giới khác cũng phải biết như vậy.

    Phải nên rộng nhập pháp giới như vậy.
     
    Bạch Thế Tôn !Pháp giới ấy, lúc nói rằng ấm mà chẳng hư hoại bổn tánh của pháp giới ấy, lúc nói nhập lúc nói giới, lúc nói tứ đế, lúc nói thập nhị nhơn duyên, cũng đều chẳng hoạibổn tánh thể của pháp giới ấy.

    Pháp giới tùy theo chỗ được nói tất cả các pháp kiến lập danh tự, đèu chẳng hoại thể tánh của pháp giới ấy.

    Bạch đức Thế Tôn ! Thi như địa tùy theo chỗ nó ở mà làm danh tự sai khác, nhưng chẳng hư hoại bổn tánh của địa giới ấy. Cũng vậy, pháp giới tùy theo chỗ nó ở làm danh tự sai khác mà chẳng hoại bổn tánh pháp giới. Thi như tủy hỏa phong giới cũng vậy.

    Bạch đức Thế Tôn ! Thí như hư không tùy theo chỗ nó ở có tác dụng sai khác mà chẳng hoại thể tánh hư không. Cũng vậy, pháp giới tùy theo chỗ nó ở có tác dụng danh tự sai biệt mà chẳng hoại thể tánh pháp giới.

    Bạch đức Thế Tôn ! Lúc nhập các căn tức là nhập pháp giới? Nói các căn lá nhãn căn nhĩ căn tỷ căn thiệt căn than căn và ý căn, cùng nam nữ căn mạng căn, lạc căn khổ căn hỉ căn ưu căn xả căn, tín căn tinh tấn căn niệm căn định căn huệ căn, vị tri dục tri căn, tri căn tri dĩ căn.

    Nhãn ấy, nhãn thể bất khả đắc. Căn ấy, căn thể bất khả đắc. Tại sao ?Vì nhãn ấy ly nhãn tự tánh vậy. Ðã ly tự tánh thì không pháp thể. Bởi pháp không thể tánh thì nó chẳng phải vật. Bởi chẳng phải vật nên chẳng phải thành tựu. Bởi chẳng thành tựu nên nó chẳng sanh. Bởi chẳng sanh nên chẳng diệt. Bởi chẳng sanh diệt nên chẳng thể nói nó là quá khứ hiện tại vị lai. Nếu ở trong tam thế chẳng sanh diệt thì nó chẳng phải nhãn cũng chẳng phải nhãn căn thì làm sao có dụng, phải biết như vậy.

    Bạch đức Thế Tôn !Thí như không quyền hư dối không có vật chỉ có danh tự chỉ có ngôn thuyết. Ở trong địa nhứt nghĩa không quyền cũng không có. Nhãn và nhãn căn ấy dường như không quyền hư vọng chẳng phải thiệt mà hiện tướng hư giả dối gạt phàm phu, chỉ có danh tự thi thiết ngôn thuyết, ở trong đệ nhứt nghĩa nhãn và nhãn căn đều bất khả đắc.

    Bạch đức Thế Tôn ! Vì như vậy nên ngườo được Nhứt thiết trí rồi vì độ chúng sanh mà nói tên là căn. Các căn ấy, ở đệ nhứt nghĩa vì tự tánh ly nên căn thể đều không. Vì pháp ấythể kho-ng nên dụng cũng hư vọng chẳng có chẳng thiệt dối gạt phàm phu. Vì ly tự tánh nên chẳng sanh diệt. Vì chẳng sanh diệt nên chẳng được nói nó là quá khứ hiện tại vị lai. Nếu ở trong tam thế không có thié nó không có danh không có tướng, chẳng phải được nói, chẳng phải được vì người khác nói, chẳng phải sanh chẳng phải bị sanh, chẳng phải đã biết sẽ biết, chẳng phải đã nghe sẽ ngh, chẳng phải biết chẳng phải biết chẳng phải bị biết, chẳng phải đã chứng sẽ chứng, chẳng phải đã được sẽ được, chẳng phải đã thấy sẽ thấy, chẳng phải đã đến sẽ đến, tại sao , vì nó chẳng phải có vậy.

    Bạch đức Thế Tôn ! Thí như có người chiêm bao được vui mừng cười nói mớ đi chơi, người ấy sau khi thức dậy ghi nhớ sự vui chơi trong mộng mà tìm chẳng thấy chẳng được. Người ấy đương lúc chiêm bao sự vui chơi ấy còn chẳng có thiệt huống là lúc thức dậy, không bao giờ cảnh mộng ấy lại hoặc thấy hoặc được.

    Bạch đức Thế Tôn ! Các căn như vậy giống cảnh vui chơi trong mộng thiệt bất khả đắc. Vì thế nên tất cả các pháp thể tánh đều bất khả đắc. Vì là bất khả đắc nên chẳng thể nói là quá khứ hiện tại vị lai. Nếu ở nơi tam thế thế bất khả đắc thì nó chẳng thể nói được. Với tất cả các căn phải biết như vậy.

    Bạch đức Thế Tôn nhập pháp giới là nhập tất cả pháp, nhập tất cả pháp là nhập pháp giới.
    Bạch đức Thế Tôn !Nhập pháp tứ đế là nhập pháp giới. NHững gì là tứ đế ? Ðó là khổ tập diệt đạo.

    Ðức Thế Tôn cũng nói tất cả các pháp thảy đều là không, chẳng phải chúng sanh , chẳng phải mạng, chẳng phải nhơn, chẳng phải tưởng, chẳng phải tướng. Chúng tôi ở nơi pháp ấy chăẳng có nghi lự.

    Bạch đức Thế Tôn ! Vì không chúng sanh nên cũng không có khổ. Tại sao ? Vì chúng sanh không nên khổ đế cũng không. Tại sao ?Vì không có nhơn như vậy nên không có quả như vậy. Vì không có tập nên diệt đế cũng không. Tại sao ? Vì không có đạo mà chẳng đoạn tập vậy. Bạch đức Thế Tôn ! Ðạo quả ấy là diệt đế. Phiền não tập kia bất khả đắc nên đoạn phiền não diệt cũng bất khả đắc. Do diệt bất khả đắc nên đạo cũng bất khả đắc. Không khi nào có đạo như vậy mà không có quả của nó. Bốn thánh đế ấy chỉ là phân biệt hư vông chẳng phải có. Bởi chẳng phải có nên chẳng thể nói được là quá khứ hiện tại vị lai.Nếu ở trong tam thế bất khả đắc thì nó chẳng phải sanh chẳng phải diệt, chẳng phải tướng chẳng phải tưởng, chẳng phải sắp bày chẳng phải bị sắp bày, chẳng phải nêu chỉ chẳng phải bị nêu chỉ, chẳng phải hiển hiện chẳng phải bị hiển hiện, chẳng phải ngũ ngôn chẳng phải bị ngũ ngôn, chẳng phải ngôn từ chẳng phải bị ngôn từ; chẳng no&i chẳng phải bị nói; chẳng phải thấy chẳng phải bị thấy, chẳng phải biết chă”ng phải bị biết, chẳng phải rõ chẵng phải bị rõ, chẳng phải lường chẳng phải bị lường, chẳng phải thấu chẳng bị thấu, chẳng phải đến chẳng phải bị đến, chẳng phải được chẳng phải bị được, chẳng phải nghe chẳng phải bị nghe, chẳng phải thấy chẳng phải bị thấy, chẳng phải đối chẳng phải bị đối, chẳng phải chứng chẳng phải bị chứng, chẳng phải trắng chẳng phải đen, chẳng phải sáng chẳng phải tối, chẳng phải đến chẳng phải đi, chẳng phải cạn chẳng phải sâu, chảng phải trong chẳng phải đục, chẳng phải sợ chẳng phải an.chẳng phải trói chẳng phải mở, chẳng phải ghét chẳng phải thương, chẳng phải phiền não chẳng phải thanh tịnh, chẳng phải trí chẳng phải chẳng trí, chẳng phải đường sá chẳng phải chẳng đường sá, chẳng phải hoại chẳng phải chẳng hoại, chẳng phải nhiếp thọ chẳng phải chẳng nhiếp thọ, chẳng phải sanh tử chẳng phải chẳng sanh tử, chẳng phải được chẳng phải chẳng được, chẳng phải chúng sanh chẳng phải chẳng chúng sanh, chẳng phải thọ mạng chẳng phải chẳng thọ mạng, chẳng phải ngã chẳng phải chẳng ngã, chẳng phải vật chẳng phải chẳng vật, chẳng phải không chẳng phải chẳng không, chẳng phải tướng chẳng phải chẳng tướng,, chẳng phải nguyện chẳng phải chẳng nguyện, chẳng phải y chẳng phải chẳng y, chẳng phải hữu vi chẳng phải vô vi, chẳng phải đoạn chẳng phải thường, chẳng phải tà chẳng phải chánh, chẳng phải thiệt chẳng phải vọng, chẳng phải vọng tưởng chẳng phải chẳng vọng tưởng, chẳng phải xứ chẳng phải chẳng xứ, chẳng phải nhà chẳng phải chẳng nhà, chẳng phải trí chẳng phải chẳng trí, chẳng phải xả chẳng phải tu, chẳng phải sanh tử chẳng phải Niết bàn, chẳng phải giác chẳng phải chẳng giác, chẳng phải cảnh giới phàm phu chẳng phải cảnh giới Thanh Văn chẳng phải cảnh giới duyên giác chẳng phải cảnh giới Bồ Tát chẳng phải cảnh giới Phật, chẳng phải cảnh giới chẳng phải chẳng cảnh giới, chẳng phải tác chẳng phải bất tác. Nhập vào đế như vậy tức lànhập vào pháp giới. Nhập pháp giới rồi thì được đà la ni. Ðược đà la ni rồi thì được biện tài. Nhập vào mười hai nhơn duyên tức lá nhập vào pháp giới. Vô minh duyên hành hành duyên thức thức duyên danh sắc duyên sắc duyên lục nhập lục nhập duyên xúc xúc duyên thọ thọ duyên ái ái duyên thủ thủ duyên hữu hữu duyên sanh sanh duyên lão tutủ ưu bi khổ não, khối lớn nhiều khổ lớn như vậy. Vô minh diệt thì hành diệt nhẫn đến sanh diệt thì lão tử ưu bi khổ não diệt, khối lớn nhiều khổ diệt.

    Bạch đức Thế Tôn ! Vô minh ấy, vô minh thể bất khả đắc, tại sao, vì tánh tự ly. Nếu pháp không có thể tánh thì nó chẳng phải vật. Vì chẳng phải vật nên chẳng phải thành tựuBởi chẳng phải thành tựu nên chẳng phải sanh chẳng phải diệt. Bởi chẳng sanh diệt nên chẳng phải quá khứ hiện tại vị lai. nếu ở trong tam thế bất khả đắc thì kho-ng có danh không có hình không tướng không tưởng cũng chẳng sai biệt. Chỉ là riêng danh riêng giả riêng dụng, chỉ là thế tục chỉ là ngôn thuyết, vì giáo hóa tất cả phàm phu chúng sanh. Vô minh ấy ở trong đệ nhứt nghĩa thiệt bất khả đắc. Bởi bất khả đắc nên chẳng phải dụng sai biệt cũng chẳng thể nói được

    Bạch đức Thế Tôn ! Nếu chỉ là chỉ riêng danh nhẫn đến chỉ riêng thi thiết thì nó chẳng phải thiệt chỉ là hư vọng ngôn thuyết phân biệt, giác quán chẳng phải định chỉ lá hí luận. Vô minh ấy nếu không có tự tánh thì làm sao sanh được hành. Vì vô minh đã không nên hành cũng chẳng sanh, bởi chẳng sanh nên nó tức là bất lão bất bịnh bất tử, chẳng lưu chuyển tức là bất sanh. Nếu chẳng sanh thì làm sao có lão tử. Nếu chẳng sanh chẳng tử tức là chư Phật Bồ đề quá khứ hiện tại vị lai chỉ là thế tục danh tự chẳng phải đệ nhứt nghĩa. Nói rằng vô minh đó tức là Bồ đề, các chỉ kia cũng vậy. Nhập mười hai nhơn duyên như vậy phải biết tức là nhập nơi pháp giới. 

    Bạch đức Thế Tôn ! Như Lai bất sanh tất cả pháp cũng bất sanh , vì thế tất cả pháp tức là Như Lai. Như Lai bất diệt tất cả pháp cũng bất diệt, vì thế nên tất cả pháp tức là Như Lai , Như Lai vô tướng tất cả pháp cũng vô tướng, vì thế nên tất cả pháp tức là Như Lai.

    Nói tóm lược, vô tướng bất khả đắc như vậy chẳng phải cấu chẳng phải tịnh, chẳng phải yêu chẳng phải ghét, pháp giới chẳng thể rõ cũng chẳng thể biết.

    Bạch đức Thế Tôn ! Chơn như tức là Như Lai, tất cả các pháp tức là chơn như, vì thế nên tất cả pháp tức là Như Lai

    Bạch đức Thế Tôn ! Thiệt tế tức là Như Lai, tất cả pháp tức là thiệt tế, vì thế nên tất cả pháp tức là Như Lai. 

    Bạch đức Thế Tôn ! Tùy trong pháp nào tức là có Như lai, trong pháp ấy tức là có tất cả pháp, vì thế nên tất cả pháp tức là Như Lai.

    Bạch đức Thế Tôn ! Nếu có người nói Như Lai được Vô thượng Bồ đề, người ấy là có kiến chấp. Tại sao ? Vì Như Lai bất nhị, Bồ đề cũng bất nhị, bất nhị ấy chẳng có thể giác ngộ bất nhị vậy.

    Bạch đức Thế Tôn ! Nếu có người nói Như Lai chuyễn pháp luân vô thượng, người ấy là có kiến chấp. Tại sao ? Vì Như Lai chẳng phải tiến thối vậy.
     
    Bạch đức Thế Tôn ! Nếu lại có người,nói Như Lai độ vô lượng chúng sanh, người ấy là có chấp kiến. Tại sao ? Vì tất cả pháp thiệt không có chúng sanh nên không có ai được diệt độ vậy.

    Bạch đức Thế Tôn ! Nếu lại có người nói rằng Như Lai lợi ích vô lượng chúng sanh, người ấy là có kiến chấp. Tại sao ? Vì Như Lai chẳng vì lợi ích hay chẳng lợi ích chúng sanh mà xuất thế vậy.

    Bạch đức Thế Tôn ! Nếu lại có chúng sanh ở đời vị lai nói rằng Như Lai xả bỏ thọ mạng, chúng sanh ấy là có chấp kiến. Tại sao ? Vì pháp giới không có nhiếp thọ cũng không có xả bỏ vậy.

    Bạch đức Thế Tôn ! Nếu lại có người nói Như Lai nhập vô dư Niết bàn, người ấy là có chấp kiến. Tại sao ? Vì pháp giới không có sanh tử cũng không có Niết bàn vậy.

    Bạch đức Thế Tôn ! Nếu lại có người ở nơi pháp của tôi nói mà có thể quyết định biết, người ấy chẳng còn thối chuyễn nơi Vô thượng Bồ đề.

    Bạch đức Thế Tôn ! Giả sử pháp giới  có biến khác, các thiện nam tử thiện nữ nhơn có thể tin như vậy, tất định sẽ giác ngộ Vô thượng Bồ đề không có biến đổi ».

    Tám ức chúng trời Quảng Quả ở nơi Thế Tôn diễn nói pháp của mình được chứng rồi đầu mặt lễ chưn Phật,  nhiễu Phật ba vòng đứng qua một phía chắp tay đồng thanh nói kệ tán thán đức Phật : 

    « Kính lễ Thiện Thệ đấng biết pháp
    Ðại Ðạo Sư na la diên lực
    Thắng Mâu Ni thương yêu tất cả
    Phương tiện thị hiện nơi chơn thiệt
    Ðã tự biết rõ tất cả pháp 
    Như thiệt hiển thị các thế gian
    Cúi lạy thân vô lượng công đức
    Vô Thượng Sĩ trí huệ tối thắng
    Pháp vi diệu chơn thiệt như vậy
    Phật nói tương ưng không có khác
    Thế Tôn đại Y Vương vô thượng
    Khiến chúng sanh pháp nhãn thanh tịnh
    Khai diễn tám thứ đường chơn chánh
    Vì được đại Bồ đề Vô thượng
    Quy kính thân vô lượng công đức     
    Vô Thượng Sĩ trí huệ tối thắng
    Hiễn thị Bồ đề đạo chánh chơn 
    Quyết định xu hướng đại Niết Bàn
    Chứng được Vô thượng thắng Bồ đề
    Tịch diệt an ổn rất kiên cố
    Ðộ thoát nhiều ức na do tha
    Chúng sanh luân hồi khổ sanh tử
    Ðãnh lễ thân vô lượng công đức
    Vô Thượng Sĩ trí huệ tối thắng
    Quan sát ngũ ấm đều không vô
    Ấm thể rốt ráo bất khả đắc
    Ấm ấy tức thể ly chẳng có
    Chỉ gạt những chúng sanh phàm ngu
    Thế gian nơi đây bị trói buộc
    Như khỉ vượn kia bị dính nhựa
    Người trí nơi đây được giải thoát
    Du hành không ngại như gió trống
    Các giới tức thể tánh tự không
    Tất cả người trí nói như vậy 
    Không ấy cũng không có tự tánh
    Cứu cánh cầu nó bất khả đắc
    Phàm phu nơi đây đều bị trói
    Do vì chẳng biết tánh chơn thiệt     
    Người trí quán sát được giải thoát
    Nơi tam giới kia vô sở trước
    Các nhập không thể tự không tịch
    Tất cả người trí nói như vậy
    Như nắm tay không giả chẳng thiệt
    Dối gạt hàng chúng sanh ngu tối
    Phàm phu vọng sanh lòng thủ trước
    Ðều do nơi pháp sanh nghi hoặc
    Trụy lạc sanh tử bị tán hoại
    Như các nhà buôn chìm biển lớn
    Các căn ấy tự nó tự không
    Cứu cánh suy tìm bất khả đắc
    Ví như trong gương hiện mặt mắt
    Tượng ấy không thiệt cứu cánh không
    Phàm phu vô trí chấp tượng ấy
    Chánh vì chẳng biết pháp chơn thiệt
    Dường như bầy chim vào lưới bẫy
    Cũng như trong vực cá mắc câu
    Chúng sanh không thể lìa tướng sanh
    Chơn thiệt tìm cầu bất khả đắc
    Ví như trên vách vẽ hình tượng
    Cứu cánh không tướng chúng sanh thiệt
    Phàm phu vô trí nên thử trước     
    Ðều do chẳng biết nghĩa chơn thiệt
    Người trí quan  sát được giải thoát
    Ví như chim sanh ra khỏi vỏ
    Nhơn duyên sanh pháp đều vô thường
    Tất cả không tịch lìa phan duyên
    Ví như trong mộng hưởng thọ vui
    Hư dối gạt gẫm phàm phu mê
    Ngu si vô trí bị nó trói
    Do chẳng tư lương vọng phân biệt
    Người trí quan sát được giải thoát
    Như các chim khôn thoát lồng lưới
    Như Phật công đức bất tư nghị
    Tất cả các pháp cũng như vậy
    Các pháp vô tướng như Mâu Ni
    Pháp thể tịch diệt như Niết bàn
    Các pháp vô y như Như Lai
    Nơi tam giới kia chẳng thủ trước
    Vì thế tất cả người thành Phật
    Ðều do được biết nghĩa nầy vậy
    Các pháp vô bố như Thế Tôn
    Chẳng khởi tưởng thân mình thân người
    Các pháp nan tư như Ðạo Sư
    Chỉ Phật biết được dắt quần sanh     
    Pháp vô phân biệt như Thiện Thệ
    Chẳng phải tâm cảnh của phàm phu
    Là diệu cảnh giới của Như Lai
    Chỉ Phật Ðại Thánh biết rõ được
    Nếu có vô trí nói thế này
    Phật chứng Vô thượng đại Bồ đề
    Nếu lại có người nói như vầy
    Thế Tôn đã chuyễn diệu pháp luân
    Nếu lại có người nhận định rằng
    Thiện Thệ đã độ vô lượng chúng
    Họ đều bị kiến chấp trói buộc
    Vì họ chẳng biết tánh chơn thiệt
    Nếu người bảo Phật nói lời nầy
    Sát hại hành ấm và cùng mạng
    Hoặc nói Thập Lực nhập Niết bàn
    Ðã lợi ích vô lượng chúng sanh
    Tất cả người ấy đều chấp kiến
    Bị trói chặt trong rọ của ma
    Chẳng hiểu biết được pháp chơn như
    Vì chẳng biết nên chẳng biết Phật
    Nếu người khéo biết phải chẳng phải
    Họ biết rõ được Ðại Ðạo Sư
    Sẽ được khối vô lượng công đức     
    Thành Phật thương xót các thế gian
    Ðây là chơn như không biến đổi
    Tất cả các pháp lìa nghi hoặc
    Ðấng thắng vô thượng trong Trời Người
    Chúng tôi đã biết nghĩa như vậy
    Tám ức chúng trời Quảng Quả nầy
    Nơi pháp thảy đều được biết hết
    Ðối Phật Ðạo Sư tự diễn nói
    Hiện nội tâm mình tin hiểu rồi
    Tất cả mừng vui không nghi lự
    Ðều tự thấy mình sẽ thành Phật
    Ðây là diệu pháp của Như Lai
    Họ tự nhận lãnh Phật thọ ký ».

    Ðức Thế Tôn biết chúng trời Quảng Quả có đủ thâm tín, ở trong Phật pháp quyết định không nghi, vì muốn đại chúng trồng căn lành nên hiện mỉm cười.

    Huệ Mạng Mã Thắng nói kệ bạch đức Phật 

    « Ðạo sư trí huệ núi công đức
    Chẳng phải không nhơn mà mỉm cười
    Tôi từng nơi Phật thân tự nghe
    Thế Tôn mỉm cười tất có cớ
    Như Lai hiện tướng mỉm cười ấy                     
    Khiến chúng đều thọ vui thanh tịnh
    Trời Người Tu La đại Ðạo Sư
    Ngưỡng mong diễn nói nhơn duyên cười
    Nay thấy Như Lai từ nơi miệng
    Hiện tướng mỉm cười rất thanh lương
    Các chúng hội đây đều hoài nghi
    Nhứt tâm chiêm ngưỡng mặt Như Lai 
    Ðại bi tối thắng Thiên Nhơn Sư
    Xin nói cớ cười rất hi hữu
    Thế gian nếu được nghe Phật nói
    Quyết định trừ hết lòng nghi hoặc
    Tám ức chúng trời Quảng Quả ấy
    Thảy đều diễn nói tự thọ ký
    Do công đức gì được quả gì
    Xin nói thành Phật sự thần thông
    Khai diễn phạm âm rất vi diệu
    Ðể khắp trừ dứt chúng sanh nghi
    Tất cả đại chúng nghe Phật nói
    Thảy đều hớn hở rất vui mừng
    Ðại chúng chắp tay đều nhứt tâm
    Tịnh tín chiêm ngưỡng cung kính đứng
    Chúng trời Phật tử đều tư duy
    Mong cầu Vô thượng đại Bồ đề
    Các chúng hội đây có nghi hoặc
    Xin đức Như Lai trừ dứt cho
    Chắc sẽ được trí biết phải chẳng
    Ðầy đủ thành tựu Nhứt thiết trí
    Ðược nghe Như Lai tiếng tám đức
    Chúng trời không ai  chẳng vui mừng
    Sẽ được hộ trì Như Lai giáo
    Tùy thuận chánh pháp như thuyết hành
    Quan sát biết lòng chúng trời rồi
    Ðại trí Vô thượng nguyện giải nói
    Do đó đại chúng lòng mừng vui
    Ở trong Phật pháp được tin hiểu
    Nay nơi Ðạo Sư nguyện được nghe
    Chúng trời quá khứ dã tu hành
    Nếu nhờ Như Lai giải nói rồi
    Sở nguyện thảy đều được đầy đủ
    Chúng trời Quảng Quả như pháp hành
    Chắc được thành tựu Nhứt thiết trí
    Sẽ độ thế gian các chúng sanh
    Hiển thị thể tánh pháp chơn như ».

    Ðức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng :

    « Lành thay Mã Thắng khéo biết giờ
    Nay ông hỏi Phật thiệt đúng lúc
    Phật vì chúng trời Quảng Quả ấy
    Ở trước đại chúng hiện mỉm cười
    Nay sẽ vì ông phân biệt nói
    Ðều phải nhứt tâm cùng lắng nghe
    Nghĩa nhơn duyên của tướng mỉm cười
    Ông và đại chúng sẽ được rõ
    Như Lai đầy đủ Nhứt thiết trí
    Quan sát nhơn duyên có ba thứ
    Lưỡng Túc Thế Tôn chánh quán rồi
    Liền hiện mỉm cười thị thế gian
    Có ngươéi thích ở nơi Niết bàn
    Ít trí cạn nhỏ cầu Thanh Văn
    Lại có người thích ở yên lặng
    Chỉ cầu Bồ đề Bích Chi Phật
    Lại có thích cầu đại Ðạo Sư
    Thành Phật đại lực na la diên
    Phật thấy chúng ấy thâm tín rồi
    Tùy họ sở nguyện mà độ thoát
    Vì cầu Thanh Văn mà thị hiện
    Phải biết là tướng cười tối hạ
    Phải nên biết Phật trung phẩm cười
    Vì người Bích Chi mà thị hiện
    Ông phải biết cười thượng phẩm đây
    Vì chúng trời nầy thọ ký Phật
    Phật giải nói ba nhơn duyên cười
    Ðó là tối hạ và trung thượng
    Khéo hiểu thế gian thắng Ðạo Sư
    Thị hiện mỉm cười hiển thoại tướng
    Phật biết chúng sanh  muốn ba thừa
    Nguyện ưa cầu chứng ba thánh quả
    Vì cầu Thanh Văn mà hiện cười
    Tia sáng mỉm cười vào nơi chưn
    Vì cầu Bích Chi Phật thị hiện
    Phải biết sáng cười nhập vào rún
    Vì thọ ký Vô thượng Bồ đề
    Tia sáng cười nhập vào đảnh Phật
    Mã Thắng nầy Ông nên ghi rõ
    Nhơn duyên mỉm cười có ba thứ 
    Vừa rồi Phật hiện tướng sáng cười
    Sáng ấy nhập vào đảnh của Phật
    Phải biết mỉm cười hiện sáng ấy
    Ðều vì thọ ký Vô Thượng Giác
    Nay Phật sẽ lại vì ông nói
    Mỉm cười lại có ba nhơn duyên 
    Lành thay Mã Thắng và đại chúng
    Một lòng lặng ý đều lắng nghe
    Hiện tiền mỉm cười vì cầu Phật
    Tia sáng phóng ra nhập vào đảnh
    Tia sáng có lúc dừng  ngang lưng
    Giây lát mất là vì Duyên Giác
    Phật hiện mỉm cười phóng tia sáng
    Tạm thời dừng ở nơi chưn Phật
    Sáng ấy theo thừa mà biến hiện
    Phải biết là vì người Thanh Văn
    Nay Phật lại nói cớ mỉm cười
    Mã Thắng nghe kỹ có ba thứ
    Ðạo Sư phóng ra các tia sáng
    Ra rồi vòng quanh nơi mình Phật
    Tia sáng ra rồi đều rẽ thưa
    Trở lại tụ mau quanh lưng Phật
    Lần lần trở lại thêm lớn rộng
    Cũng lại vòng quanh bên hữu Phật
    Có sáng đầu dừng sau rộng lớn
    Lần lần hữu nhiễu quanh thân Phật
    Sáng ấy đều khắp hết thân Phật
    Cùng đồng với thân không sai khác
    Sáng ấy trang nghiêm thân tướng Phật
    Rực rỡ dường như khối hoàng kim
    Mâu Ni phóng sáng từ miệng cười
    Phải biết sáng ấy ký quốc độ
    Có sáng phóng ra như lọng báu
    Che khắp trên thân đức Thế Tôn
    Có sáng như hoa ở hư không
    Sáng ấy chói rỡ thân Ðạo Sư
    Sáng ấy tất cả đều hữu triền
    Ba vòng quanh ngoài thân Nhu Lai
    Phải biết sáng áy ký thọ mạng
    Xuất thế đại trí hiện thoại tướng
    Ba thứ mỉm cười phóng sáng áy
    Thiện Thệ theo căn hiện sai khác
    Nay đây Mã Thắng cần nên biết
    Ðó là ba thứ nhơn mỉm cười
    Thế gian Ðạo Sư hiện thoại tướng
    Khéo biết chúng sanh sâu tin thích
    Nay ở trong pháp của Như Lai
    Các ông nghe đây được trừ nghi
    Tám ức chúng trời Quảng Quả đây
    Hiện tiền trước Phật sâu kính tin
    Nói rộng chánh pháp môn vi diệu
    Ðều riêng cõi khác được thành Phật
    Thọ mạng đầy đủ lâu vô lượng
    Trải do tha kiếp trụ thế gian
    Thế nên Như Lai hiện thoại tướng
    Ánh sáng rộng lớn đủ năm màu
    Chúng trời Quảng Quả thuở quá khứ
    Ba mươi sáu a tăng kỳ kiếp 
    Thường được gặp gỡ chư Thế Tôn
    Thân thừa cúng dường tu pháp lành
    Lại trãi thời gian ba mươi sáu
    A tăng kỳ kiếp rộng tu hành
    Chư Ðại Sĩ này trụ thế gian
    Cúng dường Như Lai chưa từng mỏi
    Vì tư duy cứu độ các chúng sanh
    Nên luôn siêng tu cúng dường Phật
    Cúng dường Thế Ttôn đúng pháp nghi
    Mong cầu Vô thượng đại Bồ đề
    Chúng trời Quảng Quả đời vị lai
    Sẽ làm được Phật na la diên
    Thành hiệu Mâu Ni núi công đức
    Kiếp ấy hiệu là Thắng Kim Tràng
    Chư Như Lai ấy đều riêng ở
    Trong quốc độ trang nghiêm thanh tịnh
    Phật ấy đồng hiệu Nhựt Quang Luân
    Ðầy đủ vô lượng khối công đức
    Mỗi mỗi Như Lai đều trụ thế
    Lâu đến vô lượng do tha kiếp
    Chư Thiện Thệ ấy họp chúng hội
    Vô lượng vô biên chẳng đếm được
    Lúc mỗi mỗi Ðạo Sư thành Phật
    Chỗ có hàng đệ tử Thanh Văn
    Dầu Phật ở trong do tha kiếp
    Tính đếm số ấy củng chẳng hết
    Nếu tất cả toán sư cùng họp
    Cũng tính chẳng hết số chúng ấy
    Thuở ấy chỗ có chư Bồ Tát
    Số đông gấp bội chúng Thanh Văn
    Thảy đều phát tâm ở Phật thừa
    Nguyện sẽ thành Nhứt thiết trí
    Ở trong quốc độ thanh tịnh ấy
    Ðều sẽ được thành Phật thập lực
    Chư Bồ Tát ấy chỗ tu hành
    Ðồng như Bỗn Sư không sai khác
    Chư Như Lai ấy diệt độ rồi
    Chánh pháp hưng thạnh ở đời lâu
    Trải đến mười hai na do kiếp
    Ðược chư Phật tử siêng hộ trì
    Lúc pháp chư Phật ấy hưng thạnh
    Kẽ phát tâm vô thượng Bồ đề
    Số ấy nhiều hơn cát sông Hằng
    Thảy đều siêng tu Bồ Tát hạnh
    Chư Thiện Thệ ấy diệt độ rồi
    Chỗ có tất cả chúng Thanh Văn
    Chúng ấy thảy đều được Niết bàn
    Nhiều hơn số cát nơi đại hải
    Chánh pháp của chư Thế Tôn ấy
    Ðầy đủ hưng thạnh nơi Thế gian
    Lợi ích vô lượng các chúng sanh
    Giáo pháp Phật ấy rất hưnh thạnh
    Nghe Phật giải nói  như vậy rồi
    Tất cả đại chúng đều tin hiểu
    Quyết sẽ được thành Phật Thế Tôn
    Rộng làm lợi ích các quần sanh
    Bấy giờ chúng hội đều mừng vui
    Ðầu mặt lễ lạy chưn Như Lai
    Cung kính vô lượng  nơi Thiện Thệ
    Ðúng pháp cúng dường Thiên Nhơn Sư
    Thế nên hớn hở phát tinh tấn 
    Dường như cứu đầu đang bi cháy
    Thường phải thân cận thiện tri thức
    Siêng tu  Bát Nhã Ba la mật
    Ðây là hạnh thắng tấn thấy thiệt
    Tỳ Kheo các ôg phải tu tập
    Sẽ thành Vô thượng Lưỡng Túc Tôn
    Công đức như núi lợi thế gian ».

Phẩm Quảng Quả Thiên Thọ Ký
Thứ Hai Mươi Hai

Hết

MỤC LỤC


Tác giả bài viết: HT. Thích Trí Tịnh
Nguồn tin: Thư Viện Hoa Sen
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

CÁC NGÀY VÍA PHẬT

Tháng GiêngNgày mồng một, vía Đức Phật Di Lặc Tháng HaiNgày mồng tám, vía Đức Phật Thích Ca xuất giaNgày rằm,vía Đức Phật Thích Ca nhập diệtNgày 19,vía Đức Quán Thế Âm Bồ tátNgày 21,vía Đức Phổ Hiền Bồ tát Tháng BaNgày 19,vía Đức Chuẩn Đề Bồ tát Tháng TưNgày mồng bốn,vía Đức Văn Thù Bồ tátNgày...

Thống kê

  • Đang truy cập: 69
  • Khách viếng thăm: 68
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 40763
  • Tháng hiện tại: 1045418
  • Tổng lượt truy cập: 61051156

Tin xem nhiều

Xem bản: Desktop | Mobile